FORMACIÓ CONTÍNUA 2020

  PLA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE LA GENERALITAT
 

CONVOCATÒRIA: RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2020, de la Direcció general de Funció Pública, per la qual es convoquen les accions formatives del Pla de formació del personal al servei de la Generalitat, per a l'any 2020. DOGV Núm. 8838/18.06.2020 (extracte)

TERMINI D'INSCRIPCIÓ: del 19 de juny al 7 de juliol. (finalitzat)

 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ          RELACIÓ DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES. ASSIGNACIÓ PER CURS RELACIÓ PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES. ASSIGNACIÓ PER CURS

 

CURSOS PROGRAMATS  
Curs Dates Com. Prof. Hores Places Mod Ponent Univ.
Anàlisi de dades qualitatives amb ATLAS.Ti del 16 al 27 de novembre MET PDI 12 20 O Antoni Vicent Casasempere-Satorres Ext.
Cooperar i aprendre en xarxa del 11 al 24 de novembre de 2020 MET PDI 12 20 O Cristóbal Suárez-Guerrero  UV
Com realitzar exercicis/exàmens tipus test segurs amb Google Forms i Moodle UA del 7 al 14 de setembre de 2020 TEC PDI 12 20 O Rico Juan, Juan Ramón UA
El llenguatge Python per a la docència en l'àmbit científic del 5 a 16 d'octubre de 2020 TEC PDI 20 20 O Jorge Calera UA
Introducció al procés d'investigació quantitativa en les ciències socials Octubre MET PDI 15 20 O Esther Chiner Sanz UA
Taller d'edició digital d'il·lustracions amb Inkscape Suspès a causa de la suspensió de la docència presencial TEC PDI 10 15 P Basilio Pueo Ortega UA
Introducció al mesurament de test i qüestionaris en l'àmbit de la investigació Suspès a causa de la suspensió de la docència presencial INV PDI 12 15 P Alejandro Veas Iniesta UA
Oratòria per a Formadors: Cuida i usa la teua veu i el teu cos Suspès a causa de la suspensió de la docència presencial SA PDI 20 20 P Marisa Picó Sempere i Ana María Tomás Perán Ext.
Tècniques d'Oratòria i aprenentatge per a docència en línia Del 29 de setembre al 27 d'octubre de 2020  SA  PDI  18  20  O Marisa Picó Sempere i Ana María Tomás Perán  Ext
Visibilitat de la investigació: l'impacte acadèmic i social de les nostres publicacions, on publicar i què tenir en compte a l'hora de fer-ho Del 3 al 20 de novembre de 2020 INV PDI 20 45 O Santiago Mengual Andrés UV
Digital and Linguistic Tools for EMI (English as a Medium of Instruction) Teachers (ProFtEAchIng) del 13 d'octubre al 19 de novembre de 2020 LING DOCENT 45 20 O Marian Alesón UA
Ciència 2.1: La caixa d'eines del professor investigador, aplicacions web i recursos Del 15 al 30 d'octubre de 2020 INV PDI 15 25 O Santiago Mengual Andrés UV
Acreditacions, tàctiques, tècniques i estratègies per a sol·licitar-les Del 4 al 12 de novembre de 2020 INV PDI 25 20 O Vicent Martines Peres UA
Practice presenting for international conferences Del 16 al 30 de novembre LING PDI 20 20 O Teresa Morell UA
Microscòpia òptica i fluorescència Suspès a causa de la suspensió de la docència presencial INV PDI 4 15 P Teoria impartida per Cristina Almansa i pràctica impartida per Cristina Almansa i Alba Pérez UA
Trams o sexennis d'investigació. Tècniques, tàctiques i estratègies per a sol·licitar-los. Del 23 al 26 de novembre de 2020 INV PDI 20 20 O Vicent Martines Peres UA
Microscòpia d'escombratge làser confocal Suspès a causa de la suspensió de la docència presencial INV PDI 4 15 P Teoria impartida per Cristina Almansa i pràctica impartida per Cristina Almansa i Alba Pérez UA
Anàlisi de mediació i moderació de variables quantitatives  Suspès a causa de la suspensió de la docència presencial INV PDI 8 15 P Alejandro Veas Iniesta UA
  Segons el punt primer de la convocatòria 'Els organismes promotors podran suprimir i convocar noves edicions de les programades o programar altres diferents, quan així ho exigisquen les disponibilitats pressupostàries o per circumstàncies que afecten l'organització o la impartició d'aquestes.'    A causa de la situació actual, algunes d'aquestes accions formatives han sigut cancel·lades o s'ha modificat la seua estructura i dates de realització.

Nota: Programa de cursos publicat en  el DOGV Núm. 8838/18.06.2020 (extracte)

PDI: tot el PDI

NOV: PDI novell prioritàriament

 

COMPETÈNCIES:

MET COMPETÈNCIA METODOLÒGICA

LING COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA

TEC COMPETÈNCIA TECNOLÒGICA

COM COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERPERSONAL

INV COMPETÈNCIA INVESTIGADORA

CO COMPETÈNCIA ORIENTADORA

PAT COMPETÈNCIA PER A TREBALLAR EN EQUIP

DIR COMPETÈNCIA EN PLANIFICACIÓ I GESTIÓ

AD COMPETÈNCIA PER A ATENDRE A la DIVERSITAT

SA COMPETÈNCIA SOCI-CULTURAL I SALUT

 

INFORMACIÓ GENERAL:

Destinataris:


Els activitats van dirigides al personal docent i investigador (PDI) en actiu de la Universitat d'Alacant.

Procediment d'inscripció:

La inscripció als cursos que ofereix l'Institut de Ciències de l'Educació és pot fer únicament per la via del formulari d'aquesta pàgina web.


Criteris de selecció:

S'atendrà als següents criteris per ordre de prioritat:

1.1 Per a aquells cursos que tinguen requisits específics es comprovarà que efectivament els interessats i les interessades reuneixen aquests requisits.

1.2 Tindran preferència durant un any, els qui s'hagen incorporat al servei actiu procedent del permís de maternitat o paternitat, o hagen reingresado des de la situació d'excedència per raons de guarda legal i atenció a persones majors dependents o persones amb discapacitat, (articule 60.1 de la LO 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes).

 
1.3 S'haurà d'equilibrar percentualment a la plantilla real la participació d'homes i dones en l'assistència als cursos de formació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 44 de la Llei de la Generalitat Valenciana 9/2003, de 2 d'abril per a la igualtat de Dones i Homes.

1.4 En cas d'empat entre professorat sol·licitant en aplicació dels anteriors criteris, s'atendrà al rigorós ordre d'entrada de les sol·licituds (dia/hora).

En la selecció haurà de tenir-se en compte, d'una banda, la reserva de places per a persones amb discapacitat, establida i l'article 23 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat Valenciana, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat i, d'altra banda, la reserva de places prevista en l'article 60.2 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a les empleades públiques, que reunisquen els requisits.
 

Relació d'admesos i admeses:

L'ICE comunicarà l'admissió personalment a les persones seleccionades, per correu electrònic, perquè confirmen l'assistència al curs.


Renúncies:

Si una persona seleccionada per a cursar una activitat no pot assistir per qualsevol motiu, ho ha de comunicar a l'ICE per a poder oferir la seua plaça a una altra persona interessada. Aquesta renúncia s'ha de fer amb una antelació mínima de dos dies hàbils abans del començament del curs, perquè la no asitencia no implique penalització.


Penalització:

Aquelles persones que no renuncien dins del termini fixat o que no completen l'assistència mínima estipulada en cada curs, seran penalitzades de manera que en les convocatòries següents dels cursos que s'inscriguen, ocuparen l'últim lloc en la llista d'espera.


Avaluació:

Als/les assistents els serà expedit per l'organisme convocant (Universitat d'Alacant) un certificat d'aprofitament, sempre que s'acredite l'assistència a un 85%, com a mínim, de la durada total del curs o seminari, així com, si escau, haver realitzat els tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel tutor/a o professor/a. En el cas dels cursos en modalitat on-line solament s'expediran certificats d'aprofitament


Protecció de dades:

Les dades personals quedaren inclosos en el fitxer automatitzat de formació contínua de l'ICE de la Universitat d'Alacant,  el qual es compromet a no fer un ús diferent d'allò per a açò han sigut sol·licitats, segons la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades. Es pot exercir, per escrit, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació davant el Gerent de la Universitat d'Alacant.