Per què estudiar el grau?

 

Objectius generals del títol

L'objectiu fonamental del títol és formar mestres en educació infantil capaços de contribuir al desenvolupament integral dels xiquets i xiquetes, tenint en compte el seu context familiar i sociocultural i que, en conseqüència, sàpien donar resposta a les necessitats de l'alumnat.

Els objectius que es plantegen en aquest títol són les següents:

 • Adquirir i comprendre els coneixements necessaris de les diferents àrees d'estudi que inclou el títol perquè capaciten per a la professió de mestre en educació infantil.
 • Saber aplicar aquests coneixements al treball d'una forma professional, demostrant el domini de les competències mitjançant l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes en aquestes àrees d'estudi.
 • Ser capaços de recollir i interpretar dades rellevants de les diferents àrees d'estudi i d'emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants de tipus socioeducatiu, científic i ètic.
 • Ser capaços de transmetre informació, idees, problemes i solucions al personal especialitzat i vinculat amb la seua formació, i a persones amb vinculació indirecta.
 • Adquirir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a ampliar els seus estudis amb autonomia.
 • Promoure el respecte als drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones.
 • Promoure el respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal i disseny per a tots de conformitat amb la disposició final desena de la Llei 51/2003, del 2 de desembre, d'Igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • Promoure els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

inici

Estructura dels Estudis

El grau en Mestre en Educació Infantil s'organitza en assignatures semestrals de 6 i 9 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, els estudiants hauran de cursar cada semestre 30 crèdits ; d'aquesta manera aconseguiran els 60 crèdits per curs acadèmic i un total de 240 crèdits en quatre cursos acadèmics.

 Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

 DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA

Mòdul

Crèdits 

Formació bàsica (FB)

102

Didàctic disciplinari (OB)

60

Optativitat (OP)

24

Pràctiques externes (PEX)

48

Treball final de grau

6

Crèdits totals

240

 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

La proposta de pla d'estudis del títol de Grau en Mestre en Educació Infantil està basada en el RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació de les ensenyament universitàries oficials (art. 12.9), en la Resolució de 17 de desembre de 2007 de la Secretaria d'Universitats i Recerca, en l'ORDRE ECI/3854/2007, de 27 de desembre i en la Normativa per al Disseny, Elaboració i Aprovació dels Planes d'Estudi de Grau de la Universitat d'Alacant.

D'aquesta manera, aquest pla d'estudis s'adscriu a la branca de les Ciències Socials i Jurídiques per tenir 36 crèdits en matèries bàsiques incloses en aquesta branca. Així, les matèries incloses en la planificació del títol estan en relació directa amb les competències que ha d'adquirir l'alumnat, que fixa l'Ordre Ministerial indicada i que estan contemplades en les competències generals i específiques del grau.

El nostre títol s'estructura en quatre mòduls:

 1. Formació Bàsica, al que se li han assignat 102 crèdits.
 2. Didàctic i Disciplinar, els crèdits del qual són 60.
 3. Optativitat amb 24 crèdits, amb possibilitat d'opció als Esments en Llengua estrangera: Inglés, Educació Física, Música o Educació Especial/Pedagogia, si es cursen els 24 crèdits en les optatives vinculades a aquests esments.
 4. Practicum i Treballe Fi de Grau, al que li corresponen 54 crèdits, completant així els 240 del Grau. El Practicum 3 i Treballe Fi de Grau poden vincular-se a una dels esments contemplats en el present pla d'estudis, realitzant pràctiques en un centre educatiu sota la tutorización d'un professional de l'especialitat corresponent.


Una vegada que la La ORDRE ECI/3854/2007, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió de Mestre en Educació Infantil, estableix que en aquests ensenyaments podran proposar-se esments qualificadores, adequades als objectius, cicles i àrees de l'Educació Infantil, que s'estableixen en els articles 13 i 14 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació; en el present Pla d'Estudis de Grau de Mestre en Educació Infantil es proposen els següents esments:

 1. Esment en Llengua Estrangera: Anglès
 2. Esment en Educació Física
 3. Esment en Música
 4. Esment en Educació Especial/Pedagogia Terapèutica

Per a aconseguir qualsevol dels esments cualificadoras cal que l'estudiant curse 24 crèdits d'assignatures del Mòdul d'Optativitat corresponents a l'esment i els crèdits del Practicum 3 i Treball Fi de Grau.

Les assignatures optatives que conformen els esments es cursaran a partir del tercer any.
A continuació passem a detallar els mòduls Practicum i Treball Final de Grau i el de Optativitat per les seues característiques específiques:

Practicum i Treballe Fi de Grau


Practicum:

Aquesta Universitat, per a la realització de les pràctiques dels estudis de mestres, té establit un conveni amb la Conselleria Educació de la Generalitat Valenciana.

Aquest Conveni Marque, subscrit l'1 de març de 2007, estableix l'acceptació d'estudiants dels plans de la Facultat d'Educació en els centres educatius dependents d'aquesta Conselleria i sostinguts amb fons públics. Així mateix, es fixa la composició d'una Comissió Mixta com a òrgan encarregat de l'organització i el seguiment. A més, mitjançant una Ordre, es regula el desenvolupament de les pràctiques dels estudiants.

Òbviament, davant el desenvolupament d'aquest nou Prácticum, s'està en una fase d'ampliació i adequació del referit conveni.

Per tant, el Practicum d'aquest grau es desenvoluparà en centres d'Educació Infantil, en els dos cicles, reconeguts com a centres de formació en pràctiques mitjançant el Conveni més amunt esmentat. Tindrà caràcter presencial i estarà tutelat per professors universitaris i mestres d'educació infantil acreditats com a tutors de pràctiques per la Conselleria d'Educació.

A part d'aquest Conveni Marque la Facultat podrà establir convenis amb diferents empreses, institucions o col·legis privats, subscrits a títol individual.

Aquest conveni marque, a través d'una comissió mixta, estableix que anualment la Conselleria d'Educació designarà els centres i mestres participants en el desenvolupament de les pràctiques. En qualsevol cas, la cooperació, la col·laboració i les bones pràctiques procedimentals han sigut la tradició i la història entre ambdues institucions i Conselleria- i entre la Facultat d'Educació i els centres escolars, la qual cosa assegura l'adequació d'aquest tipus de professionals a les necessitats formatives del nostre alumnat.

El Practicum s'organitza en tres períodes que les seues principals característiques són:

Període de Pràctiques 1.
El context de la pràctica serà una escola o un col·legi amb l'etapa d'educació infantil. Els aprenentatges es faran sobretot a partir de a) l'observació, l'anàlisi i la reflexió dels diferents elements de la realitat de l'escola infantil, i b) la participació col·laborativa amb el supervisor en les accions pròpies del docent, tant en el centre com en l'aula, especialment en el treball en racons. Inclouria sobretot la part del Practicum corresponent a la Formació Bàsica.

Període de Pràctiques 2.
El context de la pràctica serà una escola o un col·legi amb l'etapa d'educació infantil. Els aprenentatges es faran sobretot a partir de a) l'observació, l'anàlisi i la reflexió dels diferents elements de l'aula en el segon cicle d'educació infantil, tant en el centre com en l'aula, i b) l'actuació docent en els processos d'interacció d'aprenentatge amb alumnes, especialment en el format de projecte de treball i en propostes específiques de tallers. Inclouria sobretot la part del Practicum Didàctic-Disciplinar.

Període de Pràctiques 3.
En el tercer període els aprenentatges se centraren en una proposta o intervenció específica. Inclouria un major grau de professionalització docent. El Practicum 3 podrà vincular-se a un esment. Per a obtenir un esment s'hauran de cursar els crèdits corresponents al Practicum 3 vinculats a l'esment corresponent, realitzant pràctiques en un centre educatiu sota la tutorització d'un professional de l'especialitat corresponent.

Treballe Fi de Grau.
Té caràcter obligatori i consta de 6 crèdits. El Treball Fi de Grau es concep com el treball final a través del com l'estudiant demostra i defensa que ha adquirit totes les competències requerides per a l'obtenció del títol de Maestro en Educació Infantil per la Universitat d'Alacant El Treball Fi de Grau podrà vincular-se a un esment. Per a obtenir un esment s'hauran de cursar els crèdits corresponents al Treballe Fi de Grau vinculats a l'esment corresponent.

RELACIÓ D'ASSIGNATURES OPTATIVES I ESMENTS

 

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA FRANCESA

OP

6

EDUCAR EN IGUALTAT DE GÈNERE

OP

6

LITERATURA CASTELLANA INFANTIL I JUVENIL I ANIMACIÓ A LA LECTURA

OP

6

DRAMATITZACIÓ I TEATRE EN L'AULA (CASTELLÀ)

LLENGUA CATALANA II PER A L'EDUCACIÓ INFANTIL


OP


6

TALLER DE CREACIÓ VERBAL EN CATALÀ

LITERATURA CATALANA INFANTIL

EDUCACIÓ CIENTÍFICA PER A MESTRES

OP

6

TALLER DE MATEMÀTIQUES

OP

6

PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ EN L'ESCOLA

OP

6

ASSIGNATURES VINCULADES A l'ESMENT EN LLENGUA ESTRANGERA ANGLÈS

ANGLÈS: LECTO-ESCRIPTURA I METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT BASAT EN EL TEXT

OP

6

INTEGRACIÓ DE LES HABILITATS COMUNICATIVES (INTEGRATING SKILLS)

OP

6

CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING (CLIL)

OP

6

INDEPENDENT ENGLISH USER

OP

6

ASSIGNATURES VINCULADES A l'ESMENT EN EDUCACIÓ FÍSICA

ACTIVITAT FÍSICA EN EL MEDI NATURAL

OP

6

JOC I ESPORT ESCOLAR

OP

6

BASES KINESIOLÒGIQUES DE L'ACTIVITAT FÍSICA

OP

6

TEORIA I PRÀCTICA DEL CONDICIONAMENT FÍSIC AMB JOVES

OP

6

ASSIGNATURES VINCULADES A l'ESMENT EN MÚSICA

EDUCACIÓ VOCAL I AUDITIVA

OP

6

EDUCACIÓ RÍTMICA I MOVIMENT

OP

6

L'AUDICIÓ COM A ELEMENT EDUCATIU. HISTÒRIA DE LA MÚSICA, PATRIMONI MUSICAL I FOLKLORE

OP

6

EDUCACIÓ MUSICAL I LA SEUA DIDÀCTICA

OP

6

ASSIGNATURES VINCULADES A l'ESMENT EN EDUCACIÓ ESPECIAL/PEDAGOGÍA TERAPÈUTICA

DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL, TRASTORNS DE L'ESPECTRE AUTISTA I ALTES CAPACITATS

OP

6

DISCAPACITATS SENSORIALS I MOTRIUS: DESENVOLUPAMENT, COMUNICACIÓ I INTERVECIÓ

OP

6

DIFICULTATS D'APRENENTATGE I EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA

OP

6

PROBLEMES I TRASTORNS DE CONDUCTA

OP

6

inici

Trets d'identitat

El grau en Maestro d'Educació Infantil per la Universitat d'Alacant presenta com un dels seus trets més representatius una àmplia formació teòric-pràctica i de qualitat per a aconseguir l'objectiu fonamental del títol, formar mestres en Educació Infantil capaces de contribuir al desenvolupament integral dels xiquets i xiquetes, tenint en compte el seu context familiar i sociocultural i que, en conseqüència, sàpien donar resposta a les necessitats de l'alumnat.

El grau de Maestro en Educació Infantil té com a finalitat formar perquè l'alumnat aconseguisca les competències professionals necessàries per a l'exercici de la professió, tals com el compromís ètic, l'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació, la capacitat d'aprenentatge i responsabilitat, el treball en equip, desenvolupar les habilitats en les relacions interpersonals, aconseguir una capacitat creativa i emprenedora, valorar positivament la diversitat i la multiculturalitat i desenvolupar una .capacitat comunicativa de qualitat en les llengües oficials de la Comunitat Valenciana i en una llengua estrangera. Per a açò el Grau es desenvolupa a través de:

Classes expositives: classes de teoria on es desenvolupen els continguts teòrics i la resolució de problemes, en les quals es fomenta la participació activa i reflexió de l'alumnat sobre el contingut treballat. En aquestes classes, el professorat utilitza diverses TIC, incloent presentacions interactives en l'aula, aplicacions informàtiques dedicades a l'educació, i totes les aplicacions i utilitats de la intranet de la Universitat d'Alacant (UACloud). L'ús de l'UACloud és generalitzat en totes les assignatures i permet a l'alumnat des de qualsevol punt tenir accés a tota la informació (guia docent) i tots els materials relacionats amb la mateixa (presentacions, qüestions, material complementari, etc.).

Seminaris i/o classes pràctiques: es realitzen activitats d'aplicació dels continguts teòrics, de desenvolupament d'aspectes complementaris de la matèria, de resolució de qüestions i problemes que el professor proposa amb antelació a l'alumnat i que pretenen fomentar la participació activa i crítica de l'alumne.

Tutories en grup: es realitza un seguiment més directe i personal de l'alumnat que permet orientar-ho en la matèria, conèixer i desenvolupar les seues motivacions i actituds, treballar i discutir qüestions concretes, resoldre dificultats concretes i realitzar un seguiment del treball diari relacionat amb l'assignatura.

En el desenvolupament de les diferents assignatures del grau, es realitzen entre unes altres, les següents activitats formatives: treballs individuals o en grup (planificació, realització, exposició i debat), treballs de camp i pràctiques d'empresa en els diferents centres educatius de la província d'Alacant.

Un altre dels trets d'identitat del grau en mestre en Educació Infantil és la intensa activitat investigadora, desenvolupada pel professorat de la Facultat d'Educació. Organitzats en un total d'11 grups de recerca interdisciplinàries se centren en l'estudi de les habilitats, competències docents, les intel·ligències, competència social i educació, les tecnologies de la informació i la comunicació, l'atenció a la diversitat, l'escola inclusiva i el gènere, la psicologia evolutiva i la criminologia, i la recerca en el camp de les ciències de l'activitat física i l'esport en l'educació.

 

Convenis amb altres universitats

L'estudiant del grau en Maestro d'Educació Infantil té la possibilitat d'enriquir el seu període d'estudis mitjançant diverses modalitats d'intercanvi, a través de diversos programes de mobilitat nacional (SICUE) i internacional (K103, Mobilitat Global). Per mitjà d'aquests programes podran realitzar una part dels seus estudis en universitats nacionals o estrangeres amb les quals la Facultat d'Educació ha subscrit convenis d'intercanvi d'estudiants a Anglaterra, Alemanya, Bèlgica, França, Portugal, Polònia, República Txeca i Itàlia.

 

 


inici

 

Recursos i instal·lacions que disposa el grau

Instal·lacions de la Facultat d'Educació

La Facultat està composta per tres departaments que compten amb més de 250 professors adscrits. Les instal·lacions de recent construcció estan equipades amb les tecnologies i equipaments més moderns. L'accessibilitat dels espais (aules, despatxos, sales, tallers, biblioteca, etc.) permet a les persones amb mobilitat reduïda el desplaçament autònom per totes les dependències de la Facultat i dels departaments que imparteixen docència en la titulació.

Aules

La Facultat compta amb 28 aules amb una capacitat de 50 a 90 places. Totes elles estan equipades amb pissarra, pantalla de projecció extensible, videoproyector, ordinador, altaveus i panell de connexió a la xarxa informàtica. A més, les aules posseeixen mobiliari mòbil que permet la distribució flexible de les aules per a desenvolupar dinàmiques cooperatives i interactives.

Sales d'informàtica, laboratoris i aules didàctiques

La Facultat d'Educació disposa de cinc aules d'informàtica amb 25 ordinadors cadascuna d'elles connectats a la xarxa informàtica i equipades amb tots els recursos informàtics i de treball (projector, altaveus, pissarra blanca, mobiliari mòbil, etc.) per al desenvolupament de pràctiques de laboratori.

Així mateix, compta amb dos laboratoris, un aula didàctica de música i una altra de plàstica, dotades amb els materials i recursos necessaris per a les assignatures que així ho requereixen.

Aula polivalent

La sala multiusos polivalent de la Facultat, situada en la primera planta, compta amb una superfície de 448,76m2 amb una capacitat per a 144 persones. Aquesta sala té un ús d'aula de teoria per a diverses assignatures, així com per a la realització de tallers i cursos que ofereix la Universitat d'Alacant. La sala polivalent està dotada d'una pissarra portàtil així com d'un equip multimèdia i una pantalla de projecció extensible.

Sales de treball i estudi

Es disposa de cinc sales de treball amb 8 llocs, 7 ordinadors de lliure accés connectats a la xarxa informàtica, i una sala d'estudi amb 175 llocs (Biblioteca).

Seminaris i tallers

Es disposa de dos seminaris didàctics per a la realització de cursos de doctorat, assignatures optatives i seminaris de classes pràctiques. Així mateix, existeixen cinc seminaris departamentals en els quals es desenvolupen reunions de coordinació i gestió acadèmica.

Els set tallers que explica la Facultat són aules específiques de major grandària per al desenvolupament de les assignatures.

La Facultat disposa també la sala Eliseo Gómez i la sala Rafael de Vora utilitzades principalment per a actes de defensa de tesi i reunions acadèmiques.

Biblioteca

La biblioteca d'educació es troba situada en la segona planta de l'edifici i compta amb una superfície de 1132 m2, 175 llocs, 5 sales de treballs en grup i 7 llocs informàtics. La biblioteca compta amb els recursos necessaris per a cobrir les diferents especialitats impartides en la Facultat d'Educació i que conformen la seua col·lecció bibliogràfica, amb més de 50.000 llibres, revistes en paper especialitzades, materials especials i accés a tots els recursos electrònics de la biblioteca universitària.

Saló d'actes

La Facultat d'Educació disposa d'un Saló d'Actes situat en la planta baixa de l'edifici, compta amb una superfície de 236,60m2, amb capacitat per a 325 persones, estructurat en dues plantes. El saló compta amb 9 files amb 147 butaques i 4 espais accessibles per a persones amb discapacitat motora i 9 files amb 128 butaques en graderia escalonada en la planta baixa, així com 4 files amb 50 butaques en graderia escalonada en la primera planta. Dotat d'un equip multimèdia i projector, alberga nombrosos actes de la Facultat així com de la comunitat universitària en general.

Altres dependències

Existeixen espais destinats als responsables acadèmics i de gestió del programa formatiu. Així, el deganat i la secretaria de la Facultat d'educació se situen en la planta baixa de l'edifici. A més, s'ha habilitat un espai per a les reunions dels representants i la delegació d'alumnes.

 

 

inici

 

 

Continuar la meua formació

Una vegada superat el grau, es poden continuar els estudis en el nivell de Màster Universitari.
La Universitat d'Alacant ofereix màsters en totes les branques de coneixement.
Consultar l'oferta de màsters:
https://web.ua.es/va/masters-oficials.html

Eixides Professionals

 

Professions per a les quals capacita:

D'acord amb l'establit en l'Ordre ECI/3854/2007, de 27 de desembre, la titulació habilita per a l'exercici de la professió de Mestre en Educació Infantil.

Cas de professions regulades:

L'exercici de la professió de mestre està regulat per la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig. Atesa la regulació a la qual està sotmesa la professió de mestre d'educació infantil, s'han tingut presents les indicacions que recull l'Ordre ECI/3854/2007, de 27 de desembre.


inici

Beques i Ajudes

 

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari a els qui desitgen emprendre-ho:

Vida Universitària

 

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

inici