Per què estudiar el grau?

 

Objectius generals del títol

Els ensenyaments de grau en Matemàtiques, adscrites a la branca Ciències, tenen com a finalitat l'obtenció per part de l'estudiant d'una formació general en matemàtiques com a disciplina científica que li prepare per a l'exercici d'activitats professionals en què haurà d'aplicar les destreses adquirides. Entre aquestes activitats professionals s'inclouen fonamentalment la docència, la investigació en matemàtiques i també les seues aplicacions a la indústria, l'empresa i l'administració.

De manera més particular, el títol de grau en Matemàtiques es dirigeix a capacitar l'alumne per a la formulació matemàtica, anàlisi, resolució i, si escau, tractament informàtic de problemes que apareguen en diversos camps de les ciències bàsiques, ciències socials i de la vida, enginyeria, finances, consultoria, etc.

De manera més concreta, els objectius generals del grau en Matemàtiques són els següents:

  • Conèixer la naturalesa, mètodes i finalitats dels diferents camps de la matemàtica, com també una perspectiva històrica raonable del seu desenvolupament.
  • Reconèixer la presència de la matemàtica subjacent en la natura, en la ciència, en la tecnologia i en l'art. Reconèixer la matemàtica com a part integrant de l'educació i la cultura.
  • Desenvolupar les capacitats analítiques i d'abstracció, la intuïció i el pensament lògic i rigorós a través de l'estudi de la matemàtica.
  • Capacitar per a la utilització dels coneixements teòrics i pràctics adquirits en la definició i plantejament de problemes i en la cerca de les seues solucions tant en contextos acadèmics com professionals.
  • Preparar l'estudiant per a posteriors estudis especialitzats, tant en una disciplina matemàtica com en qualsevol de les ciències que requerisquen bons fonaments matemàtics.
  • Possibilitar l'accés directe al mercat de treball en llocs amb un nivell de responsabilitat mitjà-alt.

inici

Estructura dels Estudis

 

El Pla d'Estudis del Grau en Matemàtiques per la Universitat d'Alacant té un total de 240 crèdits distribuïts en quatre cursos amb 60 crèdits ECTS en cadascun, i una organització temporal amb una distribució homogènia del treball que cal dur a terme en 30 ECTS per semestre. Els 240 crèdits inclouen tota la formació teòrica i pràctica que l'estudiant ha d'adquirir.

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats, s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

El Pla d'Estudis s'estructura en tres mòduls (bàsic, fonamental, i avançat). El mòdul bàsic comprèn 8 assignatures del primer curs i dues assignatures de segon, amb 60 crèdits ,dels quals 36 són bàsics de la branca de ciències (BR) i està compost per les matèries: Matemàtiques, Física i Química. Al costat d'aquestes, s'han inclòs dues assignatures de la branca d'Enginyeria i Arquitectura: Programes de Càlcul Científic i Processament de Textos, i Algorísmia, i altres dues de la branca de Ciències Socials i Jurídiques: Introducció a l'Estadística i Probabilitat.

Totes les assignatures són de 6 crèdits, incloent-hi el treball de final de grau.

L'optativitat està organitzada en 3 itineraris:

  • Matemàtiques Generals
  • Anàlisi de Dades i Àlgebra Aplicada
  • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials

Cada itinerari està associat a quatre assignatures que seran obligatòries en aquest itinerari. S'oferiran un total de 12 assignatures optatives i l'alumne haurà de triar un itinerari (4 optatives) i les altres dues entre les 8 restants, si vol obtenir la menció corresponent a aquest itinerari.

L'alumne podrà efectuar 6 o 12 crèdits de pràctiques externes reconeguts per una o dues assignatures optatives, intentant que no siguen les que defineixen un itinerari.

En el treball de final de grau l'alumne haurà de demostrar l'adquisició de les competències associades al títol mitjançant la realització, presentació i defensa d'una memòria que reculla un treball original de l'alumne.

L'optatividad està organitzada en 3 itineraris: Matemàtiques generals; Anàlisi de dades i àlgebra aplicada; i Matemàtiques aplicades a les ciències socials. Cada itinerari està associat a quatre assignatures que seran obligatòries en aquest itinerari.

S'oferiran un total de 12 assignatures optatives i l'alumne haurà de triar un itinerari (4 optatives) i les altres dues entre les 8 restants, si vol obtenir l'esment corresponent a aquest itinerari. L'alumne podrà realitzar 6 o 12 crèdits de pràctiques externes reconeguts per una o dues assignatures optatives, tractant que no siguen les que defineixen un itinerari.

En tot cas, l'estudiant haurà de tenir garantida la possibilitat d'obtenir reconeixement acadèmic de fins a un màxim de sis crèdits optatius del total del pla d'estudis cursat, per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. Abans del començament de cada curs acadèmic, el Consell de Govern definirà la naturalesa de les activitats que
tindran aquest reconeixement acadèmic.

inici

Trets d'identitat

El grau en Matemàtiques per la Universitat d'Alacant presenta, com un dels trets més representatius, l'estructura del pla d'estudis, que és una combinació perfecta entre formació teòrica i pràctica per a un titulat en Matemàtiques. El primer curs inclou assignatures bàsiques, alternatives a les matèries de matemàtiques, com ara Física i Química, que permeten a l'alumnat ser conscient des del principi de les aplicacions clàssiques de les matemàtiques, o Informàtica, a fi de tenir les eines necessàries per a abordar el grau des d'una perspectiva pràctica. Els cursos centrals del grau s’enfoquen al desenvolupament més profund de les matèries fonamentals de matemàtiques. En l'últim curs s'ofereixen 12 assignatures optatives (3 impartides en anglés), organitzades en tres itineraris, juntament amb la possibilitat de dur a terme fins a 12 crèdits ECTS en pràctiques externes.

El segon tret d'identitat del grau en Matemàtiques és la variada activitat investigadora del professorat. Els professors del grau pertanyen a 6 departaments de la Universitat d'Alacant i participen en 14 grups de recerca en diverses àrees científiques: àlgebra, geometria, anàlisi matemàtica, optimització, estadística i anàlisi econòmica, etc. Gran part d'aquest treball és fruit de participacions en diversos projectes de recerca, en què es col·labora amb altres universitats i centres de recerca.

A més, el professorat també s’involucra en la promoció i divulgació de les matemàtiques, amb la participació en activitats com el concurs de microrelats, els Premis Jordi Juan, les proves Cangur i el projecte  Estalmat . En aquest àmbit, cal destacar les activitats que du a terme el grup Dimates.

inici

 

 

Recursos i instal·lacions que disposa el grau

Instal·lacions de la Facultat de Ciències

A la Facultat hi ha 16 departaments i més de 350 professors. Tots els edificis disposen de despatxos, laboratoris docents i de recerca. No hi ha barreres arquitectòniques que impedisquen a persones amb discapacitat física accedir a les dependències de la Facultat i dels departaments que fan classe en la titulació.

Espais i infraestructures

 

Biblioteca

La Biblioteca de Ciències té una superfície de 409 m², 148 llocs de lectura, 7 llocs informatitzats, 29.433 monografies, 5.111 llibres electrònics, 123 subscripcions a revistes en paper, 2.056 subscripcions a revistes en línia i accés a 13 bases de dades informatitzades. Els alumnes disposen, tant a la Biblioteca de la Facultat com a la Biblioteca General, de manuals de la bibliografia recomanada pel professorat de les diverses assignatures.

Biblioteca de Ciències

 

Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral (OPEMIL)

OPEMIL és la unitat de gestió, informació i tramitació dels programes de mobilitat nacional i internacional, pràctiques en empresa i inserció laboral de la Facultat de Ciències. El seu objectiu és oferir informació centralitzada i personalitzada a alumnes i professors de la Facultat o acollits (procedent d'altres universitats). OPEMIL proporciona assessorament integral als alumnes egressats de les titulacions de la Facultat de Ciències i empresaris interessats en els programes de pràctiques en empresa i inserció laboral.

Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral (OPEMIL)

inici  

 

Continuar la meua formació

Una vegada superat el grau, es poden continuar els estudis en el nivell de Màster Universitari.
La Universitat d'Alacant ofereix màsters en totes les branques de coneixement.
Consultar l'oferta de màsters:
https://web.ua.es/va/masters-oficials.html

Eixides Professionals

 

El grau en Matemàtiques capacita l'estudiant per a la formulació matemàtica, anàlisi, resolució i tractament informàtic de problemes relacionats amb les ciències bàsiques, les ciències socials i de la vida, l'enginyeria, les finances i la consultoria entre d'altres.

Els perfils professionals per als quals capacita el grau en Matemàtiques són: Docència universitària o investigació. Docència no universitària. Administració pública.  Empreses de banca, finances i assegurances. Consultories. Empreses d'informàtica i telecomunicacions. Indústria.


inici

Beques i Ajudes

 

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari a els qui desitgen emprendre-ho:

Vida Univesitaria

 

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

inici