Per què estudiar el grau?

 

Objectius generals del títol

El grau en Màrqueting de la Universitat d'Alacant està dissenyat per a formar professionals qualificats en màrqueting i investigació de mercats, amb valors i principis ètics sòlids. L'objectiu principal és proporcionar a l'alumnat la formació teòrica i pràctica per a afrontar amb èxit l'anàlisi dels mercats, a més del disseny, el desenvolupament i el control d'estratègies de màrqueting en empreses i institucions (administracions públiques, companyies privades, agències i instituts especialitzats en aquest àmbit). Les graduades i graduats coneixeran el caràcter interdisciplinari de les àrees específiques de màrqueting i la relació amb altres àrees funcionals de l'economia i l'empresa, les ciències socials i la resta de ciències. Contribuiran amb la seua activitat al bon funcionament d'una organització i a la millora de resultats des d'una perspectiva socialment responsable. Així mateix, els graduats i graduades adquiriran la capacitat d'utilitzar els instruments analítics i estratègics del màrqueting en un entorn complex canviant, multicultural i globalitzat. Seran capaços d'organitzar, analitzar i valorar la informació, aplicant els processos, les eines i les tècniques d'investigació de mercats. Identificaran i anticiparan oportunitats de mercat, per a assolir els avantatges competitius sostenibles, prendre decisions quant a les activitats estratègiques i tàctiques de màrqueting més adequades a cada circumstància concreta, considerant els problemes rellevants en un determinat context; i seleccionaran, lideraran i motivaran els equips humans, a més d'assignar recursos i avaluar els resultats sobre els objectius proposats.

inici

Estructura dels Estudis

D'acord amb l'article 5.1 del RD 1393/2007, el compliment dels objectius previstos en els plans d'estudis conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials es mesurarà en crèdits europeus (ECTS) que segons l'article 5 del RD 1125/2003, es defineix com "la unitat de mesura de l'haver-hi acadèmic que representa la quantitat de treball de l'estudiant per a complir els objectius del programa d'estudis i que s'obté per la superació de cadascuna de les matèries que integren els plans d'estudis dels diversos ensenyaments conduents a l'obtenció de títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional. En aquesta unitat de mesura s'integren els ensenyaments teòrics i pràctiques, així com altres activitats acadèmiques dirigides, amb inclusió de les hores d'estudi i de treball que l'estudiant ha de realitzar per a aconseguir els objectius formatius propis de cadascuna de les matèries del corresponent pla d'estudis".

DISTRIBUCIÓ DEL PLA D'ESTUDIS EN CRÈDITS ECTS, PER TIPUS DE MATÈRIA

El títol a què es refereix aquest document és un ensenyament universitari oficial de grau. Té un pla d'estudis de 240 crèdits europeusm als quals es refereix l'article 5 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre. Ha de cursar-se el bloc de formació bàsica de 60 crèdits, un bloc complet de 138 crèdits  corresponent a matèries obligatòries relacionades amb el màrqueting i fer el treball fi de grau (6 crèdits). A més, cal cursar 36 crèdits optatius, entre 72; 12 d'aquests crèdits poden ser de pràctiques externes.

Resum de les matèries i distribució en crèdits ECTS.

TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS
FORMACIÓ BÀSICA 60
OBLIGATÒRIES 138
OPTATIVES 36
TREBALL DE FI DE GRAU 6

CRÉDITS TOTALS

240

 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

D'acord amb l'article 12.8 del Reial Decret 1393/2007, la Universitat d'Alacant va aprovar, en la reuanió del Consell de Govern de 29 de maig de 2012, el reglament per al reconeixement acadèmic d'activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació de la Universitat d'Alacant. La normativa de la UA per a implantar els títols de grau estableix en l'article 7 que:


L'estudiant ha de tenir garantida la possibilitat d'obtenir reconeixement acadèmic, de 6 crèdits optatius com a màxim, per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. Abans del començament de cada curs acadèmic, el Consell de Govern definirà la naturalesa de les activitats que tindran aquest reconeixement acadèmic.

 

inici

Trets d'identitat

El grau en Màrqueting és eminentment pràctic, complementant-se les classes teòriques amb unes altres on la participació dels i les estudiants és fonamental per a la seua formació. L'ús de treballs individuals i en grup recolzen les explicacions de les classes teòriques i permeten aprofundir en la seua comprensió. Mereix també indicar-se que moltes de les classes pràctiques es fan amb l'ús d'equips informàtics en aules específiques que compten amb aquestes instal·lacions.

 

L'ús de l'aplicació UACloud és generalitzat en totes les assignatures i permet als i les estudiants punt tenir accés, immediat i des de qualsevol punt, a tota la informació (guia docent) i tots els materials relacionats amb la mateixa (presentacions, material complementari, etc.).

 

La possibilitat amb què expliquen tots els estudiants del Grau en Màrqueting en la Universitat d'Alacant de realitzar pràctiques externes en empreses o institucions constitueix un valor afegit en la formació dels futurs titulats en aquests estudis. Aquestes pràctiques suposen un primer contacte amb el món laboral i, addicionalment, poden servir per a un procés de selecció de personal previ per a un futur contracte laboral, basat en una experiència real que permet verificar la formació i qualitats del possible candidat. La Facultat ofereix també la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses en altres països.

 

El contacte amb el teixit empresarial és fonamental per a completar la formació acadèmica dels estudiants i facilitar la seua posterior inserció laboral. En aquest sentit, la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials es marca com un dels seus principals objectius l'incrementar any rere any el volum de pràctiques externes tant curriculars com extracurriculares, i acostar als estudiants a les empreses i institucions que configuren el seu entramat empresarial pròxim.

 

Amb la finalitat de garantir la qualitat i el bon ús de les pràctiques externes, el Vicedeganat de Pràctiques Externes compta amb una xarxa de tutors acadèmics que supervisen el desenvolupament de les mateixes, vetlen pel seu correcte progrés i avalen el contacte fluït entre les nombroses empreses i institucions col·laboradores i la Facultat.

 

Cada any són més els estudiants que, de manera optativa en la majoria dels Graus, decideixen realitzar pràctiques externes, de manera que en l'actualitat es gestionen per curs acadèmic més d'1.000 pràctiques externes en prop de 600 empreses i institucions.

 

Així mateix, per a aproximar als nostres estudiants a la realitat empresarial de la província, la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials desenvolupa diverses iniciatives al llarg del curs acadèmic. Entre elles, cal destacar el Pràctiques Meeting Point, que amb el seu format de fira d'ocupació/pràctiques dóna la benvinguda al curs acadèmic, els Desdejunis amb Empreses, en els quals els estudiants tenen la possibilitat d'interactuar amb responsables d'empreses i institucions que prèviament els expliquen les possibilitats que tindrien com a estudiants en pràctiques i diferents tallers d'empleabilidad com “I… ¿ara què? Com preparar-me per a aconseguir el meu treball ideal” on se'ls proporciona als participants útils eines per a conèixer-se millor, decidir a quines dedicar-se en el seu futur professional i afrontar amb èxit una entrevista de treball.

 

L'estratègia d'internacionalització i mobilitat és una ferma aposta de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials per a tots els seus programes d'estudis. Aquesta aposta es tradueix en una elevada taxa de mobilitat que supera els dos-cents estudiants anuals de la nostra facultat que decideixen fer part dels seus estudis en una altra universitat nacional o internacional. Per a açò, els estudiants de la Facultat tenen accés a quasi 300 convenis signats amb universitats de tot el món, que es reparteixen entre quasi 90 convenis Erasmus, uns 70 convenis nacionals i 125 convenis internacionals i fora d'Europa. Addicionalment, i amb el propòsit de facilitar la internacionalització dels estudiants, la Facultat ofereix 40 assignatures impartides en anglès per als estudiants dels seus diferents graus i per als més de 300 estudiants internacionals als quals anualment acollim.

 

Seguint amb aquest propòsit d'internacionalització, s'organitza anualment la International Week, un fòrum de docència en anglès que permet als estudiants participants interactuar en sessions impartides per professors visitants de diverses universitats internacionals. Finalment, i de forma anual, s'organitzen cursos d'estiu amb universitats nord-americanes que permeten als estudiants participants ampliar els seus coneixements i gaudir d'un ambient intercultural.

 

D'altra banda, la Facultat ofereix la possibilitat als estudiants de complementar la seua formació a través de cursos en l'àmbit de l'economia i l'empresa impartits en anglès. Més de 200 estudiants d'altres països participen en aquests cursos cada any, la qual cosa desenvolupa les relacions interculturals entre estudiants de diferents nacionalitats.

 

La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials ofereix a tots els seus estudiants (tant de nou ingrés com de continuació d'estudis i màsters) el Programa d'Acció Tutorial, PATEC. L'objectiu d'aquest Programa és oferir als estudiants una persona de referència (professor/a tutor/a de la titulació) que els ajude en la seua adaptació a la universitat i els recolze i orient en el seu desenvolupament acadèmic, personal i professional. El PATEC ha registrat una creixent importància en els últims cursos acadèmics, augmentant el nombre de tutors, augmentant el nombre d'estudiants inscrits i reduint-se notablement la ràtio alumne/tutor. Actualment, el Programa compta amb 45 tutors, 1.158 alumnes inscrits i una ràtio de 26 alumnes/tutor.

 

En el marc d'aquest Programa també s'organitzen xarrades que pretenen contribuir a la formació integral de l'alumnat, complementant la formació acadèmica que reben en l'aula (tècniques d'estudi, oratòria, elaboració del currículum, afrontar una entrevista de treball, …).

 

A més, el PATEC coordina les adaptacions curriculars de la Facultat que són estratègies educatives dirigides a facilitar el procés d'ensenyament-aprenentatge a l'alumnat amb necessitats educatives específiques.

 

https://economicas.ua.es/es/patec/programa-de-accion-tutorial-para-el-alumnado-de-la-facultad-de-cc-economicas-y-empresariales.html


inici

 

Recursos i instal·lacions que disposa el grau

La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials compta amb instal·lacions en diversos edificis del campus, sent els més representatius l'edifici de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, l'edifici Germà Bernàcer i l'edifici de Ciències Socials. No existeixen barreres arquitectòniques que impedisquen a persones amb discapacitat física accedir a les dependències de la Facultat i dels departaments que imparteixen docència en la titulació.

En l'edifici de la Facultat de CC. Econòmiques i Empresarials es disposa de departaments que imparteixen docència en la titulació, despatxos de professors, seminaris docents i de recerca, la sala Vicens Vives, la sala Ernest Lluch, dues aules d'informàtica, dues sales de juntes i un saló d'actes.

En l'edifici Germà Bernàcer es troba la Secretaria Administrativa del Centre, un arxiu, el despatx de Relacions internacionals, el despatx de Pràctiques en empreses, el despatx del Degà, el despatx del Secretari de la Facultat i una sala de Juntes.

La docència del grau en Màrqueting s'imparteix en l'aulari I de la Universitat d'Alacant. En el desenvolupament de les classes pràctiques s'utilitzen les instal·lacions generals amb les quals la Universitat explica per a l'ús d'equips informàtics. Les mateixes estan dotades amb aplicacions.

Seminaris

En les dependències de la Facultat es disposa d'un total de sis seminaris (quatre en l'edifici de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i dues en el de Ciències Socials), la sala Vicens Vices i la sala Ernest Luch, tots ells habilitats per a docència, recerca, defenses de TFG i TFM, reunions, celebració de consells de departament, etc.

 

Biblioteca

La Biblioteca d'Econòmiques compta amb una superfície d'1.500 m2, 300 llocs de lectura, 8 llocs informatitzats, 86.702 monografies i 97 subscripcions a revistes en paper.

En la Biblioteca d'Econòmiques, com a part de la Biblioteca Universitària, es pot accedir a un total de 189.521 llibres electrònics, a 66.328 títols de revesteixes electròniques subscrites i a 163 bases de dades.

Compte a més amb 2.977 metres lineals de prestatgeries de lliure accés; 364 metres lineals de prestatgeries dipòsit de lliure accés; set ordenadore4s portàtils per a préstec en sala; i una fotocopiadora.

L'alumnat disposa, tant en la Biblioteca de la Facultat d'Econòmiques com en la resta de les biblioteques de la UA, de manuals de bibliografia recomanada pel professorat per a les diferents assignatures.

La Biblioteca Universitària ofereix a més els cursos CID Competències d'Informació Digital.

Aquests cursos en línia s'estructuren en 3 nivells: bàsic, mitjà i avançat al llarg de tot el grau. I serveixen per a adquirir coneixements, tals com a ús adequat de les TIC, recursos electrònics de la Biblioteca, cerca i avaluació d'informació, com citar, i com presentar un treball. Sent la seua fi última l'adequada elaboració del Treball de Fi de Grau. 

La biblioteca alberga el despatx arxive de Germà Bernàcer.

 

Saló de Graus

La Facultat disposa d'un Saló de Graus amb capacitat per a 100 persones, dotada amb un equip multimèdia. Aquest saló s'usa, en particular, per a les xarrades d'informació sobre accés als estudis del grau.

 

 

 

 

inici

 

 

Continuar la meua formació

Una vegada superat el grau, es poden continuar els estudis en el nivell de Màster Universitari.
La Universitat d'Alacant ofereix màsters en totes les branques de coneixement.
Consultar l'oferta de màsters:
https://web.ua.es/va/masters-oficials.html

Eixides Professionals

 

Professions per a les quals capacita:

  • Direcció i gestió de màrqueting
  • Direcció i gestió de vendes
  • Investigació de mercats
  • Direcció de comunicació en les organitzacions
  • Distribució comercial
  • Direcció i gestió de màrqueting digital
  • Direcció i gestió de comerç electrònic

 

Beques i Ajudes

 

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari a els qui desitgen emprendre-ho:

Vida Univesitaria

 

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA: 

inici