Com és el grau? Grau en Òptica i Optometria

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Òptica i Optometria   Grau en Òptica i Optometria
Grau en Òptica i Optometria

Com és el grau?

 

Calendari Acadèmic

 

inici

Resum del Pla d'Estudis

 Resum complet [pdf]

Pla d'estudis per tipus de matéria

 

inici

Horaris i calendaris d'exàmens

 

https://ciencias.ua.es/va/estudios/graus/optica-i-optometria/horaris-i-examens.html

 

inici

Competències del títol

 

 

 

 

inici

Pla d'Acció Tutorial (PAT)

 

El Programa d'Acció Tutorial és una acció conjunta de la Facultat de Ciències de la Salut i el Vicerectorat de Qualitat i Harmonització Europea. 

Està dirigit a l'alumnat de nou ingrés de les titulacions de grau d'aquesta Facultat i el seu objectiu és oferir als estudiants de primer curs recolze institucional en el desenvolupament del seu programa formatiu, així com informació sobre recursos i serveis universitaris. 

S'organitza al voltant de la figura d'un tutor/a, que és un professor/a que actuarà amb un grup determinat d'estudiants en sessions col·laboratives i individuals a través d'UACloud (apartat "Treball en Grup"). L'alumnat haurà d'entrar en aquest apartat per a veure el material i les reunions a les que siga convocat.

 

TUTORS DEL GRADO

+info:

 

inici

Mobilitat i programes d'intercanvi

 

La Facultat de Ciències gestiona, en estreta col·laboració amb el Secretariat de Programes Internacionals i Mobilitat de la Universitat d'Alacant, un programa de mobilitat que integra totes aquelles actuacions els objectius de les quals són:

Les estades en altres Universitats tant nacionals com de l'estranger es desenvolupen en el marc d'un conveni subscrit entre la Universitat d'Alacant i cadascuna de les Institucions.

+info:

 

inici

Pràctiques en empreses i institucions

 

La Facultat de Ciències gestiona un programa de pràctiques dirigit als estudiants que hagen superat, com a mínim, el 50% dels crèdits de la titulació i/o els requisits determinats en el seu pla d'estudis. Aquestes pràctiques tenen com a objectius principals:

Les pràctiques es desenvolupen en el marc d'un conveni subscrit entre la Universitat d'Alacant i cadascuna de les Empreses i Institucions públiques o privades.

+info:

 

inici

Treballe Fi de Grau (TFG)

 

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG , cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG , s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

 

+info:

inici

Requisit lingüístic (en llengua estrangera)

 

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d' acreditar , com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info:

inici

Capacitació docent en llengües

 

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info:

inici

Reconeixement i transferència de crèdits

 

Reconeixement de Crèdits és l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en altres ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial. És a dir, és l'acceptació d'assignatures superades en uns estudis universitaris quan l'estudiant accedeix a una nova titulació. El concepte de "reconeixement" ha substituït, en els estudis de grau, a l'antic concepte de convalidació/adaptació.

Transferència de crèdits és la inclusió en l'expedient i en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant de la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat en la mateixa o en una altra universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial.

+info:

 

inici

Quadre de responsables del grau

 

La Universitat d'Alacant té certificat el programa AUDIT per a tots els seus centres. Per això, la Facultat de Ciències té implantat un Sistema de Gestió Interna de la Qualitat que assegura la coordinació docent, tant horitzontal com vertical, i la qualitat en tots els títols.

Estructura

El Sistema de Garantia de Qualitat en la Facultat de Ciències té una estructura de coordinació que està composta per:

Funcionament

 

 

inici

Normativa d'interès

 

Permanència i continuació en estudis de Grau

La Universitat d'Alacant va aprovar per acord del seu Consell Social, de data 17 de maig de 2017, una nova normativa de permanència d'acord amb un nou model d'ensenyament/aprenentatge centrat en les i els estudiants, dins de la filosofia de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que derogava una anterior de 13 de juliol de 2011.

 

Avaluació dels aprenentatges

El Consell de Govern de la UA ha regulat els procediments i criteris d'avaluació i de qualificació de resultats, la programació i convocatòria de les proves, la publicitat de les qualificacions i, si escau, els procediments de revisió i reclamació de les mateixes, així com l'emplenament i modificació d'actes

Aquest reglament adapta els criteris de la programació docent al sistema d'avaluació contínua que va inspirar la implantació dels actuals títols oficials de la UA. També agrupa i actualitza anteriors normatives.

Les principals mesures són:

  +info:

Per a completar la informació sobre avaluació de coneixements cal consultar:

 

¿Què és i quins estudiants poden sol·licitar adaptació curricular?

És el conjunt d'accions acadèmiques i tècniques que, a sol·licitud d'una o un estudiant, es poden dur a terme, amb la finalitat de facilitar l'accés, permanència i màxim aprofitament del curs acadèmic. L'adaptació curricular es gestionarà atenent als principis de confidencialitat i privadesa

Els estudiants que poden sol·licitar adaptació curricular es divideixen en dos grups:

Les sol·licituds d'adaptació es presentaran dues setmanes abans de l'inici del curs o semestre. Excepcionalment, en qualsevol moment per causes sobrevingudes.

Les sol·licituds d'estudiants del primer grup es remetran al Centre de Suport a l'Estudiant (CAU) i les del segon grup es remetran al centre ( faculteu/escola politècnica )

Hi ha dos nivells d'adaptacions:

+info:

 

inici

Altres qüestions acadèmiques d'intéres per a l'alumnat

 

inici

Informació complementària

inici

Dubtes freqüents

inici

Centre

Facultat de Ciències

Correu electrònic: facu.ciencies@ua.es

Web: https://ciencias.ua.es/va

Tel : (+34) 96 590 3557 / (+34) 965 90 34 00 - ext. 3284

Fax : (+34) 96 590 3781

+info: Estructura i organizació del centre