PROCÉS D'INVESTIGACIÓ: MÈTODES, DISSENYS I TÈCNIQUES ESTADÍSTIQUES D'ANÀLISIS DE DADES

CODI DEL CURS: 600209

Observacions: aquesta activitat formativa forma part del Pla de Formació del Personal al servei de la Generalitat 2021

IMPARTIT PER:

Juan Luis Castejón Costa. Departament de Psicologia Evolutiva i Didàctica. Universitat d'Alacant

DIRIGIT A:

Personal Docent i Investigador  de la Universitat d'Alacant.

OBJECTIUS:

 1. Dominar els coneixements i habilitats necessàries per a l'aplicació dels procediments de planificació, disseny i desenvolupament d'investigacions.
 2. Elaborar escales de mesura i avaluació d'opinions, sentiments i altres constructes psicològics i educatius.
 3. Conèixer i diferenciar les tècniques més importants d'anàlisis de dades.
 4. Conèixer els procediments bàsics de maneig del programa SPSS, així com algunes de les tècniques estadístiques d'anàlisis de dades més importants.

DESCRIPCIÓ:

En el curs es presenten els coneixements i procediments més comuns per al disseny i desenvolupament d'investigacions científiques en qualsevol àmbit, especialment en l'àmbit de les ciències socials. Es presenten dissenys d'investigació, tècniques estadístiques d'anàlisis de dades i l'ús del programa d'anàlisi estadística SPSS.

CONTINGUTS:

 • Tema 1. Planificació i disseny d'investigacions en l'àmbit educatiu
  1. Fases en la investigació científica
  2. Mètodes, dissenys i tècniques d'investigació en l'àmbit educatiu.
  3. Tipus de mètodes, dissenys i tècniques d'investigació.
  4. Mètode experimental
  5. Mètode quasiexperimental
  6. Mètode selectiu o correlacional
  7. Característiques del mètode experimental.
  8. Alguns dissenys experimentals. Característiques i anàlisi estadística.
 • Tema 2. El mètode quasiexperimental.
  1. Característiques del mètode quasiexperimental.
  2. Dissenys quasiexperimentals
  3. Disseny de dos grups, amb grup de control no-equivalent i mesures abans i després. Anàlisi estadística.
  4. Disseny de cohorts. Anàlisi estadística
  5. Disseny d'introducció i eliminació del tractament. Anàlisi estadística.
 • Tema 3. El mètode selectiu o correlacional.
  1. Característiques
  2. Dissenys i tècniques d'anàlisis més freqüents
  3. Disseny correlacional. Tècniques correlacionales bivariades
  4. Disseny predictiu. Tècniques d'anàlisis de regressió múltiple i jeràrquica
  5. Disseny comparatiu. Anàlisi estadística.
 • Tema 4. Disseny i elaboració de qüestionaris i escales d'opinió
  1. Entrevistes i qüestionaris
  2. Disseny de qüestionaris
  3. Construcció d'escales
  4. La redacció de preguntes
  5. La construcció de respostes
 • Tema 5. Escalament. Fiabilitat i validesa dels instruments de mesura.
  1. Escales d'avaluació
  2. Tipus d'escales
  3. Les escales tipus Likert
  4. Elaboració
  5. Anàlisi d'enunciats o items
  6. Fiabilitat
  7. Validesa
  8. Validesa de constructe: La tècnica de l'anàlisi factorial
  9. Exemple de construcció d'una escala per a l'avaluació de l'acompliment docent en l'àmbit universitari.

AVALUACIÓ:

Seguiment del curs online i realització de les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel professorat

INFORMACIÓ GENERAL:

Duració: 15 hores

Modalitat: en línia

Nombre de Places: 15, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció online habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: castellà.

Termini d'inscripció: del 16 de febrer a l'1 de març. A partir de les 9 hores

Dates i horari :  del 8 al 17 de març. Sessions síncrones: 8, 11 i 17 de març de 17 a 19 hores.

El curs, en ser online, es realitza en la plataforma Moodle UA dins del rang de dates indicat en la web, sota la supervisió i assessorament dels professors que ho imparteixen.

Pots accedir al curs a través del teu UACloud, cerca la targeta Moodle UA, dins d'aquesta accedeix a la pestanya Assignatures-Alumnat i tria el nom del curs del llistat que es desplega.

També pots entrar directament a Moodle UA a través d'aquest enllaç: https://cvnet.cpd.ua.es/moodleua/alumno

 

Matrícula: els cursos del Programa de Formació de l'ICE són gratuïts per al personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant.

 

ADMESOS/ES:

L'ICE comunicarà a través de correu electrònic, a totes les persones inscrites, l'admissió o no en el curs sol·licitat el dia 2 de març de 2021.


Aquelles persones que, en el cas de no assistir al curs, no el comuniquen a la Secretaria de l'ICE abans que comence, no podrà participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.