Com hi accedisc?

 

 

 Perfil d'Ingrés

 

Per a accedir a aquests estudis, l'alumnat de nou ingrés haurà de tenir coneixements humanístics bàsics, així com una bona disposició per al raonament lògic.

 

  inici

 Vies d'accés al grau

 

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

 • BATXILLERAT I PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU) : encara que s'hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat d' Humanitats i Ciències Socials .
  Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula 1:

  Taula 1

  ASSIGNATURES Factors de ponderació
  0,1 0,2
  Arts escèniques X  
  Cultura audiovisual II X  
  Dibuix tècnic II X  
  Disseny X  
  Economia de l'empresa X  
   Fundaments de l'art II    X
  Geografia X  
  Grec II   X
  Història de la filosofía   X
  Història de l'art   X
  Idiomes estrangers: Alemany, Francès, Anglès i Italià X  
  Llatí II   X
  Matemátiques aplicades a les ciències socials II   X

   
  Assignatures de la fase voluntària de la PAU i coeficients de ponderació per millorar la nota d'accés al grau (Curs 2019/20)

 • BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA:  l'alumnat que haja fet estudis de batxillerat de  plans anteriors i tinga superada la selectivitat  manté la nota d'accés, tot i que pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU ( taula 1 ) o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa). 

  Els alumnes  que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16  i no van superar la selectivitat (o no s'hi van presentar) i els que en  el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat  poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. Poden millorar nota amb la superació d'assignatures que ponderen de la PAU ( taula 1 , només per a l'admissió del curs 2017/18).La seua nota d'accés serà la de l'expedient de batxillerat.

  L' alumnat de l'antic sistema de BUP i COU  manté la qualificació d'accés obtinguda en la prova de selectivitat. Aquests alumnes poden millorar la nota d'admissió presentant-se a la fase voluntària de l'actual PAU ( taula 1 ). Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d'implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d'accés..

  Els estudiants procedents de  sistemes educatius espanyols més antics  (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d'accés que van obtenir. Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d'acord amb les ponderacions de la taula1 .  

 • FORMACIÓ PROFESSIONAL.  Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s'hi pot accedir des de qualsevol família professional.

  Es pot millorar la nota d'admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1 .

 • ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS.  Cal  acreditació d'accés  expedida per la UNED.

  Poden reconèixer o examinar-se d'assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d'admissió fins a 14 punts, d'acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1 .

 • ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS,  prèvia sol·licitud d'homologació del títol d'origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de 6 assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

  Se'ls aplicaran les ponderacions de la taula 1 , en cas que s'hagen examinat d'assignatures troncals de modalitat o d'opció i les hagen superat.

 • ALTRES Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Arts i Humanitats ), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova

+info:

 

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures

de

Batxillerat

aràmetres ponderació
Anàlisi Musical II
Biologia
Ciències de la Terra i Medioambientals
Dibuix artístic II
Dibuix Tècnico II
Disseny
Economía de  la empresa
Electrotecnia
Fisica
Geografia
Griec II
Història de la música
Història de l'Art
Llatí
Llenguatge musica
Lliteratura universal
Matemàtiques Socials
Matemàtiques II
Quimica
Tècnicas
Tecnología Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1                                            
0.2 X  X  X X X X X  X X X X X X X X X  X X

Cursos 

2012-13

2013-14

2014-15

 

0.1  X     X X X X     X  X X     X X     X  
0.2                           X X            

 

 

Cursos 

 

2015-16

 

0.1  X     X X X X     X   X     X X     X  
0.2                       X   X X            

 

 

 

 

  inici

 Notes de tall per contingent i any acadèmic

 

CURSOS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS  25

MAJORS  40

MAJORS  45

TITULATS

ESPORTISTES

DIVERSITAT

FUNCIONAL

2010-11

50

5,200

7,685

---

---

6,100

---

---

2011-12

50

6,474

7,373

---

---

6,950

---

5,000

2012-13

50

5,666

6,360

---

---

6,320

---

5,000

2013-14

50

5,000

7,855

---

5,000

5,000

---

---

2014-15

50

5,000

---

---

---

5,000

---

---

2015-16

50

5,000

7,390

---

---

6,050

---

---

2016-17

50

5,000

5,480

---

---

---

---

---

2017-18 50 5,000 5,000 --- 5,000 5,000 --- ---
2018-19 50 5,000 7,890 --- --- --- --- ---
2019-20 50 5,000 6,200 --- 5,000 5,000 --- ---
2020-21 50 13,204 (Ext.) --- --- --- 6,600 --- ---

 

 

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny. 
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.

 inici

 Procediment d'Admissió

 

 

  inici

Adaptacions

 

Codi

Assignatura pla antic

Crèdits

Assignatura grau

ECTS

3245

GEOGRAFIA HUMANA

6

INTRODUCCIÓ A la GEOGRAFIA HUMANA

6

3246

PREHISTÒRIA GENERAL

4

DELS PRIMERS ÉSSERS HUMANS A l'ANTIGUITAT

6

3248

INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA ANTIGA

4

DELS PRIMERS ÉSSERS HUMANS A l'ANTIGUITAT

6

3250

LA CULT. GREGA A TRAVÉS TEXT. I

3

GREC: LLENGUA, LITERTURA I CULTURA

6

3258

CULT. GREGA A TRAVÉS TEXTOS II

3

3251

LLATÍ I CULTURA CLÀSSICA

6

LLATÍ: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA

6

3253

LLENGUA CATALANA

6

TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN CATALÀ

6

3254

LLENGUA I LITERATURA ANGLESA I

6

COMUNICACIÓ EFICAÇ EN INGLÉS I

6

3255

LLENGUA I LITERATURA FRANCESA I

6

LLENGUA FRANCESA I

6

PRINCIPALS MOVIMENTS DE LA LITERATURA I DE LA CULTURA FRANCESA I

6

3256

GEOGRAFIA URBANA

5

GESTIÓ GEOGRÀFICA DELS PAISATGES

6

6887

GEOGRAFIA DE LA SALUT I DEL BENESTAR

6

7638

GEOGRAFIA DEL TURISME OCI I RECREACIÓ

6

3260

HISTÒRIA MEDIEVAL UNIVERSAL

4

DEL MEDIEVO A LA MODERNITAT

6

3272

HISTÒRIA MODERNA UNIVERSAL

4

3261

HISTÒRIA DE L' ART

8

HISTÒRIA DE L'ART

6

3262

INTRODUCCIÓ A la FILOSOFIA

6

LES ARTICULACIONS DE LA FILOSOFIA: DEL MYTHOS A la FILOSOFIA HEL·LENÍSTICA

6

3263

LITERATURA ESPANYOLA

6

INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ESPANYOLA

6

3264

LITERATURA CATALANA

6

INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA CATALANA MEDIEVAL

6

3265

LLENGUA I LITERATURA ANGLESA II

9

COMUNICACIÓ EFICAÇ EN INGLÉS II

6

GRANS FIGURES DE LA LITERATURA EN LLENGUA ANGLESA I

6

3266

LLENGUA I LITERATURA FRANCESA II

9

PRINCIPALS MOVIMENTS DE LA LITERATURA I DE LA CULTURA FRANCESA II

6

3267

GEOGRAFIA DE LA POBLACIÓ

3

GEOGRAFIA SOCIAL I DEL BENESTAR

6

3271

LLENGUA I LITERATURA LLATINES

6

LLATÍ: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA

6

3274

PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA

6

EL MEDITERRANI EN LA PREHISTÒRIA: CULTURA I PATRIMONI

6

3277

ESTUDIS D' ART CONTEMPORÁNI

9

HISTÒRIA DE L'ART CONTEMPORANI

6

3280

SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA

4.5

LLENGUA CATALANA: TEXTOS I CONTEXTOS

6

3281

LITERATURA CATALANA COMPARADA

4.5

TEORIA I PRÀCTICA DE LA LITERATURA COMPARADA: LITERATURA CATALANA

9

6867

INTRODUCCIÓ A l'ANTROPOLOGIA

6

FONAMENTS D'ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL

6

6868

FILOSOFIA

6

FILOSOFIA I MODERNITAT: LA FORMACIÓ DEL SUBJECTE

6

6871

H. ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA

6

EL MEDITERRANI EN L'ANTIGUITAT: HISTÒRIA, CULTURA I PATRIMONI

6

6872

HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA

6

LA PENÍNSULA IBÈRICA EN L'OCCIDENT MEDIEVAL

6

6875

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

8

ESPANYA EN EL MUNDO CONTEMPORANI

6

6878

ANTROPOL. SOCIAL DE POBLES D'ESPANYA

6

ANTROPOLOGIA SOCIAL I DIVERSITAT CULTURAL

6

6880

ESTRUCT. DE LES TEORIES CIENTÍFIQUES

4,5

FILOSOFIA I MODERNITAT: LA FORMACIÓ DEL SUBJECTE

6

6881

H. DEL MÓN ACTUAL

4,5

PROBLEMES DE FILOSOFIA CONTEMPORÀNIES

6

6888

LITERATURA CATALANA ACTUAL

6

LITERATURA CATALANA ACTUAL

6

6892

LITERATURA FRANCESA I CINEMA

6

CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA FRANCESA

6

 

TOTAL

141,5

TOTAL

138

 

inici

Reconeixement i transferència de crèdits

 

Reconeixement de crèdits

 • S'entén per reconeixement l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial. Així mateix, podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials o en ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció d'altres títols, als quals es refereix l'article 34.1 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.
 • L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents a aquest títol.

Transferència de crèdits

 • S'entén per transferència de crèdits la inclusió en l'expedient i en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant de la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, en la mateixa o una altra universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial. La transferència de crèdits requereix la prèvia admissió de l'estudiant en l'estudi corresponent.
 • Els mòduls, les matèries o assignatures transferides a l'expedient acadèmic dels nous títols de grau no es tindran en compte per al càlcul de la baremación de l'expedient .
 • En els supòsits de simultaneïtat d'estudis, no seran objecte de transferència els crèdits obtinguts en els mateixos, llevat que aquests siguen objecte de reconeixement, o l'estudiant renuncie a aquesta simultaneïtat, per abandó d'aquests estudis.

 

Reconeixement de crèdits en els ensenyaments de grau, màster universitari i doctorat

 
Reconeixement de crèdits obtinguts en estudis oficials conforme a anteriors ordenacions universitàries:

En el cas de crèdits obtinguts en estudis oficials de la UA regulats pel RD 1497/1987 , el reconeixement es realitzarà tenint en compte la taula d'adaptació de crèdits de les assignatures d'aquests plans d'estudi amb les assignatures dels nous plans d'estudi regulats pel RD 1393/2007 i el RD 861/2010 que acompanyarà a cada memòria per a la sol·licitud de verificació de títols de la Universitat d'Alacant.

En el cas de crèdits obtinguts en altres estudis oficials , aquests es podran reconèixer tenint en compte l'adequació entre els coneixements associats a les matèries i/o assignatures cursades per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis, respectant-se les següents regles:

 1. que el nombre de crèdits, o si escau hores, siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits o hores de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits, i
 2. que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdit

Reconeixement de crèdits obtinguts en títols de l'actual ordenació i estudis no oficials

Els crèdits podran ser reconeguts tenint en compte l'adequació entre les competències i coneixements adquirits bé en altres mòduls, matèries, assignatures o ensenyaments cursats per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis o bé que tinguen caràcter transversal, respectant-se les següents regles:

 • que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

En el cas particular dels ensenyaments de Grau, el reconeixement de crèdits haurà de respectar a més les següents regles bàsiques:

 • Sempre que el títol al que es pretenga accedir pertanga a la mateixa branca de coneixement, seran objecte de reconeixement els crèdits corresponents a matèries de formació bàsica d'aquesta branca, amb la denominació, crèdits i qualificació d'origen.
 • Quan el títol al que es pretén accedir pertany a una branca de coneixement diferent de la d'origen, seran també objecte de reconeixement els crèdits obtinguts en aquelles matèries de formació bàsica pertanyents a la branca de coneixement del títol al que es pretén accedir.
 • En tot cas no podran ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents als treballs de finalització de grau i màster

Reconeixement d'experiència laboral i/o professional:

 • L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

A tenir en compte:

El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir d'experiència professional o laboral i d'ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis. El reconeixement d'aquests crèdits no incorporarà qualificació dels mateixos pel que no computaran a l'efecte de baremación de l'expedient.

No obstant l'anterior, els crèdits procedents de títols propis podran, excepcionalment, ser objecte de reconeixement en un percentatge superior o, si escau, ser objecte de reconeixements íntegrament sempre que el corresponent títol propi haja sigut extingit i substituït per un títol oficial.

Reconeixement de crèdits en programes de mobilitat

Els estudiants que participen en programes de mobilitat nacionals o internacionals subscrits per la Universitat d'Alacant, cursant un període d'estudi en altres Institucions d'Educació Superior, obtindran el reconeixement complet que es derive de l'acord acadèmic (Learning Agreement) establit abans de la seua partida. Així mateix, seran objecte de reconeixement els crèdits cursats en ensenyaments oficials regulats mitjançant convenis o acords interuniversitaris que així ho arrepleguen específicament. En tots dos casos, no serà necessari l'informe de les Comissions de Centre o d'Universitat, atès que aquest reconeixement està sotmès a compromisos previs.

Reconeixement d'assignatures de Cicles Formatius de Grau Superior

Els estudiants amb un Cicle Formatiu de Grau Superior podrà sol·licitar el reconeixement d'assignatures en el Grau sempre que pertanguen a la mateixa branca de coneixement. L'alumnat que sol·licite reconeixements des d'un cicle formatiu només ha de presentar el certificat acadèmic expedit pel centre de formació professional.

Existeixen taules de reconeixement des dels diferents cicles formatius a graus de la UA. Més informació en els centres corresponents.

inici

 

 Trasllat d'expedient des d'altres universitats per a continuació d'estudis de grau

inici