Per què estudiar el grau? Grau en Nutrició Humana i Dietètica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Nutrició Humana i Dietètica   Grau en Nutrició Humana i Dietètica
Grau en Nutrició Humana i Dietètica

Per què estudiar el grau?

 

Objectius generals del títol

Els objectius es recullen en l'ordre ministerial que regula la titulació, l'Ordre CIN/730/2009, de 18 de març, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió de dietista-nutricionista. Els objectius són els següents:

Valors professionals, actituds i comportaments
 1. Reconèixer els elements essencials de la professió del dietista-nutricionista. S'han de tenir en compte els principis ètics, responsabilitats legals i l'exercici de la professió, i s'ha d'aplicar el principi de justícia social a la pràctica professional, que es desenvolupa amb respecte a les persones, els seus hàbits, creences i cultures.
 2. Desenvolupar la professió amb respecte als altres professionals de la salut. S'han d'adquirir habilitats per a treballar en equip.
 3. Reconèixer la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional. Cal donar una importància especial a l'aprenentatge, de manera autònoma i continuada, de nous coneixements, productes i tècniques en nutrició i alimentació, a banda de la motivació per la qualitat.
 4. Conèixer els límits i les competències de la professió. Cal identificar quan és necessari un tractament interdisciplinari o la derivació a un altre professional.
Habilitats de comunicació i de utilització de la informació
 1. Comunicar de manera efectiva, tant de forma oral com a escrita, a les persones, als professionals de la salut o la indústria i als mitjans de comunicació. Cal saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació especialment les que es relacionen amb nutrició i hàbits de vida.
 2. Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar i aplicar les fonts d'informació relacionades amb nutrició, alimentació, estils de vida i aspectes sanitaris.
 3. Tenir la capacitat d'elaborar informes i emplenar registres relatius a la intervenció professional del dietista-nutricionista.
Conèixer i aplicar les ciències dels aliments
 1. Identificar i classificar els aliments i productes alimentaris. Saber analitzar i determinar la seua composició, les propietats, el valor nutritiu, la biodisponibilitat dels nutrients, les característiques organolèptiques i les modificacions que tenen a conseqüència dels processos tecnològics i culinaris. 
 2. Conèixer els processos bàsics en l'elaboració, transformació i conservació dels aliments d'origen animal i vegetal.
 3.  Elaborar, interpretar i utilitzar les taules i bases de dades de composició d'aliments.
 4.  Conèixer la microbiologia, parasitologia i toxicologia dels aliments.
Conèixer i aplicar les ciències de la nutrició i de la salut
 1. Conèixer els nutrients, la seua funció i biodisponibilitat en l'organisme, les necessitats i recomanacions, i les bases de l'equilibri energètic i nutricional.
 2. Integrar i avaluar la relació entre l'alimentació i la nutrició en estat de salut i en situacions patològiques.
 3. Aplicar els coneixements científics de la fisiologia, la fisiopatologia, la nutrició i l'alimentació a la planificació i el consell dietètic en individus i col·lectivitats, al llarg del cicle vital, tant en persones sanes com malaltes.
 4. Dissenyar i desenvolupar protocols d'avaluació de l'estat nutricional, identificant els factors de risc nutricional.
 5. Interpretar el diagnòstic nutricional, avaluar els aspectes nutricionals d'una història clínica i realitzar el pla d'actuació dietètica.
 6. Conèixer l'estructura dels serveis d'alimentació i unitats d'alimentació i nutrició hospitalàries, Això permet identificar i desenvolupar les funcions del dietista-nutricionista dins de l'equip multidisciplinari.
 7. Intervenir en l'organització, la gestió i la implementació de les diferents modalitats d'alimentació i suport nutricional hospitalari i del tractament dieteticonutricional ambulatori.
Conèixer els fonaments de la Salut Pública i Nutrició Comunitària
 1. Conèixer les organitzacions de salut, nacionals i internacionals, a més dels diferents sistemes de salut. Cal reconèixer-hi el paper del dietista-nutricionista.
 2. Conèixer i intervenir en el disseny, el desenvolupament i la validació d'estudis epidemiològics nutricionals, i participar en la planificació, l'anàlisi i l'avaluació de programes d'intervenció en alimentació i nutrició en diferents àmbits.
 3. Ser capaç de participar en activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionades amb la nutrició i els estils de vida. El dietista-nutricionista s'encarrega de l'educació alimentària i nutricional de la població.
 4. Col·laborar en la planificació i el desenvolupament de polítiques en matèria d'alimentació, nutrició i seguretat alimentària basades en les necessitats de la població i la protecció de la salut.
Adquirir capacitat de gestió i assessoria legal i científica
 1. Assessorar en el desenvolupament, la comercialització, l'etiquetatge, la comunicació i el màrqueting dels productes alimentaris d'acord amb les necessitats socials, els coneixements científics i la legislació vigent.
 2. Interpretar els informes i expedients administratius en relació amb un producte alimentari i ingredients.
Adquirir capacitat per a gestionar la qualitat i la restauració col·lectiva
 1. Participar en la gestió, l'organització i el desenvolupament dels serveis d'alimentació.
 2. Elaborar, controlar i cooperar en la planificació de menús i dietes adaptats a les característiques del col·lectiu al qual van destinats.
 3. Intervenir en la qualitat i seguretat alimentària dels productes, instal·lacions i processos.
 4. Proporcionar la formació higienicosanitària i dieteticonutricional adequada al personal implicat en el servei de restauració.
Desenvolupar capacitat d'anàlisi crítica i investigació
 1. Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora. Els dietistes-nutricionistes han de ser capaços de formular hipòtesis, recollir i interpretar la informació per a resoldre problemes seguint el mètode científic, i han de comprendre la importància i les limitacions del pensament científic en matèria sanitària i nutricional.

inici

Estructura dels Estudis

El grau en Nutrició Humana i Dietètica s'organitza en assignatures semestrals de 6,  7,5 i  9 crèdits europeus (ECTS) cadascuna. En concret, els estudiants hauran de cursar en cada semestre 30 crèdits per a, d'aquesta manera, aconseguir els 60 crèdits per curs acadèmic i un total de 240 crèdits en quatre cursos acadèmics.

Per tal de facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats, s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

Distribuciò de crèdits per tipus de matèria

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

60

Obligatòries

126

Optatives

24

Pràctiques tutelades/clíniques

21

Treball de final de grau

9

Crèdits totals

240

 

Explicació general del pla d'estudis

En el primer curs s'inclouen les matèries de formació bàsica en ciències de la salut relacionades amb la nutrició humana. En cursar-les l'estudiant adquireix competències del Mòdul de Formació Bàsica de l'Ordre CIN/730/2009, de 18 de març, que estableix els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió de dietista nutricionista. Es dissenya d'acord amb la legislació vigent que inclou 36 ECTS de branca Ciències de la Salut, integrat per les matèries Anatomia Humana, Biologia, Estadística, Fisiologia, Bioquímica i Psicologia; 6 crèdits d'una altra branca (Ciències) i els 18 ECTS restants, fins a 60 bàsics, es completen amb matèries dissenyades pels proponents amb la justificació següent :

Introducció a les Ciències de la Salut  

La incorporació d'una matèria com la d'introducció a les ciències de la salut permet situar el futur graduat en Nutrició Humana i Dietètica en el seu marc natural de les ciències de la salut. A més de familiaritzar-lo, des del mètode diacrònic, amb els pressupostos conceptuals i metodològics que permeten abordar el binomi salut-malaltia, i establir una connexió entre la nutrició humana i la dietètica i la resta de disciplines i especialitats que formen les ciències de la salut, es desenvolupen una sèrie de competències destinades a proporcionar als alumnes les eines adequades per a encarar els problemes de naturalesa terminològica que presenta el llenguatge de les ciències de la salut, o desenvolupar el procés de producció, difusió i recuperació de la informació científica. Des de la seua condició de matèria introductòria, a través de l'assignatura que la configura, es desenvolupen competències de naturalesa transversal que poden ajudar l'alumne, com ocorre amb les tècniques de treball científic, a desenvolupar activitats i competències tractades al llarg del Pla d'Estudis per altres matèries.

Alimentació i Cultura

La matèria d' Alimentació i Cultura , des de la seua condició d'introductòria, permet al futur graduat en Nutrició Humana i Dietètica comprendre i analitzar els diferents aspectes que inclou el binomi alimentació i cultura, dins d'una perspectiva àmplia i enriquidora que, a partir de la visió històrica, integre les dimensions, antropològiques i socials, que complementen la visió més biologicista del problema. A través de l'anàlisi de l'evolució històrica de les estratègies alimentàries i els seus condicionants, i dels significats socials i culturals dels aliments, l'alumne podrà situar els coneixements propis d'una disciplina com la nutrició humana i la dietètica en els contextos socioculturals i històrics en els quals hauran d'aplicar les seues habilitats com a futurs professionals, sense oblidar la condició de factors determinants del binomi alimentació-nutrició, que cal atribuir a tots aquells condicionants.

Tècniques d'Entrevista i Consell Nutricional

La comunicació amb el pacient i la família és una de les dimensions fonamentals de la satisfacció amb l'atenció sanitària. De manera sistemàtica, aquest aspecte és un dels més deficientment valorats en els estudis sobre la percepció de la qualitat de l'assistència sanitària.

Com que la satisfacció amb la comunicació és un resultat final per si mateix, la literatura científica ha mostrat sistemàticament que aquest és un determinant essencial de l'adherència del pacient a les recomanacions de salut i que millora la intuïció i el diagnòstic clínic.

Aquesta matèria s'imparteix com a optativa des de fa anys en la titulació de Nutrició Humana i Dietètica de la Universitat d'Alacant i compta amb una gran acceptació pels alumnes, els quals han recomanat que amb la reforma passara a ser obligatòria. En aquesta matèria es potencien actituds i habilitats d'entrevista i comunicació que es consoliden en els cursos posteriors.

En segon curs, l'estudiant aprofundirà en el coneixement i utilització dels aliments, ingredients i productes alimentaris. També s'abordarà el seu processament i transformació, la seua seguretat i control de riscos, i la gestió de qualitat de tot el procés, amb la finalitat de protegir el consumidor. Al final del segon curs s'inicia l'alumne en les Ciències de la Nutrició, la Dietètica i la Salut, únicament en l'individu sa, introduint l'alumne en el coneixement dels requeriments nutricionals al llarg del cicle vital i identificant les bases d'una alimentació saludable. A l'inici del tercer curs, es continua amb matèries relacionades amb les Ciències de la Nutrició, la Dietètica i la Salut. S'abordaran les situacions nutricionals en casos específics, aprofundint en l'enfocament dietètic dels problemes de salut i en el coneixement de la farmacologia clínica i la interacció entre fàrmacs i nutrients. L'alumne perfilarà el seu títol l'últim any. Se'l proveirà de dues eines bàsiques d'integració de competències: els fonaments que li permetran sustentar la seua pràctica en l'evidència científica, i els instruments d'intervenció sobre la salut de la població a través de l'educació nutricional. També s'abordarà el coneixement dels límits legals i ètics de la pràctica dietètica. Finalitzant ja els seus estudis, l'alumne té el nivell de maduració suficient per a optar entre les diferents matèries de l'oferta optativa i aprofundir en els diferents escenaris nutricionals. L'oferta optativa s'ha estructurat en quatre itineraris de tres assignatures cadascun: nutrició en l'esport, qualitat d'aliments, alimentació, nutrició i població, i finalment, noves demandes en nutrició i situacions especials.      

Els 6 crèdits ECTS optatius restants seran triats entre les assignatures corresponents a alguns dels itineraris no triats.

Totes aquestes matèries, permetran a l'alumne, finalment, elaborar el seu projecte de final de grau, que afavorirà la integració de coneixements, habilitats i actituds. Prèviament a l'avaluació del treball de finalització de grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar, com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes, que podrà ser elevat en el futur.

Relació d'assignatures optatives i itineraris

L'oferta optativa s'ha estructurat en quatre itineraris de tres assignatures cadascun: Nutrició en l'Esport, Qualitat d'Aliments, Alimentació, Nutrició i Població, i finalment, Noves Demandes en Nutrició i Situacions Especials.

Els 6 crèdits ECTS optatius restants seran triats entre les assignatures corresponents a alguns dels itineraris no seleccionats.

 

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

SEMESTRE

ITINERARI 1: Nutrició en l'Esport

Nutrició en l'Activitat Física i l'Esport

OP

6

7

Planificació Dietètica Esportiva

OP

6

7

Cineantropometria i Composició Corporal

OP

6

7

ITINERARI 2: Alimentació, Nutrició i Població

Transicions Alimentàries i Nutricionals

OP

6

7

Gastronomia, Tradicions Culinàries i Salut

OP

6

7

Participació Comunitària i Consum Responsable

OP

6

7

ITINERARI 3: Noves Demandes en Nutrició i Situacions Especials

Nutrició i Dietètica en Persones amb Discapacitat Física, Psíquica, Malalties Rares i Altres Situacions Especials

OP

6

7

Control de Pes, Imatge Corporal i Qualitat de Vida

OP

6

7

Fàrmacs Naturals i Fitoterapia

OP

6

7

ITINERARI 4: Qualitat d'Aliments

Control Químic de la Qualitat d'Aliments

OP

6

7

Control de qualitat microbiològica dels aliments

OP

6

7

Desenvolupament de Nous Productes Alimentaris

OP

6

7

  inici

Trets d'identitat

El grau en Nutrició Humana i Dietètica per la Universitat d'Alacant presenta com un dels seus trets més representatius una àmplia formació pràctica, tant aula com en centres externs.

La major part de les assignatures que componen en grau tenen una part pràctica, que es desenvolupa en diversos tipus d'activitats com són seminaris teòric-pràctics, pràctiques de problemes, d'ordinador, de laboratori i de camp.

A més d'açò, el grau en Nutrició Humana i Dietètica de la UA es caracteritza per la seua àmplia oferta en formació amb pràctiques externes, abastant el camp de la clínica, l'educació i la nutrició comunitària. Açò constitueix una aposta clara per a afavorir una formació integradora a través de la realització de pràctiques en empreses que constitueixen un complement necessari per a la formació dels estudiants i que, al seu torn, afavoreixen la futura inserció el mercat laboral, acostant la figura del Dietista-Nutricionista a la societat. Aquestes pràctiques es desenvolupen en Hospitals, Centres de salut, Centres de Benestar Social, Menjadors escolars, Centres geriàtrics, Ajuntaments i clíniques nutricionals. Amb les pràctiques en institucions sanitàries i sociosanitàries, ens acostem més, si cap, al nou perfil d'aquest professional de Nutrició Humana i Dietètica, ja que és una nova figura dins del col·lectiu dels professionals sanitaris des de 2003. En els nostres estudis de grau s'adquireixen les competències d'aquesta branca sanitària, sense oblidar la resta dels perfils d'aquests professionals, a nivell d'indústria alimentària, restauració col·lectiva, gestió, docència, investigació, etc.

Un altre dels punts a destacar dels estudis en nutrició de la Universitat d'Alacant és la presència creixent de professorat titulat en Nutrició Humana i Dietètica, aportant una perspectiva professional més realista per a l'alumnat.

Un tercer tret d'identitat del grau en Nutrició Humana i Dietètica és la intensa activitat investigadora, desenvolupada pels professors que imparteixen docència en la titulació organitzats en 19 grups de recerca, en diverses àrees científiques. A més, els titulats en el Grau de Nutrició Humana i Dietètica poden continuar i completar tota la seua formació acadèmica en la nostra Facultat, cursant les titulacions masters que oferim: Master en Nutrició i Alimentació, Master en Investigació en Ciències de la Salut. També s'ofereixen línies de Doctorat en Ciències de la Salut, orientades en temàtiques d'alimentació i nutrició amb totes les garanties de qualitat que mereixen els nostres universitaris.

 

 


   inicio

 

Recursos i instal·lacions que disposa el grau

Instal·lacions de la Facultat de Ciències

La Facultat de Ciències de la Salut compta amb 3 departaments distribuïts en dos edificis que engloben un total de 165 professors PDI. Els edificis destinats a la Facultat de Ciències de la Salut disposen de disposen de despatxos, laboratoris docents i d'investigació. No existeixen barreres arquitectòniques que impedisquen a persones amb discapacitat física accedir a les dependències de la Facultat i dels departaments que imparteixen docència en la titulació.

Aules

La Facultat de Ciències de la Salut compta amb 2 Aules pròpies amb capacitat per a 60 persones, equipades amb pissarra, pantalla de projecció fixa, retroprojector, videoproyector, ordinador i punt de connexió a la xarxa informàtica, 12 taules mòbils i 24 cadires mòbils cadascuna.

Seminaris

En les dependències de la Facultat de Ciències de la Salut existeix un Seminari Exterior amb capacitat per a 24 persones dotat de: pantalla de projecció extensible/enrotllable, videoproyector NECVT670G, ordendor, monitor, sistema d'àudio, panell de connexió a internet, llitera i armaris.

Laboratoris

Es disposa de 5 Laboratoris de Simulació Clínica, amb una capacitat per a 30 alumnes cadascuna. Els laboratoris estan equipats amb pissarra, pantalla de projecció fixa, videoproyector, ordinador, lavabos, cadires mòbils. A més, aquests espais estan dotats de material específic per a realitzar activitats clíniques de simulació.

• El laboratori 1 compte en les seues instal·lacions amb lector de radiografies, 2 cortines separadores, 2 càmeres d'enregistrament (Metivision), 10 pantalles de visualització de pràctiques, 1 llitera, 1 llit, 1 ninot de pràctiques.

• El laboratori 2 disposa de: 2 lliteres, 2 llits, 2 ninots de pràctiques, 2 lavabos, 3 càmeres d'enregistrament (Metevisión), 1 taula mòbil de treball, 1 armari mòbil de treball, material divers per a pràctiques, 2 cadires mòbils, 1 cadira fixa.

• El laboratori 3 disposa de: 2 lavabos, 1 taula mòbil de treball, 2 llits, 2 cortines separadores, 2 bressols, 1 incubadora, 1 cadira mòbil, 2 armaris recolze, 1 taula d'atenció, 1 pes, 3 Càmeres fixes per a simulacions (Metivision).

• Laboratori 3 compta amb: 25 cadires plegables amb pala, 1 taula per al professor, 1 ordinador de taula (torre + monitor), 1 projector, 1 pantalla per a projector, 1 pissarra blanca, 3 armaris, 1 banc de treball amb armaris, 1 esquelet anatòmic, 1 bàscula pesabebés, 1 tanita BC418DT..

• Laboratori aprenentatge experiencial presenta en les seues instal·lacions: Pantalla de projecció extensible/enrotllable, ordinador portàtil, video projector Hitachi, sistema d'àudio.

Salons d'actes

La Facultat disposa de Saló d'Actes amb capacitat per a 70 persones, dotada de pantalla de projecció extensible/enrotllable, videoproyectos NECNP300, ordinador, dispositius per a viodeconferencias i videostreaming, sistema d'àudio i connexió JS1/A en paret.

Altres dependències

La Facultat de Ciències de la Salut explica a més en les seues instal·lacions amb una Sala de Control de Laboratoris dotada de: pantalla de projecció extensible/enrotllable, vídeoproyector NECVT670G, ordinador + monitor, sistema d'àudio, panell de connexió JS1/A en paret, 1 llitera i armaris. S'ha habilitat un espai per a la delegació d'alumnes dels diferents Graus.

Convenis amb empreses i institucions per a la realització de pràctiques externes

La Universitat d'Alacant ha formalitzat convenis amb diferents empreses privades i institucions públiques, per a la realització de pràctiques externes per part de l'alumnat de la Facultat de Ciències de la Salut que així ho sol·licite. Aquestes pràctiques són supervisades per un tutor acadèmic. Per als estudis de Nutrició comptem amb la col·laboració de la Consellería d'Educació, Consellería de Benestar Social, Consellería de Sanitat, Ajuntament d'Alacant, Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig, Clínica Vistahermosa, Clíniques privades de Nutrició i Alimentació i Associacions de Cures de Pacients de la Comunitat Valenciana.

La Facultat de Ciències de la Salut manté un contacte constant amb empresaris del sector alimentari amb la finalitat d'actualitzar i ampliar la possibilitat de realitzar els convenis pertinents, tant per a facilitar les pràctiques en el grau com per al desenvolupament professional en la indústria alimentària dels nostres egressats. En la mateixa línia ho fem amb la xarxa sanitària, actualment amb el conveni amb la Consellería de Sanitat, així amb empreses del sector privat per a donar cobertura a les necessitats de l'alumnat. Utilitzem els centres de la Consellería de Benestar social a l'empara del conveni ja existent amb la Universitat.

D'altra banda cal destacar el Gabinet d'alimentació ALINUA, acreditat per la Consellería de Sanitat de la Comunitat Valenciana, com un referent d'excel·lència en prestació de serveis, assessorament, formació i recerca en alimentació i nutrició.

Convenis amb universitats per a intercanvi d'estudiants (Erasmus, SICUE i uns altres)

L'alumnat de la Facultat de Ciències de la Salut gaudeix de la possibilitat de participar en programes d'intercanvi acadèmic amb nombroses universitats, dins dels programes Erasmus, SICUE, Aitana i DRAC. Així mateix, existeixen convenis en vigor amb universitats espanyoles (SICUE), i per al programa d'intercanvi no europeu.


 

inici

Continuar la meua formació

Una vegada superat el grau, es poden continuar els estudis en el nivell de Màster Universitari.
La Universitat d'Alacant ofereix màsters en totes les branques de coneixement.
Consultar l'oferta de màsters:
https://web.ua.es/va/masters-oficials.html

inici

Eixides Professionals

 

Professió regulada per a l'exercici de la professió:


inici

Beques i Ajudes

 

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari a els qui desitgen emprendre-ho:

inici


Vida Univesitaria

 

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA: 

inici