Per què estudiar el grau? Grau en Enginyeria Biomèdica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Enginyeria Biomèdica   Grau en Enginyeria Biomèdica
Grau en Enginyeria Biomèdica

Per què estudiar el grau?

 

 

 

 

Objectius generals del títol

L'objectiu general del nou títol de graduat/da en Enginyeria Biomèdica és preparar professionals amb una formació àmplia i sòlida, que els capacite per a dirigir i dur a terme el treball de totes les fases del cicle de vida de sistemes, aplicacions i productes que resolguen problemes relacionats amb l'enginyeria biomèdica i les tecnologies de la informació i les comunicacions, en l'àmbit de la salut, fent servir el coneixement científic i els mètodes i tècniques propis de l'enginyeria. Amb caràcter general, els graduats i graduades en Enginyeria Biomèdica estan capacitats per a aprendre a conéixer, fer, conviure i ser, en els àmbits personal, professional i social, d'acord amb el que recull l'informe de la UNESCO sobre les perspectives de l'educació en el segle XXI.

inici

 

 

 

Estructura dels Estudis

El grau en Enginyeria Biomèdica s'organitza en assignatures semestrals de 6 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, l'alumnat ha de cursar en cada semestre 30 crèdits per a fer, així, els 60 crèdits per curs acadèmic i un total de 240 crèdits en els quatre cursos acadèmics. 

Per a fer compatibles els estudis amb altres activitats, s'estableix la possibilitat de ser estudiant a temps parcial i matricular-se de 30 ECTS per curs acadèmic.

Distribució de crèdits per tipus de matèria

TIPUS DE MATÈRIA

CRÈDITS

FORMACIÓ BÀSICA

60

OBLIGATÒRIES

156

OPTATIVES

12

TREBALL FI DE GRAU

12

CRÈDITS TOTALS

240

Explicació general del pla d'estudis

El títol de graduat/da en Enginyeria Biomèdica per la Universitat d'Alacant és un ensenyament universitari oficial de grau, amb un pla d'estudis de 240 crèdits europeus.

Cal cursar el bloc de formació bàsica de 60 crèdits (6 dels quals són complementaris i corresponen a la matèria de biologia de la branca de ciències de la salut), el bloc d'assignatures obligatòries de 156 crèdits (sense comptar els 12 crèdits corresponents al treball de fin de grau) i els crèdits d'assignatures optatives en què s'ofereixen pràctiques externes i anglés.

L'alumnat té garantida la possibilitat d'obtenir reconeixement acadèmic de 12 crèdits optatius del pla d'estudis cursat (com a màxim), per participar en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

inici

 

 

 

Trets d'identitat

 

El grau en Enginyeria Biomèdica per la Universitat d'Alacant presenta com un dels seus trets més representatius una formació multidisciplinària en les àrees d'enginyeria i salut. Es tracta d'un grau coordinat per l'Escola Politècnica Superior en el qual participen també les facultats de Ciències i Ciències de la Salut. Els estudis d'enginyeria biomèdica incorporen una base comuna, pròpia de la branca d'enginyeria i arquitectura, amb matèries de matemàtiques i física i altres matèries més específiques de la titulació com són química i biologia; aquests continguts bàsics es complementen en cursos superiors amb altres matèries aplicades a l'àmbit de l'enginyeria biomèdica, com a electrònica, programació, instrumentació, telemedicina o biomecànica. Per a completar la formació en enginyeria biomèdica, s'imparteixen també matèries de l'àmbit de la salut com a anatomia, fisiologia o fisiopatologia. La formació impartida fa que els egressats tinguen una gran capacitat d'abstracció i facilitat per a plantejar solucions des del punt de vista de l'enginyeria en àmbits molt diversos.

Els resultats dels projectes d'enginyeria biomèdica presenten una gran repercussió social per l'àmbit al que són aplicats, la cura de la salut en tots els seus vessants. En aquest sentit, en la Universitat d'Alacant existeixen grups de recerca que amb la seua activitat contribueixen a mantenir els estudis d'enginyeria biomèdica de la Universitat d'Alacant al nivell acadèmic més alt, aportant innovació i actualitat en els continguts impartits. A més, la participació en els estudis de l'Escola Politècnica Superior, la Facultat de Ciències de la Salut i la Faculta de Ciències facilita la interdisciplinaritat i la proposta de projectes de recerca aplicada en els quals participen grups de diferents àrees d'especialitat. L'Escola Politècnica Superior, a través del professorat que imparteix docència en el grau d'enginyeria biomèdica, participa a nivell nacional en la Societat Espanyola d'Enginyeria Biomèdica i, a nivell internacional, en l'Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS) de IEEE.

 El caràcter acadèmic de les diferents matèries varia segons l'assignatura i els objectius formatius de la mateixa. De forma general, l'Escola Politècnica Superior és conscient de la importància de la formació pràctica i així es reflecteix en els diversos recursos formatius de tipus pràctic com poden ser:

A més, en funció de la naturalesa de les assignatures, es realitzen entre unes altres, les següents activitats formatives: treballs individuals o en grup (planificació, realització, exposició i debat), assistència a conferències, reunions o discussions científiques, visites a empreses i institucions, etc. En les classes de teoria i resolució de problemes es fomenta la participació activa de l'alumnat. En aquestes classes, el professorat utilitza recursos tecnològics, incloent presentacions interactives en l'aula, tutories virtuals i una altra sèrie d'utilitats a través de la intranet de la Universitat d'Alacant (UACloud) que permeten, per exemple, la realització d'activitats no presencials d'aprenentatge autònom i el seu seguiment pel professorat (autoavaluació, debats, fòrums, etc…). L'ús de l'UACloud és generalitzat en totes les assignatures i permet a l'alumnat des de qualsevol punt tenir accés a tota la informació (guia docent) i tots els materials relacionats amb la mateixa (presentacions, qüestions, material complementari, etc.)

És important destacar la possibilitat de realitzar pràctiques en empresa curriculars, és a dir, com a part del pla d'estudis, a través dels diversos convenis que té signats la Universitat d'Alacant amb empreses tecnològiques de l'àmbit de l'enginyeria biomèdica i centres clínics i hospitals tant públics com a privats. També cal destacar l'oferta de treballs de finalització de grau, molts d'ells de caràcter multidisciplinari i dirigits per dos cotutores, un de l'àrea d'enginyeria i un altre de l'àmbit sanitari; aquests treballs constitueixen per a l'alumnat la culminació dels seus estudis i on demostren totes les capacitats adquirides en el grau.

inici

 

 

 

Recursos i instal·lacions que disposa el grau

 

Els recursos docents en matèria d'aules d'informàtica i laboratoris dels quals disposa aquest grau són molt diversos, concordes amb el caràcter multidisciplinari del grau. En aquest sentit, el professorat del grau en Enginyeria Biomèdica desenvolupa la seua activitat pràctica amb els següents recursos de laboratoris específics:

-     Laboratori d'electrònica (oscil·loscopis, multímetres, plaques de connexió, kits d'Arduino, etc.)

-     Laboratori de física I (orientat a experimentació en l'àrea de la física mecànica).

-     Laboratori de física II (orientat a experimentació en l'àrea de l'electromagnetisme).

-     Laboratori de mecànica d'estructures i resistència de materials (premsa electrohidráulica, equips d'adquisició de senyals d'extensometría, etc.).

-     Laboratori d'enginyeria elèctrica (multímetres digitals, sistemes de quadres de comandament, etc.).

-     Laboratori d'enginyeria hidràulica (piezómetros, sondes de pressió, mesuradors de flux, etc.).

-     Laboratori de genètica (microscopis, fotòmetres UV-visible,etc.).

-     Laboratori de química (balances, conductímetros, espectrofotòmetres, etc.).

-     Laboratori de bioquímica (pHmetros, banys termostáticos, etc.).

-     Laboratori d'anatomia (material de dissecció, òrgans humans plastinados, models anatòmics, microscopis òptics, etc.).

-     Laboratori d'urgències i cures crítiques (ninots articulats de simulació de pràctiques, escenari assistència clínic, etc.).

-     Laboratori d'hospitalització d'adults i matern-infantil (incubadora, ninot de simulació pediàtric, etc.).

inici 

 

 

 

Continuar la meua formació

Una vegada superat el grau, es poden continuar els estudis en el nivell de Màster Universitari.
La Universitat d'Alacant ofereix màsters en totes les branques de coneixement.
Consultar l'oferta de màsters:
https://web.ua.es/va/masters-oficials.html
inici

 

 

 

Eixides Professionals

 

La importància de l'activitat professional relacionada amb la salut és inherente a l'àmbit d'aplicació: l'instint de supervivència dels individus apuja, fins a un grau màxim, la importància de les cures de la salut i de tots aquells treballs que s'hi relacionen. Per una altra banda, el desenvolupament, al llarg de la història de la humanitat, de les activitats destinades a l'atenció de la salut ha comportat que aspectes de salut s'integren amb multitud de sectors professionals, des del sector industrial (relacionat, per exemple, amb la fabricació de dispositius mèdics) fins al sector de l'administració pública (relacionat amb la salut pública).

És important destacar que el desenvolupament històric de les cures de la salut ha fet que esdevinguen una disciplina amb característiques especials, com ara una forta estandardització, que exigeixen als professionals d'aquest àmbit disposar de coneixements multidisciplinaris, que incloguen tant el sector de la salut mateix com la resta de sectors que s'hi integren.

A continuació presentem una relació de sectors associats a l'àmbit de la salut, en què els graduats i graduades en Enginyeria Biomèdica poden desenvolupar-se professionalment.

Sector de la indústria de dispositius sanitaris

En aquest sector els graduats i graduades en Enginyeria Biomèdica poden participar en equips de treball interdisciplinaris, dedicats a desenvolupar o mantenir equipaments mèdics de diagnòstic, tractament o monitorització de pacients (s'hi inclou tot el programari relacionat). Els coneixements multidisciplinaris de base d'aquests graduats i graduades els converteix en excel·lents interlocutors entre els equips mèdics i els de disseny i desenvolupament industrial.

També associats al sector industrial, es poden dur a terme treballs d'assessorament, control de qualitat i gestió per al manteniment dels equips en els departaments d'enginyeria clínica o d'electromedicina, com a part dels serveis postventa o de contractes de manteniment.

Hem destacat l'elevada estandardització en el sector de la salut, especialment si es tracta de dispositius que puguen afectar la salut de la gent. Aquesta classe de professionals pot participar també en comités i organismes internacionals d'estandardització i agències de certificació dels dispositius sanitaris.

Sector de l'assistència sanitària

L'evolució de l'assistència sanitària, especialment des de l'aparició de les tecnologies informàtiques, fa necessari que professionals amb coneixements tecnològics s'involucren indirectament en les cures de la salut. Els graduats i graduades en Enginyeria Biomèdica estan capacitats, per exemple, per a participar en la implantació i administració de xarxes, infraestructures i sistemes d'informació en departaments d'hospitals i clíniques, per a facilitar l'activitat clínica dels professionals de la salut.

Els coneixements dels titulats i titulades en Enginyeria Biomèdica atorguen una visió interdisciplinària, que és ideal per a actuar com a consultors de tecnologies per a la salut o consultors en sistemes d'informació sanitaris.

Sector de les organitzacions socials

Les organitzacions socials són un sector imprescindible en la societat, complementari al de l'assistència sanitària i en continu desenvolupament. Els enginyers i enginyeres biomèdics poden treballar en activitats semblants a les del sector de l'assistència sanitària i tenen la base per a ser excel·lents consultors en sistemes de suport a pacients i personal sanitari. També poden ser assessors en temes tecnològics i donar suport a les activitats de les societats de salut.

Sector de l'administració pública

L'administració pública és un altre dels sectors en què aquests professionals poden treballar activament, ja que l'atenció de la salut està organitzada directament per l'administració pública, a través d'organismes de diversos àmbits: estatals, autonòmics i locals. Els enginyers i enginyeres biomèdics poden participar en aquesta organització a tots els nivells, com a assessors en la definició de polítiques estratègiques relacionades amb la coordinació de tecnologia i la innovació en centres públics i concertats de salut.

Els coneixements sobre tecnologia i salut d'aquests professionals els permeten participar en els comités d'adaptació i integració d'estàndards que es creen en l'àmbit sanitari dins de l'administració pública.

Una altra de les tasques fonamentals en l'administració pública, relacionada amb l'ámbit de la salut, és el seguiment i control de la salut pública. Els graduats i graduades en Enginyeria Biomèdica coneixen les eines necessàries per a participar, des d'un punt de vista tecnològic, en l'anàlisi de la informació clínica en estudis de salut pública.

Sector de les tecnologies de la informació i les comunicacions

En els últims anys, el sector de les TIC ha experimentat un gran avanç en l'àmbit de la salut amb el resultat d'una clara integració entre l'activitat clínica i els sistemes d'informació. Els enginyers i enginyeres biomèdics poden participar en el desenvolupament, manteniment i implantació de sistemes d'informació clínica.

Els coneixements multidisciplinaris adquirits en els estudis de grau els permeten donar suport tant als especialistes sanitaris com a d'altres professionals en TIC, en treballs amb l'objectiu de millorar-ne l'eficiència. També són professionals idonis per a participar en l'organització i supervisió d'equips multidisciplinaris salut-TIC.

Sector farmacèutic

El sector farmacèutic està també relacionat amb l'atenció de la salut i fa un ús intensiu de coneixements tecnològics per a avançar en el desenvolupament de productes. Les competències adquirides en els estudis d'Enginyeria Biomèdica permeten que els titulats i titulades puguen integrar-se en equips de desenvolupament tecnològic per a empreses involucrades en la producció i distribució de fàrmacs. Els professionals d'Enginyeria Biomèdica poden treballar com a tècnics qualificats d'empreses relacionades amb la gestió i l'anàlisi informàtica de dades biològiques.

Sector d'investigació en salut

Finalment, la investigació en l'àmbit de la salut està en continu desenvolupament per tal d'optimar tècniques de diagnòstic i tractaments per a millorar la salut de les persones, reduir costos, etc. Els professionals titulats en Enginyeria Biomèdica per la Universitat d'Alacant tenen la base de coneixement necessària per a participar amb èxit en investigacions multidisciplinàries relacionades amb l'avaluació i el desenvolupament de sistemes d'informació clínica, l'explotació de dades clíniques, la integració de tecnologies en l'activitat clínica, etc.

Professions per a les quals capacita: consultor tecnològic en sanitat, analista de sistemes clínics, dissenyador i desenvolupador d'aplicacions mèdiques, analista de dades sanitàries, director tecnològic en àmbits sanitaris, dissenyador de sistemes de telemedicina, desenvolupador d'aplicacions mòbils en salut, coordinador tecnològic d'equips multidisciplinaris en salut, assessor en integració de sistemes sanitaris, analista de sistemes d'informació mèdics, coordinador d'innovació tecnològica en centres sanitaris, assessor tecnològic en salut pública, analista computacional de dades biològiques, investigador en tecnologia aplicada a la salut. En general totes aquelles professions en l'àmbit de les cures de la salut que impliquen l'ús o necessitat de tecnologies de la informació i les comunicacions.


inici

Beques i Ajudes

 

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari a els qui desitgen emprendre-ho:

inici


Vida Univesitaria

 

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA: 

inici