Saltar apartados

Metodologia EUROBOTIQUE

Metodologia - Methodology Méthodologie - Metodologia

Metodologia:

El treball en equip i la col·laboració són la pedra angular del projecte. En dissenyar i programar robots, els alumnes usen la tecnologia de manera creativa, i la resolució de problemes colaborativamente entrena les competències i habilitats blanes, essencials per a afrontar els processos de desenvolupament tècnic.

Les competicions amb robots ofereixen motivació addicional als alumnes, augmenten les seues habilitats de treball en equip i contribueixen a la construcció de nous coneixements de forma lúdica. Permeten que diverses àrees curriculars participen en el projecte. En col·laborar centres de diversos països i aplicar-ho a l'entorn, s'assegura la continuïtat dels interessos educatius. Amb els desplaçaments s'aconsegueix la millora de les competències lingüístiques en francès i amb els intercanvis culturals es contribueix a l'educació per a l'acció responsable en una societat globalitzada en el sentit de “ciutadania europea”.

Methodology:

Teamwork and collaboration are the key aspects of the project. When designing and programming robots, students use technology in a creative way. Then, solving problems collaboratively improves soft skills, which are essential to deal with the processes of technical development.

Competitions with robots offer students additional motivation, increase their teamwork skills and contribute to the construction of new knowledge in a fun way. They allow several curricular areas to be involved in the project. The continuity of the educational interests is ensured, since centres from different countries will collaborate and apply the results to their environments. The mobilities will improve language skills in French and cultural exchanges contribute to the education for responsible actions in a globalized society in the sense of "European citizenship".

Méthodologie:

Le travail d'équipe et la collaboration sont la pierre angulaire du projet. Lors de la conception et de la programmation de robots, les élèves utilisent la technologie de manière créative et la résolution de problèmes de façon collaborative forme des compétences et des habiletés générales, essentielles pour répondre aux processus de développement technique.

Les compétitions avec les robots offrent aux étudiants une motivation supplémentaire, accroissent leurs compétences de travail en équipe et contribuent à la construction de nouvelles connaissances de façon ludique. Elles autorisent plusieurs domaines d'études dans le projet. En faisant collaborer les centres des divers pays et en l'appliquant à l'environnement, la continuité des intérêts éducatifs est assurée. Avec les déplacements, l'amélioration des compétences linguistiques en français est atteinte et les échanges culturels contribuent à l'éducation pour une action responsable dans une société mondialisée dans le sens de la «citoyenneté européenne»

Metodologia:

Il lavoro di squadra e la collaborazione sono la pietra angolare del progetto. Durante la progettazione e la programmazione di robots, gli studenti utilizzano la tecnologia in modo creativo, collaborano nella ricerca di soluzioni condivise in modo pacifico, sviluppando così competenze essenziali per affrontare i processi di lavoro tecnico.

Le competizioni con i robots stimolano la motivazione degli studenti, aumentano le loro capacità di lavoro di squadra, contribuiscono alla costruzione di nuove conoscenze in modo giocoso e permettono il coinvolgimento di diverse aree curriculari. Gli incontri di mobilità all’estero migliorano le competenze linguistiche in lingua straniera e contribuiscono all’educazione per una azione responsabile in una società globalizzata, nel senso di "cittadinanza europea".

Informàtica Industrial i Intel·ligència Artificial (i3a)


Universitat d'Alacant
Dpto. Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
Grup Informàtica Industrial i Intel·ligència Artificial

Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464