Com és el grau?

 

 

 

 

Calendari Acadèmic

 

inici

Resum del Pla d'Estudis

 

Pla resumit [pdf]

Estructura del pla d'estudis per tipus de matèria

 

inici

Horaris i calendaris d'exàmens

 

https://economicas.ua.es/va/estudis/publicitat/grau-de-publicitat/horaris-grau-publicitat/horaris-grau-en-publicitat-i-relacions-rubliques.html

 

inici

Competències del títol

 

 

 

 

inici

Pla d'Acció Tutorial (PAT)

 

El Programa d'Acció Tutorial de la Universitat d'Alacant (PAT) pretén proporcionar a l'alumnat universitari acompanyament i assessorament al començament i al llarg de la seua carrera universitària. L'acció tutorial proporcionada pel PAT dóna resposta a dues necessitats prioritàries de l'alumnat universitari: d'una banda, el seu acolliment i inclusió en el context universitari; i, per una altra, el suport i l'orientació en el desenvolupament del seu itinerari acadèmic i professional.

 

El PAT es considera com una acció educativa d'orientació i suport per a l'alumnat, que ofereix la Universitat d'Alacant en tots els seus centres. Es destina a la millora de la qualitat educativa, en oferir un servei d'acompanyament, assessorament i de tutorització a tot l'alumnat de la Universitat d'Alacant.

 

 

Dins de l'acció tutorial, destaquen tres processos clau d'implementació del PAT:

 

 • En el moment d'ingrés en la Universitat, l'acolliment i l'adaptació.
 • Durant els anys de permanència, assessorament i tutorització acadèmica i personal.
 • En finalitzar els estudis, assessorament i tutorització centrada en el futur acadèmic i/o laboral.

 

 

L'estructura PAT de cada centre compta amb una coordinadora o coordinador i un equip tutorial específic. Pots accedir a la informació específica del PAT de la teua Facultat o Escola en el següent enllaç:

 

 

 

+info:

 

inici

Mobilitat i programes d'intercanvi

 

Ens encarreguem de coordinar i gestionar els programes de mobilitat i les activitats de caràcter internacional organitzades pel nostre centre, amb l'objectiu de promoure la mobilitat i internacionalització entre els nostres estudiants i facilitar la integració dels estudiants internacionals.

+info: 

 

inici

Pràctiques en empreses i institucions

 

 

inici

Treball de Fi de Grau (TFG)

 

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info :

 

inici

Requisit lingüístic (en llengua estrangera)

 

L'alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s'adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info:

inici

Capacitació docent en llengües

 

Fins ara, els estudiants que en finalitzar els seus estudis volgueren dedicar-se a la docència no universitària, havien d'obtenir la capacitació docent en llengües (valencià i/o llengües estrangeres). Amb la nova legislació de la Generalitat, aquesta via desapareix.

La normativa publicada per la Generalitat sobre el plurilingüisme (Llei 4/2018) i la competència lingüística necessària per a l'accés i l'exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià (Ordre 3/2020), modificada per l'Ordre 4/2021, ha canviat la consideració d'aquest certificat, que en endavant desapareix. Qui estiga seguint un itinerari per a l'obtenció del Certificat de Capacitació Docent ha de tenir en compte que s'estableix un termini límit fins al 29 d'octubre de 2021 per a poder registrar-ho. Si obté el grau i l'itinerari abans d'aqueixa data, podrà registrar el seu certificat. Passada la mateixa, el registre es tancarà.

Els requisits d'accés a la funció pública els fixa la convocatòria específica de cada oposició. No obstant això, prenent com a model la convocatòria de 2020 i tenint en compte que el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià deixa de ser el requisit lingüístic, la qual cosa molt probablement establiran les pròximes convocatòries d'oposicions serà acreditar el nivell de coneixement C1 de castellà i C1 de valencià (el Mitjà és completament equivalent). El professorat que haja realitzat els seus estudis a Espanya estarà exempt d'acreditar el C1 de castellà.

El certificat de nivell C1 de coneixements de valencià de la UA, de la JQCV o equivalents (com per exemple els certificats de la CIEACOVA i de les EOI) serà la competència idiomàtica necessària per a impartir docència en valencià de matèries no lingüístiques en Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Cicles Formatius de Formació Professional i Formació de Persones Adultes. A partir del curs acadèmic 2026-2027, la competència idiomàtica necessària per a la docència de matèries no lingüístiques en una llengua estrangera serà el certificat de nivell C1 d'aquesta llengua. Fins al curs 2026-2027 caldrà acreditar el nivell de coneixement B2 d'anglès.

El Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià serà considerat un mèrit en les convocatòries d'oposicions de cossos docents. Aquest certificat pot valdre també com a acreditació del requisit lingüístic, equivalent al C1, per a les oposicions, per als concursos de trasllat i les comissions de servei, i habilita, per tant, per a impartir docència en valencià en les mateixes condicions que un C1. Si s'utilitza per a acreditar el requisit lingüístic, no comptarà com a mèrit.

+info:

inici

Reconeixement i transferència de crèdits

 

Reconeixement de Crèdits és l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en altres ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial. És a dir, és l'acceptació d'assignatures superades en uns estudis universitaris quan l'estudiant accedeix a una nova titulació. El concepte de "reconeixement" ha substituït, en els estudis de grau, a l'antic concepte de convalidació/adaptació.

Transferència de crèdits és la inclusió en l'expedient i en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant de la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat en la mateixa o en una altra universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial.

+info:

 

inici

Responsables del grau

 Comissió de titulació de grau

 

 

inici

Normativa d'interès

 

Permanència i continuació en estudis de Grau

La Universitat d'Alacant va aprovar per acord del seu Consell Social, de data 17 de maig de 2017, una nova normativa de permanència d'acord amb un nou model d'ensenyament/aprenentatge centrat en les i els estudiants, dins de la filosofia de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que derogava una anterior de 13 de juliol de 2011.

 

Avaluació dels aprenentatges

El Consell de Govern de la UA ha regulat els procediments i criteris d'avaluació i de qualificació de resultats, la programació i convocatòria de les proves, la publicitat de les qualificacions i, si escau, els procediments de revisió i reclamació de les mateixes, així com l'emplenament i modificació d'actes

Aquest reglament adapta els criteris de la programació docent al sistema d'avaluació contínua que va inspirar la implantació dels actuals títols oficials de la UA. També agrupa i actualitza anteriors normatives.

Les principals mesures són:

 • L'avaluació contínua que serà el sistema d'avaluació general.
 • Es contempla l'establiment de sistemes d'avaluació alternativa per a estudiants amb dret a " adaptació curricular "
 • Els criteris d'avaluació seran públics i objectius , s'inclouran abans dels períodes de matrícula en les "Guies docents" de les assignatures i no es podran modificar durant el curs excepte causa justificada
 • Hi haurà activitats d'avaluació recuperables i no recuperables que figuraran en les "Guies docents" de les assignatures
 • S'estableixen dos períodes d'avaluació: ordinari i extraordinari que figuraran en el calendari acadèmic anual
 • El calendari de proves finals no podrà modificar-se, excepte causa de força major. La data de proves finals de cada assignatura es coneixerà abans dels períodes de matrícula, el lloc, almenys, amb 30 dies d'antelació.
 • El sistema de qualificació serà numèric de 0 a 10 amb un decimal . Es podrà atorgar "Matrícula d'Honor" a estudiants amb qualificació igual o major de 9, amb un màxim del 5% d'estudiants matriculats en una assignatura o 1 per a assignatures amb 20 o menys estudiants.
 • Els resultats de proves parcials i finals es publicaran a través d'UACloud . Per a les primeres, no més tard de 30 dies naturals. Per a les segones en el termini establit en el calendari acadèmic . A més, en proves finals s'indicarà amb almenys 48 hores d'antelació el lloc, data i horari per a la revisió
 • S'estableix el procediment de revisió i reclamació de qualificacions .
 • Reglament d'Avaluació dels Apredizajes (BOUA de 9/12/2015) [pdf]

+info:

Per a completar la informació sobre avaluació de coneixements cal consultar:

 

¿Què és i quins estudiants poden sol·licitar adaptació curricular?

És el conjunt d'accions acadèmiques i tècniques que, a sol·licitud d'una o un estudiant, es poden dur a terme, amb la finalitat de facilitar l'accés, permanència i màxim aprofitament del curs acadèmic. L'adaptació curricular es gestionarà atenent als principis de confidencialitat i privadesa

Els estudiants que poden sol·licitar adaptació curricular es divideixen en dos grups:

 • Primer grup . Estudiants que acrediten un grau de discapacitat física, sensorial o psíquica, igual o superior al 33% i estudiants amb necessitats específiques de suport educatiu (NEAE) per alteracions de salut congènita o sobrevinguda.
 • Segon grup . Estudiants que acrediten la condició d'esportistes d'elit, alt nivell o universitaris. Víctimes de violència de gènere . Situació de part, adopció o acolliment . Fills menors de 3 anys a càrrec o cuidadors de familiars dependents . Jornada laboral incompatible amb l'assistència a classe. Membres d'òrgans de govern de la UA, participants en tornejos, activitats culturals o acadèmiques en representació de la UA i estudiants que participen en programes de mobilitat.

Les sol·licituds d'adaptació es presentaran dues setmanes abans de l'inici del curs o semestre. Excepcionalment, en qualsevol moment per causes sobrevingudes.

Les sol·licituds d'estudiants del primer grup es remetran al Centre de Suport a l'Estudiant (CAU) i les del segon grup es remetran al centre ( faculteu/escola politècnica )

Hi ha dos nivells d'adaptacions:

 • Adaptacions de recolze en l'aula poden consistir en adequació de materials, il·luminació o qualitat de so de les aules. Adaptació de pràctiques o continguts acadèmics i fins i tot utilització de sistemes de comunicació alternatius o complementaris. També, es poden contemplar absències justificades a classe (un màxim del 25% per assignatura)
 • Adaptacions en proves d'avaluació podrien consistir en l'ampliació del temps en les proves o en la transcripció a altres sistemes de comunicació alternatius.

+info:

 

inici

Altres qüestions acadèmiques d'intéres per a l'alumnat

inici

Informació complementària

inici

Dubtes freqüents

inici

Centre

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Correu electrònic:  facu.economiques@ua.es

Web: https://economicas.ua.es/

Tel : (+34) 96 590 3670 / (+34) 96 590 3671 / (+34) 96 590 3770

Instagram: https://www.instagram.com/economicasua/

Twitter:   https://twitter.com/EconomicasUA

 Flickr: https://economicas.ua.es/va/galeria-de-fotos.html

+info: Organització del centre

Contacta amb nosaltres