Pla d'estudis

 

 Publicació del Pla d'Estudis: BOE 22/03/2012

 

 

 

 

 

Pla d'estudis per tipus d'assignatura: bàsica, obligatòria o optativa

 


   inici

Optativitat i itineraris

 

Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau , l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, a la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes, que podrà ser elevat en el futur.

L'alumne o alumna haurà de cursar 24 crèdits d’ optativitat que haurà d'escollir entre les assignatures que s'ofereixen com optatives. Per a obtenir una menció s'hauran de cursar els 24 crèdits de les assignatures optatives vinculades a la menció corresponent.

 

ASSIGNATURES OPTATIVES

Didàctica de la Llengua Francesa

6 ECTS

Literatura Catalana Infantil

6 ECTS

Dramatització i Teatre en l'Aula (Castellà)

6 ECTS

Llengua Catalana II per a l’Educació Infantil

6 ECTS

Educació Científica per a Mestres

6 ECTS

Pedagogia i Didàctica de la Religió en l’Escola

6 ECTS

Educar en Igualtat de Gènere

6 ECTS

Taller de Creació Verbal en Català

6 ECTS

Literatura Castellana Infantil i Juvenil i Animació a la Lectura

6 ECTS

Taller de Matemàtiques

 

ASSIGNATURES VINCULADES A LA MENCIÓ EN LLENGUA ESTRANGERA ANGLÈS

Anglès: Lecto-Escriptura i Metodologia de l’Ensenyament basat en el Text

6 ECTS

Integració de les Habilitats Comunicatives

(Integrating Skills)

6 ECTS

Contingut i Llenguatge Integrat d’ Aprenentatge (CLIL)

6 ECTS

Usuari Independent d’Anglès

6 ECTS

ASSIGNATURES VINCULADES A LA MENCIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA

Activitat Física en el Medi Natural

6 ECTS

Joc i Esport Escolar

6 ECTS

Bases Kinesiològiques de l’Activitat Física

6 ECTS

Teoria i Pràctica del Condicionament Físic amb Joves

6 ECTS

ASSIGNATURES VINCULADES A LA MENCIÓ EN MÚSICA

Educació Musical i la seua Didàctica

6 ECTS

Educació Vocal i Auditiva

6 ECTS

Educació Rítmica i Moviment

6 ECTS

L’Audició com a Element Educatiu. Història de la Música, Patrimoni Musical i Folklore

6 ECTS

ASSIGNATURES VINCULADES A LA MENCIÓ EN EDUCACIÓ ESPECIAL/PEDAGOGÍA TERAPÈUTICA

Dificultats d’Aprenentatge i Educació Compensatòria

6 ECTS

Discapacitats Sensorials i Motrius: Desenvolupament, Comunicació i Intervenció

6 ECTS

Discapacitat Intel·lectual, Trastorns de l’Espectre Autista i Altres Capacitats

6 ECTS

Problemes i Trastorns de Conducta

6 ECTS

 

 

Per a una visió de conjunt,  també podeu consultar:

  inici

Calendari d'implantació

Curs d'inici de la titulació: 2010.

Es farà una implantació progressiva de la titulació.

Calendari d'extinció (mestre) / implantació (grau)

 

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

MESTRE

Docència completa

Només docència 2n i 3r

Només docència 3r

Només dret exàmens

Només dret exàmens

GRAU

 

Ofereix 1r

Ofereix 1r i 2n

Ofereix 1r, 2n i 3r

Docència completa

 

 

  inici