Cursos reconeguts com a activitats de millora docent en el model DOCENTIA-UA

L'indicador 3.2 del model DOCENTIA-UA es conforma de la puntuació obtinguda en:

 1. Les activitats incloses al Pla de Millora de l'activitat docent.
 2. Altres cursos organitzats per l'ICE, inclosos en el Programa de Formació Docent de l'ICE de la UA dels anys acadèmics 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 i 2020-2021, reconeguts com a activitats de millora docent en el model DOCENTIA-UA.

Si una professora o professor no obté la puntuació necessària a partir dels apartats anteriors, però considera que té formació equivalent, pot sol·licitar la convalidació d'altres cursos rebuts, o bé el reconeixement de la seua experiència com a docent en la matèria. Serà la Comissió de Seguiment del Pla de Millora de l'Activitat Docent la que resolga aquestes sol·licituds.

Pot realitzar la sol·licitud de reconeixement de mèrits de formació no inclosos en el Pla de Millora de DOCENTIA-UA a través de la plataforma UACloud > Docentia > PDI > Indicadors

Les sol·licituds seran valorades per la Comissió de Seguiment del Pla de Millora de l'Activitat Docent (Docentia-UA)

 

Comissió de seguiment del Pla de Millora de l'Activitat Docent (DOCENTIA-UA)

Es constitueix la Comissió de Seguiment del Pla de Millora de l'Activitat Docent (DOCENTIA-UA), integrada pel vicerector de Qualitat i Innovació Educativa, com a president de la comissió, la directora de l'ICE, la gestora en cap de l'ICE i el coordinador acadèmic de l'ICE responsable del Programa de Formació del Professorat.

La funció d'aquesta comissió és la d'aprovar, previ informe de l'ICE, els mèrits de formació aportats pel PDI perquè els siguen computats com a activitats de millora docent d'acord amb el model de DOCENTIA-UA. Per a fer-ho, s'usaran els criteris descrits tot seguit.

 

Procediment i criteris de valoració d'altres possibles mèrits de formació aportats pel PDI

Tenint en compte la possibilitat prevista en el model DOCENTIA-UA que el PDI acredite davant de l'ICE mèrits de formació prèvia en les tres dimensions considerades, s'estableix el procediment següent:

 1. Des de l'1 de juny, a través de l'aplicació Docentia d'UACloud, el professorat podrà consultar l'estat dels seus indicadors d'activitat docent. L'indicador 3.2 és un dels que permet aportar evidències addicionals. Per a fer-ho, pot adjuntar-hi un fitxer (o més d'un en una carpeta comprimida) en què aportarà aqueixa formació que necessàriament haurà de complir els requisits establits en l'apartat 3.
 2. La Comissió atendrà i estudiarà aquestes sol·licituds. Una vegada fet, s'actualitzarà com corresponga la puntuació de l'indicador.
 3. Solament es considerarà la convalidació si l'activitat en qüestió compleix tots els requisits següents:
  • És un curs de formació.
  • Té un mínim de 5 hores de durada.
  • Temàticament s'ajusta als continguts previstos en el Pla de Millora.
  • S'ha realitzat en els darrers 3 cursos acadèmics.
  • S'aporta la certificació oficial d'haver-se superat, amb indicació del títol, l'entitat organitzadora, la data, les hores lectives i els continguts.
  • La certificació oficial haurà d'haver estat emesa per algun dels organismes amb competència en formació de professorat universitari.
  • No es consideraran mèrits a efectes d'aquest reconeixement l'assistència a jornades, seminaris i congressos.
  • No es poden presentar activitats organitzades per l'ICE, diferents de la relació de cursos que figura més avall. L'ICE ja ha tingut en compte, de la seua oferta formativa dels darrers tres anys acadèmics, quins cursos computen com a mèrit puntuable, de manera que no és necessari que el PDI seleccione aquests mèrits.

Aspectes a tenir en compte:

 1. Les diverses edicions d'un mateix curs realitzades computaran una sola vegada. De la mateixa manera, les persones que hagen tingut convalidat un curs per haver-ne realitzat un de similar prèviament, sols rebran la puntuació corresponent a un d'aquests cursos. Els cursos puntuaran amb independència de les dimensions previstes en el model.
 2. Quant a la puntuació, correspondran 2 punts: a) per cada curs de 10 hores o més; b) per cada dos cursos d'una durada d'entre 5 i 9 hores cadascun.

 

Relació de cursos 

La relació de cursos organitzats per l'ICE dels anys acadèmics 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 i 2020-2021 que seran considerats mèrit de formació puntuable per a la convocatòria DOCENTIA-UA, com a activitat de millora docent (indicador 3.2 del model) són els següents:

 

Curs acadèmic 2016-2017

 

Curs acadèmic 2017-2018

 

Curs acadèmic 2018-2019

 

Curs acadèmic 2020-2021