Com és el grau? Grau en Relacions Internacionals

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Relacions Internacionals   Grau en Relacions Internacionals
Grau en Relacions Internacionals

Com és el grau?

 

 

 

 

Calendari Acadèmic

 

inici

 

 

Resum del Pla d'Estudis

 

Pla resumit [pdf]
Estructura del pla d'estudis per tipus de matèria 

 

TIPUS DE MATÈRIA

CRÈDITS

Formació bàsica (FB)

60

Obligatòries (OB)

156

Optatives (OP)

18

Treball de Fi de Grau

6

Total crèdits 

240

 

 

Distribució per cursos

 

PRIMER CURS

SEGON CURS

TERCER CURS

QUART CURS

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Semestre 5

Semestre 6

Semestre 7

Semestre 8

Història de les Relacions Internacionals en el Món Contemporani
6 ECTS
Antropologia Social i Cultural
6 ECTS
Anglés per a les Relacions Internacionals I
6 ECTS

 

Anglés per a les Relacions Internacionals II
6 ECTS

 

Llengua Francesa per a les Relacions Internacionals I
6 ECTS
Llengua Francesa per a les Relacions Internacionals II
6 ECTS
Fiscalitat Internacional
6 ECTS
Estudis Regionals de l'Àrea III (Amèrica del Nord i Llatinoamèrica)
6 ECTS
Economia
6 ECTS

 

Ètica en les Relacions Internacionals
6 ECTS

 

Dret Internacional Públic
6 ECTS
Organitzacions Internacionals
6 ECTS
Dret de la Unió Europea
6 ECTS
Dret Penal Internacional i Transnacional
6 ECTS
Política Exterior i Diplomàcia Pública Espanyola
6 ECTS

Treball de Fi de Grau (1)

6 ECTS

Geografia i Geopolítica Mundial
6 ECTS

 

Sociologia de les Relacions Internacionals
6 ECTS

 

Gestió d'Empreses Multinacionals
6 ECTS
Comerç Internacional
6 ECTS
Disseny i Gestió de Projectes Empresarials Internacionals
6 ECTS
Dret Internacional Econòmic
6 ECTS
Estudis Regionals de l'Àrea I (Mediterrani)
6 ECTS

Assignatures Optatives (2)

18 ECTS

Política Internacional i Governança Global
6 ECTS
Política Econòmica Internacional
6 ECTS
Dret Internacional Privat en la Societat Multicultural
6 ECTS
Mètodes Quantitatius Aplicats a les Relacions Internacionals
6 ECTS
Dret dels Negocis Internacionals
6 ECTS
Nacionalitat i Estrangeria
6 ECTS
Estudis Regionals de l'Àrea II (Àsia-Pacífic)
6 ECTS
Introducció a les Relacions Internacionals
6 ECTS
Dret Constitucional General i Comparat
6 ECTS

Polítiques de Seguretat en el Marc Internacional
6 ECTS

Cooperació Jurídica Internacional
6 ECTS
Màrqueting Internacional
6 ECTS
Finances Internacionals
6 ECTS
Mètodes Alternatius de Resolució de Conflictes en l'Àmbit Internacional
6 ECTS

 

(1) Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau, l'alumnat ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la UA es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes, que podrà ser elevat en el futur.

 

(2) Optativitat: Es cursaran 18 ECTS optatius a elegir entre les assignatures que es relacionen a continuació. També es pot optar per determinades activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, que fixe la Universitat, per les quals es podrà obtenir un reconeixement acadèmic de fins a un màxim de 6 crèdits optatius.

 

ASSIGNATURES OPTATIVES

Dret Ambiental i de la Sostenibilitat

6 ECTS

El Món Àrab Islàmic Mediterrani en les Relacions Internacionals

6 ECTS

Sistema Internacional de Cooperació al Desenvolupament 6 ECTS
La Globalització Econòmica en Perspectiva Històrica 6 ECTS
Relacions Institucionals i Protocol Internacional 6 ECTS
Lingüística i Interculturalitat: Comunicació Eficaç per a les Relacions Internacionals 6 ECTS
Organitzacions i Institucions Econòmiques Internacionals 6 ECTS
Comunicació Corporativa Internacional

6 ECTS

Conflictes Territorials i Migracions Forçades

6 ECTS

Propietat Intel·lectual, Industrial i Tecnologia de la Informació

6 ECTS

Sistemes Socials i Comparats: Global Sociology

6 ECTS

 

   inici

 

 

 

Horaris i calendaris d'exàmens

 

https://derecho.ua.es/va/estudios/relacions-internacionals/horaris-relacions-internacionals.html

 

inici

Competències del títol

 

 

 

 

inici

Pla d'Acció Tutorial (PAT)

 

El Programa d'Acció Tutorial de la Universitat d'Alacant (PAT) pretén proporcionar a l'alumnat universitari acompanyament i assessorament al començament i al llarg de la seua carrera universitària. L'acció tutorial proporcionada pel PAT dóna resposta a dues necessitats prioritàries de l'alumnat universitari: d'una banda, el seu acolliment i inclusió en el context universitari; i, per una altra, el suport i l'orientació en el desenvolupament del seu itinerari acadèmic i professional.

 

El PAT es considera com una acció educativa d'orientació i suport per a l'alumnat, que ofereix la Universitat d'Alacant en tots els seus centres. Es destina a la millora de la qualitat educativa, en oferir un servei d'acompanyament, assessorament i de tutorització a tot l'alumnat de la Universitat d'Alacant.

 

 

Dins de l'acció tutorial, destaquen tres processos clau d'implementació del PAT:

 

 

 

L'estructura PAT de cada centre compta amb una coordinadora o coordinador i un equip tutorial específic. Pots accedir a la informació específica del PAT de la teua Facultat o Escola en el següent enllaç:

 

+info:

 

inici

Mobilitat i programes d'intercanvi

 

Ens encarreguem de gestionar els programes de mobilitat en coordinació amb el Secretariat de Mobilitat i fomentar les accions d'internacionalització de la nostra Facultat, amb l'objectiu de promoure la mobilitat entre els nostres estudiants i facilitar l'acolliment i integració dels estudiants internacionals.

+info: 

 

inici

Pràctiques en empreses i institucions

 

En el Vicedeganat de Pràctiques Externes i Mobilitat gestionem les pràctiques acadèmiques en empreses o institucions de caràcter públic o privat, integrades en els estudis de Grau en Dret, Grau en Criminologia, Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans, Grau en Gestió i Administració Pública, doble grau en Dret i Criminologia, a més dels Màsters en Advocacia,Gestió Administrativa Dret de Danys. A través de la realització de pràctiques es pretén completar la formació acadèmica de l'alumnat i que adquirisca una experiència professional.

+info:

 

inici

Treball de Fi de Grau (TFG)

 

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info :

 

inici

Requisit lingüístic (en llengua estrangera)

 

L'alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s'adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info:

 

inici

Capacitació docent en llengües

 

Per a l'alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info:

inici

Reconeixement i transferència de crèdits

 

Reconeixement de Crèdits és l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en altres ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial. És a dir, és l'acceptació d'assignatures superades en uns estudis universitaris quan l'estudiant accedeix a una nova titulació. El concepte de "reconeixement" ha substituït, en els estudis de grau, a l'antic concepte de convalidació/adaptació.

Transferència de crèdits és la inclusió en l'expedient i en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant de la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat en la mateixa o en una altra universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial.

+info:

 

inici

Quadre de responsables del grau

 

Comissió del Grau en Relacions Internacionals

Curs acadèmic 2018-2019

+info:

inici

 

 

Normativa d'interès

 

  Permanència i continuació en estudis de Grau

La Universitat d'Alacant va aprovar per acord del seu Consell Social, de data 17 de maig de 2017, una nova normativa de permanència d'acord amb un nou model d'ensenyament/aprenentatge centrat en les i els estudiants, dins de la filosofia de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que derogava una anterior de 13 de juliol de 2011.

 

Avaluació dels aprenentatges

El Consell de Govern de la UA ha regulat els procediments i criteris d'avaluació i de qualificació de resultats, la programació i convocatòria de les proves, la publicitat de les qualificacions i, si escau, els procediments de revisió i reclamació de les mateixes, així com l'emplenament i modificació d'actes

Aquest reglament adapta els criteris de la programació docent al sistema d'avaluació contínua que va inspirar la implantació dels actuals títols oficials de la UA. També agrupa i actualitza anteriors normatives.

Les principals mesures són:

+info:

Per a completar la informació sobre avaluació de coneixements cal consultar:

 

¿Què és i quins estudiants poden sol·licitar adaptació curricular?

És el conjunt d'accions acadèmiques i tècniques que, a sol·licitud d'una o un estudiant, es poden dur a terme, amb la finalitat de facilitar l'accés, permanència i màxim aprofitament del curs acadèmic. L'adaptació curricular es gestionarà atenent als principis de confidencialitat i privadesa

Els estudiants que poden sol·licitar adaptació curricular es divideixen en dos grups:

Les sol·licituds d'adaptació es presentaran dues setmanes abans de l'inici del curs o semestre. Excepcionalment, en qualsevol moment per causes sobrevingudes.

Les sol·licituds d'estudiants del primer grup es remetran al Centre de Suport a l'Estudiant (CAU) i les del segon grup es remetran al centre ( faculteu/escola politècnica )

Hi ha dos nivells d'adaptacions:

+info:

 

inici

Altres qüestions acadèmiques d'intéres per a l'alumnat

inici

Informació complementària

inici

Dubtes freqüents

inici

Centre

Facultat de Dret

Correu electrònic: facu.dret@ua.es

Web: https://derecho.ua.es/

Tel : (+34) 96 590 3573

Fax : (+34) 96 590 9896

Twitter:  https://twitter.com/derecho_ua

+info: Organització del centre