Per què estudiar el grau? Grau en Química

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Química   Grau en Química
Grau en Química

Per què estudiar el grau?

 

 

Objectius generals del títol

 

L'objectiu fonamental del títol és formar professionals de perfil científic-tecnològic, amb un coneixement global en les àrees relacionades amb la química que els capacite per a integrar-se en el mercat laboral i/o continuar la seua formació en estudis de màster. Tot això amb la finalitat última de contribuir, juntament amb altres professionals, a aconseguir el màxim aprofitament dels recursos naturals, la mínima generació de contaminants i la valorització i gestió dels residus industrials impulsant, al seu torn, el compromís ètic dels futurs professionals amb els drets humans i la sostenibilitat del medi ambient.

Els graduats i graduades en Química podran exercir la seua activitat en el sector productiu, departaments d'investigació i desenvolupament, com a docents en diferents nivells educatius, en l'àmbit de la gestió i en el dels negocis relacionats amb la química i altres àrees afins.

Es defineixen els següents objectius generals per al títol de grau en Química per la Universitat d'Alacant:

inici


 

Estructura dels Estudis

El Pla d'Estudis del Grau en Química per la Universitat d'Alacant té un total de 240 crèdits distribuïts en quatre cursos amb 60 crèdits ECTS en cadascun, i una organització temporal amb una distribució homogènia del treball que cal dur a terme en 30 ECTS per semestre. Els 240 crèdits inclouen tota la formació teòrica i pràctica que l'estudiant ha d'adquirir.

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats, s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

 

Distribució de crèdits per tipus de matèria

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

60

Obligatòries

132

Optatives

30

Treball de final de grau

18

Crèdits totals

240

 

Explicació general del pla d'estudis

El Pla d'Estudis s'estructura en quatre mòduls (bàsic, fonamental, complementari i avançat).

 • El mòdul bàsic comprèn el primer curs, amb 60 crèdits dels quals 48 són bàsics de la branca de ciències (BR) i està compost per les matèries: Matemàtiques, Física, Química, Biologia i Geologia. Al costat d'aquestes, s'ha dissenyat la matèria Operacions Bàsiques de Laboratori (OBL), que es considera bàsica i d'interès transversal dins de la titulació, de 12 crèdits (T), l'objectiu del qual és l'adquisició d'habilitats pràctiques de laboratori i de competències transversals, com són les competències informàtiques i informacionales, les de comunicació oral i escrita, la lectura de documentació en anglès (competències transversals destacades com a prioritàries en la Universitat d'Alacant), així com el treball en equip.

Les matèries descrites per al primer curs (mòdul bàsic) es concreten en un total de 10 assignatures de 6 crèdits cadascuna.

 • El mòdul fonamental, de caràcter obligatori, s'imparteix en segon i tercer curs (semestres 3, 4, 5 i 6). L'alumne cursa 27 crèdits de cadascuna de les matèries de les quatre àrees fonamentals de la química (Química Analítica, Química Física, Química Inorgànica, i Química Orgànica). Cada matèria s'estructura en tres assignatures de 6 crèdits i una de 9 crèdits en les quals s'imparteixen els continguts teòrics i pràctics de la matèria. Els crèdits de pràctiques de laboratori es distribueixen de manera diferent en cadascuna de les quatre matèries.

Dins del tercer curs s'inclouen, a més, amb caràcter obligatori, les matèries Enginyeria Química i Bioquímica (cadascuna de 6 crèdits) en els semestres 5 i 6 respectivament.

 • Aquestes dues matèries, juntament amb les matèries Ciències dels Materials i Projectes en Química, obligatòria en quart curs (semestre 8), constitueixen el mòdul complementari, format per quatre matèries que complementen la formació del graduat en Química i possibilita l'adquisició de les competències necessàries per a exercir totes les atribucions professionals que els professionals de la química tenen regulades mitjançant els decretssegüents: Decret de 2 de setembre de 1955 (Decret de professionalitat); Decret 2.81/1963, de 10 d'agost, sobre regulació del doctorat en Química Industrial i facultats dels llicenciats, i Reial Decret 1163/2002, de 8 de novembre, pel qual es creen i es regulen les especialitats sanitàries per a químics, biòlegs i bioquímics.

La inclusió de les pràctiques de laboratori dins de les assignatures permet una relació més bona entre teoria i pràctica. A més, en algunes matèries com Química Analítica i Química Inorgànica es planteja la realització d'assignatures fonamentalment pràctiques en el semestre 6, amb les quals es pretén que l'alumne integre tots els procediments i coneixements que ha adquirit en aquestes matèries i els aplique a la resolució de problemes complexos i amb un elevat grau d'autonomia.

 • El mòdul avançat consta de la matèria Optatives, de 78 ECTS constituïda per una oferta de 13 assignatures optatives de 6 crèdits cadascuna, incloent-hi l'assignatura optativa Pràctiques Externes. L'alumne ha de triar un total de 5 assignatures d'entre les oferides. Es tracta majoritàriament d'assignatures de caràcter aplicat que tenen com a objectiu completar la formació dels futurs graduats, proporcionant una visió de la química des de diferents àmbits. L'oferta d'assignatures optatives és la següent: Anàlisi Mediambiental, Anàlisi Toxicològica, Biologia Molecular i Biotecnologia, Electroquímica i Desenvolupament Sostenible, Energia i Medi Ambient, Pràctiques Externes, Química Agrícola, Química Computacional, Química i Empresa, Química Farmacèutica, Química Orgànica Industrial, Química Verda.

La temporalitat de les assignatures optatives podrà ser modificada dins del mateix curs en funció de l'organització del centre. 

El període de realització de les pràctiques externes pot variar de semestre en funció de la disponibilitat de les empreses en què es realitzen.

 • Per a la realització de pràctiques externes, que poden ser reconegudes per sis crèdits optatius, s'ha establit un marc de col·laboració entre la Universitat i les empreses i institucions col·laboradores mitjançant convenis específics que permeten oferir als alumnes la possibilitat de treballar en empreses i institucions públiques o privades de l'àmbit de la química, possibilitant un primer contacte amb el món laboral i potenciant l'ocupabilitat.
 • El Treball de Final de Grau, que constitueix la fase final del Pla d'Estudis, s'ha dissenyat amb un total de 18 ECTS. Aquest s'ha dividit en tres blocs de 6 ECTS, dos blocs que s'han denominat experimentals, i un bloc de redacció. En els blocs experimentals, l'alumne podrà dur a terme diverses activitats, entre les quals, la recerca d'informació, recollida i  anàlisi de dades, investigació (en laboratori, computacional, en processos industrials, bibliogràfica, etc.). Aquestes activitats podran fer-se en departaments, instituts d'investigació, empreses i institucions, depenent de les característiques de l'activitat científica plantejada. Prèviament a l'avaluació del treball de final de grau, l'alumne ha d'acreditar el nivell B1 d'anglès d'acord amb la normativa establida en la UA.

En tot cas, l'estudiant haurà de tenir garantida la possibilitat d'obtenir reconeixement acadèmic de fins a un màxim de sis crèdits optatius del total del pla d'estudis cursat, per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. Per a açò, la Universitat d'Alacant disposa d'un Reglament per al reconeixement acadèmic d'activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. (http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2490.pdf
Abans del començament de cada curs acadèmic, el Consell de Govern definirà la naturalesa de les activitats que tindran aquest reconeixement acadèmic.

En el Pla d'Estudis es proposa la realització de pràctiques externes optatives segons aquestes modalitats:

 1. Pràctiques no vinculades al treball de final de grau: les pràctiques externes, una vegada fetes i aprovades, podran ser reconegudes per 6 crèdits optatius.
 2. Pràctiques externes relacionades amb el treball de final de grau: es poden fer 6 crèdits optatius com a pràctiques externes i continuar amb un o dos dels blocs experimentals del treball de final de grau amb un màxim de 18 ECTS. 

L'alumne podrà fer fins a 12 crèdits de pràctiques externes lligades exclusivament als blocs experimentals del treball de final de grau. En aquest cas, el Suplement al Títol especificarà que l'alumne ha fet part del treball de finalització de grau mitjançant pràctiques externes.

   inici

 

Trets d'identitat

 

El grau en Química per la Universitat d'Alacant presenta com un dels seus trets més representatius una àmplia formació pràctica que es desenvolupa en els diversos tipus de classes pràctiques que es detallen a continuació:

 • Seminaris i/o pràctiques de problemes: Es realitzen activitats d'aplicació dels continguts teòrics, de desenvolupament d'aspectes complementaris de la matèria, de resolució de qüestions i problemes que el professor proposa amb antelació a l'alumnat i que pretenen fomentar la participació activa i crítica de l'alumne.
 • Classes pràctiques de laboratori i d'ordinador: Són sessions en les quals es plantegen i desenvolupen experiments, càlculs o procediments de tractament i anàlisi de dades, i s'interpreten els resultats obtinguts. Usualment, l'alumnat presenta un informe basat en el seu diari de laboratori, en el qual exposen els resultats experimentals acompanyats d'una discussió i crítica dels mateixos
 • Tutories en grup: En elles es realitza un seguiment més directe i personal de l'alumnat que permet orientar-ho en la matèria, conèixer i desenvolupar les seues motivacions i actituds, treballar i discutir qüestions concretes, resoldre dificultats concretes i realitzar un seguiment del treball diari relacionat amb l'assignatura.
A més, en funció de la naturalesa de les assignatura, es realitzen entre unes altres, les següents activitats formatives: treballs individuals o en grup (planificació, realització, exposició i debat), assistència a conferències, taules redones, reunions o discussions científiques, visites a empreses i institucions, etc. Aquestes activitats van incrementant el seu percentatge en els cursos més avançats del grau.

Un altre tret diferenciador és que les classes expositives ( classes de teoria en grup gran que consisteixen bàsicament en lliçons impartides pel professor i estan dedicades a l'exposició dels continguts teòrics i a la resolució de problemes o exercicis) es fomenta la participació activa de l'alumnat. En aquestes classes, el professorat utilitza diverses TIC, incloent presentacions interactives en l'aula, tutories virtuals i una altra sèrie d'utilitats a través de la intranet de la Universitat d'Alacant (UACloud) que permeten, per exemple, la realització d'activitats no presencials d'aprenentatge autònom i el seu seguiment pel professorat (autoavaluació, debats, fòrums, etc%o2026). L'ús de l'UACloud és generalitzat en totes les assignatures i permet a l'alumnat des de qualsevol punt tenir accés a tota la informació (guia docent) i tots els materials relacionats amb la mateixa (presentacions, qüestions, material complementari, etc.)

Un tercer tret d'identitat del grau en Química és la intensa activitat investigadora, desenvolupada pels professors que imparteixen docència en la titulació organitzats en 19 grups de recerca, en diverses àrees científiques (adhesió i adhesius, catàlisi i electrocatàlisi, medi ambient i energia, materials avançats i nanomaterials, entre altres). De fet, l'any 2017 s'estan desenvolupant 124 projectes de recerca, en els quals estan implicats 214 professors, i que suposen una captació de fons de més de nou milions d'euros. Aquesta intensa activitat investigadora ha permès a la Facultat de Ciències situar-se entre les 200 primeres universitats del món segons el rànquing de Shanghài durant dos cursos consecutius. Finalment, relacionada amb aquest tret diferenciador, està l'oferta de vuit programes de doctorat, entre els quals destaca el de "Ciència de Materials" que disposa de l'Esment d'Excel·lència (MEE20110051). En els dos últims cursos acadèmics (2015-16 i 2016-17 fins a maig) s'han defensat 26 tesis doctorals, de les quals 14 han obtingut l'esment de "Doctor Internacional".

   inici

 

Recursos i instalacions

 

Instal·lacions de la Facultat de Ciències

La Facultat compta amb 16 departaments que totalitzen més de 350 professors. En tots els edificis es disposa de despatxos, laboratoris docents i de recerca. No existeixen barreres arquitectòniques que impedisquen a persones amb discapacitat física accedir a les dependències de la Facultat i dels departaments que imparteixen docència en la titulació.

 

cien

 

CTQ

 

 

 

Aules

Es compta amb 12 aules de grandàries entre 80 i 160 llocs en les quals té preferència la Facultat de Ciències per al seu ús en la docència de les seues titulacions. Totes les aules estan equipades amb pissarra, pantalla de projecció fixa, retroprojector, videoproyector, ordinador i punt de connexió a la xarxa informàtica. A més, en les consergeries es disposa de videoproyectores, i ordinadors portàtils per a ser utilitzats en qualsevol espai de la Facultat prèvia sol·licitud.

 aul3

 
 

Sales de treball i estudi

Així mateix, és disposa d'una sala de treball amb 30 llocs, dues ixes d'ordinadors de lliure accés amb 15 equips, cadascuna, connectats a la xarxa informàtica, i una sala d'estudi amb 160 llocs (Biblioteca). Aules d'informàtica. És disposa de quatre aules d'informàtica equipades amb 25 llocs de treball cadascuna. Alguns departaments han dotat d'ordinadors espais propis, generalment prop dels seus laboratoris docents, a fi de compaginar l'ús d'ordinadors amb pràctiques de laboratori. Existeixen un total de quatre aules d'aquest tipus. 

 

 

 

esp4

 

Seminaris

En les dependències assignades als departaments amb docència en la titulació de Química hi ha un total d'11 espais habilitats per a cursos de doctorat, assignatures optatives i seminaris de classes pràctiques. La majoria compta amb una petita biblioteca que serveix a més com a lloc de reunió, celebració de consells de departament, etc. La utilització de seminaris i biblioteques de departament és gestionada pel propi departament, tenint prioritat les activitats desenvolupades pels seus professors. No obstant açò, aquests espais estan a la disposició de la Facultat en l'horari restant.

 

      

 

Laboratoris

Els departaments de la Facultat que impartirien docència en el nou Grau en Química compten amb 64 laboratoris, amb capacitats compreses entre 10 i 64 alumnes, que totalitzen una superfície propera als 4000 m 2 .

Dotacions de laboratoris en els departaments que impartiran docència en la titulació: Biotecnologia, 2 (118 m 2 ); Agroquímica i Bioquímica, 2 (299 m 2 ) ; Ciències de la Terra i del Medi ambient 1 (95 m 2 ); Ecologia, 1 (109 m 2 ); Física Aplicada 4, (407 m 2 ); Enginyeria Química, 26 (716 m 2 ); Química Analítica, Nutrició i Bromatologia, 4 (475 m 2 ); Química Física 7 (738 m 2 ); Química Inorgànica, 6 (422 m 2 ); Química Orgànica, 11 (587); Total, 64 (3.966 m 2 ).

Cal destacar que també es disposa de plantes pilot en les quals es desenvolupen algunes pràctiques docents en les àrees de Química Física, Química Orgànica, Química Inorgànica i Enginyeria Química. Els equips instrumentals dels Serveis Tècnics d'Investigació s'utilitzen ocasionalment per a la docència pràctica d'assignatures optatives.

Els laboratoris i plantes pilot estan dotats amb els elements indispensables en matèria de seguretat i salut. Els residus tòxics generats en les pràctiques es guarden en recipients específics i els tècnics de laboratori gestionen el seu emmagatzematge i recollida dins d'un pla integral de la UA per a la recollida i tractament de residus que gestiona el Servei de Prevenció. 

 

 

 

lab2

 

Biblioteca

La Biblioteca de Ciències compta amb una superfície de 409 m 2 , 148 llocs de lectura, 7 llocs informatitzats, 29.433 monografies, 5.111 llibres electrònics, 123 subscripcions a revistes en paper, 2.056 subscripcions a revistes on-line, i accés a 13 bases de dades informatitzades. Els alumnes disposen, tant en la Biblioteca de la Facultat com en la Biblioteca General, de manuals de la bibliografia recomanada pel professorat de les diferents assignatures.

 

               bib1    bib2

    

 Salons d'actes

La Facultat disposa d'una Sala de Juntes amb capacitat per a 60 persones, dotada amb un equip multimèdia i pissarra tàctil. En l'edifici d'Òptica, adscrit a la Facultat de Ciències, es disposa d'un saló d'actes amb capacitat per a 200 persones. Recentment s'ha habilitat una nova sala de reunions amb capacitat per a 20 persones.

 

 sal1

 

Altres dependències

Existeixen espais destinats als responsables acadèmics del programa formatiu. S'ha habilitat un espai per a les reunions de les diferents associacions d'alumnes de la Facultat i per a la delegació d'alumnes. Recentment s'ha condicionat un espai per a albergar l'OPEMIL que proporciona una atenció individualitzada als alumnes. Aquesta oficina presta, entre uns altres, els següents serveis:

 

 

 

Convenis amb empreses i institucions per a la realització de pràctiques externes

La Universitat d'Alacant ha formalitzat convenis amb diferents empreses privades i institucions públiques, per a la realització de pràctiques externes per part de l'alumnat de la Llicenciatura en Química que així ho sol·licite. Aquestes pràctiques són supervisades per un tutor acadèmic. El programa de pràctiques externes està en funcionament des de l'any 2000 i integra un total de 89 empreses i institucions públiques, que es relacionen en l'Annex 2. Des del curs 2003-2004 fins al passat curs 2007-2008 han realitzat pràctiques externes 131 alumnes de la llicenciatura en Química.


Convenis amb universitats per a intercanvi d'estudiants (Erasmus, SICUE i uns altres)

L'alumnat de la titulació en Química de la Universitat d'Alacant gaudeix de la possibilitat de participar en programes d'intercanvi acadèmic amb nombroses universitats, dins dels programes Erasmus, SICUE, Aitana i DRAC. Entre els cursos 2003-2004 i 2007-2008 han gaudit de beques Erasmus 28 alumnes, que han realitzat estades en alguna de les 25 universitats europees amb les quals s'han desenvolupat convenis. Així mateix, existeixen convenis en vigor amb 26 universitats espanyoles (SICUE), i 16 per al programa d'intercanvi no europeu.


Instituts Universitaris d'Investigació

En la Universitat d'Alacant existeixen diversos instituts universitaris orientats a la recerca en Química i matèries afins, en els quals participen professors i investigadors de la Facultat de Ciències: Institut Universitari de Síntesi Orgànica, Institut Universitari de Materials, Institut Universitari d'Electroquímica, Institut de l'Aigua, etc. Aquestes instal·lacions i infraestructures podran ser utilitzades de forma puntual en els ensenyaments de grau, en particular en relació amb assignatures optatives i realització de treballs de finalització de grau.

 inst1

 

Procediments per a la revisió, el manteniment, la seguretat i l'actualització dels recursos i serveis en la Universitat d'Alacant

Existeix un Pla de Qualitat de Pràctiques de Laboratori , finançat amb una partida pressupostària anual per a l'adquisició i manteniment del material fungible i inventariable de laboratori. En els últims dos anys s'ha realitzat un esforç important per part del SIBYD i de la Facultat de Ciències per a garantir l'existència d'un nombre suficient de manuals a la disposició de l'alumnat. Es realitzen revisions periòdiques per a comprovar que existeixen exemplars de tota la bibliografia recomanada en les fitxes del programa de les assignatures, que els professors introdueixen en el Campus Virtual abans del període de matrícula. És de destacar el gran avanç que ha suposat la contractació de portals electrònics per a l'accés a gran nombre de revistes i llibres en format electrònic. L'accés a la bibliografia es realitza a través del catàleg UNICORN entrant en la pàgina web de la UA. Els resultats de l'enquesta realitzada a l'alumnat durant l'avaluació del servei es poden consultar en la pàgina web d'aquest servei. El Servei de Prevenció de la Universitat d'Alacant assessora quant a la gestió i integració de la prevenció de riscos laborals, duent a terme, entre altres comeses, avaluacions de riscos de les condicions de seguretat i salut en els llocs de treball i dependències utilitzades per a la docència i la recerca.

Actualització i Manteniment de Recursos Tecnològics

Manteniment de la xarxa. La responsabilitat del manteniment de la xarxa local (cablejada i wifi) de la Universitat d'Alacant recau en el Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa, i, dins d'aquest, en la seua part tècnica, la responsabilitat forma part de les competències del Servei d'Informàtica de la Universitat d'Alacant. El Servei compta amb un àrea especialitzada en xarxes.

Manteniment d'ordinadors centrals. El maquinari dels ordinadors centrals de marca IBM està en garantia o coberts amb un contracte de manteniment amb l'empresa IBM. La resta d'ordinadors centrals tenen garantia estesa. El programari és mantingut per l'àrea de sistema del Servei d'Informàtica de la UA.

Campus Virtual. Campus Virtual ha sigut desenvolupat de forma íntegra amb recursos i personal propi i en ell participa, en major o menor mesura, tota l'organització universitària.

Suport a usuaris. Existeix un servei telefònic d'atenció a usuaris de 9 a 21h els dies laborables. Aquest servei es complementa amb el descrit anteriorment de suport i assistència tècnica in situ. Existeix un servei de suport mitjançant correu electrònic especialment dedicat a estudiants i a la xarxa wifi. Així mateix, s'ha habilitat un portal amb serveis per a la xarxa sense fil o també es pot consultar l'àrea de Webs i Internet que existeix en el portal central de la Universitat d'Alacant. Aquest servei es complementa amb un servei presencial a càrrec de becaris d'informàtica formats en el Servei d'Informàtica.

Recursos i instal·lacions de la UA i la Facultat de Ciències per al grau en Química

   inici

 

Continuar la meua formació

 El títol de graduat/a en Química permet l'accés a màsters de caràcter professional i/o de recerca i altres postgraus atenent a la normativa vigent.

Si el/la graduat/a desitja ampliar els seus coneixements en altres branques afins de la ciència pot optar, entre uns altres, per diversos màsters que ofereix la Universitat d'Alacant. Una possible continuació d'estudis és el màster en Enginyeria Química que capacita per a la professió regulada d'Enginyer/a Químic/a. Màster universitari en Ciència de Materials, màster universitari en Electroquímica. Ciència i Tecnologia, màster universitari en Gestió Sostenible i Tecnologies de l'Aigua, màster universitari en Nanociencia i Nanotecnologia Molecular, màster universitari en Química Ambiental i Sostenible, màster universitari en Química Mèdica, màster universitari en Enginyeria dels Materials, Aigua i Terreny, màster universitari en Biomedicina, màster universitari en Biotecnologia per a la Salut i la Sostenibilitat, màster universitari en Gestió i Restauració del Mitjà Natural.

 

 inici

Eixides Professionals

L'oferta d'ocupació per als graduats en Química és molt àmplia, i abraça sectors que van des del de serveis fins a l'industrial, passant pel sector educatiu i la investigació. Per a cobrir aquesta demanda per part d'empreses i institucions, es considera necessari establir els perfils següents:

   inici

 

Beques i Ajudes

Informació sobre els mitjans existents per facilitar l'accés a l'estudi universitari a qui vulguin emprendre-lo:

   inici

 

Vida Univesitària

Más información sobre el campus y las actividades o recursos, organizados por o relacionados con, la UA:

 

   inici