Com és el grau? Grau en Humanitats

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Humanitats   Grau en Humanitats
Grau en Humanitats

Com és el grau?

 

Calendari Acadèmic

 

inici

Resum del Pla d'Estudis

 

Resum complet [pdf]

Pla de estudis per tipus de matèria

 

inici

Horaris i calendaris d'exàmens

 

https://lletres.ua.es/va/horaris/horaris.html

 

inici

Competències del títol

 

 

 

 

inici

Pla d'Acció Tutorial (PAT)

 

El Programa d'Acció Tutorial de la Universitat d'Alacant (PAT) pretén proporcionar a l'alumnat universitari acompanyament i assessorament al començament i al llarg de la seua carrera universitària. L'acció tutorial proporcionada pel PAT dóna resposta a dues necessitats prioritàries de l'alumnat universitari: d'una banda, el seu acolliment i inclusió en el context universitari; i, per una altra, el suport i l'orientació en el desenvolupament del seu itinerari acadèmic i professional.

 

El PAT es considera com una acció educativa d'orientació i suport per a l'alumnat, que ofereix la Universitat d'Alacant en tots els seus centres. Es destina a la millora de la qualitat educativa, en oferir un servei d'acompanyament, assessorament i de tutorització a tot l'alumnat de la Universitat d'Alacant.

 

 

Dins de l'acció tutorial, destaquen tres processos clau d'implementació del PAT:

 

 

 

L'estructura PAT de cada centre compta amb una coordinadora o coordinador i un equip tutorial específic. Pots accedir a la informació específica del PAT de la teua Facultat o Escola en el següent enllaç:

 

 

+info:

 

inici

Mobilitat i programes d'intercanvi

 Per mitjà dels Programes d'intercanvi l'alumnat de la Facultat de Filosofia i Lletres pot realitzar una part dels seus estudis en una universitat nacional o estrangera amb la qual la UA haja subscrit acord d'intercanvi d'estudiants. La participació en aquests programes tindrà un reconeixement garantit en l'expedient i oferiran la possibilitat d'obtenir un enriquiment tant acadèmic com personal.

L'Oficina de Mobilitat de la Facultat de Filosofia i Lletres és l'encarregada de gestionar la mobilitat en coordinació amb el Secretariat de Mobilitat així com de promoure la participació del nostre alumnat en els diferents programes d'intercanvi i facilitar l'acolliment i integració dels estudiants internacionals.

Els tràmits administratius com la sol·licitud, la selecció de l’alumnat o l'assignació de les places, s'han de dur a terme directament en el Secretariat de Mobilitat de la Universitat d'Alacant. És en aqueix servei, on pots preguntar tots els dubtes que tingues referent a aquests temes i en el seu web tens tota la documentació reglamentària i la informació rellevant per a aquests procediments.

 

+ info: Grau en Humanitats

 

inici

Pràctiques en empreses i institucions

 

Les pràctiques externes permeten que l'alumnat es familiaritze amb el desenvolupament de les activitats i les possibilitats laborals que ofereix la seua titulació. D'aquesta manera, les i els matriculats en un Grau o Màster poden orientar el seu futur professional al mateix temps que completen la seua formació acadèmica. L'alumnat té l'oportunitat d'aplicar els seus estudis i de conèixer el món del treball en empreses lligades al seu àmbit professional, al mateix temps que aprèn nous coneixements i processos sobre la seua especialitat, amb l'ajuda i les orientacions que li proporcionaran les seues tutores i tutors acadèmics i d'empresa.

 

 

+info:

 

inici

Treballe Fi de Grau (TFG)

 

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

+info :

 

inici

Requisit lingüístic (en llengua estrangera)

 

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d' acreditar , com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info:

inici

Capacitació docent en llengües

 

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info:

inici

Reconeixement i transferència de crèdits

 

Reconeixement de Crèdits és l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en altres ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial. És a dir, és l'acceptació d'assignatures superades en uns estudis universitaris quan l'estudiant accedeix a una nova titulació. El concepte de "reconeixement" ha substituït, en els estudis de grau, a l'antic concepte de convalidació/adaptació.

Transferència de crèdits és la inclusió en l'expedient i en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant de la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat en la mateixa o en una altra universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial.

+info:

 

inici

Quadre de responsables del grau

Coordinador acadèmica
Vocals

 

inici

Normativa d'interès

 

Permanència i continuació en estudis de Grau

La Universitat d'Alacant va aprovar per acord del seu Consell Social, de data 17 de maig de 2017, una nova normativa de permanència d'acord amb un nou model d'ensenyament/aprenentatge centrat en les i els estudiants, dins de la filosofia de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que derogava una anterior de 13 de juliol de 2011.

 

Avaluació dels aprenentatges

El Consell de Govern de la UA ha regulat els procediments i criteris d'avaluació i de qualificació de resultats, la programació i convocatòria de les proves, la publicitat de les qualificacions i, si escau, els procediments de revisió i reclamació de les mateixes, així com l'emplenament i modificació d'actes

Aquest reglament adapta els criteris de la programació docent al sistema d'avaluació contínua que va inspirar la implantació dels actuals títols oficials de la UA. També agrupa i actualitza anteriors normatives.

Les principals mesures són:

 +info:

Per a completar la informació sobre avaluació de coneixements cal consultar:

 

 

 

¿Què és i quins estudiants poden sol·licitar adaptació curricular?

És el conjunt d'accions acadèmiques i tècniques que, a sol·licitud d'una o un estudiant, es poden dur a terme, amb la finalitat de facilitar l'accés, permanència i màxim aprofitament del curs acadèmic. L'adaptació curricular es gestionarà atenent als principis de confidencialitat i privadesa

Els estudiants que poden sol·licitar adaptació curricular es divideixen en dos grups:

Les sol·licituds d'adaptació es presentaran dues setmanes abans de l'inici del curs o semestre. Excepcionalment, en qualsevol moment per causes sobrevingudes.

Les sol·licituds d'estudiants del primer grup es remetran al Centre de Suport a l'Estudiant (CAU) i les del segon grup es remetran al centre ( faculteu/escola politècnica )

Hi ha dos nivells d'adaptacions:

+info:

 

 

inici

Altres qüestions acadèmiques d'intéres per a l'alumnat

inici

Informació complementària

inici

Dubtes freqüents

inici

Centre

Facultat de Filosofia i Lletres

Correo electrònic: facu.lletres@ua.es

Web:  https://lletres.ua.es/

Tel : (+34) 96 590 3448

Fax : (+34) 96 590 3449

+info: Estructura i organizació