Com hi accedisc?

 

 

 Perfil d'Ingrés

 

Es considera desitjable que els alumnes que pretenguen cursar estudis de Grau en Matemàtiques tinguen un perfil cientificotècnic, havent cursat almenys les matèries Matemàtiques II, Física i Química en segon de Batxillerat.

Entre les qualitats desitjables del futur estudiant de Matemàtiques es pot destacar:

 • Capacitat de treball (constància, mètode i rigor).
 • Capacitat de raonament i anàlisi crítica.
 • Esperit científic.
 • Capacitat d'obtenir, interpretar i aplicar coneixements.
 • Habilitat en la resolució de problemes.
 • Capacitat de síntesi i abstracció.
 • Formació complementària recomanable: anglès i Informàtica a nivell d'usuari.

  inici

 Vies d'accés al grau

 

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

Editar página web

 • BATXILLERAT I PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU) : encara que s'hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat de  Ciències .
  Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula 1:

  Taula 1

  ASSIGNATURES Factors de ponderació
  0,1 0,2
  Biologia X  
  Física   X
  Geologia  X  
  Matemàtiques II   X
  Química X  

   
  Assignatures de la fase voluntària de la PAU i coeficients de ponderació per millorar la nota d'accés al grau en Matemàtiques (Curs 2019/20)

 • BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA:  l'alumnat que haja fet estudis de batxillerat de  plans anteriors i tinga superada la selectivitat  manté la nota d'accés, tot i que pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU (taula 1) o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa). 

  Els alumnes  que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16  i no van superar la selectivitat (o no s'hi van presentar) i els que en  el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat  poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. Poden millorar nota amb la superació d'assignatures que ponderen de la PAU (taula 1, només per a l'admissió del curs 2017/18).La seua nota d'accés serà la de l'expedient de batxillerat.

  L' alumnat de l'antic sistema de BUP i COU  manté la qualificació d'accés obtinguda en la prova de selectivitat. Aquests alumnes poden millorar la nota d'admissió presentant-se a la fase voluntària de l'actual PAU (taula 1). Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d'implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d'accés..

  Els estudiants procedents de  sistemes educatius espanyols més antics  (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d'accés que van obtenir. Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d'acord amb les les ponderacions de la taula 1.  

 • FORMACIÓ PROFESSIONAL.  Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s'hi pot accedir des de qualsevol família professional.

  Es pot millorar la nota d'admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

 • ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS.  Cal  acreditació d'accés  expedida per la UNED.

  Poden reconèixer o examinar-se d'assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d'admissió fins a 14 punts, d'acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

 • ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS,  prèvia sol·licitud d'homologació del títol d'origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de 6 assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

  Se'ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s'hagen examinat d'assignatures troncals de modalitat o d'opció i les hagen superat.

 • ALTRES Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova

+info:

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures

de

Batxillerat

Paràmetres ponderació
Anàlisi Musical II
Biologia
Ciències de la Terra
i Medioambientals
Dibuix artístic II
Dibuix Tècnico II
Disseny
Economía de la empresa
Electrotècnica
Física
Geografia
Grec
Història de la música
Història de l'Art
Llatí II
Llenguatge musical
Lliteratura universal
Matemàtiques Socials
Matemàtiques II
Química
Tècnicas Exp. Gràfico-Plàstiques
Tecnología Industrial II

Curs

2010-11

2011-12

0.1                                            
0.2   X X    X     X X                 X X   X

Curs

2012-13

2013-14

2014-15
2015-16

2016-17

0.1   X

 


 

        X                      X   X
0.2                                        

 

  inici

 Notes de tall per contingent i any acadèmic

CURSOS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS  25

MAJORS  40

MAJORS  45

TITULATS

ESPORTISTES

DIVERSITAT

FUNCIONAL

2010-11

50

7,846

5,760

---

---

---

---

---

2011-12

50

8,937

6,312

---

---

6,500

---

5,000

2012-13

50

8,398

6,880

---

---

5,000

---

---

2013-14

50

7,134

5,000

---

---

5,000

---

---

2014-15

50

8,469

6,110

---

---

---

---

5,000

2015-16

50

9,250

7,350

---

---

8,160

---

---

2016-17

50

9,558

6,290

---

---

5,000

---

---

2017-18

50

11,172

---

5,000

---

6,890

5,000

5,000

2018-19

50

11,485

---

---

5,000

5,000

---

---

2019-20

50

11,807

5,000

---

---

6,830

9,003

(Juny)

---

2020-21

50

12,604

---

---

---

6,690

9,526

6,372

 

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.

 

 inici

 Procediment d'Admissió

 

 

  inici

Adaptacions

 

Als estudiants que tinguen superat el primer curs de la Llicenciatura en Matemàtiques se'ls reconeixerà el primer curs del Grau, a més de les assignatures que els corresponen en la resta de cursos a l'aplicar la taula d'adaptació que s'exposa a continuació.

Aquesta taula detalla les convalidacions entre les assignatures corresponents a la titulació actual i les corresponents al futur grau en Matemàtiques.

Sempre que ha estat possible, s'ha cercat una equivalència de continguts. No obstant això, en alguns casos, la convalidació proposada ha d'entendre's com un reconeixement de crèdits.

LLICENCIATURA EN MATEMÀTIQUES

Crèdits

GRAU EN MATEMÀTIQUES

ECTS

Anàlisi Matemàtica I

13,5

Anàlisi de Variable Real I

6

Anàlisi de Variable Real II

6

Àlgebra Lineal

12

Àlgebra Lineal I

6

Àlgebra Lineal II

6

Informàtica I

6

Algorísmia

6

Informàtica II

4,5

Algorísmia

6

Càlcul de Probabilitats

4,5

Introducció a l'Estadística

6

Ampliació del Càlcul de Probabilitats

4,5

Probabilitat

6

Lògica de Primer Ordre

4,5

Fonaments Matemàtics

6

Laboratori de Matemàtiques

6

Programes de Càlcul Científic i Processament de Textos

6

Ampliació de Laboratori de Matemàtiques

4,5

Programes de Càlcul Científic i Processament de Textos

6

Anàlisi Matemàtica II

9

Anàlisi Real de Diverses Variables I

6

Càlcul Avançat

6

Anàlisi Real de Diverses Variables II

6

Geometria i Topologia I

9

Corbes i Superfícies

6

Investigació Operativa

12

Programació Lineal

6

Ampliació de Geometria i Topologia

6

Topologia Bàsica

6

Mètodes Numèrics

12

Càlcul Numèric I

6

Teoria de Matrius

6

Àlgebra Lineal II

6

Estadística

7,5

Inferència Estadística

6

Ampliació d'Equacions Diferencials

15

Mètodes Analítics per a EDO

6

Mètodes Qualitatius per a EDO

6

Ampliació d'Estadística

7,5

Inferència Estadística

6

Anàlisi Convexa

6

Anàlisi Convexa

6

Teoria Econòmica

6

Decisions Col·lectives

6

Àlgebra

9

Equacions Algebraiques

6

Teoria de Grups

6

Anàlisi Matemàtica IV

15

Anàlisi de Variable Complexa

6

Operadors Lineals No Negatius

6

Economia de la Informació i la Incertesa

6

Mètodes de Matemàtica Aplicada

6

Teoria de Codis

6

Mètodes Matemàtics per a l'Economia

6

Economia de la Informació i la Incertesa

6

Sèries Temporals i Predicció

6

Sèries Temporals

6

Geometria i Topologia II

9

Teoria Global de Superfícies

6

Anàlisi Matemàtica V

7,5

Equacions en Derivades Parcials

6

Càlcul Numèric

9

Càlcul Numèric II

6

Teoria de la Decisió

6

Decisions Col·lectives

6

Ampliació de la Teoria de la Decisió

6

Teoria de Jocs

6

Anàlisi de Dades

6

Anàlisi de Dades I

6

Anàlisi de Dades II

6

Optimització

6

Optimització I

6

Mètodes Economètrics

6

Economia de la Informació i la Incertesa

6

Llenguatges, Gramàtiques i Autòmats

4,5

Teoria de Codis

6

Teoria de la Complexitat

4,5

Criptografia

6

Computació Paral·lela

6

Criptografia

6

Fonaments d'Intel·ligència Artificial

4,5

Criptografia

6

Models Abstractes de Càlcul

4,5

Programes de Càlcul Científic i Processament de Textos

6

Computació Matricial

4,5

Teoria de Codis

6

Didàctica de Matemàtiques d'Educació Secundària

6

Fonaments

6

Teoria de la Mesura i Integració

6

Teoria de la Mesura

6

Ampliació d'Anàlisi Numèrica

6

Càlcul Numèric II

6

Teoria d'Estabilitat i Control

6

Processos Estocàstics

6

Funcions Especials

6

Anàlisi Funcional

6

Laboratori d'Anàlisi Simbòlica

6

Programes de Càlcul Científic i Processament de Textos

6

Ampliació de Mètodes de Matemàtica Aplicada

6

Processos Estocàstics

6

Introducció a la Teoria de Fractals

6

Teoria de la Mesura

6

Introducció al Càlcul

4,5

Fonaments Matemàtics

6

Raonament Matemàtic i Matemàtica Discreta

4,5

 

Els alumnes que hagen superat el primer cicle de la titulació actual podran matricular-se en el curs 4t del futur grau en Matemàtiques. En aquest cas no s'aplicarà convalidació per assignatures.

La taula anterior detalla les convalidacions entre les assignatures corresponents a la titulació actual i les corresponents al futur grau en Matemàtiques.       

Sempre que ha estat possible s'ha buscat una equivalència de continguts. No obstant això, en alguns casos, la convalidació proposada ha d'entendre's com un reconeixement de crèdits.

 

Adaptació entre títols de la Facultat de Ciències de la UA:

La Facultat de Ciències de la Universitat d'Alacant ha presentat cinc títols de grau de la branca de Ciències (Biologia, Ciències del Mar, Geologia, Química i Matemàtiques) i un títol de la branca de Ciències de la Salut (Òptica i Optometria). Amb l'objectiu de facilitar la mobilitat entre estudis en finalitzar el primer curs s'ha acordat que als alumnes que ingressen en el grau en Matemàtiques procedents d'un altre dels títols de la Facultat de Ciències se'ls reconeixeran tots els crèdits de primer curs que hagen superat, pertanguen o no a la branca de Ciències.

D'aquesta manera, podria haver en segon curs de la titulació alumnes amb deficiències en matèries bàsiques que els impedirien seguir amb normalitat els estudis. En aquest cas, a través de l'acció tutorial s'orientaria els alumnes en el sentit adequat per a esmenar les deficiències de formació cursant alguna matèria bàsica.


inici

Reconeixement i transferència de crèdits

 

Reconeixement de crèdits

 • S'entén per reconeixement l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial. Així mateix, podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials o en ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció d'altres títols, als quals es refereix l'article 34.1 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.
 • L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents a aquest títol.

Transferència de crèdits

 • S'entén per transferència de crèdits la inclusió en l'expedient i en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant de la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, en la mateixa o una altra universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial. La transferència de crèdits requereix la prèvia admissió de l'estudiant en l'estudi corresponent.
 • Els mòduls, les matèries o assignatures transferides a l'expedient acadèmic dels nous títols de grau no es tindran en compte per al càlcul de la baremación de l'expedient .
 • En els supòsits de simultaneïtat d'estudis, no seran objecte de transferència els crèdits obtinguts en els mateixos, llevat que aquests siguen objecte de reconeixement, o l'estudiant renuncie a aquesta simultaneïtat, per abandó d'aquests estudis.

 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS EN ELS ENSENYAMENTS DE GRAU, MÀSTER UNIVERSITARI I DOCTORAT

Reconeixement de crèdits obtinguts en estudis oficials conforme a anteriors ordenacions universitàries:

En el cas de crèdits obtinguts en estudis oficials de la UA regulats pel RD 1497/1987 , el reconeixement es realitzarà tenint en compte la taula d'adaptació de crèdits de les assignatures d'aquests plans d'estudi amb les assignatures dels nous plans d'estudi regulats pel RD 1393/2007 i el RD 861/2010 que acompanyarà a cada memòria per a la sol·licitud de verificació de títols de la Universitat d'Alacant.

En el cas de crèdits obtinguts en altres estudis oficials , aquests es podran reconèixer tenint en compte l'adequació entre els coneixements associats a les matèries i/o assignatures cursades per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis, respectant-se les següents regles:

 1. que el nombre de crèdits, o si escau hores, siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits o hores de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits, i
 2. que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdit

Reconeixement de crèdits obtinguts en títols de l'actual ordenació i estudis no oficials

Els crèdits podran ser reconeguts tenint en compte l'adequació entre les competències i coneixements adquirits bé en altres mòduls, matèries, assignatures o ensenyaments cursats per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis o bé que tinguen caràcter transversal, respectant-se les següents regles:

 • que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

En el cas particular dels ensenyaments de Grau, el reconeixement de crèdits haurà de respectar a més les següents regles bàsiques:

 • Sempre que el títol al que es pretenga accedir pertanga a la mateixa branca de coneixement, seran objecte de reconeixement els crèdits corresponents a matèries de formació bàsica d'aquesta branca, amb la denominació, crèdits i qualificació d'origen.
 • Quan el títol al que es pretén accedir pertany a una branca de coneixement diferent de la d'origen, seran també objecte de reconeixement els crèdits obtinguts en aquelles matèries de formació bàsica pertanyents a la branca de coneixement del títol al que es pretén accedir.
 • En tot cas no podran ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents als treballs de finalització de grau i màster

Reconeixement d'experiència laboral i/o professional:

 • L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

A tenir en compte:

El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir d'experiència professional o laboral i d'ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis. El reconeixement d'aquests crèdits no incorporarà qualificació dels mateixos pel que no computaran a l'efecte de baremación de l'expedient.

No obstant l'anterior, els crèdits procedents de títols propis podran, excepcionalment, ser objecte de reconeixement en un percentatge superior o, si escau, ser objecte de reconeixements íntegrament sempre que el corresponent títol propi haja sigut extingit i substituït per un títol oficial.

Reconeixement de crèdits en programes de mobilitat

Els estudiants que participen en programes de mobilitat nacionals o internacionals subscrits per la Universitat d'Alacant, cursant un període d'estudi en altres Institucions d'Educació Superior, obtindran el reconeixement complet que es derive de l'acord acadèmic (Learning Agreement) establit abans de la seua partida. Així mateix, seran objecte de reconeixement els crèdits cursats en ensenyaments oficials regulats mitjançant convenis o acords interuniversitaris que així ho arrepleguen específicament. En tots dos casos, no serà necessari l'informe de les Comissions de Centre o d'Universitat, atès que aquest reconeixement està sotmès a compromisos previs.

Reconeixement d'assignatures de Cicles Formatius de Grau Superior

Els estudiants amb un Cicle Formatiu de Grau Superior podrà sol·licitar el reconeixement d'assignatures en el Grau sempre que pertanguen a la mateixa branca de coneixement. L'alumnat que sol·licite reconeixements des d'un cicle formatiu només ha de presentar el certificat acadèmic expedit pel centre de formació professional.

Existeixen taules de reconeixement des dels diferents cicles formatius a graus de la UA. Més informació en els centres corresponents.

inici

 

 Trasllat d'expedient des d'altres universitats per a continuació d'estudis de grau

inici