Com és el grau? Grau en Enginyeria Química

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Enginyeria Química   Grau en Enginyeria Química
Grau en Enginyeria Química

Com és el grau?

 

Calendari Acadèmic

 

inici

Resum del Pla d'Estudis

 Pla resumit [pdf]

Estructura del pla d'estudis per tipus de matèria

 

inici

Horaris i calendaris d'exàmens

 

https://eps.ua.es/va/horarios-eps/horaris-eps.html

 

inici

Competències del títol

 

 

 

 

inici

Pla d'Acció Tutorial (PAT)

 

El Programa d'Acció Tutorial de la Universitat d'Alacant (PAT) pretén proporcionar a l'alumnat universitari acompanyament i assessorament al començament i al llarg de la seua carrera universitària. L'acció tutorial proporcionada pel PAT dóna resposta a dues necessitats prioritàries de l'alumnat universitari: d'una banda, el seu acolliment i inclusió en el context universitari; i, per una altra, el suport i l'orientació en el desenvolupament del seu itinerari acadèmic i professional.

 

El PAT es considera com una acció educativa d'orientació i suport per a l'alumnat, que ofereix la Universitat d'Alacant en tots els seus centres. Es destina a la millora de la qualitat educativa, en oferir un servei d'acompanyament, assessorament i de tutorització a tot l'alumnat de la Universitat d'Alacant.

 

 

Dins de l'acció tutorial, destaquen tres processos clau d'implementació del PAT:

 

 

 

L'estructura PAT de cada centre compta amb una coordinadora o coordinador i un equip tutorial específic. Pots accedir a la informació específica del PAT de la teua Facultat o Escola en el següent enllaç:

 

 

 

+info:

 

inici

Mobilitat i programes d'intercanvi

 

La Unitat de Mobilitat de l'EPS   s'encarrega de la gestió dels programes de mobilitat tant nacionals com a internacionals (SICUE, ERASMUS, NO EUROPEA, etc.) amb la finalitat d'afavorir la mobilitat del col·lectiu universitari de la nostra escola.

Els tràmits administratius com la sol·licitud, la selecció dels alumnes o l'assignació   de les places  , s'han de dur a terme directament en  el Secretariat de Mobilitat de la Universitat d'Alacant  . És en aqueix servei, situat en el Pavelló d'Alumnat, on pots preguntar tots els dubtes que tingues, referents a aquests temes i en el seu web tens tota la documentació reglamentària i la informació rellevant per a aquests procediments.

En el cas de l'EPS, ens encarreguem de qüestions fonamentalment acadèmiques: la matrícula de les assignatures, els acords d'aprenentatge o l'elaboració de les actes de notes. El nostre equip està format pel   Subdirector de Mobilitat  i els coordinadors de titulació  i per   Gloria Esparcia   i   Javier Poveda  , del personal de Secretaria de l'EPS. Per a trobar-nos, pots mirar  aquesta pàgina .

+info: 

 

inici

Pràctiques en empreses i institucions

 

Les pràctiques permetran als estudiants ampliar la seua formació mitjançant l'aplicació dels coneixements teòrics adquirits en les aules en el món empresarial. Aquesta primera presa de contacte amb el món laboral pot ser de gran utilitat quan l'estudiant obtinga la seua titulació. Un altre factor a tenir en compte és que a l'alumne se li reconeixeran les hores practicades en crèdits optatius i/o de lliure elecció reflectint-se en el seu expedient amb l'assignatura "pràctiques en empresa".


Les pràctiques en empresa s'estructuren com una assignatura més (veure apartat de matriculació). Cada crèdit ECTS de pràctiques equival a 25 hores de pràctiques.

L'horari serà l'estipulat entre l'empresa i l'alumne, respectant sempre el dret dels alumnes a acudir als exàmens.

Els estudiants estaran subjectes a la durada, calendari, horari, lloc, activitat i altres condicions establits en el corresponent conveni subscrit amb l'empresa o institució on la pràctica es realitze.

La realització de pràctiques no implica relació laboral alguna amb l'empresa, per la qual cosa aquesta no està obligada a remunerar el treball realitzat per l'alumne, encara que l'empresa podrà aportar, si ho desitja, una borsa econòmica a l'estudiant.

En el següent  gràfic  (o en aquest  document [pdf] ) trobaràs, d'una manera resumida, una visió completa del procés de realització de pràctiques.

+info:

 

inici

Treball de Fi de Grau (TFG)

 

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG , cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG , s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info:

inici

Requisit lingüístic (en llengua estrangera)

 

L'alumnat que cursa  títols de grau  a la Universitat d'Alacant ha d' acreditar , com a mínim, el  nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol  (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s'adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas,  per a poder avaluar el treball de fi de grau  caldrà tenir-lo acreditat.

Les  diverses vies  per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info:

inici

Capacitació docent en llengües

 

Per a l'alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la  docència  no universitària és absolutament  recomanable  l'obtenció de la  capacitació docent en llengües  (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el  curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès  que imparteix la UA.

+info:

inici

Reconeixement i transferència de crèdits

 

Reconeixement de Crèdits és l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en altres ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial. És a dir, és l'acceptació d'assignatures superades en uns estudis universitaris quan l'estudiant accedeix a una nova titulació. El concepte de "reconeixement" ha substituït, en els estudis de grau, a l'antic concepte de convalidació/adaptació.

Transferència de crèdits és la inclusió en l'expedient i en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant de la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat en la mateixa o en una altra universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial.

+info:

 

inici

Quadre de responsables del grau

Membres de l'equip directiu
CàrrecNom del titularNom del suplent
PRESIDENTE Fullana Font, Andres  
SECRETARIO Aracil Saez, Ignacio  
Nombrado por el presidente Font Escamilla, Alicia  
Nombrado por el presidente Olaya Lopez, Maria Del Mar  
Nombrado por el presidente Ruiz Femenia, Jose Ruben Font Montesinos, Rafael

 

Resta de membres de la comissió
Tipus d'usuariNom del titularNom del suplent
Profesores Ferrandez Pastor, Francisco Javier Gil Mendez, David 
Profesores Garcia Quesada, Juan Carlos Gomis Yagues, Vicente 
Profesores Gil Chica, Francisco Javier Heredia Avalos, Santiago 
Profesores Pujol Lopez, Maria Jose Castro Lopez, Maria Angeles 
Profesores Sanchez Martin, Isidro Segovia Eulogio, Enrique Gonzalo 
Profesores Sentana Gadea, Irene Diaz Ivorra, Maria Del Carmen 
Personal administrativo Victoria Montero, Adelardo Lafuente Rica, Elena 
Alumnos Campoy RodrÍguez, MarÍa GonzÁlvez SÁnchez, JosÉ 
Alumnos Diaz Harillo, Juan Manuel Cortes Torregrosa, Jorge 
Alumnos GÓmez Vives, Almudena García Bernabé, Andrea 
Alumnos PaÑos GonzÁlez, MarÍa Torres Guarnizo, Dayana 
Invitados con voz y sin voto Baeza CarratalÁ, Alejandro  
Invitados con voz y sin voto Bueno Lopez, Agustin  
Invitados con voz y sin voto Jimenez Migallon, Alfonso  
Invitados con voz y sin voto Lana Villarreal, Teresa  

 

+info:

 

inici

Normativa d'interès

 

Permanència i continuació en estudis de Grau

La Universitat d'Alacant va aprovar per acord del seu Consell Social, de data 17 de maig de 2017, una nova normativa de permanència d'acord amb un nou model d'ensenyament/aprenentatge centrat en les i els estudiants, dins de la filosofia de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que derogava una anterior de 13 de juliol de 2011.

 

Avaluació dels aprenentatges

El Consell de Govern de la UA ha regulat els procediments i criteris d'avaluació i de qualificació de resultats, la programació i convocatòria de les proves, la publicitat de les qualificacions i, si escau, els procediments de revisió i reclamació de les mateixes, així com l'emplenament i modificació d'actes

Aquest reglament adapta els criteris de la programació docent al sistema d'avaluació contínua que va inspirar la implantació dels actuals títols oficials de la UA. També agrupa i actualitza anteriors normatives.

Les principals mesures són:

+info:

Per a completar la informació sobre avaluació de coneixements cal consultar:

 

¿Què és i quins estudiants poden sol·licitar adaptació curricular?

És el conjunt d'accions acadèmiques i tècniques que, a sol·licitud d'una o un estudiant, es poden dur a terme, amb la finalitat de facilitar l'accés, permanència i màxim aprofitament del curs acadèmic. L'adaptació curricular es gestionarà atenent als principis de confidencialitat i privadesa

Els estudiants que poden sol·licitar adaptació curricular es divideixen en dos grups:

Les sol·licituds d'adaptació es presentaran dues setmanes abans de l'inici del curs o semestre. Excepcionalment, en qualsevol moment per causes sobrevingudes.

Les sol·licituds d'estudiants del primer grup es remetran al Centre de Suport a l'Estudiant (CAU) i les del segon grup es remetran al centre ( faculteu/escola politècnica )

Hi ha dos nivells d'adaptacions:

+info:

 

inici

Altres qüestions acadèmiques d'intéres per a l'alumnat

inici

Informació complementària

inici

Dubtes freqüents

inici

Centre

Escola Politècnica Superior - EPSAlicante

Correu electònic: eps@ua.es

Web:  https://eps.ua.es/

Tel : (+34) 96 590 3648 / (+34) 965 90 34 00 - ext. 3648

Fax : (+34) 96 590 3644

Twitter:  http://twitter.com/EPSAlicante

Facebook:  http://facebook.com/EPSAlicante

Google+:  http://plus.google.com/+EPSAlicante

YouTube : http://es.youtube.com/EPSAlicante

+info: Presentació i organizació