FORMACIÓ CONTÍNUA 2020

PLA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE LA GENERALITA

 

CONVOCATÒRIA

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2020, de la Direcció general de Funció Pública, per la qual es convoquen les accions formatives del Pla de formació del personal al servei de la Generalitat, per a l'any 2020. DOGV Núm. 8838/18.06.2020 (extracte)

 

TERMINI D'INSCRIPCIÓ

Del 19 de juny al 7 de juliol. (finalitzat)

 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

RELACIÓ DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES. ASSIGNACIÓ PER CURS RELACIÓ PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES. ASSIGNACIÓ PER CURS

 

CURSOS PROGRAMATS

 

NOTES

 • Segons el punt primer de la convocatòria 'Els organismes promotors podran suprimir i convocar noves edicions de les programades o programar altres diferents, quan així ho exigisquen les disponibilitats pressupostàries o per circumstàncies que afecten l'organització o la impartició d'aquestes.'
 • A causa de la situació actual, algunes d'aquestes accions formatives han sigut cancel·lades o s'ha modificat la seua estructura i dates de realització.
 • Programa de cursos publicat en  el DOGV Núm. 8838/18.06.2020 (extracte)

LLEGENDES

DIRIGIT A
 • PDI: tot el PDI
 • NOV: PDI novell prioritàriament
COMPETÈNCIES
 • MET: COMPETÈNCIA METODOLÒGICA
 • LING: COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA
 • TEC: COMPETÈNCIA TECNOLÒGICA
 • COM: COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERPERSONAL
 • INV: COMPETÈNCIA INVESTIGADORA
 • CO: COMPETÈNCIA ORIENTADORA
 • PAT: COMPETÈNCIA PER A TREBALLAR EN EQUIP
 • DIR: COMPETÈNCIA EN PLANIFICACIÓ I GESTIÓ
 • AD: COMPETÈNCIA PER A ATENDRE A la DIVERSITAT
 • SA: COMPETÈNCIA SOCI-CULTURAL I SALUT

 

INFORMACIÓ GENERAL

 

Destinataris

Els activitats van dirigides al personal docent i investigador (PDI) en actiu de la Universitat d'Alacant.

 

Procediment d'inscripció

La inscripció als cursos que ofereix l'Institut de Ciències de l'Educació és pot fer únicament per la via del formulari d'aquesta pàgina web.

 

Criteris de selecció

S'atendrà als següents criteris per ordre de prioritat:

 1. Per a aquells cursos que tinguen requisits específics es comprovarà que efectivament els interessats i les interessades reuneixen aquests requisits.
 2. Tindran preferència durant un any, els qui s'hagen incorporat al servei actiu procedent del permís de maternitat o paternitat, o hagen reingresado des de la situació d'excedència per raons de guarda legal i atenció a persones majors dependents o persones amb discapacitat, (articule 60.1 de la LO 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes).
 3. S'haurà d'equilibrar percentualment a la plantilla real la participació d'homes i dones en l'assistència als cursos de formació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 44 de la Llei de la Generalitat Valenciana 9/2003, de 2 d'abril per a la igualtat de Dones i Homes.
 4. En cas d'empat entre professorat sol·licitant en aplicació dels anteriors criteris, s'atendrà al rigorós ordre d'entrada de les sol·licituds (dia/hora).

En la selecció haurà de tenir-se en compte, d'una banda, la reserva de places per a persones amb discapacitat, establida i l'article 23 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat Valenciana, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat i, d'altra banda, la reserva de places prevista en l'article 60.2 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a les empleades públiques, que reunisquen els requisits.

 

Relació d'admesos i admeses

L'ICE comunicarà l'admissió personalment a les persones seleccionades, per correu electrònic, perquè confirmen l'assistència al curs.

 

Renúncies

Si una persona seleccionada per a cursar una activitat no pot assistir per qualsevol motiu, ho ha de comunicar a l'ICE per a poder oferir la seua plaça a una altra persona interessada. Aquesta renúncia s'ha de fer amb una antelació mínima de dos dies hàbils abans del començament del curs, perquè la no asitencia no implique penalització.

 

Penalització

Aquelles persones que no renuncien dins del termini fixat o que no completen l'assistència mínima estipulada en cada curs, seran penalitzades de manera que en les convocatòries següents dels cursos que s'inscriguen, ocuparen l'últim lloc en la llista d'espera.

 

Avaluació

Als/les assistents els serà expedit per l'organisme convocant (Universitat d'Alacant) un certificat d'aprofitament, sempre que s'acredite l'assistència a un 85%, com a mínim, de la durada total del curs o seminari, així com, si escau, haver realitzat els tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel tutor/a o professor/a. En el cas dels cursos en modalitat on-line solament s'expediran certificats d'aprofitament.

 

Protecció de dades

Les dades personals quedaren inclosos en el fitxer automatitzat de formació contínua de l'ICE de la Universitat d'Alacant,  el qual es compromet a no fer un ús diferent d'allò per a açò han sigut sol·licitats, segons la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades. Es pot exercir, per escrit, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació davant el Gerent de la Universitat d'Alacant.