Com hi accedisc?

 

 

 Perfil d'Ingrés

 

El perfil d'ingrés del futur Mestre en Educació Infantil podria resumir-se en un model ideal d'alumnat que tinga inquietud pels temes educatius, que siga crític amb les situacions de l'entorn, que tinga capacitat d'anàlisi dels contextos educatius i que siga capaç d'iniciar-se en la creació de propostes educatives eficaces.

 

  inici

 Vies d'accés al grau

 

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

 • BATXILLERAT I PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU)  eEs pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat.
  Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

   Taula 1

ASSIGNATURES Factors de ponderació
0,1 0,2
Arts escèniques   X  
Biologia   X
Cultura Audiovisual II   X
Dibuix Tècnic II   X  
Disseny   X  
Economia de l'empresa   X
Física   X
Fonaments de l'Art II   X
Geografia   X
Geologia   X  
Grec II   X
Història de la Filosofia   X  
Història de l'Art   X
Llatí II   X
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II   X
Matemàtiques II   X
Química   X

  
Assignatures de la fase voluntària de la PAU i coeficients de ponderació per millorar la nota d'accés al grau (Curs 2019/20)

 • BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA:   l'alumnat que haja fet estudis de batxillerat de   plans anteriors i tinga superada la selectivitat   manté la nota d'accés, tot i que pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU ( taula 1 ) o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa). 

  Els alumnes   que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16   i no van superar la selectivitat (o no s'hi van presentar) i els que en  el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat   poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. Poden millorar nota amb la superació d'assignatures que ponderen de la PAU ( taula 1 ), només per a l'admissió del curs 2017/18).La seua nota d'accés serà la de l'expedient de batxillerat.

  L'  alumnat de l'antic sistema de BUP i COU   manté la qualificació d'accés obtinguda en la prova de selectivitat. Aquests alumnes poden millorar la nota d'admissió presentant-se a la fase voluntària de l'actual PAU ( taula 1 ). Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d'implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d'accés.. 

  Els estudiants procedents de   sistemes educatius espanyols més antics   (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d'accés que van obtenir. Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d'acord amb les les ponderacions de la  taula  1 .  

 • FORMACIÓ PROFESSIONAL.   Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s'hi pot accedir des de qualsevol família professional.

  Es pot millorar la nota d'admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la  taula 1 .

 • ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS.   Cal acreditació d'accés   expedida per la UNED.

  Poden reconèixer o examinar-se d'assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d'admissió fins a 14 punts, d'acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1 .

 • ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS,   prèvia sol·licitud d'homologació del títol d'origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de 6 assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

  Se'ls aplicaran les ponderacions de la taula 1 , en cas que s'hagen examinat d'assignatures troncals de modalitat o d'opció i les hagen superat.

 • ALTRES Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències Socials i Jurídiques), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

+info:

 

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

 

Assignatures

de

Batxillerat

Paràmetres ponderació
Anàlisi Musical II
Biologia
Ciències de la Terra i Medioambientals
Dibuix artístic II
Dibuix Tècnico II
Disseny
Economía de la empresa
Electrotècnica
Física
Geografia
Grec
Història de la música
Història de l'Art
Llatí II
Llenguatge musical
Lliteratura universal
Matemàtiques Socials
Matemàtiques II
Química
Tècnicas
Tecnología Industrial II

Curs

2010-11

2011-12

0.1                                            
0.2  X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X

Curs

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

0.1                                          
0.2  X X X   X  X X X   X X X  X X  X X  X X  X X  

 

  inici

 Notes de tall per contingent i any acadèmic

 

CURSOS

OFERTA DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

DIVERSITAT FUNCIONAL

2010-11

360

9,123

8,080

---

7,975

7,120

8,267

9,075

2011-12

360

8,000

7,943

---

5,000

7,360

5,000

5,000

2012-13

360

7,792

7,260

---

5,000

7,460

5,000

---

2013-14

360

7,250

6,315

---

5,000

7,420

---

5,000

2014-15

360

7,250

6,235

---

---

7,020

5,000

5,000

2015-16

360

7,309

5,380

---

5,700

7,160

5,630

---

2016-17

360

7,500

5,120

---

---

6,950

5,000

5,000

2017-18

360

7,619

5,065

---

---

6,700

5,000

---

2018-19 310 7,643 5,680 5,000 --- 6,890 --- 5,000

2018-19

ALCOI

50 7,354 5,480 --- --- 6,800 --- ---

2019-20

310 7,724 5,000 --- --- 7,500 --- ---

2019-20

ALCOI

50 7,500 --- --- --- 6,800 --- 5,000

2020-21

310 8,348 5,000 --- --- 7,430 6,818 7,714

2020-21

ALCOI

50 8,038 --- --- --- 5,000 --- ---

 

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.

 inici

 Procediment d'Admissió

 

 • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. 
  Informació de matrícula.

 

 


 

  inici

Adaptacions

 

Adaptacions del grau en Mestre en Educació Intantil al Pla amb Mencions

TAULA D'ADAPTACIONS DEL GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL A LA MODIFICACIÓ DEL PLA D'ESTUDIS QUE INCLOU MENCIONS

La taula de reconeixement de crèdits entre els estudis de Grau en Educació Infantil existents i la modificació del pla d'estudis incloent Mencions es fa prenent com a referència els continguts, competències i habilitats que s'han desenvolupat en el pla d'estudis cursat i els que estan prevists en la modificació del pla d'estudis que inclou Mencions.

En la següent taula de reconeixement es relacionen les assignatures amb els crèdits de cadascuna d'elles en l'actual pla d'estudis i la seua equivalència, quan així corresponga, en la modificació del pla d'estudis incloent Mencions.

Codi

Assignatura pla estudis grau actual

Crèdits Equivalència assignatura inclosa en la modificació del pla d'estudis incloent mencions Crèdits
17804

Formació instrumental i formació vocal

6

Educació vocal i auditiva

6
17010

Desenvolupament didàctic de la música en educació infantil

6

Educació rítmica i moviment

6
17019

Psicomotricitat i expressió corporal en l'Educació Física

6

Joc i esport escolar

6
17018

Fonaments de l'Atenció Primerenca

6

Discapacitat intel·lectual, trastorns de l'espectre autista i altes capacitats

6
17805

Metodologies, recursos i suports a les necessitats educatives especials

6

Discapacitats sensorials i motrius: Desenvolupament, comunicació i intervenció

6
17012

Ús interdisciplinari de la Llengua Anglesa

6

Anglès: Lecto-escriptura i metodologia de l'ensenyament basat en el text

6
17105

Llengua catalana parell l'educació infantil

6

Llengua Catalana I per a l'educació infantil

6
17015

Taller d'Animació Lectora i Biblioteca (en català)

6

Literatura Catalana Infantil

6
17016

Taller d'Expressió Oral i Lectoescriptura (en català)

6

Taller de creació verbal en catalàInfantil

6
17013

Literatura Popular Castellana

6

Literatura castellana infantil y juvenil y animación a la lectura

6
17014

Tècniques de Comunicació Oral i Escrita

6

Dramatització i teatre en l'aula (castellà)

6
17021

Taller de matemàtiques en Educació Infantil

6

Taller de matemàtiques

6

 

Des de Mestre, especialitat Educació Infantil

TAULA D'EQUIVALÈNCIES ENTRE EL GRAU DE MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL I LA DIPLOMATURA DE MESTRE, ESPECIALITAT EDUCACIÓ INFANTIL

 

EQUIVALÈNCIES ENTRE EL GRAU DE MAESTRO EN EDUCACIÓ INFANTIL

I LA DIPLOMATURA DE MAESTRO, ESPECIALITAT EDUCACIÓ INFANTIL

CURS

GRAU D'INFANTIL.

TIPOLOGIA

ECTS

MESTRE ESPECIALITAT INFANTIL

TIPOLOGIA

CRÉD

PSICOLOGIA EVOLUTIVA DE 0 A 3 ANYS

BÀSICA

6

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I DEL DESENVOLUPAMENT EN L'EDAT ESCOLAR

TRONCAL

9

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

BÀSICA

6

 

 

 

ORGANITZACIÓ DE L'AULA D'EDUCACIÓ INFANTIL (0-3,3-6)

BÀSICA

6

PEDAGOGIA DE 0 A 6 ANYS

OBLIGATÒRIA

4.5

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA EN EDUCACIÓ INFANTIL

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

LLENGUA CATALANA PER A l'EDUCACIÓ INFANTIL

OBLIGATÒRIA

6

LLENGUA CATALANA

OBLIGATÒRIA

6

SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

BÀSICA

6

SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

TRONCAL

4.5

DISSENY DELS PROCESSOS EDUCATIUS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

 

 

 

PSICOLOGIA EVOLUTIVA DE 3 A 6 ANYS

BÀSICA

6

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I DEL DESENVOLUPAMENT EN L'EDAT ESCOLAR

TRONCAL

9

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL

OBLIGATÒRIA

6

DESENVOLUPAMENT DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL I LA SEUA DIDÀCTICA

TRONCAL

6

LLENGUA ESTRANGERA PER A MESTRES EN EDUACIÓN INFANTIL. FRANCÈS

OBLIGATÒRIA

(A TRIAR)

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ANGLESA EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT: RESPOSTES ESPECÍFIQUES EN CONTEXTOS INCLUSIUS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

9

BASES PEDAGÒGIQUES DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL

TRONCAL

4.5

DIFICULTATS DE L'APRENENTATGE I DEL DESENVOLUPAMENT: CARACTERÍSTIQUES EVOLUTIVES

BÀSICA

9

BASES PSICOLÒGIQUES DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL

TRONCAL

4.5

DESENVOLUPAMENT CURRICULAR I AULES DIGITALS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

NOVES TECNOLÓGIAS APLICADES A l'EDUCACIÓ

TRONCAL

4.5

APRENENTATGE DE L'ARITMÈTICA

OBLIGATÒRIA

6

DESENVOLUPAMENT DEL PENSAMENT MATEMÀTICA I LA SEUA DIDÀCTICA

TRONCAL

6

HABILITATS COMUNICATIVES I LECTOESCRITURA EN CASTELLÀ

BÀSICA

9

DICCIÓ REDACCIÓ I COMUNICACIÓ

+

DESENVOLUPAMENT D'HABILITATS LINGÜÍSTIQUES I LA SEUA DIDÀCTICA (CASTELLÀ)

 

OBLIGATÒRIA

+

TRONCAL

4.5

+

6

HABILITATS COMUNICATIVES I LECTOESCRITURA EN CATALÀ

BÀSICA

9

DESENVOLUPAMENT D'HABILITATS LINGÜÍSTIQUES I LA SEUA DIDÀCTICA (VALENCIÀ)

+

ESCOLA I LLENGUA Al PAIS VALENCIÀ

OBLIGATÒRIA

+

OPTATIVA

6

+

4.5

DIDÀCTICA DEL CONEIXEMENT DEL MITJÀ SOCIAL I CULTURAL

OBLIGATÒRIA

6

CONEIXEMENT DEL MITJÀ NATURAL SOCIAL I CULTURAL

+

INICIACIÓ INFANTIL A l'ENTORN SOCIAL

TRONCAL

+

OBLIGATÒRIA

6

+

4.5

DIDÀCTICA DEL CONEIXEMENT DEL MITJÀ NATURAL

OBLIGATÒRIA

6

CONEIXEMENT DEL MITJÀ NATURAL SOCIAL I CULTURAL

+

FONAMENTS DE BIOLOGIA

TRONCAL

+

OBLIGATÒRIA

6

+

4.5

TEORIA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

TEORIES I INSTITUCIONS CONTEMPORÀNIES D'EDUCACIÓ

TRONCAL

4.5

OBSERVACIÓ AVALUACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA

BÀSICA

6

 

 

 

EDUCACIÓ PER Al DESENVOLUPAMENT PERSONAL, SOCIAL I MEDIAMBIENTAL

BÀSICA

6

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

+

EDUCACIÓ PER A la SALUT

 

OBLIGATÒRIA

+

OPTATIVA

4.5

+

4.5

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL

OBLIGATÒRIA

6

DESENVOLUPAMENT PSICOMOTOR

TRONCAL

6

APRENENTATGE DE LA GEOMETRIA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

PRACTICUM 1

PRÀCTIQUES EXTERNES

18

PRACTICUM

PRÀCTIQUES

 

INNOVACIONS EN ELS PROJECTES EDUCATIUS DE L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR

 

 

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA

OBLIGATÒRIA

6

DESENVOLUPAMENT DE L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I LA SEUA DIDÀCTICA

 

 

PRACTICUM 2

PRÀCTIQUES EXTERNES

18

PRACTICUM

 

 

PRATICUM 3

PRÀCTIQUES EXTERNES

12

 

 

 

TREBALLE FI DE GRAU

 

6

 

 

 

OPTATIUS 24 ECTS

DESENVOLUPAMENT DIDÀCTIC DE LA MÚSICA EN EDUCACIÓ INFANTIL

OPTATIVA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA FRANCESA

OPTATIVA

6

 

 

 

ÚS INTERDISCIPLINARI DE LA LLENGUA ANGLESA

OPTATIVA

6

 

 

 

LITERATURA POPULAR CASTELLANA

OPTATIVA

6

LITERATURA INFANTIL (CASTELLÀ)

TRONCAL

4.5

TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ ORAL  ESCRITA

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER D'ANIMACIÓ LECTORA I BIBLIOTECA (EN CATALÀ)

OPTATIVA

6

LITERATURA INFANTIL (VALENCIÀ)

TRONCAL

4.5

TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL I LECTOESCRITURA (EN CATALÀ)

OPTATIVA

6

 

 

 

EDUCACIÓ CIENTÍFICA PER A MESTRES

OPTATIVA

6

 

 

 

FONAMENTS D'ATENCIÓ PRIMERENCA

OPTATIVA

6

 

 

 

PSICOMOTRICITAT I EXPRESSIÓ CORPORAL EN L'EDUCACIÓ FÍSICA

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER D'EXPRESSIÓ PLÀSTICA

OPTATIVA

6

DRAMATIZACIÓN I TITELLES

+

EXPRESSIÓ PLÀSTICA

OBLIGATÒRIA

+

OBLIGATÒRIA

4.5

+

6

TALLER DE MATEMÀTIQUES EN EDUCACIÓ INFANTIL

OPTATIVA

6

 

 

 

ACTIVITAT FÍSICA EN EL MITJÀ NATURAL

OPTATIVA

6

 

 

 

LLENGUA FRANCESA I LA SEUA DIDÀCTICA

OPTATIVA

6

 

 

 

INTEGRACIÓ DE LES HABILITATS COMUNICATIVES (INTEGRATING SKILLS)

OPTATIVA

6

 

 

 

FORMACIÓ INSTRUMENTAL I FORMACIÓ VOCAL

OPTATIVA

6

 

 

 

EDUCAR EN IGUALTAT DE GÈNERE

 

6

 

 

 

METODOLOGIES, RECURSOS I SUPORTS A les NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

OPTATIVA

6

 

 

 

PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ EN L'ESCOLA

OPTATIVA

6

 

 

 

RELIGIÓ CULTURA I VALORS

OPTATIVA

6

FONAMENTS DE MORAL CATÒLICA

OPTATIVA

4.5

 

 
 

 

Des de Mestre, especialitat Llengua Estrengera

TAULA D'EQUIVALÈNCIES ENTRE EL GRAU DE MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL I LA DIPLOMATURA DE MESTRE, ESPECIALITAT LLENGUA ESTRANGERA

 

CURS

GRAU DE INFANTIL

TIPOLOGIA

ECTS

MESTRE LLENGUA ESTRANGERA

TIPOLOGIA

CRÈD

PSICOLOGIA EVOLUTIVA DE 0 A 3 ANYS

BÀSICA

6

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I DEL DESENVOLUPAMENT EN L'EDAT ESCOLAR

TRONCAL

9

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

BÀSICA

6

 

 

 

ORGANITZACIÓ DE L'AULA D'EDUCACIÓ INFANTIL (0-3,3-6)

BÀSICA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA EN EDUCACIÓ INFANTIL

OBLIGATÒRIA

6

LLENGUA I LITERATURA I LA SEUA DIDÀCTICA CASTELLANA

TRONCAL

4.5

LLENGUA CATALANA PER A L'EDUCACIÓ INFANTIL

OBLIGATÒRIA

6

LLENGUA CATALANA

OBLIGATÒRIA

6

SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

BÀSICA

6

SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

TRONCAL

4.5

DISSENY DELS PROCESSOS EDUCATIUS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

DIDÀCTICA GENERAL

TRONCAL

9

PSICOLOGIA EVOLUTIVA DE 3 A 6 AÑOS

BÀSICA

6

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I DEL DESENVOLUPAMENT EN L'EDAT ESCOLAR

TRONCAL

9

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

LLENGUA ESTRANGERA PER A MESTRES EN EDUACIÓ INFANTIL. FRANCÈS

OBLIGATÒRIA

(A TRIAR)

6

IDIOMA ESTRANGER I LA SEUA DIDÀCTICA ANGLÈS

 

TRONCAL

4.5

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ANGLESA EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

IDIOMA ESTRANGER I LA SEUA DIDÀCTICA FRANCÈS

DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT: RESPOSTES ESPECÍFIQUES EN CONTEXTOS INCLUSIUS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

9

BASES PEDAGÒGIQUES DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL

TRONCAL

4.5

DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT:

CARACTERÍSTIQUES EVOLUTIVES

BÀSICA

9

BASES PSICOLÓGICAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL

TRONCAL

4.5

DESENVOLUPAMENT CURRICULAR I AULES DIGITALS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

NOVES TECNOLÒGIES APLICADES A L'EDUCACIÓ

TRONCAL

4.5

APRENENTATGE DE L'ARITMÈTICA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

HABILITATS COMUNICATIVES I LECTOESCRIPTURA EN CASTELLÀ

BÀSICA

9

 

 

 

HABILITATS COMUNICATIVES I LECTOESCRIPTURA EN CATALÀ

BÀSICA

9

 

 

 

DIDÀCTICA DEL CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL I CULTURAL

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DEL CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

TEORIA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

TEORIES I INSTITUCIONS CONTEMPORÀNIES D'EDUCACIÓ

TRONCAL

4.5

OBSERVACIÓ EVALUACIÓ E INNOVACIÓ EDUCATIVA

BÀSICA

6

 

 

 

EDUCACIÓ PER A EL DESENVOLUPAMENT PERSONAL, SOCIAL I MEDIOAMBIENTAL

BÀSICA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE LA EXPRESSIÓ CORPORAL

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

APRENENTATGE DE LA GEOMETRIA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

PRACTICUM 1

PRÀCTIQUES EXTERNES

18

 

 

 

INNOVACIONS EN ELS PROJECTES EDUCATIUS DE L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR

TRONCAL

4.5

DIDÀCTICA DE LA EXPRESSIÓ PLÀSTICA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

PRACTICUM 2

PRÀCTIQUES EXTERNES

18

 

 

 

PRATICUM 3

PRÀCTIQUES EXTERNES

12

 

 

 

TREBALL FI DE GRAU

 

6

 

 

 

OPTATIUS

24 ECTS

DESENVOLUPAMENT DIDÀCTIC DE LA MÚSICA EN EDUCACIÓ INFANTIL

OPTATIVA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA FRANCESA

OPTATIVA

6

 

 

 

ÚS INTERDISCIPLINARI DE LA LLENGUA ANGLESA

OPTATIVA

6

 

 

 

LITERATURA POPULAR CASTELLANA

OPTATIVA

6

 

 

 

TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ ORAL  ESCRITA

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER D'ANIMACIÓ LECTORA I BIBLIOTECA (EN CATALÀ)

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL I LECTOESCRIPTURA (EN CATALÀ)

OPTATIVA

6

 

 

 

EDUCACIÓ CIENTÍFICA PER A MESTRES

OPTATIVA

6

 

 

 

FONAMENTS D'ATENCIÓ PRIMERENCA

OPTATIVA

6

 

 

 

PSICOMOTRICIDAD I EXPRESSIÓ CORPORAL EN L'EDUCACIÓ FÍSICA

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER D'EXPRESSIÓ PLÀSTICA

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER DE MATEMÀTIQUES EN EDUCACIÓ INFANTIL

OPTATIVA

6

 

 

 

ACTIVITAT FÍSICA EN EL MEDI NATURAL

OPTATIVA

6

 

 

 

LLENGUA FRANCESA I LA SEUA DIDÀCTICA

OPTATIVA

6

IDIOMA ESTRANGER I LA SEUA DIDÀCTICA I (FRANCÈS)

TRONCAL/OPT

9

INTEGRACIÓ DE LES HABILITATS COMUNICATIVES (INTEGRATING SKILLS)

OPTATIVA

6

IDIOMA ESTRANGER I LA SEUA DIDÀCTICA I (ANGLÈS)

TRONCAL/OPT

9

FORMACIÓ INSTRUMENTAL I FORMACIÓ VOCAL

OPTATIVA

6

 

 

 

EDUCAR EN IGUALTAT DE GÈNERE

 

6

 

 

 

METODOLOGIES, RECURSOS I SUPORTS A LES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

OPTATIVA

6

 

 

 

PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ EN L'ESCOLA

OPTATIVA

6

 

 

 

RELIGIÓ CULTURA I VALORS

OPTATIVA

6

 

 

 

 
 

 

Des de Mestre, especialitat Educació Fisica

TAULA D'EQUIVALÈNCIES ENTRE EL GRAU DE MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL I LA DIPLOMATURA DE MESTRE, ESPECIALITAT EDUCACIÓ FÍSICA

 

CURS

GRAU D'INFANTIL

TIPOLOGIA

ECTS

MESTRE ESPECIALITAT FÍSICA

TIPOLOGIA

CRÈD

1er

PSICOLOGIA EVOLUTIVA DE 0 A 3 ANYS

BÀSICA

6

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I DEL DESENVOLUPAMENT EN L'EDAT ESCOLAR

TRONCAL

9

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

BÀSICA

6

 

 

 

ORGANITZACIÓ DE L'AULA D'EDUCACIÓ INFANTIL (0-3,3-6)

BÀSICA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA EN EDUCACIÓ INFANTIL

OBLIGATÒRIA

6

LLENGUA I LITERATURA I LA SEUA DIDÀCTICA CASTELLANA

TRONCAL

6

LLENGUA CATALANA PER A L'EDUCACIÓ INFANTIL

OBLIGATÒRIA

6

LLENGUA CATALANA

OBLIGATÒRIA

6

SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

BÀSICA

6

SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

TRONCAL

4.5

DISSENY DELS PROCESSOS EDUCATIUS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

DIDÀCTICA GENERAL

TRONCAL

9

PSICOLOGIA EVOLUTIVA DE 3 A 6 AÑOS

BÀSICA

6

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I DEL DESENVOLUPAMENT EN L'EDAT ESCOLAR

TRONCAL

9

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

LLENGUA ESTRANGERA PER A MESTRES EN EDUACIÓ INFANTIL. FRANCÈS

OBLIGATÒRIA

(A TRIAR)

6

IDIOMA EXTRANJERO Y SU DIDÁCTICA INGLÉS

 

TRONCAL

4.5

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ANGLESA EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

IDIOMA EXTRANJERO Y SU DIDÁCTICA FRANCÉS

2n

DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT: RESPOSTES ESPECÍFIQUES EN CONTEXTOS INCLUSIUS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

9

BASES PEDAGÒGIQUES DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL

TRONCAL

4.5

DIFICULTATS DE L'APRENENTATGE I DEL DESENVOLUPAMENT: CARACTERÍSTIQUES EVOLUTIVES

BÀSICA

9

BASES PSICOLÒGIQUES DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL

TRONCAL

4.5

DESENVOLUPAMENT CURRICULAR I AULES DIGITALS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

NOVES TECNOLÒGIQUES APLICADES A L'EDUCACIÓ

TRONCAL

4.5

APRENDIZATGE DE L'ARITMÈTICA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

HABILITATS COMUNICATIVES I LECTOESCRIPTURA EN CASTELLÀ

BÀSICA

9

 

 

 

HABILITATS COMUNICATIVES I LECTOESCRIPTURA EN CATALÀ

BÀSICA

9

 

 

 

DIDÀCTICA DEL CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL I CULTURAL

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DEL CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

3r

TEORIA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

TEORIES I INSTITUCIONS CONTEMPORÀNIES D'EDUCACIÓ

TRONCAL

4.5

OBSERVACIÓ EVALUACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA

BÀSICA

6

 

 

 

EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT PERSONAL, SOCIAL I MEDIOAMBIENTAL

BÀSICA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

APRENENTATGE DE LA GEOMETRIA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

PRACTICUM 1

PRÀCTIQUES EXTERNES

18

 

 

 

4t

INNOVACIONS EN ELS PROJECTES EDUCATIUS DE L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR

TRONCAL

4.5

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

PRACTICUM 2

PRÀCTIQUES EXTERNES

18

 

 

 

PRATICUM 3

PRÀCTIQUES EXTERNES

12

 

 

 

TREBALL FI DE GRAU

 

6

 

 

 

OPTATIUS

24 ECTS

DESENVOLUPAMENT DIDÀCTIC DE LA MÚSICA EN EDUCACIÓ INFANTIL

OPTATIVA

6

 

 

 

DIDÀCTIC DE LA LLENGUA FRANCESA

OPTATIVA

6

 

 

 

ÚS INTERDISCIPLINARI DE LA LLENGUA ANGLESA

OPTATIVA

6

 

 

 

LITERATURA POPULAR CASTELLANA

OPTATIVA

6

 

 

 

TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ ORAL  ESCRITA

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER D'ANIMACIÓ LECTORA I BIBLIOTECA (EN CATALÀ)

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL I LECTOESCRIPTURA (EN CATALÀ)

OPTATIVA

6

 

 

 

EDUCACIÓ CIENTÍFICA PER A MESTRES

OPTATIVA

6

 

 

 

FONAMENTS D'ATENCIÓ PRIMERENCA

OPTATIVA

6

 

 

 

PSICOMOTRICITAT I EXPRESSIÓ CORPORAL EN L'EDUCACIÓ FÍSICA

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER D'EXPRESSIÓ PLÀSTICA

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER DE MATEMÀTIQUES EN EDUCACIÓ INFANTIL

OPTATIVA

6

 

 

 

ACTIVITAT FÍSICA EN EL MEDI NATURAL

OPTATIVA

6

 

 

 

LLENGUA FRANCESA I LA SEUA DIDÀCTICA

OPTATIVA

6

 

 

 

INTEGRACIÓ DE LES HABILITATS COMUNICATIVES (INTEGRATING SKILLS)

OPTATIVA

6

 

 

 

FORMACIÓ INSTRUMENTAL I FORMACIÓ VOCAL

OPTATIVA

6

 

 

 

EDUCAR EN IGUALTAT DE GÈNERE

 

6

 

 

 

METODOLOGIES, RECURSOS I SUPORTS A LES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

OPTATIVA

6

 

 

 

PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ EN L'ESCOLA

OPTATIVA

6

 

 

 

RELIGIÓ CULTURA I VALORS

OPTATIVA

6

 

 

 

 
 

 

Des de Mestre, especialitat Educació Musical

TAULA D'EQUIVALÈNCIES ENTRE EL GRAU DE MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL I LA DIPLOMATURA DE MESTRE, ESPECIALITAT EDUCACIÓ MUSICAL

 

CURS

GRAU D'INFANTIL

TIPOLOGIA

ECTS

MESTRE ESPECIALITAT MUSICAL

TIPOLOGIA

CRÈD

1er

PSICOLOGIA EVOLUTIVA DE 0 A 3 AÑOS

BÀSICA

6

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I DEL DESENVOLUPAMENT EN LA EDAT ESCOLAR

TRONCAL

9

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

BÀSICA

6

 

 

 

ORGANIZATCIÓ DE L'AULA D'EDUCACIÓ INFANTIL (0-3,3-6)

BÀSICA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA EN EDUCACIÓ INFANTIL

OBLIGATÒRIA

6

LLENGUA I LITERATURA I LA SEUA DIDÀCTICA CASTELLANA

TRONCAL

6

LLENGUA CATALANA PER A L'EDUCACIÓ INFANTIL

OBLIGATÒRIA

6

LLENGUA CATALANA

OBLIGATÒRIA

6

SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

BÀSICA

6

SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

TRONCAL

4.5

DISSENY DELS PROCESSOS EDUCATIUS EN LA EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

DIDÀCTICA GENERAL

TRONCAL

9

PSICOLOGIA EVOLUTIVA DE 3 A 6 ANYS

BÀSICA

6

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I DEL DESENVOLUPAMENT  EN LA EDAT ESCOLAR

TRONCAL

9

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

LLENGUA ESTRANGERA PER A MESTRES EN EDUACIÓ INFANTIL. FRANCÈS

OBLIGATÒRIA

(A TRIAR)

6

IDIOMA ESTRANGER I LA SEUA DIDÀCTICA ANGLÈS

 

TRONCAL

4.5

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ANGLESA EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

IDIOMA ESTRANGER I LA SEUA DIDÀCTICA

FRANCÈS

2n

DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT: RESPOSTES ESPECÍFIQUES EN CONTEXTOS INCLUSIUS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

9

BASES PEDAGÒGIQUES DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL

TRONCAL

4.5

DIFICULTATS DE L'APRENENTATGE I DEL DESENVOLUPAMENT: CARACTERÍSTIQUES EVOLUTIVES

BÀSICA

9

BASES PSICOLÓGICAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL

TRONCAL

4.5

DESENVOLUPAMENT CURRICULAR I AULES DIGITALS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

NOVES TECNOLÒGIES APLICADES A L'EDUCACIÓ

TRONCAL

4.5

APRENENTATGE DE L'ARITMÈTICA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

HABILITATS COMUNICATIVES I LECTOESCRIPTURA EN CASTELLÀ

BÀSICA

9

 

 

 

HABILITATS COMUNICATIVES I LECTOESCRIPTURA EN CATALÀ

BÀSICA

9

 

 

 

DIDÀCTICA DEL CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL I CULTURAL

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DEL CONEIXEMENT DEL MITJÀ NATURAL

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

3r

TEORIA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

TEORIES I INSTITUCIONS CONTEMPORÀNIES D'EDUCACIÓ

TRONCAL

4.5

OBSERVACIÓ EVALUACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA

BÀSICA

6

 

 

 

EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT PERSONAL, SOCIAL I MEDIOAMBIENTAL

BÀSICA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

APRENENTATGE DE LA GEOMETRIA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

PRACTICUM 1

PRÀCTIQUES EXTERNES

18

 

 

 

4t

INNOVACIONS EN ELS PROJECTES EDUCATIUS DE L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR

TRONCAL

4.5

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

PRACTICUM 2

PRÀCTIQUES EXTERNES

18

 

 

 

PRATICUM 3

PRÀCTIQUES EXTERNES

12

 

 

 

TREBALL FI DE GRAU

 

6

 

 

 

OPTATIUS

24 ECTS

DESENVOLUPAMENT DIDÀCTIC DE LA MÚSICA EN EDUCACIÓ INFANTIL

OPTATIVA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA FRANCESA

OPTATIVA

6

 

 

 

ÚS INTERDISCIPLINARI DE LA LLENGUA ANGLESA

OPTATIVA

6

 

 

 

LITERATURA POPULAR CASTELLANA

OPTATIVA

6

 

 

 

TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ ORAL  ESCRITA

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER D'ANIMACIÓ LECTORA I BIBLIOTECA (EN CATALÀ)

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL I LECTOESCRIPTURA (EN CATALÀ)

OPTATIVA

6

 

 

 

EDUCACIÓ CIENTÍFICA PER A MESTRES

OPTATIVA

6

 

 

 

FONAMENTS D'ATENCIÓ PRIMERENCA

OPTATIVA

6

 

 

 

PSICOMOTRICITAT I EXPRESSIÓ CORPORAL EN LA EDUCACIÓ FÍSICA

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER D'EXPRESSIÓ PLÀSTICA

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER DE MATEMÀTIQUES EN EDUCACIÓ INFANTIL

OPTATIVA

6

 

 

 

ACTIVITAT FÍSICA EN EL MEDI NATURAL

OPTATIVA

6

 

 

 

LLENGUA FRANCESA I LA SEUA DIDÀCTICA

OPTATIVA

6

 

 

 

INTEGRACIÓ DE LES HABILITATS COMUNICATIVES (INTEGRATING SKILLS)

OPTATIVA

6

 

 

 

FORMACIÓ INSTRUMENTAL I FORMACIÓ VOCAL

OPTATIVA

6

 

 

 

EDUCAR EN IGUALTAT DE GÈNERE

 

6

 

 

 

METODOLOGIES, RECURSOS I SUPORT A LES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

OPTATIVA

6

 

 

 

PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ EN L'ESCOLA

OPTATIVA

6

 

 

 

RELIGIÓ CULTURA I VALORS

OPTATIVA

6

 

 

 

 
 

 

Des de Mestre, especialitat Educació Primària

TAULA D'EQUIVALÈNCIES ENTRE EL GRAU DE MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL I LA DIPLOMATURA DE MESTRE, ESPECIALITAT EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 

CURS

GRAU D'INFANTIL

TIPOLOGIA

ECTS

MESTRE ESPECIALITAT PRIMARIA

TIPOLOGIA

CRÈD

1r

PSICOLOGIA EVOLUTIVA DE 0 A 3 AÑOS

BÀSICA

6

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I DEL DESENVOLUPAMENT EN LA EDAT ESCOLAR

TRONCAL

9

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

BÀSICA

6

 

 

 

ORGANITZACIÓ DE L'AULA D'EDUCACIÓ INFANTIL (0-3,3-6)

BÀSICA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA EN EDUCACIÓ INFANTIL

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

LLENGUA CATALANA PER A L'EDUCACIÓ INFANTIL

OBLIGATÒRIA

6

LLENGUA CATALANA

OBLIGATÒRIA

4.5

SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

BÀSICA

6

SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

TRONCAL

4.5

DISSENY DELS PROCESSOS EDUCATIUS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

 

DIDÀCTICA GENERAL

TRONCAL

9

PSICOLOGIA EVOLUTIVA DE 3 A 6 ANYS

BÀSICA

6

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I DEL DESENVOLUPAMENT EN L'EDAT ESCOLAR

TRONCAL

9

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

LLENGUA ESTRANGERA PER A MESTRES EN EDUACIÓ INFANTIL. FRANCÈS

OBLIGATÒRIA

(A TRIAR)

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ANGLESA EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

2n

DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT: RESPOSTES ESPECÍFIQUES EN CONTEXTOS INCLUSIUS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

9

BASES PEDAGÒGIQUES DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL

TRONCAL

4.5

DIFICULTATS DE L'APRENENTATGE I DEL DESENVOLUPAMENT: CARACTERÍSTIQUES EVOLUTIVES

BÀSICA

9

BASES PSICOLÒGIQUES DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL

TRONCAL

4.5

DESENVOLUPAMENT CURRICULAR I AULES DIGITALS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

NOVES TECNOLÒGIES APLICADES A L'EDUCACIÓ

TRONCAL

4.5

APRENENTATGE DE L'ARITMÈTICA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

HABILITATS COMUNICATIVES I LECTOESCRIPTURA EN CASTELLÀ

BÀSICA

9

 

 

 

HABILITATS COMUNICATIVES I LECTOESCRIPTURA EN CATALÀ

BÀSICA

9

 

 

 

DIDÀCTICA DEL CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL I CULTURAL

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DEL CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

3r

TEORIA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

TEORIES I INSTITUCIONS CONTEMPORÀNIES D'EDUCACIÓ

TRONCAL

4.5

OBSERVACIÓ EVALUACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA

BÀSICA

6

 

 

 

EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT PERSONAL, SOCIAL I MEDIOAMBIENTAL

BÁSICA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

APRENENTATGE DE LA GEOMETRIA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

PRÀCTIQUES 1

PRÀCTIQUES EXTERNES

18

 

 

 

4t

INNOVACIONS EN ELS PROJECTES EDUCATIUS DE L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

PRÀCTIQUES 2

PRÀCTIQUES EXTERNES

18

 

 

 

PRÀCTIQUES 3

PRÀCTIQUES EXTERNES

12

 

 

 

TREBALL FI DE GRAU

 

6

 

 

 

OPTATIUS

24 ECTS

DESENVOLUPAMENT DIDÀCTIC DE LA MÚSICA EN EDUCACIÓ INFANTIL

OPTATIVA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA FRANCESA

OPTATIVA

6

 

 

 

ÚS INTERDISCIPLINAR DE LA LLENGUA ANGLESA

OPTATIVA

6

 

 

 

LITERATURA POPULAR CASTELLANA

OPTATIVA

6

 

 

 

TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ ORAL  ESCRITA

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER D'ANIMACIÓ LECTORA I BIBLIOTECA (EN CATALÀ)

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL I LECTOESCRIPTURA (EN CATALÀ)

OPTATIVA

6

 

 

 

EDUCACIÓ CIENTÍFICA PER A MESTRES

OPTATIVA

6

 

 

 

FONAMENTS D'ATENCIÓN PRIMERENCA

OPTATIVA

6

 

 

 

PSICOMOTRICITAT I EXPRESSIÓ CORPORAL EN L'EDUCACIÓ FÍSICA

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER D'EXPRESSIÓ PLÀSTICA

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER DE MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN INFANTIL

OPTATIVA

6

 

 

 

ACTIVITAT FÍSICA EN EL MEDI NATURAL

OPTATIVA

6

 

 

 

LLENGUA FRANCESA I LA SEUA DIDÀCTICA

OPTATIVA

6

 

 

 

INTEGRACIÓ DE LES HABILITATS COMUNICATIVES (INTEGRATING SKILLS)

OPTATIVA

6

 

 

 

FORMACIÓ INSTRUMENTAL I FORMACIÓ VOCAL

OPTATIVA

6

 

 

 

EDUCAR EN IGUALTAT DE GÈNERE

 

6

 

 

 

METODOLOGIES, RECURSOS I SUPORTS A LES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

OPTATIVA

6

 

 

 

PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ EN L'ESCOLA

OPTATIVA

6

 

 

 

RELIGIÓ CULTURA I VALORS

OPTATIVA

6

FONAMENTS DE TEOLOGIA  CATÒLICA

OPTATIVA

4.5

 

 

inici

Reconeixement i transferència de crèdits

 

Reconeixement de crèdits

 • S'entén per reconeixement l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial. Així mateix, podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials o en ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció d'altres títols, als quals es refereix l'article 34.1 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.
 • L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents a aquest títol.

Transferència de crèdits

 • S'entén per transferència de crèdits la inclusió en l'expedient i en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant de la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, en la mateixa o una altra universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial. La transferència de crèdits requereix la prèvia admissió de l'estudiant en l'estudi corresponent.
 • Els mòduls, les matèries o assignatures transferides a l'expedient acadèmic dels nous títols de grau no es tindran en compte per al càlcul de la baremación de l'expedient .
 • En els supòsits de simultaneïtat d'estudis, no seran objecte de transferència els crèdits obtinguts en els mateixos, llevat que aquests siguen objecte de reconeixement, o l'estudiant renuncie a aquesta simultaneïtat, per abandó d'aquests estudis.

 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS EN ELS ENSENYAMENTS DE GRAU, MÀSTER UNIVERSITARI I DOCTORAT

 

Reconeixement de crèdits obtinguts en estudis oficials conforme a anteriors ordenacions universitàries:

En el cas de crèdits obtinguts en estudis oficials de la UA regulats pel RD 1497/1987 , el reconeixement es realitzarà tenint en compte la taula d'adaptació de crèdits de les assignatures d'aquests plans d'estudi amb les assignatures dels nous plans d'estudi regulats pel RD 1393/2007 i el RD 861/2010 que acompanyarà a cada memòria per a la sol·licitud de verificació de títols de la Universitat d'Alacant.

En el cas de crèdits obtinguts en altres estudis oficials , aquests es podran reconèixer tenint en compte l'adequació entre els coneixements associats a les matèries i/o assignatures cursades per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis, respectant-se les següents regles:

 1. que el nombre de crèdits, o si escau hores, siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits o hores de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits, i
 2. que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdit

Reconeixement de crèdits obtinguts en títols de l'actual ordenació i estudis no oficials

Els crèdits podran ser reconeguts tenint en compte l'adequació entre les competències i coneixements adquirits bé en altres mòduls, matèries, assignatures o ensenyaments cursats per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis o bé que tinguen caràcter transversal, respectant-se les següents regles:

 • que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

En el cas particular dels ensenyaments de Grau, el reconeixement de crèdits haurà de respectar a més les següents regles bàsiques:

 • Sempre que el títol al que es pretenga accedir pertanga a la mateixa branca de coneixement, seran objecte de reconeixement els crèdits corresponents a matèries de formació bàsica d'aquesta branca, amb la denominació, crèdits i qualificació d'origen.
 • Quan el títol al que es pretén accedir pertany a una branca de coneixement diferent de la d'origen, seran també objecte de reconeixement els crèdits obtinguts en aquelles matèries de formació bàsica pertanyents a la branca de coneixement del títol al que es pretén accedir.
 • En tot cas no podran ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents als treballs de finalització de grau i màster

Reconeixement d'experiència laboral i/o professional:

 • L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

A tenir en compte:

El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir d'experiència professional o laboral i d'ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis. El reconeixement d'aquests crèdits no incorporarà qualificació dels mateixos pel que no computaran a l'efecte de baremación de l'expedient.

No obstant l'anterior, els crèdits procedents de títols propis podran, excepcionalment, ser objecte de reconeixement en un percentatge superior o, si escau, ser objecte de reconeixements íntegrament sempre que el corresponent títol propi haja sigut extingit i substituït per un títol oficial.

Reconeixement de crèdits en programes de mobilitat

Els estudiants que participen en programes de mobilitat nacionals o internacionals subscrits per la Universitat d'Alacant, cursant un període d'estudi en altres Institucions d'Educació Superior, obtindran el reconeixement complet que es derive de l'acord acadèmic (Learning Agreement) establit abans de la seua partida. Així mateix, seran objecte de reconeixement els crèdits cursats en ensenyaments oficials regulats mitjançant convenis o acords interuniversitaris que així ho arrepleguen específicament. En tots dos casos, no serà necessari l'informe de les Comissions de Centre o d'Universitat, atès que aquest reconeixement està sotmès a compromisos previs.

Reconeixement d'assignatures de Cicles Formatius de Grau Superior

Els estudiants amb un Cicle Formatiu de Grau Superior podrà sol·licitar el reconeixement d'assignatures en el Grau sempre que pertanguen a la mateixa branca de coneixement. L'alumnat que sol·licite reconeixements des d'un cicle formatiu només ha de presentar el certificat acadèmic expedit pel centre de formació professional.

Existeixen taules de reconeixement des dels diferents cicles formatius a graus de la UA. Més informació en els centres corresponents.

inici

 

 Trasllat d'expedient des d'altres universitats per a continuació d'estudis de grau

 

inici