Com hi accedisc? Grau en Nutrició Humana i Dietètica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Nutrició Humana i Dietètica   Grau en Nutrició Humana i Dietètica
Grau en Nutrició Humana i Dietètica

Com hi accedisc?

 

 

  inici

 Vies d'accés al grau

 

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

 • BATXILLERAT LOMCE I PROVA D'ACCÉS A la UNIVERSITAT (PAU) : Encara que es puga accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat Ciències .

  Es pot millorar la nota d'admissió per a aquest estudi, realitzant la fase voluntària de la PAU. Les assignatures de la fase voluntària amb les seues ponderacions per a aquest curs acadèmic es poden consultar en la taula 1.

  Taula 1

  ASSIGNATURES Factors de ponderació
  0,1 0,2
  Biologia    X
  Física    X
  Geologia     X 
  Matemàtiques II    X
  Química    X


  Assignatures de la fase voluntària de la PAU i coeficients de ponderació per a millorar la nota d'accés al grau (Curs 2019/20)

 • BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA : Els estudiants que hagen cursat estudis de batxillerat d'acord a plans anteriors amb selectivitat superada mantindran la seua nota d'accés, encara que podran millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU  ( taula 1 ) i/o a la fase obligatòria, en aquest cas realitzant la fase obligatòria completa. 

  Els estudiants que van finalitzar el batxillerat el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat o no es van presentar i aquells que el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures deº 2 de batxillerat, podran accedir als estudis de grau universitari sense necessitat de superar la PAU. La seua nota d'accés serà la del seu expedient de batxillerat i podran millorar nota a través de la superació d'assignatures que ponderen de la PAU ( taula 1 , solament per a l'admissió al curs 2017/18)

  Els estudiants procedents de l'antic sistema de BUP i COU mantindran la qualificació d'accés que van obtenir en la seua prova de selectivitat. Podran millorar la seua nota d'admissió presentant-se a la fase voluntària de l'actual PAU ( taula 1 ). Solament els que van superar el COU amb anterioritat al curs 74/75 (any d'implantació de la selectivitat) podran accedir sense superar proves d'accés.

  Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d'accés que van obtenir, podran millorar-la a través de fase voluntària de la PAU d'acord amb el sistema de ponderacions de la  taula 1 .  

 • FORMACIÓ PROFESSIONAL : títols de tècnic superior de Formació Professional, tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny, o tècnic Esportiu superior: es pot accedir des de qualsevol família professional.

  Es pot millorar la nota d'admissió a aquests estudis realitzant la fase voluntària de la PAU. Les assignatures de la fase voluntariacon les seues ponderacions per a cada curs acadèmic són les mateixes que per als alumnes provinents de batxillerat i es troben recollides en la taula 1 .

 • ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB els quals ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS SOBRE AQUEST TEMA . Es requereix acreditació d'accés, expedida per la UNED.

  Poden reconèixer o examinar-se d'assignatures en les Proves de Competències Específiques (PCE) que organitza la UNED (Universitat Nacional d'Educació a Distanca) per a millorar la seua nota d'admissió fins a 14 punts d'acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1 .

 • ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS , prèvia sol·licitud d'homologació del títol d'origen al títol espanyol de batxillerat podran examinar-se d'un màxim de 4 assignatures de les oferides en les Proves de Competències Específiques (PCE) de la UNED (almenys, una assignatura troncal comuna).

  Se'ls aplicarà la taula de ponderacions de la taula 1 en cas d'haver-se examinat i superat assignatures troncals de modalitat i/o d'opció.

 • UNS ALTRES titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Arts i Humanitats), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova .
+info:
Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures

de

Batxillerat

Paràmetres ponderació
Anàlisi Musical II
Biologia
Ciències de la Terra  i Mediambientals
Dibuix artístic II
Dibuix Tècnic II
Disseny
Economia de l'empresa. 
Electrotècnia
Física
Geografia
Grec II
Història de la Música i de la Dansa
Història de l'art
Llatí II
Llenguatge i pràctica musical
Literatura universal
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II
Matemàtiques  II
Química
Tècniques Exp. Gràfic Plástcas
Tecnologia Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1                                          
0.2    X  X   X       X                 X X    

Cursos  2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

0.1                                          
0.2    X  X            X                 X X    

 

 

  inici

 Notes de tall per contingent i any acadèmic

 

 

CURSOS

OFERTA DE

PLACES

NOTES DE TALL PER CONTINGENT

GENERAL

MAJORS

25

MAJORS

  40

MAJORS

  45

TITULATS

ESPORTISTES

DIVERSITAT FUNCIONAL

2010-11

100

8,910

8,280

---

5,000

7,790

7,400

8,160

2011-12

100

8,500

8,585

---

6,850

7,740

---

---

2012-13

100

8,741

7,760

---

7,713

7,900

---

---

2013-14

100

8,158

7,503

---

5,000

7,810

---

5,000

2014-15

100

8,700

6,795

---

---

7,430

---

5,000

2015-16

100

8,694

6,495

---

5,160

7,780

---

6,622

2016-17

100

9,119

7,650

---

---

8,050

---

5,000

2017-18

100 9.222  7,31 ---  5,000  7,75

5,000

5,000
2018-19 100 9.516  5,52 ---  5,000  8,09 5,000 5,000
2019-20 100 9,461 5,990 5,000 5,000 8,240 5,000 5,000

 

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
 • Les  notes definitives poden ser inferiors a les ací recollides.

 inici

 Procediment d'Admissió

 

 • Per a sol·licitar plaça cal atenir-se al procediment i terminis que s'establisquen cada any. Habitualment  cal realitzar una preinscripció i es fixen dos terminis. El primer termini o fase A, a mitjan juny i el segon, o fase B, a mitjan setembre. En la fase B únicament es pot sol·licitar l'admissió en les titulacions amb places vacants després de la fase A. Les places s'adjudiquen tenint en compte les preferències, criteris i contingents de reserva establits en la normativa vigent. Informació del procediment de sol·licitud de plaça (Preinscripció).
 • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. (Habitualment a la fi de juliol i a la fi de setembre). Informació de matrícula.
 

  inici

Adaptacions

 

Curs

Cod

Assignatura antiga

ASSIGNATURA nova

ECTS

9636

Estructura i Funció del Cos Humà

Anatomia

6

9636

Estructura i Funció del Cos Humà

Fisiologia

6

9641

Fisiologia Nutricional

9639

Toxicologia

Biologia

6

Riscos Químics i Biològics Associats als Aliments

6

9642

Química Aplicada

Química Aplicada

6

 2º

9643 

 Salut Pública

Introducció a les Ciències de la Salut

6

9645

Nutrició Clínica

9626

Alimentació i Cultura

Alimentació i Cultura

6

9627

Bioquímica

Bioquímica

6

 1º

9626 

 Alimentació i Cultura

Psicologia

6

9647

Trastorns del Comportament Alimentari

9649

Bioestadística Aplicada a la Nutrició

Bioestadística

6

 

9633

 

Dietoteràpia I

 

Tècniques d'Entrevista i Consell Nutricional

6

Opt.

9657

Tècniques d'Entrevista i Consell Nutricional

Tècniques d'Entrevista i Consell Nutricional

6

9641

Fisiologia Nutricional

Fisiologia Nutricional i Fisiopatologia

7,5

9637

Fisiopatologia

9628

Bromatologia

Bromatologia Descriptiva

6

9644

Tecnologia Culinària

Ciència i Tecnologia Culinària

6

9629

Tecnologia dels Aliments

Tecnologia dels Aliments

6

9638

Higiene dels Aliments

Higiene Alimentària

9

9635

Economia i Gestió Alimentària

Gestió de la Qualitat

6

9640

Nutrició Bàsica

Fonaments de Nutrició i Dietètica

7,5

9631

Dietètica General

9650

Gerontologia

Alimentació en el Cicle Vital

6

9632

Disseny i Planificació de Dietes

9646

Farmacologia i Alteracions Metabòliques

Dietoteràpia i Farmacologia

9

9633

Dietoteràpia I

9634

Dietoteràpia II

9647

Trastorns del Comportament Alimentari

Trastorns del Comportament Alimentari

6

9643

Salut Pública

Salut Pública

6

 2º

 9643

Salut Pública

Epidemiologia Nutricional

6

9648

Nutrició Comunitària

Nutrició Comunitària

6

9630

Deontologia

Bioètica i Dret

6

9645

Nutrició Clínica

Nutrició Clínica I

6

9645

Nutrició Clínica

Nutrició Clínica II

6

9648

Nutrició Comunitària

Educació Nutricional

6

 

 

 

Metodologia de la Recerca i Pràctica Basada en l'Evidència

9

Opt. 

 

 Optativa

Optativa

6

 

 

 

Itinerari Optatiu

18

 

 

 

Practicum

21

 

 

 

Practicum Treballe Fi de Grau

9

 

Aquells alumnes que no sol·liciten ser adaptats al Grau tindran dret a quatre convocatòries  oficials d'examen entre els dos cursos acadèmics següents al d'extinció del curs en  la Diplomatura (sense docència). Esgotades pels alumnes les convocatòries  assenyalades  sense  que  hagueren   superat  les  proves,  els qui  desitgen continuar  els  estudis  hauran de  seguir-los  per    el Grau,   mitjançant  el  sistema  de reconeixement/adaptació establit.

Per als alumnes ja Diplomats en Nutrició Humana i Dietètica de l'Escola d'Infermeria d'Alacant s'establirà un procediment d'adaptació.

Alumnes que hagen finalitzat la titulació, s'adaptarà una transferència de 183 ECTS.

Les optatives cursades en la Diplomatura s'incorporaran com a crèdits optatius al Títol de Grau.

inici

Reconeixement i transferència de crèdits

 

Reconeixement de crèdits

 • S'entén per reconeixement l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial. Així mateix, podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials o en ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció d'altres títols, als quals es refereix l'article 34.1 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.
 • L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents a aquest títol.

Transferència de crèdits

 • S'entén per transferència de crèdits la inclusió en l'expedient i en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant de la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, en la mateixa o una altra universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial. La transferència de crèdits requereix la prèvia admissió de l'estudiant en l'estudi corresponent.
 • Els mòduls, les matèries o assignatures transferides a l'expedient acadèmic dels nous títols de grau no es tindran en compte per al càlcul de la baremación de l'expedient .
 • En els supòsits de simultaneïtat d'estudis, no seran objecte de transferència els crèdits obtinguts en els mateixos, llevat que aquests siguen objecte de reconeixement, o l'estudiant renuncie a aquesta simultaneïtat, per abandó d'aquests estudis.

 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS EN ELS ENSENYAMENTS DE GRAU, MÀSTER UNIVERSITARI I DOCTORAT
Reconeixement de crèdits obtinguts en estudis oficials conforme a anteriors ordenacions universitàries:

En el cas de crèdits obtinguts en estudis oficials de la UA regulats pel RD 1497/1987 , el reconeixement es realitzarà tenint en compte la taula d'adaptació de crèdits de les assignatures d'aquests plans d'estudi amb les assignatures dels nous plans d'estudi regulats pel RD 1393/2007 i el RD 861/2010 que acompanyarà a cada memòria per a la sol·licitud de verificació de títols de la Universitat d'Alacant.

En el cas de crèdits obtinguts en altres estudis oficials , aquests es podran reconèixer tenint en compte l'adequació entre els coneixements associats a les matèries i/o assignatures cursades per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis, respectant-se les següents regles:

 1. que el nombre de crèdits, o si escau hores, siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits o hores de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits, i
 2. que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdit

Reconeixement de crèdits obtinguts en títols de l'actual ordenació i estudis no oficials

Els crèdits podran ser reconeguts tenint en compte l'adequació entre les competències i coneixements adquirits bé en altres mòduls, matèries, assignatures o ensenyaments cursats per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis o bé que tinguen caràcter transversal, respectant-se les següents regles:

 • que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

En el cas particular dels ensenyaments de Grau, el reconeixement de crèdits haurà de respectar a més les següents regles bàsiques:

 • Sempre que el títol al que es pretenga accedir pertanga a la mateixa branca de coneixement, seran objecte de reconeixement els crèdits corresponents a matèries de formació bàsica d'aquesta branca, amb la denominació, crèdits i qualificació d'origen.
 • Quan el títol al que es pretén accedir pertany a una branca de coneixement diferent de la d'origen, seran també objecte de reconeixement els crèdits obtinguts en aquelles matèries de formació bàsica pertanyents a la branca de coneixement del títol al que es pretén accedir.
 • En tot cas no podran ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents als treballs de finalització de grau i màster

Reconeixement d'experiència laboral i/o professional:

 • L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

A tenir en compte:

El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir d'experiència professional o laboral i d'ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis. El reconeixement d'aquests crèdits no incorporarà qualificació dels mateixos pel que no computaran a l'efecte de baremación de l'expedient.

No obstant l'anterior, els crèdits procedents de títols propis podran, excepcionalment, ser objecte de reconeixement en un percentatge superior o, si escau, ser objecte de reconeixements íntegrament sempre que el corresponent títol propi haja sigut extingit i substituït per un títol oficial.

Reconeixement de crèdits en programes de mobilitat

Els estudiants que participen en programes de mobilitat nacionals o internacionals subscrits per la Universitat d'Alacant, cursant un període d'estudi en altres Institucions d'Educació Superior, obtindran el reconeixement complet que es derive de l'acord acadèmic (Learning Agreement) establit abans de la seua partida. Així mateix, seran objecte de reconeixement els crèdits cursats en ensenyaments oficials regulats mitjançant convenis o acords interuniversitaris que així ho arrepleguen específicament. En tots dos casos, no serà necessari l'informe de les Comissions de Centre o d'Universitat, atès que aquest reconeixement està sotmès a compromisos previs.

Reconeixement d'assignatures de Cicles Formatius de Grau Superior

Els estudiants amb un Cicle Formatiu de Grau Superior podrà sol·licitar el reconeixement d'assignatures en el Grau sempre que pertanguen a la mateixa branca de coneixement. L'alumnat que sol·licite reconeixements des d'un cicle formatiu només ha de presentar el certificat acadèmic expedit pel centre de formació professional.

Existeixen taules de reconeixement des dels diferents cicles formatius a graus de la UA. Més informació en els centres corresponents.


inici

 

 Trasllat d'expedient des d'altres universitats per a continuació d'estudis de grau

 

inici