Per què estudiar el grau? Grau en Enginyeria Química

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Enginyeria Química   Grau en Enginyeria Química
Grau en Enginyeria Química

Per què estudiar el grau?

 

Objectius generals del títol

El títol de graduat o graduada en Enginyeria Química s'ha elaborat amb l'objectiu fonamental de formar professionals que siguen capaços d'aplicar el mètode científic, i els principis de l'enginyeria i l'economia, per a formular i resoldre problemes complexos relacionats amb el disseny de productes i processos en els quals la matèria experimenta canvis de morfologia, composició o contingut energètic, incloent-hi la concepció, càlcul, construcció, engegada i operació d'equips i instal·lacions on s'efectuen aquests processos, característics de la indústria química i d'altres sectors relacionats, com el farmacèutic, biotecnològic, alimentari o mediambiental, tot això en termes de qualitat, seguretat, economia, ús racional i eficient dels recursos naturals i conservació del medi ambient i complint el codi ètic de la professió.

Així mateix, pretén formar professionals altament qualificats en coneixements i habilitats, amb esperit creatiu i obert a la necessitat de formació permanent en el desenvolupament del seu treball i en el dels seus col·laboradors. En conseqüència són tan importants les qualitats d'aprendre "a aprendre" i d'aplicar el que es coneix, com la quantitat de coneixements adquirits.

inici

Estructura dels Estudis

El Grau en Enginyeria Química s'organitza en assignatures semestrals de 6 i 9 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, els estudiants haurien de cursar en cada semestre 30 crèdits arribant a, d'aquesta manera, els 60 crèdits per curs acadèmic i un total de 240 crèdits en quatre cursos acadèmics.

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

Distribució de crèdits per tipus de matèria 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

60

Obligatòries

144

Optatives

24

Treball fi de grau

12

Crèdits totals

240

 

Explicació general  del pla d'estudis 

El Títol de Graduat/a en Enginyeria Química per la Universitat d'Alacant s'organitza en diverses Matèries, atenent a l'estructura arreplegada en el RD 1393/2007. En aquestes Matèries s'arrepleguen les competències, resultats de l'aprenentatge, activitats formatives i procediment d'avaluació a seguir, perquè l'estudiant arribe a els objectius .

Aquestes matèries configuren l'obligatorietat del grau, amb l'objectiu de dotar d'un tronc unitari a l'alumnat en competències i coneixements considerats bàsics per a un Graduat/a en Enginyeria Química, de manera que puga adquirir les competències professionals de caràcter genèric que li permeta desenvolupar la professió regulada d'Enginyer Tècnic Industrial. En aquest sentit s'ha tingut en compte l'Ordre CIN/351/2009, de 9 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Industrial, en la qual s'indica que el pla d'estudis ha d'incloure com a mínim, els següents mòduls:

i es contempla a més la realització d'un Treball Fi de Grau.

Els ensenyaments s'han estructurat considerant els tres tipus de matèries.

En primer lloc i complint amb l'especificat en el Reial decret 1393/2007, en la primera meitat del pla d'estudis se situen les matèries amb caràcter bàsic, amb un total de 60 ECTS.

En segon lloc s'incorporen 144 ECTS de matèries obligatòries conduents a garantir l'adquisició de competències del títol més 12 ECTS de l'obligatori Treball Final de Grau que es cursaria en l'últim semestre i estaria orientat a l'avaluació de les competències associades a la titulació. Prèviament a l'avaluació del treball de fi de grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes, que podrà ser elevat en el futur.

En tercer i últim lloc es fixen 24 ECTS d'assignatures optatives orientades a l'especialització i que es cursaran en els últims semestres del pla d'estudis, permetent a l'alumne/a configurar la seua pròpia línia curricular.

Quant a la optatividad, s'ha programat una oferta de 66 ECTS optatius, a més de la possibilitat de realitzar Pràctiques Externes amb aquest caràcter. S'han de realitzar en el semestre S8. 

Dins de les assignatures optatives es preveu la possibilitat que l'alumne/a realitze pràctiques externes en empresa, bé 6 ECTS optant només per una assignatura o bé 12 ECTS optant per les dues.

Relació d'assignatures optatives 

ASSIGNATURES OPTATIVES

ECTS

AMPLIACIÓ DE DISSENY MECÀNIC

6

AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL

6

CATÀLISI HETEROGÈNIA I ENGINYERIA ELECTROQUÍMICA

6

GESTIÓ INTEGRADA EN LA INDUSTRIA QUÍMICA

6

GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS I AIGÜES INDUSTRIALS

6

ANGLÈS I

6

ANGLÈS II

6

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

6

INSTAL·LACIONS SOSTENIBLES I RECURSOS RENOVABLES

6

PRÀCTIQUES EXTERNES I

6

PRÀCTIQUES EXTERNES II

6

ROBÒTICA

6

TECNOLOGIA DE PROCESSAT DE POLÍMERS

6

 

inici

Trets d'identitat

 

El Grau en Enginyeria Química de la Universitat d'Alacant, pertanyent a l'Escola Politècnica Superior, presenta uns trets d'identitat i qualitat característics, entre els quals podem destacar alguns dels quals es nomenen a continuació. En primer lloc, cal remarcar el tracte personalitzat cap als estudiants per part dels professors; açò es veu afavorit, entre altres raons, al fet que el Grau en Enginyeria Química està dissenyat per a admetre com a màxim a uns 60 alumnes de nou ingrés a l'any, la qual cosa comporta un millor coneixement i seguiment dels estudiants que redunda en una major qualitat. Diversos dels professors de la titulació participen en el programa de tutorización a l'alumnat que la universitat ofereix en el Pla d'Acció Tutorial (PAT). A més, en general, els professors de la titulació ofereixen totes les facilitats per a atendre les tutories acadèmiques de les assignatures independentment dels seus horaris establits per a açò, i t'orientaran durant tota la titulació.

 

Bona part del professorat que imparteix docència en el Grau d'Enginyeria Química té un reconegut prestigi internacional de la seua labor investigadora, en àrees de l'enginyeria química tals com a nous materials, medi ambient, nanotecnologia, optimització de processos industrials, síntesis i aplicació de catalitzadors, aplicacions energètiques, etc. El professorat relacionat amb el Grau en Enginyeria Química és, objectivament, un dels més actius de tota la universitat tant en la participació en projectes de recerca públics i amb empreses com en la publicació d'articles en revistes científiques internacionals d'alt impacte. Si quan acabes els estudis vols llançar-te a emprendre creant la teua pròpia empresa, els nostres professors et poden aconsellar bé, doncs tenen àmplia experiència en aqueix sentit, ja que han participat en els últims anys en la creació de 5 empreses a partir de la recerca desenvolupada en la universitat (empreses de base tecnològica).

 

Si estudies el Grau en Enginyeria Química i vols fer pràctiques en empresa ho vas a tenir molt fàcil. Tenim convenis signats amb més de 40 empreses, i una mitjana d'uns 40 estudiants realitza pràctiques en elles cada any en els últims cursos de la titulació. Aquestes pràctiques et permeten un contacte directe amb el món laboral, i a més poden suposar la porta a la teua primera ocupació. Aquest contacte amb les empreses del sector privat també suposa que grans empreses com Repsol, Sabic, BP, Acciona, Sadyt, etc. col·laboren amb els professors, la qual cosa els permet a aquests estar al dia de les necessitats del món laboral i transmetre-li-ho als estudiants.

 

Avui dia és impossible treballar aïllat del context internacional. En aquest sentit, el Grau en Enginyeria Química et permet rebre docència de diverses assignatures en anglès, la qual cosa redunda en una millor formació, i a més participa en els programes Erasmus d'intercanvi d'estudiants amb universitats del Regne Unit, Alemanya, França i Itàlia, entre unes altres. Aquests programes no solament permeten que pugues cursar part dels teus estudis en una altra universitat europea, sinó també tenen l'avantatge que rebem a estudiants estrangers, que per tant compartiran classe amb tu.

 

Des del punt de vista del reconeixement oficial de la titulació, el Grau en Enginyeria Química compte, a més d'amb la requerida acreditació de l'ANECA com a titulació oficial i les corresponents atribucions professionals, amb un segell europeu de qualitat. En concret, l'any 2016, el Grau en Enginyeria Química de la Universitat d'Alacant va ser el primer Grau en Enginyeria Química d'Espanya a acreditar-se amb el segell de qualitat internacional EUR-ACE (ENAEE-ANECA).

 

D'altra banda, l'any 2017 es va donar a conèixer que en el Rànquing Acadèmic de les Universitats del Món (ARWU) 2017, o Rànquing de Xangai, un dels més prestigiosos a nivell mundial, la Universitat d'Alacant apareixia entre les posicions 151-200 en la branca d'Enginyeria Química (Chemical Engineering), sent aquesta la segona millor categoria en la qual apareixia la Universitat d'Alacant en aquest rànquing, per darrere únicament de Gestió Turística i Hotelera.

 

A més, en el rànquing de millors universitats espanyoles que publica anualment el diari El Mundo per a les diferents titulacions, l'any 2017 el Grau en Enginyeria Química de la Universitat d'Alacant apareixia com elº 5 millor de tota Espanya.

 

Finalment, cal citar que els estudis de Grau en Enginyeria Química tenen la seua continuïtat natural en el Màster d'Enginyeria Química.

 

Totes aquestes característiques anteriorment citades són el resultat de l'esforç de tots els que formem part de la titulació per a millorar dia a dia la qualitat de la mateixa.


 

inici


 

Recursos i instal·lacions que disposa el grau

 

L'Escola Politècnica Superior (EPS), a la qual pertany el grau d'Enginyeria Química en la Universitat d'Alacant, té adscrits 10 departaments i compta amb més de 500 professionals entre Personal Docent i Investigador (PDI) i Personal d'Administració i Serveis (PAS).

 

L'EPS compta amb unes infraestructures que permeten una docència de qualitat. Dins de la docència associada a l'EPS trobem tant infraestructures pròpies de l'Escola, com a infraestructures pertanyents als departaments que s'utilitzen per a la docència. L'EPS gestiona laboratoris de pràctiques (experimentals i d'informàtica), aules de teoria, aules i sales d'estudi, salons d'actes, i altres estades dedicades a la docència i recerca en 5 edificis del campus (Escola Politècnica Superior I, Escola Politècnica Superior II, Escola Politècnica Superior III, Escola Politècnica Superior IV i el Pavelló Universitari 13), la qual cosa suposa una superfície de més de 15.000 m2.

Les classes teòriques s'imparteixen en aules tant de l'EPS com dels aularis generals de la universitat. La grandària d'aquestes aules s'adapta al nombre d'alumnes matriculats en cada assignatura. Totes les aules disposen de pissarra, pantalla de projecció fixa, vídeo projector, ordinador i punt de connexió a la xarxa informàtica.

 

A més de les aules d'informàtica generals de la Universitat de l'Alacant, l'EPS disposa d'aules pròpies de docència amb ordinadors en llocs individuals equipats amb programes informàtics aplicats a la simulació i optimització de processos i al càlcul numèric en Enginyeria Química, tals com Matlab, Chemcad, Aspen HYSYS, GAMS, Moldflow, COMSOL Multiphysics, etc., el nivell de les quals de coneixement i maneig dels mateixos que adquiriràs en comparació de moltes altres universitats suposarà per a tu un valor afegit molt important.

El grau en Enginyeria Química té un percentatge de classes pràctiques molt elevat, tant en aula d'informàtica com d'experimentació, i en relació a açò últim es disposa de laboratoris totalment equipats per a assegurar el correcte aprenentatge dels coneixements adquirits en la teoria.

cal destacar que, a més dels laboratoris d'experimentació, també es disposa de plantes pilot d'experimentació en Enginyeria Química en les quals es desenvolupen algunes pràctiques amb equipament a escala industrial o semi industrial, el

com et permetrà entrar en contacte amb els equips d'ús comú en la indústria química.

Addicionalment, la Biblioteca de la Politècnica i Ciències de la Salut, que es troba situada en la planta baixa de l'edifici de la Biblioteca General, compta amb més de 67.000 llibres, revistes, materials especials i accés a recursos electrònics. Disposa d'uns 900 m2 i compta amb 263 llocs de lectura, 7 llocs informàtics, 3 sales de treball en grup i 7 ordinadors portàtils per a préstec en sala.

Finalment, en totes les instal·lacions no existeixen barreres arquitectòniques que impedisquen a persones amb discapacitat física accedir a les dependències de l'Escola i dels departaments que imparteixen docència en la titulació.

 

 

inici

 

 

Continuar la meua formació

Una vegada superat el grau, es poden continuar els estudis en el nivell de Màster Universitari.
La Universitat d'Alacant ofereix màsters en totes les branques de coneixement.
Consultar l'oferta de màsters:
https://web.ua.es/va/masters-oficials.html
inici

Eixides Professionals

 

La formació adquirida pel graduat o graduada en Enginyeria Química li permetrà exercir llocs en la indústria manufacturera, en empreses de disseny i consultoria, tasques d'assessoria tècnica, legal o comercial, en l'administració i en l'ensenyament, com també l'exercici lliure de la professió i l'elaboració de dictàmens i peritatges.

En funció de la formació i perfil professional de l'enginyer químic:

En general, es pot indicar que el graduat o graduada en Enginyeria Química està capacitat per a exercir la professió regulada de l'actual enginyer tècnic industrial especialitat Química Industrial, ja que el pla d'estudis proposat compleix les condicions que estableix l'Ordre CIN/351/2009, de 9 de febrer, que estableix els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.

Professions per a les quals capacita: enginyer tècnic industrial, especialitat química industrial (Ordre CIN/351/2009, de 9 de febrer, i Llei 12/1986)


inici

Beques i Ajudes

 

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari a els qui desitgen emprendre-ho:

inici


Vida Universitària

 

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA: 

inici