FORMACIÓ CONTÍNUA 2021

PLA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE LA GENERALITAT 2021

Convocatòria

RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2021, de la Direcció general de Funció Pública, per la qual es convoquen les accions formatives del Pla de formació del personal al servei de la Generalitat, per a l'any 2021. DOGV Núm. 9013 / 04.02.2021 (extracte).

Presentació de sol·licituds

El Personal docent i investigador disposarà de deu dies per a formalitzar la preinscripció en cadascuna de les convocatòries que l'ICE disposa per a la inscripció en les activitats de la seua oferta formativa.

Cursos programats

Pots trobar la informació dels cursos segons anem publicant-los fent clic ací

Curs

Dates

Com

Prof

Mod

Hor

Plac

Ponent

Univ

Propostes d'innovació educativa al voltant de les metodologies actives en la docència

de l'1 al 15 de març de 2021

MET

PFCD DOCENT

O

10

20

Juan Francisco Álvarez

UA

Anàlisi avançada de dades amb Atles.ti

cancel·lat

INV

PDI

O

25

20

Antoni Vicent Casasempere-Satorres

Ext.

L'avaluació online en la docència universitària

de l'1 al 15 de març de 2021

MET

PFCD

O

10

20

Marcos Gómez Puerta

UA

Educació per al desenvolupament sostenible i conscienciació socioambiental a l'aula universitària

de l'1 al 14 de març de 2021

SA

PDI

O

10

20 

Ana Isabel Espinosa, Carlos Cortés Samper, María Paz Such Climent.

UA

Observation and Practice (Curs 3 ProFtEAchIng)

del 2 al 23 de març de 2021

LING

DOCENT

S

20

20 

María Tabuenca i Javier Fernández

UA

Fonaments de fotografia digital per a la docència i la investigació

del 8 al 14 de març de 2021

TEC

PFCD DOCENT

O

10

15

Basilio Pueo

UA

Procés d'investigació: Mètodes, dissenys i tècniques estadístiques d'anàlisis de dades

del 8 al 17 de març de 2021

INV

PDI

O

15

15

Castejón Costa, José Luis

UA

Creant materials digitals accessibles i inclusius

del 15 al 18 de març de 2021

AD

PFCD

O

5

12

José María Fernández Gil

UA

Captura de vídeo per a la docència online amb OBS Studio (Nivell Avançat)

del 15 al 22 de març de 2021

TEC

PFCD DOCENT

5

20

Damián Monllor Satoca

UA

Descobreix Google i les seues eines col·laboratives: consells i trucs imprescindibles per a la docència actual

del 15 al 29 de març

TEC

PDI

O

20

15

Juan Ramón Rico

UA

Fonaments d'enregistrament i edició de vídeos per a la docència i la investigació

del 22 al 28 de març de 2021

MET

PFCD DOCENT

O

10

15

Pueo Ortega, Basilio

UA

Creació d'activitats online ludificades amb Google Spreadsheets

del 22 al 30 d'abril de 2021

TEC

PFCD

O

10

20

Francisco José Gallego Durán

UA

De la guia docent a la pràctica a l'aula universitària

del 26 d'abril al 3 de maig de 2021

MET

PFCD DOCENT

O

10

20

Inés Lozano Cabezas i Marcos Iglesias

UA

Com tractar la realització del Projecte Docent (1 edició)

11 al 28 de maig de 2021

MET

PDI

S

20

20

Martínez Segura, María José

U. Múrcia

Flipped classroom: experiències, tècniques i eines

del 3 al 14 de maig de 2021

MET

PFCD DOCENT

O

10

30

Antonio Carrasco Rodriguez

UA

Com podem gestionar la nostra bibliografia?: el gestor de referències bibliogràfiques MENDELEY

Del 3 al 21 de maig de 2021

INV

PDI

O

20

40

Ana Rosa Candela Hidalgo i Mario Florido Pérez

UA

Introducció al procés d'investigació quantitativa en les ciències socials

Del 9 al 30 de setembre de 2021

INV

PDI

O

15

20

Esther Chiner Sanz

UA

Practice presenting for international conferences

Del 20 al 29 de setembre

LING

PDI

P

20

20

Teresa Morell Moll i Natalia Norte Fernández-Pacheco

UA

Ciència 2.1: La caixa d'eines del professor investigador, aplicacions web i recursos

de l'13 al 25 d'octubre de 2021

INV

PDI

O

15

25

Santiago Mengual Andrés

UV

Taller d'edició digital d'imatges fotogràfiques amb Gimp

de l'11 al 17 d'octubre de 2021

TEC

PFCD

O

10

15

Basilio Pueo Ortega

UA

Digital and Linguistic Tools for Emi (English as a Medium of Instruction) Teachers

del 14 al 21 de setembre de 2021

LING

PDI

S

45

20

Marian Alesón (Coord.)

UA

Visibilitat de la investigació: l'impacte acadèmic i social de les nostres publicacions, on publicar i què tenir en compte a l'hora de fer-ho

del 2 al 16 de novembre de 2021

INV

PDI

O

20

45

Mengual Andrés, Santiago

UV

Taller d'edició digital d'il·lustracions amb Inkscape

del 5 al 21 de novembre de 2021

TEC

PDI

O

10

20

Basilio Pueo Ortega

 

Segons el punt primer de la convocatòria 'Els organismes promotors podran suprimir i convocar noves edicions de les programades o programar altres diferents, quan així ho exigisquen les disponibilitats pressupostàries o per circumstàncies que afecten l'organització o la impartició d'aquestes.'   

A causa de la situació actual, algunes d'aquestes accions formatives poden ser cancel·lades o patir modificacions en la seua estructura i/o dates de realització.

Nota: Programa de cursos publicat en  el DOGV Núm. 9013 / 04.02.2021 (extracte)

PDI: tot el PDI

NOV: PDI novell prioritàriament

 

COMPETÈNCIES:

MET COMPETÈNCIA METODOLÒGICA

LING COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA

TEC COMPETÈNCIA TECNOLÒGICA

COM COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERPERSONAL

INV COMPETÈNCIA INVESTIGADORA

CO COMPETÈNCIA ORIENTADORA

PAT COMPETÈNCIA PER A TREBALLAR EN EQUIP

DIR COMPETÈNCIA EN PLANIFICACIÓ I GESTIÓ

AD COMPETÈNCIA PER A ATENDRE A la DIVERSITAT

SA COMPETÈNCIA SOCI-CULTURAL I SALUT

Informació general

Destinataris:

Els activitats van dirigides al personal docent i investigador (PDI) en actiu de la Universitat d'Alacant.

Procediment d'inscripció:

La inscripció als cursos que ofereix l'Institut de Ciències de l'Educació és pot fer únicament per la via del formulari d'aquesta pàgina web.


Criteris de selecció:

S'atendrà als següents criteris per ordre de prioritat:

1.1 Per a aquells cursos que tinguen requisits específics es comprovarà que efectivament els interessats i les interessades reuneixen aquests requisits.

1.2 Tindran preferència durant un any, els qui s'hagen incorporat al servei actiu procedent del permís de maternitat o paternitat, o hagen reingresado des de la situació d'excedència per raons de guarda legal i atenció a persones majors dependents o persones amb discapacitat, (articule 60.1 de la LO 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes).

 
1.3 S'haurà d'equilibrar percentualment a la plantilla real la participació d'homes i dones en l'assistència als cursos de formació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 44 de la Llei de la Generalitat Valenciana 9/2003, de 2 d'abril per a la igualtat de Dones i Homes.

1.4 En cas d'empat entre professorat sol·licitant en aplicació dels anteriors criteris, s'atendrà al rigorós ordre d'entrada de les sol·licituds (dia/hora).

En la selecció haurà de tenir-se en compte, d'una banda, la reserva de places per a persones amb discapacitat, establida i l'article 23 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat Valenciana, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat i, d'altra banda, la reserva de places prevista en l'article 60.2 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a les empleades públiques, que reunisquen els requisits.
 

Relació d'admesos i admeses:

L'ICE comunicarà l'admissió personalment a les persones seleccionades, per correu electrònic, perquè confirmen l'assistència al curs.


Renúncies:

Si una persona seleccionada per a cursar una activitat no pot assistir per qualsevol motiu, ho ha de comunicar a l'ICE per a poder oferir la seua plaça a una altra persona interessada. Aquesta renúncia s'ha de fer amb una antelació mínima de dos dies hàbils abans del començament del curs, perquè la no asitencia no implique penalització.


Penalització:

Aquelles persones que no renuncien dins del termini fixat o que no completen l'assistència mínima estipulada en cada curs, seran penalitzades de manera que en les convocatòries següents dels cursos que s'inscriguen, ocuparen l'últim lloc en la llista d'espera.


Avaluació:

Als/les assistents els serà expedit per l'organisme convocant (Universitat d'Alacant) un certificat d'aprofitament, sempre que s'acredite l'assistència a un 80%, com a mínim, de les sessions presencials del curs o seminari, així com, si escau, haver realitzat els tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel tutor/a o professor/a. En el cas dels cursos en modalitat on-line solament s'expediran certificats d'aprofitament


Protecció de dades:

Les dades personals quedaren inclosos en el fitxer automatitzat de formació contínua de l'ICE de la Universitat d'Alacant,  el qual es compromet a no fer un ús diferent d'allò per a açò han sigut sol·licitats, segons la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades. Es pot exercir, per escrit, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació davant el Gerent de la Universitat d'Alacant.