Per què estudiar el grau?

 

Objectius generals del títol

El pla formatiu del títol ha de dotar al graduat o graduada en Publicitat i Relacions Públiques d'una capacitació adequada per al desplegament de la seua activitat professional atenent a les demandes i necessitats socials.

Els objectius fonamentals del grau de Publicitat i Relacions Públiques són:

 • Fomentar la capacitat crítica, analítica i interpretativa, aportant els coneixements de les tècniques d'investigació i procediments de treball necessaris per a transformar les necessitats del client en solucions de comunicació eficients.
 • Adquirir un coneixement bàsic i general dels principals punts d'inflexió que configuren el panorama actual de la labor del professional de la comunicació, especialment publicitària i de les relacions públiques. Els coneixements han de ser sempre rellevants per a la comprensió del fenomen de la comunicació i de la seua funció en la societat contemporània. D'aquesta manera s'aconseguirà que l'estudiantat es convertisca en un gran coneixedor del context social, cultural, polític, econòmic i empresarial en el qual s'insereix el seu treball i sàpiga adequar de manera responsable la seua labor a aquest.
 • Proporcionar un coneixement exhaustiu de tots els elements que conformen i s'interrelacionen en el sistema de la comunicació, especialment publicitària i les relacions públiques, per a aplicar-los a la realitat de les organitzacions i per al desenvolupament d'una actitud estratègica. Aquesta formació li capacitarà per a la presa de decisions i la implementació d'estratègies de comunicació coherents, per mitjà d'una creativitat eficaç, mesurant-ne posteriorment els resultats i extraient les conclusions oportunes.
 • Els titulats i titulades en Publicitat i Relacions Públiques hauran de ser capaços de comunicar-se i expressar-se amb coherència i correcció en el seu exercici professional; per a fer-ho, hauran de dominar l'ús especialitzat de la llengua o llengües de la seua comunitat i de l'anglès.
 • Aquests titulats i titulades seran capaços de construir, planificar i avaluar accions i discursos propis de la comunicació publicitària i de les relacions públiques per a l'elaboració de campanyes de comunicació, per a la qual cosa coneixeran també les possibilitats d'aplicació eficaç de les diferents tecnologies.
 • Els estudiants de Publicitat i Relacions Públiques han de conèixer les teories, categories i conceptes que més han incidit en les diferents branques d'investigació, desenvolupament i innovació de la comunicació empresarial i institucional, com també la necessitat d'autorregulació per les conseqüències ètiques i socioculturals.

Aquests objectius podran aconseguir-se amb l'adquisició d'una sèrie de sabers i habilitats que hauran d'incloure els aspectes següents:

 • Formació en ciències socials, humanitats, i ciència i tecnologia per a proporcionar una competència contextual bàsica d'ordre transdisciplinari.
 • Formació en la teoria, els processos i les estructures de la comunicació i la informació per a conèixer els fonaments teòrics i pràctics més habituals dels models de creació, producció, planificació, difusió, recepció i avaluació de resultats de la comunicació, en general, i de la publicitat i les relacions públiques, en particular. Tot això serà portat a terme des de les perspectives industrial i cultural, de manera que es proporcione una visió integral del fenomen de la comunicació empresarial i institucional.
 • Formació en el coneixement del disseny i creació d'estratègies comunicatives i desenvolupament de polítiques de comunicació, amb la finalitat d'obtenir la capacitat d'identificar, gestionar i atendre les necessitats pròpies de les empreses, tant des de la perspectiva del departament de comunicació de l'anunciant com des de l'empresa de comunicació.
 • Formació en les capacitats expressives i particularitats de cadascun dels mitjans, suports i formats publicitaris per a l'elaboració de missatges i campanyes de comunicació, com també en l'habilitat per a analitzar i seleccionar els vehicles de difusió d'acord amb les estratègies de comunicació (tant en mitjans convencionals com en mitjans no convencionals).
 • Formació en el coneixement i ús de les tecnologies de la comunicació en els diferents entorns multimèdia i hipermèdia, per a aplicar-los en l'àmbit de la publicitat i les relacions públiques i el desenvolupament de nous suports.
 • Formació en la capacitat d'exercir el quefer comunicatiu amb una conducta ètica, tant a través del coneixement teoricopràctic dels codis deontològics de la publicitat vigents i de l'autorregulació de la professió com del desenvolupament d'una consciència de responsabilitat social i cultural.
 • Formació en habilitats d'adequació de les estratègies i missatges als objectius de comunicació i als diferents públics amb els quals interactua l'organització aplicant tàctiques de comunicació específiques.
 • Formació en el seguiment dels processos de treball en l'àmbit professional sempre amb criteris d'adaptació a l'entorn i d'innovació contínua.
 • Iniciació a la metodologia i a les tècniques d'investigació en el camp de la comunicació empresarial i institucional, i adquisició d'habilitats per a la docència en aquest àmbit.

inici

Estructura dels Estudis

El grau en Publicitat i Relacions Públiques s'organitza en assignatures semestrals de 6 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, els estudiants hauran de cursar cada semestre 5 assignatures per a completar 30 crèdits; d'aquesta manera, aconseguiran els 60 crèdits per curs acadèmic i un total de 240 crèdits en quatre cursos acadèmics.

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

Distribució de crèdits per tipus de matèria 

TIPUS DE MATÈRIA

CRÈDITS

Formació bàsica (FB)

60

Obligatòries (OB)

138

Optatives (OP)

36

Treball de final de grau

6

Total crèdits

240

 

Explicació general del pla d'estudis

El grau s'ha organitzat en tretze mòduls que contenen les diferents assignatures del grau. L'estructuració de mòduls i l'agrupació d'assignatures s'ha fet emprant criteris disciplinaris. Cada curs acadèmic disposa d'un total de 60 ECTS, 30 ECTS per cada semestre. En l'organització s'han considerat també les particularitats de cada assignatura, de manera que estan presents durant la primera meitat del pla d'estudis del grau (primer i segon curs) totes aquelles assignatures amb un contingut teòric i instrumental fonamental sobre la comunicació en general i la comunicació publicitària en particular, mentre que en la segona meitat del pla d'estudis (tercer i quart curs) se situen les assignatures que corresponen a desenvolupaments teòrics i instrumentals específics de la comunicació publicitària i de les relacions públiques.

A continuació, detallem els mòduls del grau:

 1. Fonaments i Processos de la Comunicació (30 crèdits - 5 assignatures). Consisteix en una aproximació al concepte, procés i estructura de la comunicació i de la comunicació col·lectiva; s'hi fa un estudi dels principals autors i models bàsics de la comunicació col·lectiva. Es portarà a terme una anàlisi dels elements bàsics que intervenen en el procés de comunicació, com també una història i desenvolupament dels mitjans de comunicació social. Per a fer-ho, s'estudiaran les escoles i models marc de les teories de la comunicació i de la comunicació col·lectiva, les teories científiques sobre la comunicació i sobre la comunicació col·lectiva, les teories normatives sobre la comunicació col·lectiva i els efectes sobre la comunicació col·lectiva. De la mateixa manera s'atendrà a la comunicació com a procés interpersonal. Models psicosocials de la comunicació. Processos psicosocials, comportament, actituds i canvi d'actituds. Comunicació i influència social. Comunicació persuasiva. Anàlisi psicosocial de la comunicació publicitària i dels mitjans de comunicació de masses. Comptant amb els coneixements descrits s'abordarà l'estudi i anàlisi crítica dels missatges de comunicació de masses mentre que signes construïts i interpretats mitjançant codis i adscrits a gèneres, atenent a l'estandardització i innovació en la producció de comunicació i cultura de masses. Es durà a terme l'estudi i capacitació en la tecnologia, l'anàlisi i l'expressió de formes, gèneres i característiques dels mitjans impresos i electrònics. I l'estudi i capacitació en l'anàlisi i l'expressió de formes, continguts i mitjans de comunicació audiovisuals.
 2. Interacció de l'Ajust Sociocultural i la seua Evolució amb la Comunicació (30 crèdits - 5 assignatures). S'hi aborda, per un costat, les eines epistemològiques i metodològiques per a l'anàlisi de la realitat social, com a context per a la comunicació comercial i institucional, aprofundiment en les realitats del món contemporani, i en les diferents dimensions que conformen cada sistema social (economia, ecosistema, política, cultura, tecnologia, seguretat, etc.), com també en la seua evolució històrica i sociologia prospectiva (tendències i escenaris de futur). D'altra banda, s'hi planteja un estudi de les teories sociològiques sobre l'art i dels corrents artístics contemporanis més excel·lents englobats en les primeres avantguardes històriques fins a la postmodernitat i les noves tecnologies, atenent a la participació de l'art en els processos socioculturals contemporanis i a la determinació sociocultural de l'art contemporani. Des del punt psicosocial s'hi tractaran els processos directes i indirectes d'influència social des de la publicitat i els mass media, les actituds i canvi d'actituds, els principis psicològics, tècniques i estratègies d'influència social, les relacions intragrupals (conformisme o influència de la majoria, influència minoritària, processos relacionats amb el rendiment grupal, presa de decisions en grup, lideratge) i les relacions entre grups (identitat social). Des del punt de vista històric, s'hi planteja, en primera instància, una introducció a l'estudi de l'evolució econòmica de les societats contemporànies i dels moviments socials i polítics que les han configurades, amb especial referència al desenvolupament d'aquestes en el transcurs del segle XX, per a tot seguit efectuar una anàlisi de les transformacions socials i econòmiques de més transcendència que s'han registrat, durant el segle XX, a Espanya.
 3. Teoria i Història de la Publicitat i les Relacions Públiques (24 crèdits - 4 assignatures). Seran objecte d'estudi els fonaments teòrics i conceptuals de la publicitat i les relacions públiques i el panorama general d'aquestes disciplines actualment. S'hi diferenciarà el concepte de publicitat d'altres formes de comunicació persuasiva, examinant-ne la dimensió econòmica i social. S'hi estudiaran la publicitat i les relacions públiques com a activitats planificades i organitzades, els elements que conformen l'estructura general bàsica dels seus sistemes publicitaris, com també l'evolució històrica de l'activitat publicitària (manifestacions, corrents, sector professional) i de les relacions públiques des dels seus orígens fins a l'actualitat. També es durà a terme un estudi i anàlisi crítica de la comunicació publicitària en tant que missatge característic al si de les comunicacions de masses, dotat dels seus propis codis, i es posarà en relació amb l'estudi del consum en tant que pràctica significant.
 4. Estructures, Tècniques i Organització de la Comunicació Publicitària i de les Relacions Públiques (48 crèdits - 8 assignatures). La programació del mòdul, en els continguts obligatoris, abraça la construcció històrica de l'estratègia, els conceptes fonamentals i els components de l'estratègia publicitària. Una vegada estudiats els conceptes d'estratègia, són necessàries la descripció i la investigació dels processos de comunicació, com també les interrelacions entre els principals agents de l'activitat publicitària i de relacions públiques: anunciant, agències de publicitat i de mitjans, agències de relacions públiques, mitjans i receptors. A partir d'ací, els coneixements optatius recullen, d'una banda, l'anàlisi i la investigació de les estructures organitzatives de les empreses de comunicació publicitària i de relacions públiques, com també el coneixement de l'evolució diacrònica de les seues estructures, amb especial atenció a la configuració actual de les empreses de comunicació i, de l'altra, els continguts teoricopràctics de la gestió i direcció de projectes en les empreses de comunicació i l'anàlisi dels factors i processos de negociació que conformen la relació entre l'anunciant i les diferents empreses de comunicació. Així mateix, són tractats els continguts teoricopràctics per al disseny i l'establiment del programa de relacions públiques en organitzacions públiques i privades, l'estudi de les fases del procés i el desenvolupament de les estratègies que permeten aplicar les polítiques de comunicació persuasiva. Polítiques que, al seu torn, són fonamentals per a abordar els continguts teoricopràctics de les tècniques escrites, orals i visuals que desenvolupen les relacions públiques en aquestes organitzacions i que corresponen a la part tàctica de la planificació estratègica de les relacions públiques. Com a tècnica específica de les relacions públiques, l'estudi del protocol i la seua aplicació en la gestió d'esdeveniments, és de crucial interès en els processos de comunicació de les organitzacions públiques i privades. Atenent als públics i a una comunicació molt especialitzada, la comunicació política i d'interès social engloba les concepcions, actors i fluxos d'aquesta comunicació, els principals processos de comunicació pública, institucional i política, i dels processos electorals, les pràctiques bàsiques del desenvolupament i posada en marxa de les campanyes electorals, com també les pràctiques bàsiques del desenvolupament i posada en marxa de campanyes d'interès social.
 5. Gestió de la Comunicació i de la Imatge Corporatives i uns altres Intangibles (18 crèdits - 3 assignatures). S'hi abordarà l'estudi teoricopràctic dels processos estratègics de comunicació global i integral, com a actius intangibles de les organitzacions, tant a escala interna com externa. Igualment s'hi desenvolupa l'estudi teoricopràctic de la identitat corporativa de les organitzacions, els fonaments conceptuals per a la gestió estratègica dels actius intangibles de les organitzacions, la gestió estratègica de la imatge corporativa a través de la comunicació, la identitat visual, la responsabilitat social i la marca corporatives. Es completen els continguts de la matèria amb els fonaments teoricopràctics per a l'estudi, creació i gestió de la imatge de marca com a actiu intangible de les organitzacions, com també l'anàlisi de les tendències i innovació i la seua relació amb la comunicació i les marques.
 6. Creativitat en Comunicació Publicitària i de les Relacions Públiques (42 crèdits - 7 assignatures). Abraça, primerament, el coneixement del concepte de creativitat, les teories explicatives existents i el tipus de pensament que afavoreix les produccions creatives; en segon lloc, l'anàlisi de la publicitat com a forma de comunicació informativopersuasiva i les seues implicacions en l'àmbit del llenguatge; en tercer lloc, segons la seua ubicació en el pla d'estudis, s'hi aborda el coneixement del procés estratègic que determina les decisions creatives, com també els principals gèneres i recursos que condueixen a la conceptualització, entesa com l'expressió del missatge, i l'adaptació dels conceptes als diferents mitjans de comunicació. Quant a les assignatures optatives, s'aprofundeix en el coneixement i desenvolupament d'habilitats necessàries per a fer més eficaç la comunicació a través de la correcta redacció, visualització i composició, com també de l'ús sinèrgic de les formes emergents de comunicació no convencional.
 7. Deontologia, Autorregulació Professional i Regulació Jurídica (12 crèdits - 2 assignatures). Té com a contingut, d'una banda, l'estudi del marc legal del dret mercantil que regula la publicitat i les relacions públiques: les seues institucions bàsiques, l'estatut i interrelacions entre els subjectes de la comunicació (empreses, institucions, agències de publicitat i de relacions públiques) i la producció i distribució del producte publicitari (la contractació publicitària). Així mateix, serà objecte d'estudi la interrelació de la comunicació comercial amb el mercat: regulació del dret de la competència, competència deslleial, publicitat comercial i del mercat audiovisual i digital. Les marques com a instrument publicitari. D'altra banda, i de manera complementària, s'hi portarà cap l'estudi de les bases ètiques i de les institucions que han de regular, des d'un punt de vista deontològic, els discursos i les relacions entre els agents de la comunicació estratègica. En aquest ordre de coses, s'abordarà també el coneixement i aplicació del professionalisme i la direcció de persones en la publicitat i relacions públiques.
 8. Economia i Empresa de la Comunicació Publicitària i de les Relacions Públiques (18 crèdits - 3 assignatures). Seran objecte d'estudi els conceptes bàsics de la teoria econòmica: activitat econòmica, intercanvi i mercat, demanda, oferta i preu, temps i risc, producció i interdependència econòmica, mercats competitius, monopolis i competència imperfecta, informació imperfecta, externalitats, macromagnituds i indicadors, creixement econòmic i desenvolupament, el sector públic i la política econòmica, la política monetària, el context regional, nacional i internacional de l'economia. També seran objecte d'estudi els conceptes bàsics en relació amb el màrqueting: màrqueting i el procés de planificació comercial, l'entorn comercial de l'empresa (macroentorn i microentorn), el mercat i el comportament del consumidor, segmentació i posicionament, disseny de l'estratègia de màrqueting mix, decisions de producte, estratègies de fixació de preu. Canals de distribució i estratègia de comunicació. Finalment, s'hi abordaran els continguts relatius a l'empresa publicitària i de relacions públiques, el seu entorn, la fixació d'objectius, la direcció estratègica de l'empresa, la gestió de persones i la creació d'empreses.
 9. Coneixements i Tècniques Aplicats a la Comunicació Publicitària (48 crèdits - 8 assignatures). Comprèn l'estudi dels diferents elements morfològics, dinàmics i escalars que componen l'estructura formal de la imatge publicitària, com també dels principis compositius que regeixen la seua sintaxi i significació plàstica. Com també l'estudi teoricopràctic dels continguts i les formes d'expressió del relat audiovisual en els missatges publicitaris. D'altra banda, són també objecte d'estudi teoricopràctic diferents eines. Tècniques i procediments de caràcter fotogràfic, audiovisual i de disseny gràfic per a la producció i realització de missatges publicitaris per a mitjans impresos i audiovisuals, a més de la postproducció digital d'imatges i sons destinats a continguts audiovisuals publicitaris.
 10. Tècniques d'Investigació i Gestió Aplicades a la Publicitat i les Relacions Públiques (24 crèdits - 4 assignatures). S'hi abordarà la investigació social i la seua aplicació a l'estudi del consum i la comunicació, coneixent les fonts secundàries d'informació, la producció de dades a partir de tècniques qualitatives i quantitatives. Serà també objecte d'estudi l'anàlisi i selecció de suports i mitjans per a la planificació de la difusió publicitària, l'anàlisi i investigació d'audiències, els recursos per a la planificació de mitjans, l'eficàcia de la planificació dels mitjans i les estructures organitzatives de la planificació i compra de mitjans. De manera particular, s'hi estudiaran, d'una banda, el procés d'investigació de mercats (obtenció de dades, mostreig, treball de camp, anàlisi de la informació i informe), les aplicacions de la investigació de mercats (investigació sobre productes, preus i distribució) i també l'eficàcia publicitària i el seu mesurament. De l'altra, es desenvoluparà l'aprenentatge d'estratègies de recuperació, avaluació i aplicació de la informació des de recursos fonamentalment digitals en àmbits com la comunicació institucional, comunicació política, comunicació empresarial i la comunicació corporativa i publicitària, i l'aplicació de les noves tecnologies de la informació i comunicació a la gestió de l'empresa publicitària i a la comunicació interna i externa.
 11. Anglès Professional per a la Publicitat i les Relacions Públiques (6 crèdits - 1 assignatura). Versa sobre l'anglès professional per a la comunicació de relacions públiques i publicitat, i està dedicada a l'estudi teoricopràctic de la terminologia específica i dels gèneres comunicatius de l'anglès especialitzat en l'àmbit de la publicitat i de les relacions públiques.
 12. Formació Pràctiques Externes (12 crèdits - 1 assignatura). La formació pràctiques externes consisteix que l'alumne s'integre en l'exercici professional real i aplique en la pràctica els coneixements i habilitats que ha anat adquirint en les diferents assignatures del grau. Les tasques concretes a realitzar variaran d'acord amb el lloc al qual s'incorpore l'estudiant en pràctiques. En qualsevol cas, aquestes tasques estaran directament vinculades a l'exercici de la professió publicitària en qualsevol dels perfils per al qual el grau li capacita.
 13. Treball de Final de Grau (6 crèdits - 1 assignatura). El treball de final de grau consistirà en l'elaboració i defensa d'un treball de recerca, que pot consistir en una anàlisi empírica o en una revisió de la literatura per a determinar l'estat "de l'art" de la qüestió triada. S'establirà entre els professors del centre un llistat de tutors, i es fixarà un nombre màxim de treballs que serà tutelat per cada docent. Les funcions del professor tutor seran: Fixar clarament amb l'estudiant el tema i els objectius del treball de final de grau; Supervisar el procés d'elaboració del treball de final de grau; Donar el vistiplau a la presentació i defensa del treball de fi de grau. Els treballs de fi de grau seran avaluats per una comissió o tribunal format a aquest efecte. Prèviament a l'avaluació del treball de fi de grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, a la Universitat d'Alacant es considera necessari superar, com a mínim, el nivell B1 del marc de referència europeu per a les llengües modernes, que podrà ser pujat en el futur.

 

inici

Trets d'identitat

El grau de Publicitat i Relacions Públiques dota als estudiants d'una capacitació adequada per a transformar les necessitats del client en solucions de comunicació eficaces i eficients escoltant les demandes socials. Fomenta la capacitat crítica, analítica i interpretativa necessàries i aporta els coneixements instrumentals perquè l'alumnat puga iniciar-se en l'exercici professional.

En una titulació el nucli central de la qual és la comunicació, la innovació és un valor essencial; per açò, s'aposta per la implantació de les últimes tecnologies en les classes incorporant eines i recursos professionals; tals com a programari actualitzat de disseny i de planificació de mitjans publicitaris, ús de les instal·lacions audioviduales, càmeres d'última generació i ordinadors específics per a l'edició audiovisual.

El graduat/a adquireix, així, competències per a l'acompliment de la seua activitat com: Director/a de comunicació, investigador/a i consultor/a estratègic en publicitat i relacions públiques; Investigadors/as, Planificadors/as i Compradors de Mitjans; Creatiu/a i dissenyador/a; Gestor/a de comunicació corporativa.

Del pla d'estudis es destaca, a més, el gran volum de continguts pràctics, especialment les pràctiques d'informàtica i de laboratori, que es complementen amb les pràctiques externes i les excel·lents relacions de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials amb les associacions professionals del sector. Igualment, un nombre elevat d'assignatures s'imparteixen, a més d'en castellà, en valencià o anglès. D'aquesta forma es facilita, entre altres avantatges, que els alumnes puguen obtenir la capacitació docent en idiomes.

La Universitat d'Alacant pot estar orgullosa de comptar amb una titulació en Publicitat i Relacions Públiques amb més de 20 anys d'experiència, en la qual s'ha graduat estudiants que han aconseguit destacar per la qualitat del seu treball. Així mateix, la producció científica del professorat que imparteix docència en el grau en Publicitat i Relacions Públiques situa a la Universitat d'Alacant entre els primers llocs a nivell nacional.

Les Pràctiques Externes del Grau en Publicitat i Relacions Públiques complementen la formació de l'alumnat a través de tasques relacionades amb els estudis en empreses del sector. El contacte amb el teixit empresarial és fonamental per a completar la formació acadèmica dels estudiants i facilitar la seua posterior inserció laboral. La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials marca com un dels seus principals objectius incrementar any rere any el volum de pràctiques externes tant curriculars com extracurriculares, i acostar als estudiants a les empreses i institucions que configuren el seu entramat empresarial pròxim.

Amb la finalitat de garantir la qualitat i el bon ús de les pràctiques externes, el Vicedeganat de Pràctiques Externes compta amb una xarxa de tutors acadèmics que supervisa el desenvolupament de les mateixes, vés-la pel seu correcte progrés i avala el contacte fluït entre les nombroses empreses i institucions col·laboradores amb la Facultat.

Cada any són més els estudiants que, de manera optativa en la majoria dels graus, decideixen realitzar pràctiques externes, de manera que en l'actualitat es gestionen per curs acadèmic més d'1.000 pràctiques externes en prop de 600 empreses i institucions.

Així mateix, per a aproximar als nostres estudiants a la realitat empresarial de la província, la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials desenvolupa diverses iniciatives al llarg del curs acadèmic. Entre elles, cal destacar el Pràctiques Meeting Point, que amb el seu format de fira d'ocupació/pràctiques dóna la benvinguda al curs acadèmic, els Desdejunis amb Empreses, en els quals els estudiants tenen la possibilitat d'interactuar amb responsables d'empreses i institucions que prèviament els expliquen les possibilitats que tindrien com a estudiants en pràctiques i diferents tallers d'empleabilidad com “I… ¿ara què? Com preparar-me per a aconseguir el meu treball ideal” on se'ls proporciona als participants útils eines per a conèixer-se millor, decidir a quines dedicar-se en el seu futur professional i afrontar amb èxit una entrevista de treball.

L'estratègia d'internacionalització i mobilitat de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials és una ferma aposta del Centre que s'aplica a tots els seus programes d'estudis. Aquesta aposta es tradueix en una elevada taxa de mobilitat que supera els 200 estudiants anuals de la nostra Facultat que decideixen fer part dels seus estudis en una altra universitat, siga a Espanya o en un altre país. Per a açò, les i els estudiants de la Facultat tenen accés a quasi 300 convenis signats amb universitats de tot el món, que es reparteixen entre quasi 90 convenis Erasmus, aproximadament 70 convenis nacionals i 125 convenis internacionals i fora d'Europa. Addicionalment, i amb el propòsit de facilitar la internacionalització dels estudiants, la Facultat ofereix 40 assignatures impartides en anglès per a l'alumnat dels seus diferents graus i per als més de 300 estudiants internacionals rebuts anualment.

Seguint amb aquest propòsit d'internacionalització, cada curs s'organitza la International Week, un fòrum de docència en anglès que permet als participants interactuar en sessions impartides per professors visitants de diverses universitats internacionals. Així mateix s'organitzen cursos d'estiu amb centres nord-americans que proporcionen als estudiants l'oportunitat d'ampliar els seus coneixements i gaudir d'un ambient intercultural.

La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials ofereix a tots els seus estudiants (tant de nou ingrés com de continuació d'estudis i màsters) el Programa d'Acció Tutorial, PATEC. L'objectiu d'aquest Programa és posar a la disposició de l'alumnat una persona de referència (professor/a tutor/a de la titulació) per a ajudar-los en la seua adaptació a la universitat i els recolze i orient en el seu desenvolupament acadèmic, personal i professional.

En el marc d'aquest Programa s'organitzen xarrades que pretenen contribuir a la formació integral de l'alumnat, complementant la formació acadèmica que reben en l'aula (ex. tècniques d'estudi, oratòria, elaboració del curriculum, afrontar una entrevista de treball…).

A més, el PATEC coordina les adaptacions curriculars de la Facultat que són estratègies educatives dirigides a facilitar el procés d'ensenyament-aprenentatge a l'alumnat amb necessitats educatives específiques.

https://economicas.ua.es/es/patec/programa-de-accion-tutorial-para-el-alumnado-de-la-facultad-de-cc-economicas-y-empresariales.html

 


inici

 

Recursos i instal·lacions que disposa el grau

La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials compta amb instal·lacions en diversos edificis del campus, sent els més representatius l'edifici de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, l'edifici Germà Bernàcer i l'edifici de Ciències Socials. No existeixen barreres arquitectòniques que impedisquen a persones amb discapacitat física accedir a les dependències de la Facultat i dels departaments que imparteixen docència en la titulació.

En l'edifici de Ciències Socials es troba el departament de Comunicació i Psicologia Social, així com els departaments de Sociologia I i Sociologia II.

En l'edifici de la Facultat de CC. Econòmiques i Empresarials es disposa de departaments que imparteixen docència en la titulació, despatxos de professors, seminaris docents i de recerca, la sala Vicens Vives, la sala Ernest Lluch, dues aules d'informàtica, dues sales de juntes i un saló d'actes.

En l'edifici Germà Bernàcer es troba la Secretaria Administrativa del Centre, un arxiu, el despatx de Relacions internacionals, el despatx de Pràctiques en empreses, el despatx del Degà, el despatx del Secretari de la Facultat i una sala de Juntes.

La docència del grau en Publicitat i Relacions Públiques s'imparteix fonamentalment en l'aulari II de la Universitat. En el desenvolupament de les classes pràctiques s'utilitzen les instal·lacions generals amb les quals la Universitat explica per a l'ús d'equips informàtics. Les mateixes estan dotades amb aplicacions. cal destacar que el grau disposa d'un aula MAC en l'Edifici Polivalent I.

Seminaris

En les dependències de la Facultat es disposa d'un total de sis seminaris (quatre en l'edifici de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i dues en el de Ciències Socials), la sala Vicens Vives i la sala Ernest lLuch, tots ells habilitats per a docència, recerca, defenses de TFG i TFM, reunions, celebració de consells de departament, etc.

Biblioteca

La Biblioteca d'Econòmiques compta amb una superfície d'1.500 m2, 300 llocs de lectura, 8 llocs informatitzats, 86.702 monografies i 97 subscripcions a revistes en paper.

Disposa, a més, de 2.977 metres (lineals) de prestatgeries de lliure accés; 364 metres de prestatgeries dipòsit de lliure accés; set ordinadors portàtils per a préstec en sala; i una fotocopiadora.

L'alumnat disposa, tant en la Biblioteca de la Facultat d'Econòmiques com en la resta de les biblioteques de la UA, de manuals de bibliografia recomanada pel professorat per a les diferents assignatures.

La Biblioteca Universitària ofereix, a més, els cursos CID Competències d'Informació Digital. Aquests cursos online s'estructuren en 3 nivells (bàsic, mitjà i avançat) i serveixen per a adquirir coneixements, tals com a ús adequat de les TIC, recursos electrònics de la Biblioteca, cerca i avaluació d'informació, saber citar i presentar un treball; sent la seua fi última l'adequada elaboració del Treballe Fi de Grau (TFG).

La biblioteca alberga el despatx arxive de Germà Bernàcer.

Saló de Graus

La Facultat disposa d'un Saló de Graus amb capacitat per a 100 persones, dotada amb un equip multimèdia. Aquest saló s'utilitza, en particular, per a les xarrades d'informació sobre accés als estudis del grau.

 

 

inici

 

 

Continuar la meua formació

Una vegada superat el grau, es poden continuar els estudis en el nivell de Màster Universitari.
La Universitat d'Alacant ofereix màsters en totes les branques de coneixement.
Consultar l'oferta de màsters:
https://web.ua.es/va/masters-oficials.html

Eixides Professionals

 

Els perfils professionals són:

 • Director/a de comunicació, investigador/a i consultor/a estratègic en publicitat i relacions públiques. Professionals que exerceixen la seua activitat des de l'àmbit de les organitzacions o bé des de l'agència de publicitat o de relacions públiques i similars (comptes i planificació estratègica, per exemple) o des de l'empresa consultora.
  • Responsables de l'àrea de comunicació, director de publicitat i de relacions públiques, d'un organisme o empresa, que estableixen contacte amb els diversos públics potencials, tant interns com externs, com també de la planificació, gestió i control del pla de comunicació anual.
  • Els investigadors i/o consultors estratègics identifiquen el paper específic que ha de tenir la comunicació en cada organització i en les accions de màrqueting.
  • En els dos casos, defineixen les estratègies de comunicació d'acord amb els objectius dels emissors. Planifiquen tant les investigacions ad hoc necessàries per a arribar a definir els eixos fonamentals de la campanya com el desplegament i implantació de les pròpies campanyes que supervisen, executen i/o controlen. Per a fer-ho disposen del seu coneixement dels mercats i de les eines de comunicació, monitoratge i control.
 • Investigadors/es, planificadors/es i compradors/es de mitjans. Aquests professionals planifiquen la idoneïtat i característiques dels suports per a la difusió de les campanyes de comunicació, com també el control i seguiment de l'audiència d'aquests mitjans i la seua eficàcia, d'acord amb els objectius de comunicació definits, amb la finalitat d'arribar a un públic objectiu a través dels mitjans convencionals i no convencionals, mitjançant l'adquisició i creació d'espais i suports en les millors condicions possibles.
 • Creatiu/va i dissenyador/a. Professional especialitzat en creativitat publicitària en tot tipus de suports, des de la conceptualització i visualització de la idea publicitària fins a la seua adequació i integració en els diferents mitjans. Podem identificar les especialitats de: director creatiu, director d'art, redactor i webmestre (creativitat de l'estructura de la web). La tasca d'executar fins a l'art final i controlar la producció física dels suports correspon als experts en producció i tràfic.
 • Gestor/a de comunicació corporativa. Professional responsable de la gestió estratègica de la imatge i de la comunicació corporativa, tant en la seua naturalesa intangible (identitat visual, comunicació i cultura corporativa) com en les seues interrelacions funcionals (financera, comercial, de producció, etc.), i d'establir diàlegs constructius amb els diferents públics rellevants de l'empresa, interns i externs. També s'ocupa de la reputació corporativa, en funció del grau de compliment dels seus compromisos en relació amb els públics implicats.
 

inici

Beques i Ajudes

 

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari a els qui desitgen emprendre-ho:

Vida Universitària

 

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA: 

inici