Programa de Formació del PDI Novell-I3CE

El Programa de Formació del PDI Novell-I3CE és una de les accions d'innovació educativa emmarcades en el Programa Institucional Innovació, Recerca, Internacionalització i Col·laboració en Educació (I3CE), 2016-2020, de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat d'Alacant.

Aquest Programa de Formació de l'ICE està destinat al PDI de recent incorporació a la Universitat d'Alacant.

El PDI novell té unes característiques especials, les quals exigeixen una formació específica. Aquest PDI es troba davant l'inici de la funció docent universitària, construint la seua identitat professional i familiaritzant-se amb la cultura del seu departament, del seu centre i, en definitiva, de la universitat com a institució. Es considera, doncs, important que aquest professorat se senta part de la seua universitat i, a més, adquirisca una formació bàsica que faça possible l'inici d'aquest desenvolupament professional docent.

Així doncs, s'inicia el Programa de Formació del Personal Docent i Investigador (PDI) Novell de l'ICE de la Universitat d'Alacant en el curs 2018-19, el qual té com a finalitat facilitar al PDI novell l'adquisició de les competències docents que es consideren bàsiques en la impartició d'ensenyaments de qualitat en l'àmbit de l'Educació Superior.

De forma específica, aquest Programa pretén desenvolupar coneixements, habilitats i actituds docents tals com:

  • Coneixements bàsics sobre la docència universitària.
  • Habilitats per a planificar, desenvolupar i avaluar la docència.
  • Actitud reflexiva cap a la pràctica docent.

A més, en aquest Programa es pretén també que el PDI assumisca dues idees clau per a la docència universitària:

  • Considerar la formació permanent com una de les dimensions inherents a la professió docent.
  • Assumir que "aprendre a ensenyar" és alguna cosa que es fa des de la pràctica diària, però no solament amb aquesta pràctica diària.

De forma gradual, s'aniran oferint activitats específiques dirigides al professorat novell (aquell amb una antiguitat màxima de tres anys en la Universitat d'Alacant), així com també al personal contractat predoctoral de la Universitat d'Alacant.

Els cursos, tallers i activitats acadèmiques que conformen el Programa de Formació del Personal Docent i Investigador (PDI) Novell se centraran en diferents temàtiques en relació amb les competències docents bàsiques i inicials en l'àmbit universitari indicades anteriorment.

Últimes activitats programades:

 

El conjunt d'activitats que es presenten complementen les ja oferides per l'ICE en el seu Pla de Formació Permanent, a les quals també pot inscriure's el PDI novell. Es pot consultar aquestes activitats formatives programades per l'ICE en el següent enllaç:

Programa de Formació Permanent de l'ICE

PROGRAMA PDI NOVELL