Programa de Formació Docent

PROGRAMA DE FORMACIÓ DOCENT

El Vicerectorat de Transformació Digital, a través de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE), promou anualment el Programa de Formació Docent de la Universitat d'Alacant.

La formació docent és una de les àrees fonamentals de treball de l'ICE, i a través d'aquesta es pretén, com a objectiu bàsic, proporcionar al PDI de la Universitat d'Alacant la possibilitat d'una formació que done resposta a les seues inquietuds i necessitats. El nostre referent de planificació seran els temes relacionats amb les demandes educatives universitàries actuals d'innovació, noves tecnologies, i adaptació metodològica, atenent de forma prioritària les propostes específiques, però també oferint una oferta formativa que des del nostre punt de vista puga ser útil al PDI en el desenvolupament de capacitats i competències docents.

Per a fer efectiu aquest Programa comptarem amb professionals de reconegut prestigi de diferents universitats les línies d'actuacióde les quals estiguen en concordança amb les necessitats expressades pels participants d'edicions anteriors. De la mateixa manera s'administrarà a la totalitat del professorat de la Universitat d'Alacant un qüestionari elaborat per a l'ocasió a través del qual pretenem conèixer les necessitats de formació que el col·lectiu universitari demanda.

És intenció d'aquest Institut tenir  la participació d'altres centres de formació del professorat. Tant per a impartir cursos, com per a participar en els cursos programats al professorat no universitari. Aquesta línia d'actuació se sustenta en la creença que l'intercanvi d'experiències i opinions entre professionals que tenen com a fi últim, la formació pot enriquir a tots dos col·lectius. Es farà especial incidència en l'oferta de formació generada entre els professionals de la Universitat d'Alacant.

L'ICE estableix d'aquesta manera un sistema de formació basat en demandes i experiències pròpies de les diferents unitats universitàries, i es constitueix en un element d'intermediació entre necessitats i aportacions del professorat, individualment o en equip, arreplegant les sol·licituds i oferiments i organitzant els corresponents cursos i tallers necessaris.

Aquesta unitat formativa és oberta i flexible, amb l'ànim d'arreplegar qualsevol demanda que sorgisca al llarg del curs i poder trobar un espai formatiu per a desenvolupar-lo. A través d'aquesta es potencia la formació oferida i generada en la Universitat d'Alacant.

El Programa de Formació Docent es planteja els següents objectius:

 1. Proporcionar al professorat de la Universitat d'Alacant un projecte de formació contínua adequat als seus interessos i necessitats.
 2. Facilitar l'accés a la formació contínua al major nombre de professorat possible.
 3. Establir un Programa de Formació global, variat, flexible i obert, que contribuïsca al desenvolupament de les competències genèriques i bàsiques de les diferents titulacions impartides en la Universitat d'Alacant.
 4. Coordinar amb els diferents agents formatius docents universitaris i no universitaris, les accions formatives.
 5. Facilitar al professorat que ho necessite l'accés a les eines formatives i metodològiques adequades per a millorar els resultats en el procés d'ensenyament-aprenentatge.

El Programa de Formació Docent serà elaborat per l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE), que posteriorment estudiarà i aprovarà el Vicerectorat de Transformació Digital. El punt de partida està en la informació subministrada per l'avaluació de cursos d'exercicis anteriors, les demandes rebudes pel part del professorat i els resultats de l'aplicació del qüestionari Necessitats de Formació en Docència Universitària.

La programació dels cursos es realitza amb periodicitat anual, planificant les accions formatives a desenvolupar en l'interval gener-desembre. Aquests cursos estan supeditats a la convocatòria de l'oferta formativa realitzada a principis de cada any per la Generalitat Valenciana.

Una vegada aprovat el Programa anual es publicarà en la pàgina web de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE), amb la finalitat de facilitar al professorat l'organització a llarg termini de la seua formació permanent.

Els cursos apareixeran agrupats, d'una banda en funció de la competència que desenvolupen i, de l'altra, segons el perfil de professorat al qual van dirigits. I queden organitzats de la forma següent:

PER COMPETÈNCIES

 1. COMPETÈNCIA TECNOLÒGICA
  Formació en utilització d'eines tecnològiques aplicades als diferents àmbits de coneixement.
 2. COMPETÈNCIA SOCIAL I MEDIAMBIENTAL
  Formació per a establir i millorar relacions socials. Adquirir eines que possibiliten les actituds positives en la comunitat universitària.
  El desenvolupament laboral del docent implica, no sols la formació permanent referida a estratègies i competències acadèmiques, sinó també les referides al benestar propi, amb la finalitat de conjuminar ment i cos en pro d'una millor qualitat docent.
  Els continguts propis d'aquests cursos estan orientats a dotar el professorat de les competències necessàries per a la presa de decisions i implementació d'estratègies en l'ensenyament-aprenentatge amb grups heterogenis.
 3. COMPETÈNCIA METODOLÒGICA EN DOCÈNCIA
  Els continguts dels cursos estaran orientats a incrementar estratègies i eines encaminades a la millora de la tasca docent.
 4. COMPETÈNCIA EN INVESTIGACIÓ
  Les eines i estratègies pròpies de la investigació bàsica i aplicada, seran els continguts que es desenvoluparan entorn d'aquesta competència.
 5. COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA
  L'objectiu dels cursos agrupats entorn d'aquesta competència pretenen que el professorat siga capaç d'utilitzar les llengües, tant estrangeres com les oficials de la Comunitat Valenciana, en els processos docents i investigadors.
 6. COMPETÈNCIA EN PLANIFICACIÓ I GESTIÓ
  La gestió és una activitat que a vegades poden arribar a desenvolupar el professorat compaginat aquesta activitat amb la docència i investigació. Per això la realització de cursos que desenvolupen aquest tipus d'activitats permetran al professorat l'adquisició d'aquesta competència. 

A més s'hi incorporaran els cursos i/o tallers sol·licitats pel Programa XARXES que no tinguen cabuda en cap de les de les competències esmentades.

PER CATEGORIES ADMINISTRATIVES

 1. PDI: Dirigit a tot el professorat.
 2. NOV: Prioritari professorat novell (menys de 5 anys).
 3. TUT: Dirigit prioritàriament a professorat del Programa Tutorial.
 4. DOC: Dirigit de forma prioritària al professorat que requerisca millorar els resultats de la seua activitat docent.

S'arreplegaran específicament les accions formatives dirigides al desenvolupament dels diferents programes que desenvolupa l'ICE (Programa d'Acció Tutorial i Programa de Xarxes I3CE d'Investigació en Docència Universitària).

D'aquesta forma es pretenen arreplegar les diferents necessitats del professorat, individualment i com a membres de programes de l'ICE, i coordinar totes les actuacions internes de l'ICE.

El professorat que haja sigut inscrit per a rebre alguna activitat formativa i no puga desenvolupar-la, ha de comunicar a l'ICE aquesta incidència, per a poder assignar la seua plaça a una altra persona que es trobe en llista d'espera. Açò possibilita que un nombre major de professorat puga assistir a cursos de formació.

Qualsevol altra incidència metodològica sobre el desenvolupament del Programa de Formació s'arreplega en el protocol d'actuació elaborat per a mantenir els paràmetres de qualitat que un projecte d'aquesta envergadura requereix.

Les tasques bàsiques realitzades per a planificar i desenvolupar el programa, seran:

 • Control i valoració de la informació rebuda sobre propostes i necessitats formatives de la Universitat.
 • Reunions informatives de treball, i per a aconseguir recursos de formació.
 • Accions de comunicació amb els demandants de formació i els possibles agents de formació docent.
 • Elaboració de documents de planificació i estadístics sobre les propostes formatives de l'ICE una vegada treballats els aspectes anteriors.
 • Reunions institucionals per a aprovar i fer el seguiment del Programa.
 • Contactes amb els professionals encarregats de la formació i planificació adequada de les seues actuacions.
 • Supervisió de les gestions administratives per a la posada en pràctica del Programa aprovat.
 • Avaluació del Programa una vegada desenvolupades les activitats planificades.

VICERECTORAT DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Promoció i control del programa

Vicerector: Rafael Molina Carmona

INSTITUT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ

Direcció, supervisió i coordinació

Directora: Rosana Satorre Cuerda

Coordinadora acadèmica: María Asunción Menargues Marcilla

Gestió administrativa: M. José Martínez Domenech

INSTITUCIONS DE FINANÇAMENT

Proporcionen els recursos materials i econòmics

ICE: Programa propi de formació docent

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

Programa de Formació Contínua del Personal al Servei de la Generalitat

COORDINADORS D'INSTITUCIONS I PROGRAMES

Demandants de formació

FACULTATS I ESCOLES

PROGRAMA D'ACCIÓ TUTORIAL

PROGRAMA XARXES

Veure el Pla de treball 

L'avaluació del programa es realitzarà, valorant la quantitat i qualitat d'activitats realitzades, a través de:

 1. De l'AVALUACIÓ DE L'ICE
 2. De l'AVALUACIÓ DEL PROFESSORAT PARTICIPANT

Treball previ:

 1. Elaboració de la Proposta Formativa per part de la Coordinadora Acadèmica (setembre).
 2. Reunió de treball de la Comissió de Formació de l'ICE per a avaluar el funcionament general de cada curs (setembre).
 3. Reunió de treball amb la directora de l'ICE i la gestora en cap de l'ICE per a analitzar la proposta de treball elaborada (octubre).
 4. Gestió del calendari i les dates de programació dels cursos. En alguns casos encara està pendent el tancament de dates, però s'ha contactat amb ponents.

Es treballa sobre la base de diversos criteris generals:

 1. Planificació de cursos que han tingut una bona acceptació (matrícula, llista d'espera, percentatge d'aptes, i valoració dels usuaris).
 2. Substitució de cursos amb baixa acceptació o suprimits, per accions formatives noves propostes al llarg del curs i que segons el parer de la Comissió poden resultar d'interès per al professorat.
 3. Priorització de l'oferta formativa impartida per professorat de la Universitat d'Alacant.

S'inclouen en l'oferta formativa tallers o cursos organitzats juntament amb la Unitat de Formació i Internacionalització del PAS destinats al PAS i PDI de la UA de manera conjunta.

A través de la pàgina web de l'ICE es mantindrà actualitzada la informació, i s'anirà proporcionant al professorat els diferents materials de suport i documents per al desenvolupament del programa formatiu.

El procés d'elaboració del Programa de Formació està subjecte a un protocol que es presenta en l'Annex III.

Segons estableix el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre (BOE de  28 de  novembre de 2008), a partir del curs acadèmic 2009/10 s'implanten els ensenyaments de màster que substitueixen els cursos del CAP, que no es tornaran  a convocar.

El Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària que substitueix els cursos del CAP s'ofereix dins dels estudis de la Facultat d'Educació.

Podeu fer propostes i fer-nos arribar les vostres necessitats formatives en els següents formularis o emplenar aquesta fitxa i enviar-la a l'ICE.

Plans de formació