Per què estudiar el grau? Grau en Humanitats

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Humanitats   Grau en Humanitats
Grau en Humanitats

Per què estudiar el grau?

 

Objectius generals del títol

El grau en Humanitats té com a objecte d'estudi l'ésser humà en les seues diferents facetes, intel·lectual, sociocultural o artística. Els seus objectius generals més destacats són els següents:

 

inici

Estructura dels Estudis

El grau en Humanitats s'organitza en assignatures semestrals de 6 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, els estudiants hauran de cursar en cada semestre 5 assignatures per a completar 30 crèdits, i d'aquesta manera aconseguir els 60 crèdits per curs acadèmic i un total de 240 crèdits en quatre cursos acadèmics.

 Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats, s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

 

Distribució de crèdits per tipus de matèria

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica (FB)

60

Obligatòries (OB)

144

Optatives (OP)

30

Treball de final de grau

6

Crèdits totals

240

 

Explicació general del pla d'estudis

El Pla d'Estudis s'articula en 8 mòduls:

I. Mòdul 1: Formació bàsica (caràcter bàsic) 60 crèdits, 12 assignatures.

Es tracta en tots els casos de matèries bàsiques de la branca d'Arts i Humanitats, concretament, Art, Filosofia, Història, Geografia, Llengua, Literatura i Antropologia.

II. Mòdul 2: Llengua i Literatura (caràcter mixt: obligatori + optatiu) 84 crèdits,2  assignatures.

El mòdul inclou 8 assignatures obligatòries, de les quals l'alumne en tria 4 (30 crèdits), i 4 d'optatives, de les quals l'alumne en tria com a màxim 2 (12 crèdits).

III. Mòdul 3: Filologia Estrangera (caràcter mixt: obligatori + optatiu) 72 crèdits, 12 assignatures.

Està organitzat d'acord amb una seqüenciació coherent i progressiva de formació lingüística i literària en llengua estrangera, dins de la qual l'alumne pot triar entre anglès i francès. Inclou 10 assignatures obligatòries, de les quals l'alumne en tria 5, i 2 d'optatives, de les quals l'alumne en tria 1, distribuïdes al llarg dels diferents cursos de la titulació.

IV. Mòdul 4: Món Antic (caràcter obligatori) 30 crèdits, 5 assignatures.

Pertanyents a les matèries d'Història, Filosofia i Filologia Clàssica. Té un caràcter marcadament multidisciplinari i està organitzat d'acord amb un criteri cronològic en virtut del qual l'alumne estudia un ampli període històric des de les diferents perspectives que ofereix cada disciplina.

V. Mòdul 5: Món medieval i Modern (caràcter mixt: obligatori + optatiu) 30 crèdits, 5 assignatures.

4 assignatures obligatòries situades en 5è i 6è semestre, i 1 d'optativa situada en el 8è semestre del Grau. Les matèries que l'integren són Història, Filosofia, Art i Filologia Clàssica.

VI. Mòdul 6: Món Actual i Patrimoni (caràcter mixt: obligatori + optatiu) 66 crèdits, 11 assignatures.

Inclou 5 assignatures obligatòries de 6 crèdits ECTS situades en el 4t i 7è semestre del Grau i de 6 assignatures optatives situades en el 8è semestre del Grau. El nombre de matèries implicades en aquest mòdul, que és el més complex i heterogeni del Grau, és més elevat que en els anteriors: Història, Antropologia, Geografia, Filologia Àrab, Art i Filosofia. Totes les assignatures d'aquest mòdul comparteixen l'orientació cap al món contemporani i actual, l'àmbit d'estudi al qual es dedica més atenció, d'acord amb la formació d'humanista del segle XXI que el Grau pretén oferir.

VII. Mòdul 7: Treball de final de Grau (caràcter obligatori) 6 crèdits, 1 assignatura.

Consisteix en l'elaboració i defensa d'un treball de final de Grau. Prèviament a l'avaluació del treball de final de grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar, com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes, que podrà ser elevat en el futur.

VIII. Mòdul 8: Pràctiques externes (caràcter optatiu) 6 crèdits, 1 assignatura.

Aquest mòdul permet a l'alumnat cursar les pràctiques substituint una de les assignatures optatives oferides en el Grau. Les pràctiques externes proporcionen als/ estudiants l'oportunitat d'acostar-se a l'àmbit professional.

inici

Trets d'identitat

El grau d'Humanitats, impartit en la Facultat de Filosofia i Lletres, aspira a proporcionar a l'alumnat una sòlida formació centrada en l'estudi de l'ésser humà en les seues diferents facetes intel·lectuals i socioculturals. La seua articulació multidisciplinària capacita per a la gestió, difusió i comunicació dels diferents llenguatges de la cultura, així com per a l'ensenyament de matèries de la branca d'Arts i Humanitats. Ofereix un ensenyament crític i global que respon a la necessitat d'adquirir eines intel·lectuals que faciliten l'adaptació a entorns laborals en constant evolució.

El grau d'Humanitats assumeix els següents objectius generals:

• Proporcionar una formació humanística, multidisciplinària i polivalent, dotada d'una àmplia base metodològica, que capacite a l'alumnat per a gestionar, difondre i comunicar la cultura i li permeta l'accés a treballs qualificats en diversos àmbits professionals.

• Formar graduades i graduats versàtils i experts en relacions interdisciplinàries, capaces de comprendre els diferents llenguatges del món contemporani, especialment preparats per a enfrontar-se a un món informativa i culturalment cada vegada més complex i permanentment motivats per a nodrir-se de parcel·les del saber heterogènies.

• Formar educadors, capaços de transmetre a la nostra societat sensibilitat i inquietud per conèixer, entendre i respectar a l'ésser humà en el seu univers cultural.

• Preparar a l'alumnat per a posteriors estudis de postgrau, tant en qualsevol disciplina específica de la branca d'Arts i Humanitats com en qualsevol àmbit del coneixement que puga beneficiar-se d'una formació sòlida en Humanitats.

• Fomentar el respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, pels principis d'igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat de les persones amb discapacitat i amb els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

La formació que proporciona el Grau d'Humanitats capacita a els qui ho cursen per a la seua actuació en diversos àmbits professionals. Es destaquen tres perfils professionals:

- En primer lloc, constitueix una preparació per a la gestió i a la difusió cultural i patrimonial. Aquest perfil capacita per a definir projectes i iniciatives culturals, organitzar esdeveniments, actuar com a assessor/a o dinamitzador/a cultural en àmbits variats de la gestió pública i privada, món editorial, indústria audiovisual, empresa, etc.

-En segon lloc, capacita per a la docència en ensenyament secundari de les diferents disciplines de la branca d'Humanitats en les quals es forma l'alumnat.

-En tercer lloc, en la mesura en què el grau en Humanitats proporciona una formació humanística multidisciplinària i polivalent, es planteja com un complement formatiu de qualitat i per a la millora d'expectatives laborals dels i les professionals de l'àmbit de les ciències humanes, les ciències socials i de la comunicació.

 

El contacte amb el teixit empresarial és fonamental per a completar la formació acadèmica de les i els estudiants i facilitar la seua posterior inserció laboral. En aquest sentit, la Facultat de Filosofia i Lletres es marca com un dels seus principals objectius incrementar any rere any el volum de pràctiques externes tant curriculars com extracurriculares, i acostar a l'estudiantado a les empreses i institucions que configuren el seu entramat empresarial pròxim.

Amb la finalitat de garantir la qualitat i el bon ús de les pràctiques, el Vicedeganat d'Estudiants i Emprendimiento compta amb una xarxa de tutors acadèmics que supervisen el desenvolupament de les mateixes, vetlen pel seu correcte progrés i avalen el contacte fluït entre les nombroses empreses i institucions col·laboradores i la Facultat.

Cada any són més les i els estudiants que, de manera optativa en la majoria dels Graus, decideixen realitzar pràctiques externes, de manera que en l'actualitat es gestionen per curs acadèmic més de 600 pràctiques externes en prop de 400 empreses i institucions.

Així mateix, per a aproximar al nostre alumnat a la realitat empresarial, la Facultat de Filosofia i Lletres desenvolupa diverses iniciatives al llarg del curs acadèmic. Entre elles, cal destacar els Cafè-Tertúlia per a oportunitats d'ocupació que van dirigits principalment a l'alumnat de tercer i quart curs, per a posar-li en contacte amb diferents perfils professionals i que els coneguen a través de les experiències d'egressats/s que ja s'hagen incorporat al món laboral, tant quant a les pràctiques realitzades i com aquestes els van preparar o van ajudar a trobar treball o, simplement, com s'han desembolicat una vegada finalitzats els seus estudis.

La Facultat de Filosofia i Lletres participa en els Premis Fundeum noves idees empresarials a través dels quals el nostre alumnat està en contacte amb empreses que recolzen el projecte liderat.

L'estratègia d'internacionalització i mobilitat és una ferma aposta de la Facultat de Filosofia i Lletres per a tots els seus programes d'estudis. Aquesta aposta es tradueix en una elevada taxa de mobilitat que aconsegueix els quasi tres-cents estudiants anuals de la nostra facultat que decideixen fer part dels seus estudis en una altra universitat nacional o internacional. Per a açò, els estudiants de la Facultat tenen accés a més de 400 convenis signats amb universitats de tot el món que es reparteixen de la següent manera: Programa Erasmus té 214 acords (en les diferents àrees específiques) amb 159 universitats sòcies. Mobilitat Global: VR té 137 convenis amb institucions de tot el món, de les quals 108 tenen oferta per a estudiants de la Facultat de Lletres. A més, la Facultat de Lletres té 4 convenis específics més. Mobilitat SICUE té 73 acords en àrea específiques amb 28 universitats espanyoles.

Des de la Facultat s'acullen a prop de 300 estudiants internacionals i s'ofereixen nombroses assignatures en altres llengües.

L'alumnat que decideix realitzar una estada de mobilitat pot accedir al blog que la Facultat de Filosofia i Lletres ha engegat on s'explica experiències i consells d'estudiants de la Facultat de Lletres de la UA que han participat en algun programa d'intercanvi amb una altra universitat estrangera. http://mobilitatlletres.blogspot.com/

 

Jornades de la titulació d'Humanitats de la Facultat de Filosofia i Lletres

Des de la Facultat de Filosofia i Lletres es vol donar una major projecció a totes les titulacions del centre. Per a açò, se celebra Jornades de les diferents titulacions. L'alumnat en Humanitats ha pogut implicar-se activament en l'organització de les seues pròpies Jornades del Grau i així compartir inquietuds tant de futur com del present que els afecta en l'actualitat.

Tota la informació està penjada en el següent enllaç: https://lletres.ua.es/es/cultura/jornadas-culturales-grados.html

 

Pla d'Acció Tutorial (PAT)

El Vicerectorat d'Estudis, Formació i Qualitat i la Facultat de Filosofia i Lletres, a través de l'Institut de Ciències de l'Educació (HISSE), promou el Programa d'Acció Tutorial (PAT) de la Universitat d'Alacant. A través d'aquest projecte es pretén proporcionar a l'alumnat universitari orientació i recolze en el seu desenvolupament personal, acadèmic, i professional, així com el facilitar la seua adaptació al context social universitari.

Per a fer-ho efectiu, la Facultat de Filosofia i Lletres compta amb professorat i alumnat en cadascuna de les titulacions, que té una formació adequada i una dedicació específica, i que es responsabilitzarà del desenvolupament de les diferents activitats i tasques planificades en aquest projecte.

En el marc d'aquest Programa també s'organitzen xarrades que pretenen contribuir a la formació integral de l'alumnat, complementant la formació acadèmica que reben en l'aula (tècniques d'estudi, oratòria, elaboració del curriculum, afrontar una entrevista de treball…).

A més, el PAT juntament amb la secretaria de la Facultat coordina les adaptacions curriculars de la Facultat que són estratègies educatives dirigides a facilitar el procés d'ensenyament-aprenentatge a l'alumnat amb necessitats educatives específiques.

https://lletres.ua.es/es/pat/programa-de-accion-tutorial.html

 

 


inici

 

Recursos i instal·lacions que disposa el grau

La Facultat de Filosofia i Lletres compta amb instal·lacions en diversos edificis del campus, sent els més representatius el tres edificis de la Facultat de Filosofia i Lletres (edifici 20, Facultat de Filosofia i Lletres I; edifici 19, Facultat de Filosofia i Lletres 19; edifici 18, Facultat de Filosofia i Lletres 18) entre els quals es reparteixen les aules de docència i altres dependències de la Facultat i dels departaments que imparteixen docència en les titulacions. En el desenvolupament de les classes pràctiques s'utilitzen les instal·lacions generals amb les quals la Universitat explica per a l'ús d'equips informàtics i els laboratoris dels quals disposa la Facultat. El Grau en

Humanitats s'imparteix majorment en l'Edifici 19, Facultat de Filosofia i Lletres II.

https://lletres.ua.es/es/infraestructuras/planos-de-la-facultad-de-filosofia-y-letras-sigua.html

Laboratoris: https://web.ua.es/es/labidiomas/instalaciones.html

La Facultat compta amb diversos laboratoriosde idiomes que es troben situats en l'edifique 20 on l'alumnat pot realitzar classes pràctica.

A més en l'edifici 19, es troba situat el laboratori especialitzat per a Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga; Servei de Cartoteca.

 

Aula Magna i Saló de Graus

 

La Facultat de Filosofia i Lletres disposa d'una renovada i modernitzada Aula Magna, situada en l'edifici 19, amb capacitat per a 156 persones, dotada amb equip multimèdia i 4 cabines per a la interpretació simultània.

La Facultat disposa d'un Saló de Graus, situat en l'edifici 18, amb capacitat per a 60 persones, dotada amb un equip multimèdia.

 

Biblioteca

La Biblioteca de Filosofia i Lletres està situada en la primera i segona planta de l'edifici de la Biblioteca General de la UA Biblioteca. Compta amb una superfície de 6.500 m2, 1.684 llocs de lectura, 82 llocs informatitzats, 13 sales de treball en grup, 14 ordinadors portàtils per a préstec en sala, 2 fotocopiadores.

En la Biblioteca de Filosofia i Lletres trobaràs els recursos necessaris per a cobrir les diferents especialitats impartides en la Facultat de Filosofia i Lletres i que conformen la seua col·lecció bibliogràfica, amb més de 171.908 llibres, revistes en paper especialitzades, materials especials i accés a tots els recursos electrònics de la biblioteca universitària. És necessari destacar els llegats bibliogràfics realitzats a la Biblioteca, bé per professors universitaris d'aquesta comunitat, bé per investigadors de diverses àrees de coneixement vinculats a la Universitat d'Alacant. Tal és el cas de les col·leccions donades per l'hispanista nord-americà D. Russell P. Sebold, l'hispanista italià D. Ermanno Caldera, els doctors en filologia semítica D. Mikel d'Epalza i Sra. Mª Jesús Rubiera Mata, l'orientalista D. Federico Lanzaco Salafranca, la catedràtica de ciències i tècniques historiogràfiques Sra. Mª Luisa Cabanes Catalá, etc. A més, la Biblioteca custodia una col·lecció de llibres antics i una completa selecció de facsímils.

L'alumnat disposa de manuals de bibliografia recomanada pel professorat per a les diferents assignatures impartides en la titulació d'Humanitats.

 

Investigació

El foment de la investigació és una de les apostes més decidides de l'equip decanal de la Facultat de Filosofia i Lletres. Amb aquest objectiu, s'organitzen diverses activitats de difusió de la investigació que es duu a terme en la Facultat, com la celebració de Jornades d'investigació de la Facultat de Filosofia i Lletres. Tota la informació referent a aquestes i altres iniciatives estarà disponible amb l'antelació suficient en aquesta web: https://lletres.ua.es/es/investigacion/investigacion-y-biblioteca.html

• Grups d'investigació

• Jornades d'investigació

 

 

 

inici

 

 

Continuar la meua formació

Una vegada superat el grau, es poden continuar els estudis en el nivell de Màster Universitari.
La Universitat d'Alacant ofereix màsters en totes les branques de coneixement.
Consultar l'oferta de màsters:
https://web.ua.es/va/masters-oficials.html
inici

Eixides Professionals

 

El perfil professional del grau en Humanitats està orientat, en primer lloc, a la gestió i difusió cultural i patrimonial: definició de projectes i iniciatives culturals, organització d’esdeveniments, assessorament i dinamització cultural en àmbits variats de la gestió pública i privada, el món editorial, la indústria audiovisual, empresa etc.

En segon lloc, s’adreça a la docència, en ensenyament secundari, de les diverses disciplines de la branca d’Humanitats en les quals es forma l’alumnat.

Finalment, en tant que proporciona una formació humanística pluridisciplinària i polivalent, aquest grau es planteja com un complement formatiu de qualitat per a la millora de les expectatives laborals dels professionals de les ciències humanes, les ciències socials i la comunicació.

Professions per a les quals capacita:

inici

Beques i Ajudes

 

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari a els qui desitgen emprendre-ho:

inici


Vida Univesitaria

 

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:


inici