Per què estudiar el grau? Grau en Relacions Internacionals

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Estudis
Logo Grau en Relacions Internacionals   Grau en Relacions Internacionals
Grau en Relacions Internacionals

Per què estudiar el grau?

 

Objectius generals del títol

Aquest grau vol l'equilibri entre la formació teòrica i la pràctica, l'adquisició de coneixements i el desenvolupament de competències, amb l'objectiu de formar professionals amb una base científica sòlida i un marcat caràcter interdisciplinari i internacional, de manera que els graduats siguen competents per a exercir funcions relacionades amb:

inici

Estructura dels Estudis

D'acord amb l'article 5.1 del RD 1393/2007, el compliment dels objectius previstos en els plans d'estudis conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials es mesurarà en crèdits europeus (ECTS) que segons l'article 5 del RD 1125/2003, es defineix com "la unitat de mesura de l'haver-hi acadèmic que representa la quantitat de treball de l'estudiant per a complir els objectius del programa d'estudis i que s'obté per la superació de cadascuna de les matèries que integren els plans d'estudis dels diversos ensenyaments conduents a l'obtenció de títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional. En aquesta unitat de mesura s'integren els ensenyaments teòrics i pràctiques, així com altres activitats acadèmiques dirigides, amb inclusió de les hores d'estudi i de treball que l'estudiant ha de realitzar per a aconseguir els objectius formatius propis de cadascuna de les matèries del corresponent pla d'estudis".

Distribució del pla d'estudis en crèdits ects, per tipus de matèria

El títol a què es refereix aquest document és un ensenyament universitari oficial de Grau. Té un pla d'estudis de 240 crèdits europeusm als quals es refereix l'article 5 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre. Ha de cursar-se el bloc de formació bàsica de 60 crèdits, un bloc complet de 156 crèdits  corresponent a matèries obligatòries relacionades amb les relacions internacionals i fer el treball fi de grau (6 crèdits). A més, cal cursar 18 crèdits optatius que hauran de ser triats entre diverses assignatures.

TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS
FORMACIÓ BÀSICA 60
OBLIGATÒRIES 156
OPTATIVES 18
TREBALL DE FI DE GRAU 6

CRÉDITS TOTALS

240

 

Explicació general del pla d'estudis

El títol al fet que es refereix el present document és un ensenyament universitari oficial de Grau, i el seu pla d'estudis tindrà una durada de 240 crèdits europeus als quals es refereix l'article 5 de l'esmentat Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre.

Haurà de cursar-se el bloc de formació bàsica de 60 crèdits, el bloc d'assignatures obligatòries de 156 crèdits (sense explicar els 6 crèdits corresponents al Treball Fi de Grau) i 18 crèdits d'assignatures optatives, a triar entre vàries. D'aquestes 11 assignatures, cada any s'impartiran solament aquelles que tinguen major demanda, en funció del nombre total de matriculats.

D'acord amb l'article 12.8 del Reial Decret 1393/2007, la Universitat d'Alacant va aprovar, en la reuanió del Consell de Govern de 29 de maig de 2012, el reglament per al reconeixement acadèmic d'activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació de la Universitat d'Alacant desenvolupant la Normativa de la UA per a implantar els títols de grau que estableix en el seu article 7 el següent:

L'estudiant haurà de tenir garantida la possibilitat d'obtenir reconeixement acadèmic de fins a un màxim de 6 crèdits optatius del total del pla d'estudis cursat, per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. Abans del començament de cada curs acadèmic, el Consell de Govern definirà la naturalesa de les activitats que tindran aquest reconeixement acadèmic.

 

inici

Trets d'identitat

El Grau en Relacions Internacionals presenta com un dels seus trets més característics una àmplia formació en l'àmbit de les Relacions Internacionals, desenvolupada a través de classes teòric-pràctiques que permeten a l'alumnat adquirir els coneixements, habilitats i destreses vinculades a les Ciències Socials necessàries per a l'exercici de professions relacionades amb l'anàlisi de la realitat internacional. El Grau en Relacions Internacionals de la Universitat d'Alacant és un títol obert que pretén formar no solament a persones que es desenvolupen en l'àmbit de la política internacional o de la diplomàcia pública, sinó també a aquelles altres que desitgen desembolicar-se en el context internacional exercint professions de molt variada orientació. En particular, els graduats/as en Relacions internacionals podran exercir funcions en l'àmbit de les organitzacions intergovernamentals i del servei exterior de l'Estat, de la comunicació internacional, de la diplomàcia pública, de la cooperació internacional i d'ONG´s, dels negocis internacionals i de l'empresa

Els principals senyals d'identitat del Grau en Relacions Internacionals de la Facultat de Dret de la Universitat d'Alacant són les següents:

- Es tracta de l'únic Grau en Relacions Internacionals que s'imparteix en una Universitat Pública a la Comunitat Valenciana. Aquest títol s'imparteix únicament en 16 Universitats espanyoles, de les quals només 4 són Universitats Públiques.

- El disseny dels estudis se centra a formar professionals de les relacions internacionals en un sentit molt ampli i integrador. En aquest sentit, s'ofereix una formació interdisciplinària integradora en Política, Economia, Dret, Seguretat, sempre en la seua dimensió aplicada a l'entorn internacional, basada sobre un sòlid fonament teòric que convertira a les persones egressades en observadores i analistes de l'escenari internacional, capacitant per a incidir en la presa de decisions. Però a més, es tracta d'uns estudis molt complementats transversalment per l'estudi històric, sociològic i cultural de les principals àrees geopolítiques del món. Aqueixa visió complexa de la realitat internacional es capta en el disseny interdisciplinari del Grau en Relacions Internacionals.

- L'elevada qualificació i experiència del professorat, integrat per professors universitaris de diverses branques de coneixement i per professionals.

- L'estudi d'idiomes (anglès i francès) com a complement formatiu essencial per als estudiants del Grau en Relacions Internacionals, entenent l'idioma com a instrument vinculat a l'estudi de les relacions internacionals.

- La incorporació dels Estudis Regionals d'Àrea des d'una triple perspectiva: històrica, política i com a possibilitat d'implantació empresarial. Així, s'inclou l'estudi de tres àrees d'influència: Mediterrani, Àsia-Pacífic i Llatinoamèrica-Amèrica del Nord.

- Una oferta variada de positividad vinculada amb els problemes internacionals més rellevants, tals com a Medi ambient, Conflictes armats i migracions, cooperació al desenvolupament, o comunicació corporativa internacional.

- La projecció internacional de la Universitat d'Alacant, comptant amb un Centre de Documentació Europea, un Centre d'Estudis Europeus, així com diverses Càtedres Jean Monnet sobre Història i Institucions Europees i sobre Dret Europeu.

- La metodologia docent, que combina encertadament la indispensable formació teòrica amb la pràctica. En concret, cal destacar les següents activitats en el procés d'ensenyament-aprenentatge:

o Pràctiques de problemes, treballs individuals o en grup, tallers, seminaris, pràctiques. Totes aquestes activitats són proposades pel professorat a l'alumnat amb suficient antelació bé en les pròpies guies docents de l'assignatura, bé en classe, amb l'objectiu d'abordar la perspectiva pràctica de la matèria, aprofundir en els coneixements adquirits i fomentar la participació activa i crítica de l'alumnat.

o Visites a organismes internacionals presents en la província d'Alacant com l'EUIPO (Oficina Europea de Propietat intel·lectual) o Casa Mediterrani (Organisme depenent del Ministeri d'Afers exteriors i Cooperació) que permeten a l'alumnat conèixer el funcionament pràctic d'algunes dels organismes internacionals més representatives presents en la província d'Alacant, tenir accés directe a els qui participen en elles plantejant-los qüestions sobre els problemes i inquietuds que la realitat internacional planteja

o Extensa formació complementària, obtinguda a través de la celebració de Jornades sobre assumptes internacionals vinculats amb la seguretat i defensa, moviments migratoris, economia…Tutories, presencials o virtuals: a través d'elles el professorat realitza un seguiment més personal i detallat de l'alumnat que permet orientar-los en la matèria, conèixer i desenvolupar les seues motivacions i actituds, treballar i discutir qüestions concretes, resoldre dubtes i valorar el treball relacionat amb les assignatures.

o La completa intranet de la Universitat d'Alacant (UACloud). A través del Campus Virtual UACloud l'alumnat pot tenir accés des de qualsevol punt tant a les diferents guies docents com als materials d'estudi relacionats amb les assignatures que integren el Grau. Així mateix, pot interactuar amb el professorat utilitzant eines com la tutoria virtual, els debats o els grups de treball.

 

 


inici

 

Recursos i instal·lacions que disposa el grau

 

La docència dels estudis adscrits a la Facultat de Dret s'imparteix en les diferents aules de l'edifici de la Facultat i de l'Aulari I, unes 30 aules per a l'horari de matí i 40 per al de vesprada.

En general tots els espais estan equipats amb els mitjans audiovisuals (ordinador, monitor, videoproyector, pissarra o pantalla de projecció), connexió a internet i mobiliari (taules, cadires, pissarres…) necessaris per al desenvolupament de l'activitat docent.

La Facultat de Dret explica són un Saló de Graus "Rector Ramón Martín Mateo", amb capacitat per a 215 persones, dos Seminaris de treball i estudis amb capacitat per a 20 persones i una Sala de Juntes.

La Sala de Judicis és un espai destinat a Judicis simulats amb intervencions de Jutges i Fiscals i els alumnes actuant com a advocats, proveïda també de togues, anàlisis de judicis visionats a través de projector i debats jurídics per l'alumnat. Igual que el Saló de Graus, aquesta sala disposa del Servei de Videostreaming, difusió en directe (temps real) i a través d'Internet d'esdeveniments.

Així mateix, la Facultat, compta amb l'Aula de Criminologia dirigida a alumnat dels Graus en Criminologia i DECRIM i del Master en Recerca Criminal i Ciències Forenses, on es pot realitzar pràctiques sobre restes òssies humans i d'animals, pèls i cabells, fibres, empremtes dactilars, indicis criminalísticos, perfil psicogeográfico del delinqüent, anàlisi de l'escena del crim, entre altres proves.

La Biblioteca de Dret està situada en la planta baixa de l'edifici de la Facultat de Dret, disposa dels recursos necessaris per a cobrir les diferents especialitats impartides en la Facultat i que conformen la seua col·lecció bibliogràfica, amb més de 100.000 llibres, revistes en paper especialitzades, materials especials i accés a tots els recursos electrònics de la biblioteca universitària. També es troba el fons del Centre de Documentació Europea (CDE), integrat per nombroses monografies i publicacions especialitzades sobre la UE.

Tots els departaments disposen de sales d'estudis pròpies per a la realització de seminaris i tallers, etc.

La Facultat gestiona els programes de mobilitat dels seus estudiants i d'acolliment, en l'actualitat, a través dels convenis ERASMUS amb 52 universitats sòcies i convenis SICUE amb 30 universitats sòcies. A més, posseeix una doble titulació internacional en el Grau en Dret amb la Universitat d'UNIVALI a Brasil.

La Facultat manté convenis de pràctiques amb els col·legis professionals, despatxos, empreses i institucions relacionats amb els diferents plans d'estudis.

 

 

inici

 

 

Continuar la meua formació

Una vegada superat el grau, es poden continuar els estudis en el nivell de Màster Universitari.
La Universitat d'Alacant ofereix màsters en totes les branques de coneixement.
Consultar l'oferta de màsters:
https://web.ua.es/va/masters-oficials.html

inici

Eixides Professionals

 

Els estudis del grau en Relacions Internacionals no habiliten per a exercir professions regulades, però capaciten per a exercir
activitats professionals molt variades:

No obstant això, les competències adquirides en el grau de Relacions Internacionals poden requerir la realització de proves de
selecció addicionals per a accedir a determinats llocs de treball en institucions públiques.


inici

Beques i Ajudes

 

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari a els qui desitgen emprendre-ho:

inici


Vida Universitària

 

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA: 

inici