Com hi accedisc? Grau en Química

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Química   Grau en Química
Grau en Química

Com hi accedisc?

 

 

 

Perfil d'Ingrés

Es considera desitjable que els alumnes que pretenguen cursar estudis de Grau en Química tinguen un perfil cientificotècnic, havent cursat almenys les matèries Matemàtiques II, Física i Química en segon de Batxillerat, sent convenient que disposen de coneixements en les matèries Biologia i Geologia.

Entre les qualitats desitjables del futur estudiant de Química es pot destacar:

 

 

Vies d'accés al grau

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:
 

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula.

Taula 1
ASSIGNATURES Factors de ponderació
0,1 0,2
Biologia   X
Física   X
Geologia   X
Matemàtiques II   X
Química    X
 

Assignatures de la fase voluntària de la PAU i coeficients de ponderació per millorar la nota d'accés al grau en Química (Curso 2019/20)
  

 • BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA:  l'alumnat que haja fet estudis de batxillerat de  plans anteriors i tinga superada la selectivitat  manté la nota d'accés, tot i que pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU ( taula 1 ) o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa). 

  Els alumnes  que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16  i no van superar la selectivitat (o no s'hi van presentar) i els que en  el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat  poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. Poden millorar nota amb la superació d'assignatures que ponderen de la PAU ( taula 1 , només per a l'admissió del curs 2017/18).La seua nota d'accés serà la de l'expedient de batxillerat.

  L' alumnat de l'antic sistema de BUP i COU  manté la qualificació d'accés obtinguda en la prova de selectivitat. Aquests alumnes poden millorar la nota d'admissió presentant-se a la fase voluntària de l'actual PAU ( taula 1 ). Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d'implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d'accés..

  Els estudiants procedents de  sistemes educatius espanyols més antics  (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d'accés que van obtenir. Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d'acord amb les les ponderacions de la taula 1 .  

 • FORMACIÓ PROFESSIONAL.  Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s'hi pot accedir des de qualsevol família professional.

  Es pot millorar la nota d'admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1 .

 • ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS.  Cal  acreditació d'accés  expedida per la UNED.

  Poden reconèixer o examinar-se d'assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d'admissió fins a 14 punts, d'acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1 .

 • ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS,  prèvia sol·licitud d'homologació del títol d'origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

  Se'ls aplicaran les ponderacions de la taula 1 , en cas que s'hagen examinat d'assignatures troncals de modalitat o d'opció i les hagen superat. TITULADOS UNIVERSITARIOS O EQUIVALENTES. Se reserva un 3% de las plazas.

 • ALTRES .  Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.
  +info:
Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures

de

Batxillerat

Paràmetres ponderació
Anàlisi Musical II
Biologia
Ciències de la Terra
i Medioambientals
Dibuix artístic II
Dibuix Tècnico II
Disseny
Economía de la empresa
Electrotècnica
Física
Geografia
Grec
Història de la música
Història de l'Art
Llatí
Llenguatge musical
Lliteratura universal
Matemàtiques Socials
Matemàtiques II
Química
Tècnicas
Tecnología Industrial II

Curs

2010-11

2011-12

0.1                                            
0.2   X X    X     X X                 X X   X

Curs

2012-13

2013-14

2014-15

0.1    
 
        X                         X
0.2   X                                X    

Curs

2015-16

2016-17

0.1                 X                         X
0.2   X X           X                   X  X    

 

Notes de tall per contingent i any acadèmic

CURSOS

OFERTA DE

PLACES

NOTAS DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAYORS 25

MAYORS 40

MAYORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

DIVERSITAT FUNCIONAL

2010-11

60

8,660

5,720

---

---

7,040

---

---

2011-12

60

7,684

6,495

---

---

---

---

---

2012-13

60

9,192

5,000

---

---

5,000

---

---

2013-14

60

8,024

5,000

---

---

5,000

---

---

2014-15

60

9,090

---

---

5,000

5,000

---

5,000

2015-16

60

9,510

---

---

---

5,870

---

---

2016-17

60

9,172

---

---

---

---

---

---

2017-18

60

8,864

---

---

---

---

---

---

2018-19

60

10,176

---

---

---

---

---

5,000

2019-20

60

10,342

---

---

---

5,000

---

---

 

 

Procediment d'Admissió

 

Adaptacions

 TAULA D'EQUIVALÈNCIES DE LA LLICENCIATURA DE QUÍMICA EN EL NOU GRAU DE QUÍMICA

Llicenciatura en Química

Grau en Química

Química Física I (7 crèdits)

Química I (6 crèdits)

Química de les Dissolucions (6,5 crèdits)

Química I (6 crèdits)

Enllaç Químic i Estructura de la Matèria (7 crèdits)

Química II (6 crèdits)

Introducció a l'Estudi de les Molècules Orgàniques (6,5 crèdits)

Química II (6 crèdits)

Introducció a l'Experimentació Química  i a les Tècniques Instrumentals en Química Física (7,5 crèdits)

Operacions Bàsiques del Laboratori I

(6 crèdits)

Introducció a l'Experimentació Química i a les Tècniques Instrumentals en Química Analítica (7,5 crèdits)

Operacions Bàsiques del Laboratori II

(6 crèdits)

Matemàtiques (12 crèdits)

Matemàtiques I (6 crèdits)

Ampliació de Matemàtiques

(8,5 crèdits)

Matemàtiques II (6 crèdits)

Física I (7,5 crèdits)

Física I (6 crèdits)

Física Aplicada (8,5)

Física II (6 crèdits)

Física II (7,5)

Física II (6 crèdits)

 

Biologia (6 crèdits)

Cristal·lografia Pràctica (4,5 crèdits)

Geologia (6 crèdits)

Química Analítica (10 crèdits)

Química Analítica (6 crèdits)

Química Analítica Avançada

(8,5 crèdits)

Tècniques de Separació (6 crèdits)

Experimentació en Química Analítica

(5 crèdits)

Qualitat en el Laboratori Analític

(6 crèdits)

Mètodes Espectroscòpics d'Anàlisis

(7 crèdits)

Quimiometria i Anàlisi Instrumental (9 crèdits)

Electroanàlisi

(7 crèdits)

Química Inorgànica (10 crèdits)

Química Inorgànica (9 crèdits)

Introducció a la  Ciència de Materials (7 crèdits)

Sòlids Inorgànics (6 crèdits)

Química Inorgànica Avançada  (9 crèdits)

Química Inorgànica Avançada (6 crèdits)

Experimentació en Síntesi  en Química Inorgànica (7,5 crèdits)

Experimentació en Química Inorgànica (6 crèdits)

Experimentació en Química Inorgànica (5 crèdits)

 

Ciència de Materials (6 crèdits)

Ciència de Materials (6 crèdits)

Química Orgànica (9,5 crèdits)

Química Orgànica  (9 crèdits)

Estereoquímica Orgànica (5 crèdits)

Estereoquímica Orgànica (6 crèdits)

Experimentació en Síntesi en Química Orgànica (7,5 crèdits)

 

Química Orgànica Avançada (9 crèdits)

Química Orgànica Avançada (6 crèdits)

Determinació Estructural (9 crèdits)

Determinació Estructural de Compostos Orgànics (6 crèdits)

Experimentació en Química Orgànica (5 crèdits)

 

Química Física I (7 crèdits)

Termodinàmica Química (6 crèdits)

Ampliació de Química Quàntica (4,5 crèdits)

Química Quàntica i Espectroscòpia (9 crèdits)

Química Física Avançada II (8,5 crèdits)

Química Física Avançada I (4,5 crèdits)

Química Física Avançada (6 crèdits)

Electroquímica (6 crèdits)

Ampliació de Química Física (4,5 crèdits)

Cinètica Química ( 6 crèdits)

Química Física Avançada II (8,5 crèdits)

Experimentació en Química Física (5 crèdits)

 

Enginyeria Química (10 crèdits)

Enginyeria Química (6 crèdits)

Bioquímica (7 crèdits)

Bioquímica (6 crèdits)

Bioquímica Avançada (4,5 crèdits)

Biologia i Biotecnologia Molecular (optativa) (6 crèdits)

Fonaments de Química Agrícola (4,5 crèdits)

Química Agrícola (optativa) (6 crèdits)

Pràctiques en Empresa (6 crèdits)

Pràctiques Externes (optativa)

(6 crèdits)

 

Projectes en Química (6 crèdits)

 

Treball de Final de Grau (18 crèdits)

 

 

S'han establit dues modalitats d'adaptació, les dues amb la sol·licitud prèvia de l'interessat i subjectes a consideració de la Comissió de Reconeixement i Avaluació d'Expedients. 

Adaptació individualitzada per assignatures:

En la taula anterior estan detallades les equivalències per les quals es reconeixen els crèdits cursats en  la llicenciatura en Química  en la Universitat d'Alacant pels de les assignatures proposades en el nou  grau en Química.

Si l'alumne procedira d'un altre centre, la Comissió de Reconeixement i Avaluació d'Expedients decidiria sobre aquest tema prenent com a referència la taula d'equivalències esmentada.

Adaptació per blocs d'assignatures

 1. Als estudiants que tinguen superat el primer curs de la llicenciatura en Química se'ls reconeixerà el primer curs del grau, a més de les assignatures que els corresponen en la resta de cursos en aplicar la taula d'adaptació a exposada més amunt.
 2. Als estudiants procedents de l'actual llicenciatura se'ls podran adaptar les assignatures optatives o altres assignatures troncals o obligatòries dels plans d'estudi actuals de la llicenciatura en Química sense equivalència directa en el grau per crèdits optatius.
 3. Qualsevol altra adaptació sol·licitada l'atendrà la Comissió de Reconeixement i Avaluació d'Expedients atenent a la legislació vigent.

 

inici

Reconeixement i transferència de crèdits

 

Reconeixement de crèdits

Transferència de crèdits

 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS EN ELS ENSENYAMENTS DE GRAU, MÀSTER UNIVERSITARI I DOCTORAT
Reconeixement de crèdits obtinguts en estudis oficials conforme a anteriors ordenacions universitàries:

En el cas de crèdits obtinguts en estudis oficials de la UA regulats pel RD 1497/1987 , el reconeixement es realitzarà tenint en compte la taula d'adaptació de crèdits de les assignatures d'aquests plans d'estudi amb les assignatures dels nous plans d'estudi regulats pel RD 1393/2007 i el RD 861/2010 que acompanyarà a cada memòria per a la sol·licitud de verificació de títols de la Universitat d'Alacant.

En el cas de crèdits obtinguts en altres estudis oficials , aquests es podran reconèixer tenint en compte l'adequació entre els coneixements associats a les matèries i/o assignatures cursades per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis, respectant-se les següents regles:

 1. que el nombre de crèdits, o si escau hores, siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits o hores de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits, i
 2. que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdit

Reconeixement de crèdits obtinguts en títols de l'actual ordenació i estudis no oficials

Els crèdits podran ser reconeguts tenint en compte l'adequació entre les competències i coneixements adquirits bé en altres mòduls, matèries, assignatures o ensenyaments cursats per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis o bé que tinguen caràcter transversal, respectant-se les següents regles:

En el cas particular dels ensenyaments de Grau, el reconeixement de crèdits haurà de respectar a més les següents regles bàsiques:

Reconeixement d'experiència laboral i/o professional:

A tenir en compte:

El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir d'experiència professional o laboral i d'ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis. El reconeixement d'aquests crèdits no incorporarà qualificació dels mateixos pel que no computaran a l'efecte de baremación de l'expedient.

No obstant l'anterior, els crèdits procedents de títols propis podran, excepcionalment, ser objecte de reconeixement en un percentatge superior o, si escau, ser objecte de reconeixements íntegrament sempre que el corresponent títol propi haja sigut extingit i substituït per un títol oficial.

Reconeixement de crèdits en programes de mobilitat

Els estudiants que participen en programes de mobilitat nacionals o internacionals subscrits per la Universitat d'Alacant, cursant un període d'estudi en altres Institucions d'Educació Superior, obtindran el reconeixement complet que es derive de l'acord acadèmic (Learning Agreement) establit abans de la seua partida. Així mateix, seran objecte de reconeixement els crèdits cursats en ensenyaments oficials regulats mitjançant convenis o acords interuniversitaris que així ho arrepleguen específicament. En tots dos casos, no serà necessari l'informe de les Comissions de Centre o d'Universitat, atès que aquest reconeixement està sotmès a compromisos previs.

Reconeixement d'assignatures de Cicles Formatius de Grau Superior

Els estudiants amb un Cicle Formatiu de Grau Superior podrà sol·licitar el reconeixement d'assignatures en el Grau sempre que pertanguen a la mateixa branca de coneixement. L'alumnat que sol·licite reconeixements des d'un cicle formatiu només ha de presentar el certificat acadèmic expedit pel centre de formació professional.

Existeixen taules de reconeixement des dels diferents cicles formatius a graus de la UA. Més informació en els centres corresponents.


inici

 

 Trasllat d'expedient des d'altres universitats per a continuació d'estudis de grau