Com hi accedisc? Grau en Òptica i Optometria

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Òptica i Optometria   Grau en Òptica i Optometria
Grau en Òptica i Optometria

Com hi accedisc?

 

 

 Perfil d'Ingrés

 

Entre les qualitats desitjables del futur estudiant d'Òptica i Optometria es pot destacar:

 • Capacitat de treball (constància, mètode i rigor).
 • Capacitat de raonament i anàlisi crítica.
 • Esperit científic.
 • Capacitat d'obtenir, interpretar i aplicar coneixements.
 • Habilitat en la resolució de problemes. 
 • Capacitat de síntesi i abstracció.
 • Formació complementària recomanable: Anglès i Informàtica bàsica.

  inici

 Vies d'accés al grau

 

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

BATXILLERAT LOMCE I PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU) : encara que s'hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat de Ciències .
Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula 1:

Taula 1

ASSIGNATURES Factors de ponderació
0,1 0,2
Biologia   X
Física   X
Geologia X  
Matemàtiques   X
Química    X
 

 Assignatures de la fase voluntària de la PAU i coeficients de ponderació per millorar la nota d'accés al grau (Curs 2019/20)

 

 • BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA:  l'alumnat que haja fet estudis de batxillerat de  plans anteriors i tinga superada la selectivitat  manté la nota d'accés, tot i que pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU ( taula 1 ) o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa). 

  Els alumnes  que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16  i no van superar la selectivitat (o no s'hi van presentar) i els que en  el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat  poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. Poden millorar nota amb la superació d'assignatures que ponderen de la PAU ( taula 1 , només per a l'admissió del curs 2017/18).La seua nota d'accés serà la de l'expedient de batxillerat.

  L' alumnat de l'antic sistema de BUP i COU  manté la qualificació d'accés obtinguda en la prova de selectivitat. Aquests alumnes poden millorar la nota d'admissió presentant-se a la fase voluntària de l'actual PAU ( taula 1 ). Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d'implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d'accés..

  Els estudiants procedents de  sistemes educatius espanyols més antics  (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d'accés que van obtenir. Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d'acord amb les ponderacions de la taula 1 .  

 • FORMACIÓ PROFESSIONAL.  Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s'hi pot accedir des de qualsevol família professional.

  Es pot millorar la nota d'admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1 .

 • ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS.  Cal  acreditació d'accés  expedida per la UNED.

  Poden reconèixer o examinar-se d'assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d'admissió fins a 14 punts, d'acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1 .

 • ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS,  prèvia sol·licitud d'homologació del títol d'origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

  Se'ls aplicaran les ponderacions de la taula 1 , en cas que s'hagen examinat d'assignatures troncals de modalitat o d'opció i les hagen superat.

 • ALTRES Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Arts i Humanitats ), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova
+info:

 

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Asignaturas

de

Bachillerato

Paràmetres ponderació
Anàlisi Musical II
Biologia
Ciències de la Terra i Mediambientals
Dibuix artístic II
Dibuix Tècnico II
Disseny
Economía de la empresa
Electrotècnica
Física
Geografia
Grec II
Història de la música i de la Dansa
Història de l'Art
Llatí
Llenguatge musical
Literatura universal
Matemàtiques  aplicades a les Ciències Socials II
Matemàtiques II
Química
Tècnicas
Tecnología Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1                                          
0.2   X X   X      X X                 X X    X

Cursos  2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

0.1     X                                    
0.2   X             X                  X  X    
 
 

  inici

 Notes de tall per contingent i any acadèmic

 

 

CURSOS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

DIVERSITAT

FUNCIONAL

2010-11

70

8,010

8,175

---

---

7,300

---

---

2011-12

70

7,689

7,323

---

---

7,540

---

---

2012-13

70

7,874

6,923

---

7,900

---

---

---

2013-14

70

6,423

6,075

---

---

6,380

---

---

2014-15

70

6,952

5,000

---

---

7,120

---

---

2015-16

70

7,706

6,120

---

5,700

6,340

---

---

2016-17

70

8,070

5,690

---

---

7,110

---

---

2017-18

70

8,010

5,590

---

---

7,700

---

---

2018-19

70

8,534

5,050

---

---

7,040

---

---

2019-20

70

8,224

5,080

---

---

7,790

5,000

---

 

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.

 inici

 Procediment d'Admissió

 

 • Per a sol·licitar plaça cal atenir-se al procediment i terminis que s'establisquen cada any. Habitualment cal realitzar una preinscripció i es fixen dos terminis. El primer termini o fase A, a mitjan juny i el segon, o fase B, a mitjan setembre. En la fase B únicament es pot sol·licitar l'admissió en les titulacions amb places vacants després de la fase A. Les places s'adjudiquen tenint en compte les preferències, criteris i contingents de reserva establits en la normativa vigent. Informació del procediment de sol·licitud de plaça (Preinscripció).
 

  inici

Adaptacions

 

Als estudiants que tinguen superat el primer curs de la Diplomatura en Òptica i Optometria se'ls reconeixerà el primer curs del Grau, a més de les assignatures que els corresponen en la resta de cursos a l'aplicar la taula d'adaptació que s'exposa a continuació:

 

Mòdul de formació bàsica

PLA 2000

CRED

PLA 2010

ECTS

ANATOMIA I HISTOLOGIA OCULAR I

DEL SISTEMA VISUAL

4,5

ANATOMIA SVH

6

BIOLOGIA GENERAL

4,5

BIOLOGIA

6

FÍSICA

9

FÍSICA

6

MATEMÀTIQUES

9

MATEMÀTIQUES

6

ESTADÍSTICA PER A ÒPTICS

6

ESTADÍSTICA

6

FONAMENTS DE QUÍMICA

7,5

QUÍMICA

6

FISIOLOGIA OCULAR

4,5

FISIOLOGIA SVH

6

MATÈRIALS ÒPTICS

6

MATERIALS ÒPTICS

6

 

Mòdul d'Òptica

PLA 2000

CRED

PLA 2010

ECTS

ÒPTICA GEOMÈTRICA

10,5

ÒPTICA GEOMÈTRICA

6

ÒPTICA INSTRUMENTAL

10,5

ÒPTICA INSTRUMENTAL

6

ÒPTICA GEOMÈTRICA +

ÒPTICA INSTRUMENTAL

10,5

10.5

ÒPTICA GEOMÈTRICA

ÒPTICA INSTRUMENTAL

SISTEMES ÒPTICS

6

6

6

ÒPTICA FÍSICA

9

ÒPTICA FÍSICA I

ÒPTICA FÍSICA II

6

6

TECNOLOGIA ÒPTICA I

15

ÒPTICA OFTÀLMICA I

6

ÒPTICA OFTÀLMICA II

6

TECNOLOGIA ÒPTICA I + TECNOLOGIA ÒPTICA II

15

4,5

ÒPTICA OFTÀLMICA I

ÒPTICA OFTÀLMICA II

ÒPTICA OFTÀLMICA III

6

6

9

ÒPTICA FISIOLÒGICA I

7,5

ÒPTICA VISUAL I

6

ÒPTICA FISIOLÒGICA II

4,5

ÒPTICA VISUAL II

6

ÒPTICA FISIOLÒGICA III

4.5

PSICOFÍSICA I PERCEPCIÓ VISUAL

6

 

Mòdul d'Optometria

PLA 2000

CRED

PLA 2010

ECTS

OPTOMETRIA I

 

13,5

FONAMENTS D'OPTOMETRIA

 

OPTOMETRÍA I

6

6

OPTOMETRIA II

 

12

 

OPTOMETRIA II

OPTOMETRIA III

OPTOMETRIA IV

6

6

6

 

OPTOMETRIA CLÍNICA + CONTACTOLOGIA CLÍNICA

 

4,5

4,5

 

OPTOM. I CONTACTOLOGIA CLÍNICA

 

9

CONTACTOLOGIA

12

 

CONTACTOLOGIA I

CONTACTOLOGIA II

 

6

6

OPTOMETRIA PEDIÀTRICA I GERIÀTRICA

6

OPTOMETRIA :

POBLACIONS ESPECIALS

6

 

Mòdul de Patologia

PLA 2000

CRED

PLA 2010

ECTS

PRINCIPIS DE PATOLOGIA I FARMACOLOGIA OCULAR

7,5

PATOLOGIA  SVH

FARMACOLOGIA

6

6

PRINCIPIS DE PATOLOGIA I FARMACOLOGIA OCULAR + 

SALUT PÚBLICA EN CIÈNCIES DE LA VISIÓ

7,5

6

PATOLOGIA  SVH

FARMACOLOGIA

PATOLOGIA OCULAR  CLÍNICA  I SALUT PÚBLICA

6

6

6

 

 

Adaptació entre títols de la Facultat de Ciències de la UA:

La Facultat de Ciències de la Universitat d'Alacant ha presentat cinc títols de grau de la branca de Ciències (Biologia, Ciències del Mar, Geologia, Química i Matemàtiques) i un títol de la branca de Ciències de la Salut (Òptica i Optometria). Amb l'objectiu de facilitar la mobilitat entre estudis en finalitzar el primer curs s'acorda que als alumnes que ingressen en el grau en Òptica i Optometria procedents d'un altre dels títols de la Facultat de Ciències se'ls reconeixeran tots els crèdits de primer curs que hagen superat. D'aquesta manera, podrien haver en segon curs de la titulació alumnes amb deficiències en matèries bàsiques que els impedirien continuar amb normalitat els estudis. En aquest cas, a través de l'acció tutorial s'orientaria els alumnes en el sentit adequat per a esmenar les deficiències de formació cursant alguna matèria bàsica.

CURS D'ADAPTACIÓ PER A DIPLOMATS EN ÒPTICA I OPTOMETRIA QUE VULGUEN OBTENIR EL GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA

 

 

Justificació

A la vista de la documentació remesa des de la Secretaria General d'Universitats amb data 20 de novembre de 2009 titulada Informe sobre l'accés a títols oficials de grau des dels de diplomat, arquitecte tècnic i enginyer tècnic corresponents a l'anterior ordenació , en el qual s'indiquen les pautes que se seguiran per a l'oferta dels denominats cursos pont o c ursos d'adaptació , la Universitat d'Alacant considera oportú oferir un curs d'adaptació als diplomats en Òptica i Optometria.


Així, paral·lelament a la posada en marxa del títol de grau, la Universitat d'Alacant oferirà, en tres edicions (2010-11, 2011-12 i 2012-13), un curs pont per a facilitar l'adaptació dels actuals diplomats en Òptica i diplomats en Òptica i Optometria a graduats. Aquest curs tindrà una durada d'un any acadèmic, i l'oferta de matrícula tindrà un contingent de 60 places per curs.

 

Accés i admissió d'estudiants

El requisit d'accés d'estudiants a aquest curs serà el següent: estar en possessió del títol de Diplomat en Òptica o el títol de Diplomat en Òptica i Optometria.
Els diplomats en Òptica o en Òptica i Optometria per altres universitats que vulguen obtenir el grau en Òptica i Optometria per la Universitat d'Alacant hauran de cursar les assignatures que determine la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits del Centre sobre la base de les cursades amb anterioritat en la diplomatura. En el cas que hagen de cursar assignatures no incloses en el Curs d'Adaptació , aquests diplomats tindran denegat l'accés.
L'admissió es farà segons el barem següent:

 • Expedient acadèmic fins al 40 %
 • Diplomat en Òptica o en Òptica i Optometria per la Universitat d'Alacant 30 %
 • Matriculat o titulat en el màster en Optometria Avançada i Ciències de la Visió per la Universitat d'Alacant 30 %

 

Planificació acadèmica

Els continguts del curs s'estableixen prenent en consideració el Reial Decret RD 1393/2007, l'Ordre CIN/727/2009 que regula la professió i la taula d'adaptacions recollida en el capítol 10 de la memòria del títol de Graduat en Òptica i Optometria per la Universitat d'Alacant.
Amb aquests condicionants es plantegen les consideracions generals següents:

 1. El nou pla incorpora com a matèria obligatòria l'assignatura Pràctiques Externes (18 crèdits), mentre que en el Pla 2000 aquestes pràctiques tenen un caràcter optatiu i una durada limitada a 4,5 o 9 crèdits.
 2. El Reial Decret obliga a la realització d'un treball de final de grau, que en el nou pla es regula com una matèria obligatòria amb 6 crèdits ECTS.
 3. L'Ordre CIN727/2009 aporta la novetat d'incorporar al títol l'estudi de la salut pública i l'estudi del sistema sanitari espanyol.

D'aquesta manera es proposa un curs d'adaptació amb 36 crèdits ECTS d'acord amb aquesta estructura:

 • PATOLOGIA OCULAR CLÍNICA I SALUT PÚBLICA 6 ECTS
 • OPTOMETRIA: POBLACIONS ESPECIALS 6 ECTS
 • PRÀCTIQUES EXTERNES 18 ECTS
 • TREBALL DE FINAL DE GRAU 6 ECTS

Els continguts docents de les assignatures esmentades seran iguals que els que consten en les corresponents fitxes de matèries i assignatures del nou grau.
Respecte de la planificació temporal, es proposa una estructura que distribueix la càrrega docent al llarg de dos semestres. El treball de final de grau, atès el seu caràcter conclusiu, se situa en el segon semestre, mentre que les pràctiques externes es podran cursar en dos mòduls de nou crèdits oferits en els dos quadrimestres. Amb aquesta estructura, tots els alumnes cursaran els 36 crèdits, però la distribució temporal per a cada alumne podrà variar entre 15 i 24 crèdits en el primer semestre, i entre 21 i 30 en el segon.

Planificació temporal del curs d'adaptació.

ASSIGNATURA Semestre 1 Semestre 2 Oferta cursos
Optometria: Poblacions Especials   6 ECTS 10-11, 11-12, 12-13
Patologia Ocular Clínica i Salut Pública 6 ECTS   10-11, 11-12, 12-13
Pràctiques Externes 9/18 ECTS 9/18 ECTS 10-11, 11-12, 12-13
Treball de Final de Grau   6 ECTS 10-11, 11-12, 12-13

 

 

Calendari d'implantació

La implantació d'un Curs d'Adaptació dirigit a persones ja diplomades perquè accedisquen al Grau en Òptica i Optometria està previst que s'inicie el curs 2011-2012 i s'oferirà fins al curs 2012-2013.

 


inici

Reconeixement i transferència de crèdits

 

Reconeixement de crèdits

 • S'entén per reconeixement l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial. Així mateix, podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials o en ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció d'altres títols, als quals es refereix l'article 34.1 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.
 • L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents a aquest títol.

Transferència de crèdits

 • S'entén per transferència de crèdits la inclusió en l'expedient i en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant de la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, en la mateixa o una altra universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial. La transferència de crèdits requereix la prèvia admissió de l'estudiant en l'estudi corresponent.
 • Els mòduls, les matèries o assignatures transferides a l'expedient acadèmic dels nous títols de grau no es tindran en compte per al càlcul de la baremación de l'expedient .
 • En els supòsits de simultaneïtat d'estudis, no seran objecte de transferència els crèdits obtinguts en els mateixos, llevat que aquests siguen objecte de reconeixement, o l'estudiant renuncie a aquesta simultaneïtat, per abandó d'aquests estudis.

 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS EN ELS ENSENYAMENTS DE GRAU, MÀSTER UNIVERSITARI I DOCTORAT
Reconeixement de crèdits obtinguts en estudis oficials conforme a anteriors ordenacions universitàries:

En el cas de crèdits obtinguts en estudis oficials de la UA regulats pel RD 1497/1987 , el reconeixement es realitzarà tenint en compte la taula d'adaptació de crèdits de les assignatures d'aquests plans d'estudi amb les assignatures dels nous plans d'estudi regulats pel RD 1393/2007 i el RD 861/2010 que acompanyarà a cada memòria per a la sol·licitud de verificació de títols de la Universitat d'Alacant.

En el cas de crèdits obtinguts en altres estudis oficials , aquests es podran reconèixer tenint en compte l'adequació entre els coneixements associats a les matèries i/o assignatures cursades per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis, respectant-se les següents regles:

 1. que el nombre de crèdits, o si escau hores, siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits o hores de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits, i
 2. que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdit

Reconeixement de crèdits obtinguts en títols de l'actual ordenació i estudis no oficials

Els crèdits podran ser reconeguts tenint en compte l'adequació entre les competències i coneixements adquirits bé en altres mòduls, matèries, assignatures o ensenyaments cursats per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis o bé que tinguen caràcter transversal, respectant-se les següents regles:

 • que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

En el cas particular dels ensenyaments de Grau, el reconeixement de crèdits haurà de respectar a més les següents regles bàsiques:

 • Sempre que el títol al que es pretenga accedir pertanga a la mateixa branca de coneixement, seran objecte de reconeixement els crèdits corresponents a matèries de formació bàsica d'aquesta branca, amb la denominació, crèdits i qualificació d'origen.
 • Quan el títol al que es pretén accedir pertany a una branca de coneixement diferent de la d'origen, seran també objecte de reconeixement els crèdits obtinguts en aquelles matèries de formació bàsica pertanyents a la branca de coneixement del títol al que es pretén accedir.
 • En tot cas no podran ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents als treballs de finalització de grau i màster

Reconeixement d'experiència laboral i/o professional:

 • L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

A tenir en compte:

El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir d'experiència professional o laboral i d'ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis. El reconeixement d'aquests crèdits no incorporarà qualificació dels mateixos pel que no computaran a l'efecte de baremación de l'expedient.

No obstant l'anterior, els crèdits procedents de títols propis podran, excepcionalment, ser objecte de reconeixement en un percentatge superior o, si escau, ser objecte de reconeixements íntegrament sempre que el corresponent títol propi haja sigut extingit i substituït per un títol oficial.

Reconeixement de crèdits en programes de mobilitat

Els estudiants que participen en programes de mobilitat nacionals o internacionals subscrits per la Universitat d'Alacant, cursant un període d'estudi en altres Institucions d'Educació Superior, obtindran el reconeixement complet que es derive de l'acord acadèmic (Learning Agreement) establit abans de la seua partida. Així mateix, seran objecte de reconeixement els crèdits cursats en ensenyaments oficials regulats mitjançant convenis o acords interuniversitaris que així ho arrepleguen específicament. En tots dos casos, no serà necessari l'informe de les Comissions de Centre o d'Universitat, atès que aquest reconeixement està sotmès a compromisos previs.

Reconeixement d'assignatures de Cicles Formatius de Grau Superior

Els estudiants amb un Cicle Formatiu de Grau Superior podrà sol·licitar el reconeixement d'assignatures en el Grau sempre que pertanguen a la mateixa branca de coneixement. L'alumnat que sol·licite reconeixements des d'un cicle formatiu només ha de presentar el certificat acadèmic expedit pel centre de formació professional.

Existeixen taules de reconeixement des dels diferents cicles formatius a graus de la UA. Més informació en els centres corresponents.

inici

 

 Trasllat d'expedient des d'altres universitats per a continuació d'estudis de grau

 

 

inici