L'AVALUACIÓ EN LÍNIA EN LA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA

Aquest curs se celebrarà en modalitat en línia

CODI DEL CURS: 600166

Observacions: aquesta activitat  formativa forma part del Pla de Formació del Professorat en Competències Digitals

IMPARTIT PER

Marcos Gómez Puerta. Departament de Psicologia Evolutiva i Didàctica de la Universitat d'Alacant.

DIRIGIT A

PDI de la Universitat d'Alacant.

DESCRIPCIÓ

Aquesta iniciativa s'emmarca dins del pla de professorat en competències digitals de la Universitat d'Alacant, organitzat per l'Institut de Ciències de l'Educació. Els seus continguts corresponen a un nivell A (nivell d'iniciació) del pla de formació esmentat. En concret, l'acció formativa s'orienta a professorat amb escassos coneixements respecte de les estratègies, tècniques i instruments d'avaluació no presencial (en línia) o bé que vulga repassar i actualitzar aquests coneixements.

El propòsit del curs és oferir als participants una panoràmica general sobre els moments, les tècniques i els instruments de recollida de dades per a l'avaluació no presencial de les competències del seu alumnat. Així mateix, s'oferiran elements per a la reflexió sobre com realitzar l'avaluació de la pròpia avaluació (metaavaluación).

Pel que fa a la metodologia, el curs es realitzarà de manera no presencial (en línia) mitjançant la plataforma Moodle-UA, principalment de manera asincrònica. No obstant això, es realitzaran dues sessions de docència sincrònica en una aula virtual de Google Meet. La sessió sincrònica inicial tindrà com a objectiu presentar el docent i la resta dels participants. També es realitzarà la presentació de la guia metodològica del curs i es procedirà a la resolució inicial de dubtes. La sessió sincrònica final tindrà com a objectiu la resolució final de dubtes i la posada en comú del que s'ha après en el curs.

Pel que fa als continguts, la formació prevista presenta una marcada orientació aplicada, per la qual cosa el 75% de la càrrega lectiva correspondrà a continguts pràctics dirigits especialment a possibilitar que el professorat planifique l'avaluació no presencial mitjançant la selecció de tècniques i instruments adequats a les assignatures que imparteix.

El docent mantindrà un contacte apropiat amb l'alumnat mitjançant l'aula virtual, els fòrums de cada tema i, en el seu cas, el correu electrònic.

L'avaluació  del curs es realitzarà de la manera següent:

  • Avaluació inicial. Mitjançant el qüestionari inicial del curs i la sessió sincrònica a l'aula virtual.
  • Avaluació processual. Mitjançant la participació en fòrums i la retroalimentació sobre les pràctiques.
  • Avaluació final. Mitjançant la sessió sincrònica  final a l'aula virtual, i un qüestionari final. L'alumne o alumna es considerarà apte si obté un mínim de 5 punts sobre 10 en aquest qüestionari.

OBJECTIUS

  1. Comprendre el concepte d'avaluació i les particularitats de l'avaluació no presencial.
  2. Conèixer diverses tècniques i instruments adequats per a l'avaluació no presencial de l'alumnat.
  3. Saber seleccionar i aplicar instruments d'avaluació adequats per a l'avaluació de l'alumnat atenent criteris temporals, de mitjans, de continguts, i d'agents implicats.
  4. Identificar criteris bàsics per a la implementació de la metaavaluación.

CONTINGUTS

Continguts teòrics

1. El concepte d'avaluació. Particularitats de l'avaluació no presencial (en línia).

2. L'avaluació en línia de l'alumnat.

2.1. Agents, moments, mitjans, continguts, tècniques i instruments d'avaluació.

2.2. Comparativa entre avaluació presencial i en línia.

2.3. Avaluació inicial en línia: continguts, tècniques i instruments.

2.4. Avaluació processual en línia: continguts, tècniques i instruments.

2.5. Avaluació final en línia: continguts, tècniques i instruments.

3. Metaavaluación.

Continguts pràctics

1. Realització del qüestionari inicial del curs.

2. Participació en els fòrums específics de cada tema.

3. Selecció i disseny d'un instrument d'avaluació inicial.

4. Selecció i disseny d'un instrument d'avaluació processual.

5. Selecció i disseny d'un instrument d'avaluació final.

6. Síntesi del pla d'avaluació de l'alumnat: completar la plantilla de planificació de l'avaluació.

7. Planificació de la metaavaluación.

 8. Realització del qüestionari final del curs.

 

Es realitzaran un total de vuit pràctiques breus derivades dels continguts teòrics:

Pràctica 1: Realització del qüestionari inicial del curs.

Pràctica 2: Participació en els fòrums específics de cada tema (temes 1, 2 i 3).

Pràctica 3: Disseny d'un instrument d'avaluació inicial.

Pràctica 4: Disseny d'un instrument d'avaluació processual.

Pràctica 5: Disseny d'un instrument d'avalución final.

Pràctica 6: Síntesi del pla d'avaluació: completar la plantilla de planificació de l'avaluació.

Pràctica 7: Selecció de fonts d'informació per a la metaavaluación.

Pràctica 8: Realització del qüestionari final del curs.

AVALUACIÓ

Seguiment del curs en línia i realització de les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel professorat.

INFORMACIÓ GENERAL

Duració: 10 hores de les quals 7,5 seran hores pràctiques.

Modalitat: en línia.

Nombre de places: 20, concedides per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció online habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: castellà.

Termini d'inscripció: del 3 al 9 de novembre. La inscripció s'obrirà a partir de les 9.00 hores.

Dates i horari: del 16 al 30 de novembre i hi haurà dues sessions síncrones els dies 16 i 30 de novembre a les 12.30 hores.

La resta del curs és en línia i asíncron, per tant, no té un horari concret, es realitza en la plataforma Moodle UA dins del rang de dates indicat en la web, amb la supervisió i l'assessorament dels professors que l'imparteixen.

Pots accedir al curs a través del teu UACloud, cerca la targeta Moodle UA, dins d'aquesta accedeix a la pestanya Assignatures-Alumnat i tria el nom del curs del llistat que es desplega.

També pots entrar directament a Moodle UA a través d'aquest enllaç: https://cvnet.cpd.ua.es/moodleua/alumno

Matrícula: els cursos del Programa de Formació de l'ICE són gratuïts per al personal docent i Investigador de la Universitat d'Alacant.

ADMESOS/ES

L'ICE el comunicarà el dia 9 de novembre a través de correu electrònic a totes les persones inscrites.

Aquelles persones que, en cas de no assistir al curs, no el comuniquen a la Secretaria de l'ICE abans que comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.