Com és el grau? Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Publicitat i Relacions Públiques   Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Com és el grau?

 

 

 

 

Calendari Acadèmic

 

inici

Resum del Pla d'Estudis

 

Pla resumit [pdf]

Estructura del pla d'estudis per tipus de matèria

 

inici

Horaris i calendaris d'exàmens

 

https://economicas.ua.es/va/estudis/publicitat/grau-de-publicitat/horaris-grau-publicitat/horaris-grau-en-publicitat-i-relacions-rubliques.html

 

inici

Competències del títol

 

 

 

 

inici

Pla d'Acció Tutorial (PAT)

 

L'objectiu general del PATEC és oferir-vos als/les alumnes una persona de referència que us recolze i orient en el vostre desenvolupament acadèmic, personal i en l'adaptació al context curricular i social universitari. Si t'inscrius en aquest pla, et compromets a assistir a unes reunions  (entre 3 i 5 al llarg del curs acadèmic) amb un grup reduït de companys/as. També podràs sol·licitar, si fóra necessari, reunions individuals amb el teu tutor/a.

A més coordina les  adaptacions curriculars del Centre  amb estratègies educatives per a facilitar el procés d'ensenyament-aprenentatge a l'alumnat amb necessitats educatives específiques.

 

COM I QUAN INSCRIURE'S EN EL PAT

Si ja t'has inscrit a través de la teua matrícula en campus virtual, no és necessari que emplenes de nou aquest  formulari . El teu tutor assignat es posarà en contacte amb tu.

 

TUTORS DEL GRAU

1 er Curs

2º Curs         

3 er Curs       

4º Curs          

+info:

 

inici

Mobilitat i programes d'intercanvi

 

Ens encarreguem de coordinar i gestionar els programes de mobilitat i les activitats de caràcter internacional organitzades pel nostre centre, amb l'objectiu de promoure la mobilitat i internacionalització entre els nostres estudiants i facilitar la integració dels estudiants internacionals.

+info: 

 

inici

Pràctiques en empreses i institucions

 

 

inici

Treball de Fi de Grau (TFG)

 

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info :

 

inici

Requisit lingüístic (en llengua estrangera)

 

L'alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s'adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info:

inici

Capacitació docent en llengües

 

Per a l'alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info:

inici

Reconeixement i transferència de crèdits

 

Reconeixement de Crèdits és l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en altres ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial. És a dir, és l'acceptació d'assignatures superades en uns estudis universitaris quan l'estudiant accedeix a una nova titulació. El concepte de "reconeixement" ha substituït, en els estudis de grau, a l'antic concepte de convalidació/adaptació.

Transferència de crèdits és la inclusió en l'expedient i en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant de la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat en la mateixa o en una altra universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial.

+info:

 

inici

Quadre de responsables del grau

 

+info:

 

inici

Normativa d'interès

 

Permanència i continuació en estudis de Grau

La Universitat d'Alacant va aprovar per acord del seu Consell Social, de data 17 de maig de 2017, una nova normativa de permanència d'acord amb un nou model d'ensenyament/aprenentatge centrat en les i els estudiants, dins de la filosofia de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que derogava una anterior de 13 de juliol de 2011.

 

Avaluació dels aprenentatges

El Consell de Govern de la UA ha regulat els procediments i criteris d'avaluació i de qualificació de resultats, la programació i convocatòria de les proves, la publicitat de les qualificacions i, si escau, els procediments de revisió i reclamació de les mateixes, així com l'emplenament i modificació d'actes

Aquest reglament adapta els criteris de la programació docent al sistema d'avaluació contínua que va inspirar la implantació dels actuals títols oficials de la UA. També agrupa i actualitza anteriors normatives.

Les principals mesures són:

+info:

Per a completar la informació sobre avaluació de coneixements cal consultar:

 

¿Què és i quins estudiants poden sol·licitar adaptació curricular?

És el conjunt d'accions acadèmiques i tècniques que, a sol·licitud d'una o un estudiant, es poden dur a terme, amb la finalitat de facilitar l'accés, permanència i màxim aprofitament del curs acadèmic. L'adaptació curricular es gestionarà atenent als principis de confidencialitat i privadesa

Els estudiants que poden sol·licitar adaptació curricular es divideixen en dos grups:

Les sol·licituds d'adaptació es presentaran dues setmanes abans de l'inici del curs o semestre. Excepcionalment, en qualsevol moment per causes sobrevingudes.

Les sol·licituds d'estudiants del primer grup es remetran al Centre de Suport a l'Estudiant (CAU) i les del segon grup es remetran al centre ( faculteu/escola politècnica )

Hi ha dos nivells d'adaptacions:

+info:

 

inici

Altres qüestions acadèmiques d'intéres per a l'alumnat

inici

Informació complementària

inici

Dubtes freqüents

inici

Centre

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Correu electrònic:  facu.economiques@ua.es

Web: https://economicas.ua.es/

Tel : (+34) 96 590 3670 / (+34) 96 590 3671 / (+34) 96 590 3770

Fax : (+34) 96 590 9789

Twitter:   https://twitter.com/EconomicasUA

+info: Organització del centre

Contacta amb nosaltres