Com hi accedisc?

 

 

 Perfil d'Ingrés

 

Es recomana que l'alumne de nou ingrés tinga coneixements bàsics en ciències socials i en ciències humanes, així com una bona disposició per al raonament lògic.

 

  inici

 Vies d'accés al grau

 

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

 • BATXILLERAT I PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU) : encara que s'hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat de Humanitats i Ciències Socials .
  Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula 1:

  Taula 1

  ASSIGNATURES  Factors de ponderació 
  0,1 0,2
  Arts escéniques X  
  Biologia X  
  Cultura audiovisual II X  
  Dibuix tècnic X  
  Disseny X  
  Economia de l'empressa   X
  Física X  
  Fonaments de l'Art II   X
  Geografia   X
  Geologia X  
  Grec II X  
  Història de la Filosofia    X
  Història de l'Art X  
  Llatí II   X
  Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II   X
  Matemàtiques II   X
  Química X  

   
  Assignatures de la fase voluntària de la PAU i coeficients de ponderació per millorar la nota d'accés al grau (Curs 2019/20)

 • BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA:  l'alumnat que haja fet estudis de batxillerat de  plans anteriors i tinga superada la selectivitat  manté la nota d'accés, tot i que pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU ( taula 1 ) o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa). 

  Els alumnes  que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16  i no van superar la selectivitat (o no s'hi van presentar) i els que en  el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat  poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. Poden millorar nota amb la superació d'assignatures que ponderen de la PAU ( taula 1 , només per a l'admissió del curs 2017/18).La seua nota d'accés serà la de l'expedient de batxillerat.

  L' alumnat de l'antic sistema de BUP i COU  manté la qualificació d'accés obtinguda en la prova de selectivitat. Aquests alumnes poden millorar la nota d'admissió presentant-se a la fase voluntària de l'actual PAU ( taula 1 ). Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d'implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d'accés..

  Els estudiants procedents de  sistemes educatius espanyols més antics  (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d'accés que van obtenir. Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d'acord amb les ponderacions de la taula 1 .  

 • FORMACIÓ PROFESSIONAL.  Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s'hi pot accedir des de qualsevol família professional.

  Es pot millorar la nota d'admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1 .

 • ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS.  Cal  acreditació d'accés  expedida per la UNED.

  Poden reconèixer o examinar-se d'assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d'admissió fins a 14 punts, d'acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1 .

 • ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS,  prèvia sol·licitud d'homologació del títol d'origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de 6 assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

  Se'ls aplicaran les ponderacions de la taula 1 , en cas que s'hagen examinat d'assignatures troncals de modalitat o d'opció i les hagen superat.

 • ALTRES Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències Socials i Jurídiques), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova

+info:

 

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Asignatures

de

Batxillerat

Paràmetres ponderació
Anàlisi Musical II
Biologia
Ciències de la Terra i Mediambientals
Dibuix artístic II
Dibuix Tècnic II
Disseny
Economía de l'empresa
Electrotècnica
Física
Geografia
Grec II
Història de la música i de la Dansa
Història de l'Art
Llatí
Llenguatge musical
Literatura universal
Matemàtiques  aplicades a les Ciències Socials II
Matemàtiques II
Química
Tècniques
Tecnologia Industrial II

Cursos  2010-11

2011-12

0.1                                          
0.2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Cursos  2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

0.1 X X X X X X     X   X X X X X     X X X  
0.1             X     X           X X        

 

  inici

 Notes de tall per contingent i any acadèmic

  

CURSOS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA CONTINGENT

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

DIVERSITAT

 FUNCIONAL

2010-11

240

7,660

6,895

5,210

---

5,590

---

---

2011-12

240

7,935

6,968

5,000

---

6,260

5,000

5,000

2012-13

240

7,418

6,838

5,000

---

6,560

---

---

2013-14

240

7,262

5,195

5,000

5,000

5,000

---

5,000

2014-15

240

7,270

5,320

---

---

5,000

---

5,000

2015-16

240

7,358

5,330

---

---

6,800

---

---

2016-17

240

7,604

5,000

---

---

5,000

---

---

2017-18

240

7,938

5,510

---

---

5,000

5,000

---

2018-19

240

8,118

5,000

---

5,000

5,000

5 (Jul.)

---

2019-20

240

8,012

5,000

---

---

5,000

5,000

---

2020-21

240

8,935

---

---

---

7,050

8,243

---

 

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny. 
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.

 inici

 Procediment d'Admissió

 

 • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. 
  Informació de matrícula.

   inici

 

 

Adaptacions

 

Llicenciatura en  Publicitat i Relacions Públiques  

(Pla d'estudis B154 de 2002)

Grau en  Publicitat i Relacions Públiques  

 

Codi

Curs  

Crèd.  

 

Assignatura  

 

Assignatura  

Curs  

ECTS  

10011

1r

6

Anàlisi i Expressió en Comunicació i Informació Escrites

Comunicació i Mitjans Escrits (fb)

1r

6

10010

1r

6

Bases Ppsicosocials de la Comunicació

Psicologia Social de la Comunicació (fb)

2n

6

10008

1r

6

Comunicació i Informació Escrita

Comunicació i Mitjans Escrits (fb)

1r

6

10007

 

1r

 

6

Història del Món Contemporani I

Història Econòmica i Social d'Espanya (op)

4t

6

10012

1r

6

Introducció a la Comunicació Social

Fonaments de la Comunicació I (fb)

1r

6

10009

1r

6

Introducció a la Publicitat

Teoria de la Publicitat (ob)

1r

6

10017

1r

6

Comunicació Global

Comunicació Corporativa (ob)

2n

6

10018

1r

6

Història del Món Contemporani II

Història Econòmica, Social i Política Contemporània (fb)

1r

6

10015

1r

6

Introducció a l'Economia

Introducció a l'Economia (ob)

1r

6

10013

1r

6

Sociologia

-

-

-

10016

1r

6

Tècniques Qualitatives d'Investigació Social

Tècniques d'Investigació Social en Comunicació (fb)

2n

6

10014

1r

6

Tècniques d'Investigació Social

 

 

 

10039

2n

6

Anàlisi i Expressió en Comunicació i Informació Audiovisual

Comunicació i Mitjans Audiovisuals (fb)

1r

6

10031

2n

6

Comunicació i Informació Audiovisual

Tècniques de Comunicació Audiovisual (ob)

2n

6

10038

2n

6

Documentació Informativa

Gestió de la Informació en Comunicació (ob)

3r

6

10035

2n

4,5

Estructura Social

Canvi Social i Comunicació (fb)

2n

6

10032

2n

6

Introducció a les Relacions Públiques

Teoria de les Relacions Públiques (ob)

1r

6

10034

2n

4,5

Llengua Catalana I

-

-

-

10037

2n

4,5

Llengua Catalana II

-

-

-

10033

2n

4,5

Llengua Espanyola I

-

-

-

10036

2n

4,5

Llengua Espanyola II

-

-

-

10042

2n

6

Introducció al Màrqueting

Fonaments de Màrqueting (fb)

1r

6

10041

2n

6

Llenguatge Publicitari

Llenguatge Publicitari (ob)

2n

6

10040

2n

6

Semiòtica de la Comunicació de Masses

Semiòtica de la Comunicació de Masses (ob)

2n

6

10043

3r

6

Creativitat Publicitària I

Fonaments de la Creativitat (ob)

2n

6

10020

3r

4,5

Creativitat Publicitària II

Estratègia Creativa i Conceptualització (ob)

3r

6

10021

3r

6

Estratègia de la Comunicació Publicitària

Estratègia de la Publicitat i de les Relacions Públiques (ob)

2n

6

10019

3r

6

Influència Social

Processos Psicosocials d'Influència i Publicitat (op)

4t

6

10025

3r

4,5

Elaboració de Textos Publicitaris

Elaboració de Textos Publicitaris (ob)

3r

6

10026

3r

6

Imatge Corporativa

Imatge Corporativa (ob)

3r

6

10022

3r

6

Imatge i Publicitat

Teoria de la Imatge Aplicada a la Publicitat (ob)

3r

6

10024

3r

4,5

Semiòtica de la Publicitat

Semiòtica de la Publicitat i del Consum (ob)

3r

6

10023

3r

6

Sociolingüística

-

-

-

10027

3r

6

Sociologia de la Comunicació de Masses

Fonaments de la Comunicació II (fb)

1r

6

10028

4t

6

Introducció a la Investigació de Mitjans Publicitaris

Investigació i Planificació de mitjans (ob)

4t

6

10030

4t

6

Sistemes i Processos en Publicitat i Relacions Públiques

Sistemes i Processos de la Publicitat i Relacions Públiques (ob)

4t

6

10029

4t

6

Teoria i Tècnica de les Relacions Públiques I

Planificació de les Relacions Públiques (ob)

3r

6

10044

4t

4,5

Teoria i Tècnica de les Relacions Públiques II

Tècniques de les Relacions Públiques (op)

4t

6

10050

4t

4,5

Deontologia de la Publicitat i de les Relacions Públiques

Deontologia de la Publicitat i de les Relacions Públiques (ob)

3r

6

10045

4t

4,5

Dret de la Publicitat

Introducció al Dret per a la Comunicació i la Publicitat (fb)

1r

6

10047

4t

4,5

Disseny Publicitari

Direcció d'Art (op)

4t

6

10048

4t

6

Narrativa Audiovisual Aplicada

Narrativa Audiovisual Aplicada a la Publicitat (ob)

3r

6

10049

4t

6

Realització i Producció en Mitjans Audiovisuals

Producció i Realització en Mitjans Audiovisuals (ob)

3r

6

10046

4t

6

Realització i Producció en Mitjans Impresos

Producció i Realització en Mitjans Impresos (ob)

4t

6

       

Treball Fi de Grau (ob)

4t

6

 

 

 

 

El total de crèdits de l'actual pla d'estudis de la llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques que es poden adaptar al pla d'estudis del nou grau en Publicitat i Relacions Públiques és de 324,  dels quals 180 crèdits corresponen a assignatures troncals i obligatòries i 143,5 a optatives.

Els crèdits cursats per l'estudiant en la llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques que no hagen estat reconeguts en la taula precedent podran ser reconeguts a través de:

 1. Els crèdits optatius del grau fins al màxim d'optativitat que estableix el grau mateix.
 2. Els crèdits de lliure elecció reconeguts originalment per activitats d'extensió universitària, culturals o de representació seran reconeguts en el grau en el qual s'ingressa pel contingent de fins a un màxim de 6 crèdits acadèmics a reconèixer per activitats diverses que preveu l'article 12.8 del RD 1393/2007 (participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació).

Adaptacions d'optatives de primer cicle

 

Llicenciatura en  Publicitat i Relacions Públiques  

(Pla d'estudis B154 de 2002)

Grau en  Publicitat i Relacions Públiques  

Codi

Curs

Crèd.

Assignatura  

Assignatura  

Curs

ECTS

10075

Op 1r c

4,5

Anàlisi de textos

-

-

-

10067

Op 1r c

4,5

Cinema d'Animació

-

-

-

10073

Op 1r c

4,5

Comunicació i Informació en Internet

-

-

-

10065

Op 1r c

4,5

Comunicació i Estudis Culturals

-

-

-

10063

Op 1r c

4,5

Comunicació i Salut

-

-

-

10062

Op 1r c

4,5

Efectes de la Comunicació Social i Mesurament de l'Eficàcia Publicitària

-

-

-

10054

Op 1r c

4,5

Entrenament en Habilitats Socials

-

-

-

10052

Op 1r c

4,5

Estadística Aplicada a la Publicitat

-

-

-

10058

Op 1r c

4,5

Estructura de la Programació Audiovisual

-

-

 

10072

Op 1r c

4,5

Gestió de Comptes

Direcció de Comptes (op)

4t

6

10070

Op 1r c

4,5

Guió Publicitari

Narrativa Audiovisual Aplicada a la Publicitat (ob)

3r

6

10068

Op 1r c

4,5

Eines per al Disseny Gràfic I

Eines per al Disseny Gràfic Publicitari (ob)

2n

6

10069

Op 1r c

4,5

Eines per al Disseny Gràfic II

Eines per al Disseny Gràfic Publicitari (ob)

2n

6

10051

Op 1r c

4,5

Història de la Publicitat

Història de la Publicitat (op)

4t

6

10061

Op 1r c

4,5

L'Expressió Oral com a Instrument Persuasiu

-

-

-

10066

Op 1r c

4,5

Mitologies de la Publicitat

-

-

-

10060

Op 1r c

4,5

Opinió Pública i Publicitat

-

-

-

10064

Op 1r c

4,5

Publicitat Transcultural

-

-

-

10056

Op 1r c

4,5

Publicitat i Art Contemporani I

 

-

-

10071

Op 1r c

4,5

Taller de la Publicitat I

-

-

-

10057

Op 1r c

4,5

Tecnologia dels Mitjans Audiovisuals

Tècniques de Comunicació Audiovisual (ob)

6

10059

Op 1r c

4,5

Teoria i Història del Cinema I

-

-

-

10074

Op 1r c

4,5

Teoria i Tècnica de la Comunicació Radiofònica

-

-

-

10053

Op 1r c

4,5

Ús del Català en la Publicitat i les Relacions Públiques

-

-

-

 

 

Adaptacions d'optatives de segon cicle

 

Llicenciatura en  Publicitat i Relacions Públiques  

(Pla d'estudis B154 de 2002)

Grau en  Publicitat i Relacions Públiques  

Codi

Curs

Crèd.

Assignatura  

Assignatura  

Curs

ECTS

10086

Op 2n c

4,5

Anàlisi Psicosocial de la Publicitat

Processos Psicosocials d'Influència i Publicitat (op)

4t

6

10130

Op 2n c

4,5

Canvi Social i Comunicació

Canvi Social i Comunicació (fb)

2n

6

10098

Op 2n c

4,5

Campanyes Electorals

-

-

-

10085

Op 2n c

4,5

Cartell i Disseny Gràfic Contemporani

Cartell Publicitari (op)

4t

6

10055

Op 2n c

4,5

Català Oral per a la Publicitat i les Relacions Públiques

-

-

-

10126

Op 2n c

4,5

Causes Socials i Publicitat

-

-

-

10108

Op 2n c

4,5

Cinema i Vídeo Corporatiu

-

-

-

10103

Op 2n c

4,5

Cinema i Vídeo Publicitari

-

-

-

10097

Op 2n c

4,5

Color i Publicitat

-

-

-

10083

Op 2n c

4,5

Comportament Polític

-

-

-

10102

Op 2n c

4,5

Comunicació No Verbal i Publicitat

-

-

-

10079

Op 2n c

4,5

Comunicació Política i Propaganda

Comunicació Política i d'Interès Social (op)

4t

6

10087

Op 2n c

4,5

Comunicació i Arquitectura

-

-

-

10120

Op 2n c

4,5

Comunicació i Entitats Financeres

-

-

-

10119

Op 2n c

4,5

Comunicació i Mercat de Treball

-

-

-

10093

Op 2n c

4,5

Comunicació i Publicitat en l'Empresa de Franquícia

-

-

-

10077

Op 2n c

4,5

Conducta del Consumidor i Gestió Comercial

-

-

-

10128

Op 2n c

4,5

Direcció d'Art

Direcció d'Art (op)

4t

6

10104

Op 2n c

4,5

Direcció de Fotografia Publicitària

Fotografia Publicitària (op)

4t

6

10094

Op 2n c

4,5

 Disseny i Publicitat en la Xarxa

-

-

-

10099

Op 2n c

4,5

Documentació Audiovisual

-

-

-

10092

Op 2n c

4,5

L'Espanyol i els Entorns Comunicatius

-

-

-

10113

Op 2n c

4,5

 Empresa Publicitària

Estructura de l'Activitat Publicitària i de les Relacions Públiques (op)

4t

6

10129

Op 2n c

4,5

Entorn Publicitari del Producte/Servei

-

-

-

10076

Op 2n c

4,5

 Espanyol Tècnic

-

-

-

10121

Op 2n c

4,5

Etiquetatge Publicitari i Disseny d'Envàs

-

-

-

10096

Op 2n c

4,5

Fotografia Artística i Publicitària

Fotografia Publicitària (op)

4t

6

  10105

Op 2n c

4,5

Fotografia Publicitària

Fotografia Publicitària (op)

4t

6

10125

Op 2n c

4,5

Imatge de Marques

Tendències en Gestió de Marques (op)

4t

6

10080

Op 2n c

4,5

Investigació de Mercats

Investigació de Mercats (op)

4t

6

10133

Op 2n c

4,5

La Qualitat en les Empreses de Publicitat i Relacions Públiques

-

-

-

10100

Op 2n c

4,5

La Publicitat en la Unió Europea

-

-

-

10084

Op 2n c

4,5

Màrqueting Polític i Electoral

-

-

-

10111

Op 2n c

4,5

Mitjans de Comunicació, Publicitat i Gènere

-

-

-

10106

Op 2n c

4,5

Muntatge i Postproducció Audiovisual en Publicitat

Postproducció Audiovisual en Publicitat (op)

4t

6

10114

Op 2n c

4,5

Negociació de Campanyes Publicitàries

Direcció de Comptes (op)

4t

6

10101

Op 2n c

4,5

Noves Formes Publicitàries

Noves Formes Publicitàries (op)

4t

6

10081

Op 2n c

4,5

Organització i Direcció del Gabinet de Comunicació

-

-

-

10078

Op 2n c

4,5

Patrocini i Mecenatge

Noves Formes Publicitàries (op)

4t

6

10091

Op 2n c

4,5

Pragmàtica Intercultural

-

-

-

10118

Op 2n c

4,5

Programes de Comunicació per a Organitzacions Esportives  

-

-

-

10110

Op 2n c

4,5

Protocol Institucional i Empresarial

Protocol i Esdeveniments en Institucions i Empreses (op)

4t

6

10124

Op 2n c

4,5

Publicitat Corporativa

-

-

-

10095

Op 2n c

4,5

Publicitat i Art Contemporani II

 

-

-

10115

Op 2n c

4,5

Publicitat i Centres Comercials

-

-

-

10116

Op 2n c

4,5

Publicitat i Pimes

-

-

-

10117

Op 2n c

4,5

Publicitat i Turisme

-

-

-

10127

Op 2n c

4,5

Redacció i Locució en Mitjans Audiovisuals

-

-

-

10109

Op 2n c

4,5

Relacions Públiques i Captació de Fons

-

-

-

10123

Op 2n c

4,5

Senyalètica

-

-

-

10131

Op 2n c

4,5

Sistema Mundial i Comunicació

-

-

-

10089

Op 2n c

4,5

Sociologia de la Cultura Contemporània i de les Arts

Sociologia de la Cultura  i de les Arts contemporànies(op)

4t

6

10132

Op 2n c

4,5

Sociologia de la Música en Comunicació Audiovisual

-

-

-

10090

Op 2n c

4,5

Sociologia de la Població

-

-

-

10082

Op 2n c

4,5

Sociologia del Consum

-

-

-

10122

Op 2n c

4,5

Taller de la Publicitat II

-

-

-

10112

Op 2n c

4,5

Tècniques de Comunicació en el Lloc de Venda

Noves Formes Publicitàries (op)

4t

6

10107

Op 2n c

4,5

Teoria i Història del Cinema II

-

-

-

10088

Op 2n c

4,5

Tipografia Publicitària

 

 

 

 

Op

12-18

Pràctiques en Empresa (*)

Pràctiques en Empresa (op)

4t

12

       

Anglès per a la Publicitat i les Relacions Públiques (op)

4t

6

       

Organització d'Empreses de Publicitat i Relacions Públiques (op)

4t

6

 

 

(*) El reconeixement de Pràctiques Externes es realitza a través de la Comissió de Reconeixement i Transferència de crèdits de Centre.

 

inici

Reconeixement i transferència de crèdits

 

Reconeixement de crèdits

 • S'entén per reconeixement l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial. Així mateix, podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials o en ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció d'altres títols, als quals es refereix l'article 34.1 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.
 • L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents a aquest títol.

Transferència de crèdits

 • S'entén per transferència de crèdits la inclusió en l'expedient i en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant de la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, en la mateixa o una altra universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial. La transferència de crèdits requereix la prèvia admissió de l'estudiant en l'estudi corresponent.
 • Els mòduls, les matèries o assignatures transferides a l'expedient acadèmic dels nous títols de grau no es tindran en compte per al càlcul de la baremación de l'expedient .
 • En els supòsits de simultaneïtat d'estudis, no seran objecte de transferència els crèdits obtinguts en els mateixos, llevat que aquests siguen objecte de reconeixement, o l'estudiant renuncie a aquesta simultaneïtat, per abandó d'aquests estudis.

 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS EN ELS ENSENYAMENTS DE GRAU, MÀSTER UNIVERSITARI I DOCTORAT

 

Reconeixement de crèdits obtinguts en estudis oficials conforme a anteriors ordenacions universitàries:

En el cas de crèdits obtinguts en estudis oficials de la UA regulats pel RD 1497/1987 , el reconeixement es realitzarà tenint en compte la taula d'adaptació de crèdits de les assignatures d'aquests plans d'estudi amb les assignatures dels nous plans d'estudi regulats pel RD 1393/2007 i el RD 861/2010 que acompanyarà a cada memòria per a la sol·licitud de verificació de títols de la Universitat d'Alacant.

En el cas de crèdits obtinguts en altres estudis oficials , aquests es podran reconèixer tenint en compte l'adequació entre els coneixements associats a les matèries i/o assignatures cursades per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis, respectant-se les següents regles:

 1. que el nombre de crèdits, o si escau hores, siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits o hores de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits, i
 2. que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdit

Reconeixement de crèdits obtinguts en títols de l'actual ordenació i estudis no oficials

Els crèdits podran ser reconeguts tenint en compte l'adequació entre les competències i coneixements adquirits bé en altres mòduls, matèries, assignatures o ensenyaments cursats per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis o bé que tinguen caràcter transversal, respectant-se les següents regles:

 • que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

En el cas particular dels ensenyaments de Grau, el reconeixement de crèdits haurà de respectar a més les següents regles bàsiques:

 • Sempre que el títol al que es pretenga accedir pertanga a la mateixa branca de coneixement, seran objecte de reconeixement els crèdits corresponents a matèries de formació bàsica d'aquesta branca, amb la denominació, crèdits i qualificació d'origen.
 • Quan el títol al que es pretén accedir pertany a una branca de coneixement diferent de la d'origen, seran també objecte de reconeixement els crèdits obtinguts en aquelles matèries de formació bàsica pertanyents a la branca de coneixement del títol al que es pretén accedir.
 • En tot cas no podran ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents als treballs de finalització de grau i màster

Reconeixement d'experiència laboral i/o professional:

 • L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

A tenir en compte:

El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir d'experiència professional o laboral i d'ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis. El reconeixement d'aquests crèdits no incorporarà qualificació dels mateixos pel que no computaran a l'efecte de baremación de l'expedient.

No obstant l'anterior, els crèdits procedents de títols propis podran, excepcionalment, ser objecte de reconeixement en un percentatge superior o, si escau, ser objecte de reconeixements íntegrament sempre que el corresponent títol propi haja sigut extingit i substituït per un títol oficial.

Reconeixement de crèdits en programes de mobilitat

Els estudiants que participen en programes de mobilitat nacionals o internacionals subscrits per la Universitat d'Alacant, cursant un període d'estudi en altres Institucions d'Educació Superior, obtindran el reconeixement complet que es derive de l'acord acadèmic (Learning Agreement) establit abans de la seua partida. Així mateix, seran objecte de reconeixement els crèdits cursats en ensenyaments oficials regulats mitjançant convenis o acords interuniversitaris que així ho arrepleguen específicament. En tots dos casos, no serà necessari l'informe de les Comissions de Centre o d'Universitat, atès que aquest reconeixement està sotmès a compromisos previs.

Reconeixement d'assignatures de Cicles Formatius de Grau Superior

Els estudiants amb un Cicle Formatiu de Grau Superior podrà sol·licitar el reconeixement d'assignatures en el Grau sempre que pertanguen a la mateixa branca de coneixement. L'alumnat que sol·licite reconeixements des d'un cicle formatiu només ha de presentar el certificat acadèmic expedit pel centre de formació professional.

Existeixen taules de reconeixement des dels diferents cicles formatius a graus de la UA. Més informació en els centres corresponents.

 

inici

 

 Trasllat d'expedient des d'altres universitats per a continuació d'estudis de grau

 

inici