Per què estudiar el grau? Grau en Òptica i Optometria

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Òptica i Optometria   Grau en Òptica i Optometria
Grau en Òptica i Optometria

Per què estudiar el grau?

 

Objectius generals del títol

La professió d'òptic optometrista té un perfil fonamentalment sanitari; tal com recull la Llei d'ordenació de professions sanitàries (LOPS), de 21 de novembre de 2003, el treball de l'òptic optometrista consisteix a exercir “les activitats dirigides a la detecció dels defectes de la refracció ocular (…), a la utilització de tècniques de reeducació, prevenció i higiene visual, i a l'adaptació (…) de les ajudes òptiques”. En aquest sentit, l'òptic optometrista ha d'estar capacitat per a desenvolupar tasques que beneficien la salut visual i el benestar de les persones, incloent-hi la prevenció de malalties del sistema visual i l'intercanvi d'informació amb altres professionals de l'àrea de la salut. No obstant això, a més d'aquests aspectes fonamentals, la professió també preveu aspectes experimentals: fent referència novament a la LOPS de 21 de novembre de 2003, en relació a les competències professionals de l'òptic optometrista, afig “a través del seu mesurament instrumental (...), a l'adaptació, verificació i control d'ajudes òptiques”.

Tot el que hem exposat anteriorment justifica que la titulació haja de contenir un alt percentatge de matèries de perfil sanitari, que capaciten el graduat per al maneig de pacients en les tasques d'atenció visual primària, rehabilitació visual i adaptació de lents de contacte, però també un alt percentatge de matèries experimentals que li permeten adquirir les competències necessàries per al maneig d'instrumentació òptica, muntatge i control de lents oftàlmiques i muntures, i maneig i muntatge d'ajudes visuals.

Els plans d'estudis conduents a l'obtenció dels títols de Grau que habiliten per a l'exercici de la professió d'Òptic-Optometrista, haurien de complir, a més del previst en el Reial decret 1393/2007, els requisits arreplegats en l'Ordre CIN/727/2009. Així, el present pla d'estudis es dissenya amb la idea central de complir els divuit objectius marcats en la citada Ordre Ministerial, la qual fixa en el seu apartat 3 els 18 objectius que s'exposen a continuació.

 1. Conèixer, dissenyar i aplicar programes de prevenció i manteniment relacionats amb la salut visual de la població.
 2. Realitzar exàmens visuals amb eficàcia en cadascuna de les seues fases: anamnesis, elecció i realització de proves diagnòstiques, establiment de pronòstic, elecció i execució del tractament i redacció, si escau, d'informes de remissió que establisquen els nivells de col·laboració amb altres professionals, a fi de garantir la millor atenció possible per al pacient.
 3. Assessorar i orientar al pacient i familiars durant tot el tractament.
 4. Ser capaç de reflexionar críticament sobre qüestions clíniques, científiques, ètiques i socials implicades en l'exercici professional de l'Optometria, comprenent els fonaments científics de l'Òptica-Optometria i aprenent a valorar de forma crítica la terminologia, assajos clínics i metodologia de la investigació relacionada amb l'Òptica-Optometria.
 5. Emetre opinions, informes i peritajes quan siga necessari.
 6. Valorar i incorporar les millores tecnològiques necessàries per al correcte desenvolupament de la seua activitat professional.
 7. Ser capaç de portar a terme activitats de planificació i gestió en un servei o menuda empresa en el camp de l'Òptica-Optometria.
 8. Ser capaç de planificar i realitzar projectes d'investigació que contribuïsquen a la producció de coneixements en l'àmbit d'Optometria, transmetent el saber científic pels mitjans habituals.
 9. Ampliar i actualitzar les seues capacitats per a l'exercici professional mitjançant la formació continuada.
 10. Ser capaç de comunicar les indicacions terapèutiques de salut visual i les seues conclusions, al pacient, familiars, i a la resta de professionals que intervenen en la seua atenció, adaptant-se a les característiques socioculturals de cada interlocutor.
 11. Situar la informació nova i la interpretació de la mateixa en el seu context.
 12. Demostrar la comprensió de l'estructura general de l'optometria i la seua connexió amb altres disciplines específiques i altres complementàries.
 13. Demostrar i implementar mètodes d'anàlisi crítica, desenvolupament de teories i la seua aplicació al camp disciplinar de l'Optometria.
 14. Demostrar que posseeix coneixements, habilitats i destreses en l'atenció sanitària del pacient.
 15. Demostrar capacitat per a actuar com agent d'atenció primària visual.
 16. Demostrar capacitat per a participar de forma efectiva en grups de treball unidisciplinares i multidisciplinares en projectes relacionats amb l'Optometria.
 17. Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional, respectant l'autonomia del pacient, els seus determinants genètics, demogràfics, culturals i socioeconòmics, integrant els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions, aplicant els principis de justícia social en la pràctica professional, en un context mundial en transformació.
 18. Adquirir la capacitat per a realitzar una gestió clínica centrada en el pacient, en l'economia de la salut i l'ús eficient dels recursos sanitaris, així com la gestió eficaç de la documentació clínica amb especial atenció a la confidencialitat.

inici

Estructura dels Estudis

El grau en Òptica i Optometria s'organitza en assignatures semestrals de 6 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, els estudiants hauran de cursar en cada semestre 5 assignatures per a completar 30 crèdits, i d'aquesta manera aconseguir els 60 crèdits per curs acadèmic i un total de 240 crèdits en quatre cursos acadèmics.

 Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

Distribuciò de crèdits per tipus de matèria

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

60

Obligatòries

138

Optatives

18

Pràctiques externes obligatòries

18

Treball de final de grau

6

Crèdits totals

240

 

Explicació general del pla d'estudis

Els 240 crèdits del Pla d'Estudis inclouen tota la formació teòrica i pràctica que l'estudiant ha d'adquirir, d'acord amb la distribució de matèries bàsiques, obligatòries, optatives i treball de finalització de grau.

En aquesta estructura s'opta per un tronc unitari de competències (coneixements i habilitats) considerades bàsiques per a l'exercici professional.

Aquest esquema comporta necessàriament una taxa d'optativitat baixa. Així mateix, al treball de final de grau se li assigna el nombre de crèdits mínim reconegut per la legislació vigent (6 ECTS cadascun; Reial Decret de 26 d'octubre de 2007, que estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials).

Per contra, a les pràctiques externes se li assignen un alt valor (18 ECTS), atesa la importància de la pràctica en aquesta titulació, en la mesura que impliquen un contacte entre l'alumne i la realitat del món laboral.

Quant a l'optativitat, s'ofereix un ventall d'assignatures de formació més específica. El títol s'organitza en mòduls i matèries, i associa a cadascuna d'aquestes últimes l'assoliment d'una sèrie de competències. Les competències que cal adquirir es recullen dins de cinc grans mòduls denominats, respectivament:

Al seu torn, en una classificació més detallada, el bloc d'Òptica es pot subdividir en tres matèries: Òptica, Visió i Òptica Oftàlmica, i d'altra banda proposa per al bloc d'Optometria la denominació alternativa de Optometria i Contactologia.

Prèviament a l'avaluació del treball de finalització de grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar, com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes, que podrà ser elevat en el futur.

inici

Trets d'identitat

El grau en Òptica i Optometria de la Universitat d'Alacant es caracteritza per posar a la disposició de l’alumnat, a més d'excel·lents instal·lacions, infraestructures de qualitat i formació reglada al més alt nivell, una gran quantitat d'activitats complementàries. Aquestes activitats paral·leles volen reforçar la motivació de l'alumnat d'Òptica i Optometria cap a l'estudi de la titulació i, a més, ampliar-ne els coneixements i les habilitats quant a aspectes més nous i innovadors en àmbits com l'optometria, la contactologia, les ciències de la visió o l'oftalmologia.

Com a conseqüència de tot això, el grau en Òptica i Optometria de la Universitat d'Alacant ha sigut reconegut com un dels cinc millors d'Espanya en les edicions de 2017 i 2018 del rànquing d'universitats espanyoles del diari El Mundo.

El grau en Òptica i Optometria (en endavant GOO) està inclòs en la branca de coneixement de ciències de la salut i habilita per a exercir la professió sanitària d'òptic optometrista. Això implica que, per a impartir un ensenyament de primer nivell, cal una elevadíssima formació pràctica. En el GOO de la UA totes les assignatures tenen una càrrega molt important de sessions pràctiques, que es desenvolupen en diverses instal·lacions perfectament equipades (laboratoris de biologia, química, física, gabinets d'optometria i contactologia, taller d'òptica oftàlmica, etc.). A més, comptem amb l'enorme avantatge de disposar de la Clínica Optomètrica de la UA, on es facilita l'ensenyament clínic de l'optometria amb pacients reals als alumnes dels últims cursos.

A més cal afegir que, dins del programa de pràctiques de les diverses assignatures, es visiten centres i institucions (ONCE, col·legis de primària, centres de persones amb discapacitat) on els alumnes, amb la supervisió de professors, avaluen la visió de pacients reals i de poblacions especials, com ara els pacients de baixa visió o els xiquets. Coincidint amb el Dia Mundial de la Visió, i amb el lema “Salut visual per a tots”, els estudiants del grau fan exàmens visuals a qualsevol membre de la comunitat universitària o visitant del campus, a fi de detectar possibles problemes visuals. L’estand d’aquesta activitat se situa a l’entrada de la Biblioteca General.

Un altre dels trets distintius i importants del grau és que tot l’alumnat ha de fer l'assignatura Pràctiques Externes. Són pràctiques preprofessionals en entitats col·laboradores (institucions i empreses públiques o privades), amb una durada total de 400 hores. En el nostre cas, i gràcies al gran nombre de convenis signats, els i les alumnes poden dividir el període de pràctiques en dos: 200 hores en un establiment sanitari d'òptica i 200 hores en una clínica oftalmològica o hospital. Així l’alumnat completa la formació i té un primer contacte amb els dos àmbits principals de la professió.

Quant a les activitats complementàries a què fèiem referència, en destacarem algunes:

Per a acabar, és interessant indicar que, en les classes expositives, es fomenta la participació de l'alumnat. Són sessions de teoria, en grup gran, que consisteixen bàsicament en lliçons impartides pel professor; estan dedicades a l'exposició dels continguts teòrics i la resolució de problemes o exercicis. El professorat hi fa servir les TIC (tecnologies de la informació i de la comunicació): presentacions interactives, tutories virtuals i altres utilitats d’UACloud (intranet de la Universitat d'Alacant). Això permet, per exemple, dur a terme activitats no presencials d'aprenentatge autònom i que el professorat en faça el seguiment (autoavaluació, debats, fòrums, etc.). L'ús d’UACloud és generalitzat en totes les assignatures i permet a l'alumnat accedir, des de qualsevol punt, a tota la informació (guia docent) i els materials relacionats amb l’assignatura (presentacions, qüestions, material complementari, etc.).

inici

 

 

Recursos i instal·lacions que disposa el grau

Instal·lacions de la Facultat de Ciències

A la Facultat hi ha 16 departaments i més de 350 professors. Tots els edificis disposen de despatxos, laboratoris docents i de recerca. No hi ha barreres arquitectòniques que impedisquen a persones amb discapacitat física accedir a les dependències de la Facultat i dels departaments que fan classe en la titulació.

Espais i infraestructures.

 

Biblioteca

La Biblioteca de Ciències té una superfície de 409 m², 148 llocs de lectura, 7 llocs informatitzats, 29.433 monografies, 5.111 llibres electrònics, 123 subscripcions a revistes en paper, 2.056 subscripcions a revistes en línia i accés a 13 bases de dades informatitzades. Els alumnes disposen, tant a la Biblioteca de la Facultat com a la Biblioteca General, de manuals de la bibliografia recomanada pel professorat de les diverses assignatures.

Biblioteca de Ciències

 

Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral (OPEMIL)

OPEMIL és la unitat de gestió, informació i tramitació dels programes de mobilitat nacional i internacional, pràctiques en empresa i inserció laboral de la Facultat de Ciències. El seu objectiu és oferir informació centralitzada i personalitzada a alumnes i professors de la Facultat o acollits (procedent d'altres universitats). OPEMIL proporciona assessorament integral als alumnes egressats de les titulacions de la Facultat de Ciències i empresaris interessats en els programes de pràctiques en empresa i inserció laboral.

Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral (OPEMIL)

inici

 

Continuar la meua formació

Una vegada superat el grau, es poden continuar els estudis en el nivell de Màster Universitari.
La Universitat d'Alacant ofereix màsters en totes les branques de coneixement.
Consultar l'oferta de màsters:
https://web.ua.es/va/masters-oficials.html
inici

Eixides Professionals

 

A més del reconeixement com a professió sanitària per part de la LOPS (44/2003), a nivell nacional, els establiments d'òptica són considerats establiments sanitaris pel RD 277/2003 de 10 d'octubre que estableix les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris. En aquests establiments, l'òptic-optometrista desenvolupa les següents tasques:

 1. Avaluació de les capacitats visuals per mitjà de les proves optométricas oportunes. En general, detecció de disfuncions de refracció, acomodació i/o coordinació binocular, i detecció precoç de patologies visuals per a la seua remissió al oftalmòleg.
 2. Millora del rendiment visual segons les exigències del mitjà que es desembolica l'individu, per mitjans físics tals com les ajudes òptiques, entrenament, prevenció i higiene visual, tècniques de ergonomía visual, etc.
 3. Labor d'educació sanitària visual de la població.
 4. Tallat, muntatge, adaptació, subministrament, verificació i control dels mitjans adequats per a la prevenció, protecció, compensació i millora de la visió.
 5. Adaptació, muntatge i verificació d'ajudes per a baixa visió.
 6. Rehabilitació visual de subjectes amb baixa visió.
 7. Adaptació de pròtesis oculars. Totes les tasques d'atenció visual primària, muntatge i control d'ajudes i pròtesis oculars, rehabilitació visual, etc., que es desenvolupen en els establiments d'òptica i seccions d'òptica en oficines de farmàcia, s'efectuen sota l'adreça i control d'un òptic-optometrista col·legiat, que exerceix de Director Tècnic de l'establiment. Per això, la seua presència ha de ser constant i inexcusable, sense perjudici que estiga assistit en les seues tasques dels ajudants o auxiliars que estime oportú.

En els últims anys ha sorgit una nova eixida professional en les clíniques i consultes de Oftalmología privades i públiques. En aquest sentit, la formació de l'actual diplomat en Òptica i Optometria és molt bé valorada pels metges especialistes en Oftalmología. La tasca que els òptics-optometristas han de realitzar en aquestes consultes consisteix en la detecció de disfuncions visuals, maneig d'instruments òptics de mesura i diagnòstic clínic i interpretació dels seus resultats, adaptació de lents de contacte, informació i assessorament sobre les ajudes òptiques disponibles i totes les proves prèvies i posteriors a diversos procediments quirúrgics, fonamentalment la cirurgia refractiva i la cirurgia de cataractes.

Resumint, podem concloure que, el perfil de l'òptic-optometrista s'adequa al perfil arreplegat en el llibre blanc de la titulació: “L'Òptic-Optometrista és un professional sanitari que desenvolupa activitats dirigides a la prevenció, detecció, avaluació i tractament d'alteracions de la funció visual. Per a això realitza exàmens visuals i oculars, dissenya, verifica i adapta sistemes òptics, dissenya i desenvolupa programes d'entrenament visual i dissenya i proposa millores ergonòmiques”.


inici

Beques i Ajudes

 

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari a els qui desitgen emprendre-ho:

inici


Vida Univesitaria

 

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:


inici