Com és el grau? Grau en Química

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Química   Grau en Química
Grau en Química

Com és el grau?

 

 

Calendari Acadèmic  

 

inici

Resum del Pla d'Estudis

 

S'accedeix a cada assignatura a partir de les taules de la distribució per cursos i d'assignatures optatives. Dins de cada assignatura s'accedeix a la guia docent i a tota la informació rellevant.

 

ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS PER TIPUS DE MATÈRIA
  
TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS
Formació bàsica (FB) 60
Obligatòries (OB) 150
Optatives incloses Pràctiques Externes (OP) 24
Treball de Fi de Grau 6
Total crèdits   240


 
   DISTRIBUCIÓ PER CURSOS
 
PRIMER CURS SEGON CURS TERCER CURS QUART CURS
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8

Química I

6 ECTS

Química II

6 ECTS

Termodinàmica Química

6 ECTS

Sòlids Inorgànics

6 ECTS

Determinació Estructural de Compostos Orgànics

6 ECTS

Química Orgànica Avançada

6 ECTS

Ciència de Materials

6 ECTS

Projectes en Química

6 ECTS

Matemàtiques I

6 ECTS

Matemàtiques II

6 ECTS

Química Orgànica

9 ECTS

Quimiometria i Anàlisi Instrumental

9 ECTS

Química Inorgànica Avançada

6 ECTS

Experimentació en Química Inorgànica

6 ECTS

Assignatura Optativa (2)  

6 ECTS

Treball de Fi de Grau (1)

18 ECTS

Física I

6 ECTS

Física II

6 ECTS

Química Física Avançada

6 ECTS

Cinètica Química

6 ECTS

Assignatura Optativa (2)  

6 ECTS

Química Inorgànica

9 ECTS

Química Quàntica i Espectroscopia

9 ECTS

Biologia

6 ECTS

Operacions Bàsiques de Laboratori I

6 ECTS

Tècniques de Separació

6 ECTS

Qualitat en el Laboratori Analític

6 ECTS

Assignatura Optativa (2)  

6 ECTS

Geologia

6 ECTS

Operacions Bàsiques de Laboratori II

6 ECTS

Química Analítica

6 ECTS

Estereoquímica Orgànica

6 ECTS

Enginyeria Química

6 ECTS

Bioquímica

6 ECTS

Assignatura Optativa (2)  

6 ECTS

Assignatura Optativa (2)  

6 ECTS


(1) Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau (TFG) l'alumnat ha d'acreditar el nivell B1 d'anglès d'acord amb la Normativa establida en la UA.

(2) Optativitat: l'oferta del semestre 7 està composta per 10 assignatures de les quals l'alumnat elegeix 4 i en el semestre 8 l'oferta és de 2 assignatures de les quals ha de cursar una. L'assignatura "Práctiques Externes" pot ser cursada per l'alumnat en qualsevol dels dos semestres. L'adscripció de les assignatures als semestres 7 i 8 es realitzarà establint un procediment de rotació anual d'aquestes.


ASSIGNATURES OPTATIVES
Anàlisi Mediambiental 6 ECTS Química Computacional 6 ECTS
Anàlisi Toxicològic i Forense 6 ECTS Química i Empresa 6 ECTS
Biologia i Biotecnologia Molecular 6 ECTS Química Orgànica Industrial 6 ECTS
Electroquímica y Desenvolupament Sostenible 6 ECTS Química Verda 6 ECTS
Química Farmacèutica 6 ECTS Química dels Aliments 6 ECTS
Energia y Medi Ambient 6 ECTS Pràctiques Externes 6 ECTS
Química Agrícola 6 ECTS

 
+info sobre optatividad

tornar a distribució per cursos

inici

Horaris i calendaris d'exàmens

 

Química

PRIMER CURS

SEGON CURS

TERCER CURS QUART CURS

Matí i Vesprada

VAL: Matí i Vesprada

Matí i Vesprada

VAL: Matí i Vesprada

Matí i Vesprada Matí i Vesprada

 

Calendari Acadèmic del curs 2018-19

Horaris de classes i dates d'exàmens del grau en Química - Facultat de Ciències

Pla d'Estudis

inici

Competències del títol

inici

Pla d'Acció Tutorial (PAT)

 

El Programa d'Acció Tutorial de la Universitat d'Alacant (PAT) pretén proporcionar a l'alumnat universitari acompanyament i assessorament al començament i al llarg de la seua carrera universitària. L'acció tutorial proporcionada pel PAT dóna resposta a dues necessitats prioritàries de l'alumnat universitari: d'una banda, el seu acolliment i inclusió en el context universitari; i, per una altra, el suport i l'orientació en el desenvolupament del seu itinerari acadèmic i professional.

 

El PAT es considera com una acció educativa d'orientació i suport per a l'alumnat, que ofereix la Universitat d'Alacant en tots els seus centres. Es destina a la millora de la qualitat educativa, en oferir un servei d'acompanyament, assessorament i de tutorització a tot l'alumnat de la Universitat d'Alacant.

 

 

Dins de l'acció tutorial, destaquen tres processos clau d'implementació del PAT:

 

 

 

L'estructura PAT de cada centre compta amb una coordinadora o coordinador i un equip tutorial específic. Pots accedir a la informació específica del PAT de la teua Facultat o Escola en el següent enllaç:

 

 

+info:

PAT de la Facultat de Ciéncies

inici

Mobilitat i programes d'intercanvi

 La Facultat de Ciències gestiona, en estreta col·laboració amb el Secretariat de Programes Internacionals i Mobilitat de la Universitat d'Alacant, un programa de mobilitat que integra totes aquelles actuacions els objectius de les quals són:

 

 

Les estades en altres Universitats tant nacionals com de l'estranger es desenvolupen en el marc d'un conveni subscrit entre la Universitat d'Alacant i cadascuna de les Institucions.

+info: 

inici

Pràctiques en empreses i institucions

 

La Facultat de Ciències gestiona un programa de pràctiques dirigit als estudiants que hagen superat, com a mínim, el 50% dels crèdits de la titulació i/o els requisits determinats en el seu pla d'estudis. Aquestes pràctiques tenen com a objectius principals:

Les pràctiques es desenvolupen en el marc d'un conveni subscrit entre la Universitat d'Alacant i cadascuna de les Empreses i Institucions públiques o privades.

 +info:

 

 

inici

Treball de Fi de Grau (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info :

 

inici

 

Requisit lingüístic (en llengua estrangera)

 L'alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s'adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info:

Capacitació docent en llengües 

 

Per a l'alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info :

Reconeixement i transferència de crèdits

 

Reconocimiento de Créditos es la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en otras enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Es decir, es la aceptación de asignaturas superadas en unos estudios universitarios cuando el estudiante accede a una nueva titulación. El concepto de "reconocimiento" ha sustituido, en los estudios de grado, al antiguo concepto de convalidación/adaptación.

Transferencia de créditos es la inclusión en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad en la misma o en otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

+info :

inici

Quadre de responsables del grau

 

La Universitat d'Alacant té certificat el programa AUDIT per a tots els centres. Per això, la Facultat de Ciències té implantat un Sistema de Gestió Interna de la Qualitat que assegura la coordinació docent, tant horitzontal com vertical, i la qualitat en tots els títols.

Estructura

El Sistema de Garantia de Qualitat en la Facultat de Ciències té una estructura de coordinació que està composta per:

Funcionament

 

inici

Normativa d'interès

 

Permanència i continuació en estudis de Grau

La Universitat d'Alacant va aprovar per acord del seu Consell Social, de data 17 de maig de 2017, una nova normativa de permanència d'acord amb un nou model d'ensenyament/aprenentatge centrat en les i els estudiants, dins de la filosofia de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que derogava una anterior de 13 de juliol de 2011.

Avaluació dels aprenentatges

El Consell de Govern de la UA ha regulat els procediments i criteris d'avaluació i de qualificació de resultats, la programació i convocatòria de les proves, la publicitat de les qualificacions i, si escau, els procediments de revisió i reclamació de les mateixes, així com l'emplenament i modificació d'actes

Aquest reglament adapta els criteris de la programació docent al sistema d'avaluació contínua que va inspirar la implantació dels actuals títols oficials de la UA. També agrupa i actualitza anteriors normatives.

Les principals mesures són:

 

Per a completar la informació sobre avaluació de coneixements cal consultar:

 

¿Què és i quins estudiants poden sol·licitar adaptació curricular?

 

És el conjunt d'accions acadèmiques i tècniques que, a sol·licitud d'una o un estudiant, es poden dur a terme, amb la finalitat de facilitar l'accés, permanència i màxim aprofitament del curs acadèmic. L'adaptació curricular es gestionarà atenent als principis de confidencialitat i privadesa

Els estudiants que poden sol·licitar adaptació curricular es divideixen en dos grups:

Les sol·licituds d'adaptació es presentaran dues setmanes abans de l'inici del curs o semestre. Excepcionalment, en qualsevol moment per causes sobrevingudes.

Les sol·licituds d'estudiants del primer grup es remetran al Centre de Suport a l'Estudiant (CAU) i les del segon grup es remetran al centre ( faculteu/escola politècnica )

Hi ha dos nivells d'adaptacions:

+info:

 

 inici

 

 

Altres qüestions acadèmiques d'intéres per a l'alumnat

 

inici

 

 

Informació complementària

 

 

 

inici

 

 

Dubtes freqüents

 

 

inici

 

 

Centre

 

Facultat de Ciències

 Correu electrònic: facu.ciencies@ua.es

 Web: https://ciencias.ua.es/es/

 Tel : (+34) 96 590 3557 / (+34) 965 90 34 00 - ext. 3284

 Fax : (+34) 96 590 3781

+info: Estructura i organització del centre

inici

     

 

  ed3