Grau en Traducció i Interpretació: Alemany

Crèdits totals del títol: 240
Oferta de places: 180 places, de les quals 70 son per a alumnes que cursen llengua B Anglès, 60 per a alumnes que cursen llengua B Francès i 50 per a alumnes que cursen llengua B Alemany.
Preu per crèdit:  14,96 € (primera matrícula); 28,35 € (en segona matrícula); 60,12  € (en tercera matrícula); 80,16 € (en quarta i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial                       
Idiomes en què s'imparteix: espanyol, valencià, anglès, francès i alemany                      
Rama de coneixement: Arts i Humanitats
Publicació del Pla d'Estudis: BOE 27/02/2014
Modificació del Pla d'Estudis: BOE 10/05/2018
Centre al que s'adscriu el títol:  Facultat de Filosofia i Lletres
Coordinadora de el títol:  María del Pino Valero Cuadra ( pino.valero@ua.es )  

 

 

Vídeo de presentació

Reproducir

Fullet PDF

Traducció i Interpretació