Saltar apartados

PROCÉS D'INVESTIGACIÓ: MÈTODES, DISSENYS I TÈCNIQUES ESTADÍSTIQUES D'ANÁLISI DE DADES

IMPARTIT PER

Juan Luis Castejón Costa. Dept. Psicologia Evolutiva i Didàctica de la Universitat d'Alacant.

DIRIGIT A

Professorat de la Universitat d'Alacant interessat en dissenys d'investigació, tècniques estadístiques d'anàlisis de dades i ús del programa d'anàlisi estadística SPSS

OBJECTIUS

En el curs es presenten els coneixements i procediments més comuns per al disseny i el desenvolupament d'investigacions científiques en qualsevol àmbit, especialment en l'àmbit de les ciències socials,

 1. Dominar els coneixements i habilitats necessàries per a l'aplicació dels procediments de planificació, disseny i desenvolupament d'investigacions.
 2. Fer escales de mesura i avaluació d'opinions, sentiments i altres constructes psicològics i educatius.
 3. Conèixer i diferenciar les tècniques més importants d'anàlisis de dades.
 4. Conèixer els procediments bàsics de maneig del programa SPSS, com també algunes de les tècniques estadístiques d'anàlisis de dades més importants.

CONTINGUTS

 • Tema 1. Planificació i disseny d'investigacions en l'àmbit educatiu

1.1. Fases en la investigació científica

1.2. Mètodes, dissenys i tècniques d'investigació en l'àmbit educatiu.

1.3. Tipus de mètodes, dissenys i tècniques d'investigació.

1.3.1. Mètode experimental

1.3.2. Mètode quasiexperimental

1.3.3. Mètode selectiu o correlacional

1.4. Característiques del mètode experimental.

1.5. Alguns dissenys experimentals. Característiques i anàlisi estadística.

 • Tema 2. El mètode quasiexperimental.

2.1. Característiques del mètode quasiexperimental.

2.2. Dissenys quasiexperimentals

2.2.1. Disseny de dos grups, amb grup de control no-equivalent i mesures abans i després. Anàlisi estadística.

2.2.2. Disseny de cohorts. Anàlisi estadística

2.2.3. Disseny d'introducció i eliminació del tractament. Anàlisi estadística.

 • Tema 3. El mètode selectiu o correlacional.

3.1. Característiques

3.2. Dissenys i tècniques d'anàlisi més freqüents

3.3. Disseny correlacional. Tècniques correlacionales bivariades

3.4. Disseny predictiu. Tècniques d'anàlisi de regressió múltiple i jeràrquica

3.5. Disseny comparatiu. Anàlisi estadística.

 • Tema 4. Disseny i elaboració de qüestionaris i escales d'opinió

4.1. Entrevistes i qüestionaris

4.2. Disseny de qüestionaris

4.5. Construcció d'escales

4.6. La redacció de preguntes

4.7. La construcció de respostes

 • Tema 5. Escalament. Fiabilitat i validesa dels instruments de mesura.

5.1. Escales d'avaluació

5.2. Tipus d'escales

5.3. Les escales tipus Likert

5.3.1. Elaboració

5.3.2. Anàlisi d'enunciats o items

5.3.3. Fiabilitat

5.3.4. Validesa

5.3.4.1. Validesa de constructe: La tècnica de l'anàlisi factorial

5.4. Exemple de construcció d'una escala per a l'avaluació de l'acompliment docent en l'àmbit universitari.

 

Part pràctica

 • Tema 1. Introducció al SPSS/PC. Mòduls del programa. Aproximació inicial: descripció dels elements de la finestra de l'editor de dades del SPSS.
 • Tema 2. Normes generals de funcionament. Tipus de fitxers: propis i importats. Tipus de finestres. Normes d'operació en els quadres de diàleg.
 • Tema 3. Creació i modificació dels fitxers de dades. Importació de dades. Definició de variables. Introducció de dades. Estructura de les dades segons el tipus de disseny.
 • Tema 4. Modificació de variables. Generació de noves variables a partir de les ja existents. Recodificació de variables.
 • Tema 5. Anàlisis estadístiques bàsiques. Distribucions de freqüències. Estadístics descriptius.
 • Tema 6. Associació de variables. Estadístics associats a les taules de contingència
 • Tema 7. Correlació lineal. Regressió múltiple.
 • Tema 8. Estadístics diferencials. Prova t de diferència de mitjanes. Anàlisi de variància, ANOVA, d'un sentit. Anàlisi de variància, ANOVA, per a dissenys de dos grups no equivalents amb mesures abans i després.
 • Tema 9. Anàlisi de fiabilitat d'escales de mesura. Fiabilitat de consistència interna. Procediments d'anàlisi d'ítems segons la seua contribució a la fiabilitat.
 • Tema 10. Anàlisi de validesa d'escales de mesura. Validesa de constructe: Anàlisi factorial exploratòria. Validesa concurrent i predictiva: Anàlisi de correlació i de regressió múltiple.

AVALUACIÓ

Assistència a un 80%, com a mínim, de la durada total del curs, així com haver fet les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel professorat.

INFORMACIÓ GENERAL

Durada: 15 hores.

Modalitat: presencial.

Nombre de places: 15, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció en línia habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: castellà.

Inscripció: del 12, a partir de les 9.30 hores, al 21 de març.

 

Dates i horari: 1, 2, 3 i 4 d'abril, de 16 a 20 hores.

Lloc de realització: aula A3/INF2, Aulari III.

ADMESOS/ES

L'ICE comunicarà a través de correu electrònic a totes les persones inscrites el 22 de març l'admissió o no en el curs que hagen sol·licitat.


Aquelles persones que, en cas de no assistir al curs, no ho comuniquen a la Secretaria de l'ICE abans que comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.

 

 

rv

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464