Pla d'estudis

 

Publicació del Pla d'Estudis: BOE 22/03/2012
Modificació del Pla d'Estudis: BOE 22/07/2015 

 

 

 

 

 

Pla d'estudis per tipus d'assignatura: bàsica, obligatòria o optativa

 
   inici

Optativitat i itineraris

Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, a la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes, que podrà ser elevat en el futur.

Les assignatures optatives estan programades en el primer i segon semestre de quart curs, de les quals l'estudiant ha de superar un total de 36 crèdits. A més, també pot optar per la realització de Pràctiques Externes (12 crèdits) així com per la realització de determinades activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació que fixe la Universitat, per les quals podrà obtenir un reconeixement acadèmic de fins a un màxim de 6 crèdits optatius.

 

Per a una visió de conjunt, també podeu consultar:

 

 

inici