Itinerari de Formació de Docència Universitària En línia per al Professorat del Grau en Criminologia

PRESENTACIÓ

Aquest itinerari pretén oferir una formació concreta i específica, i amb un enfocament eminentment pràctic, al professorat que imparteix docència en línia en el Grau en Criminologia de la Universitat d'Alacant, amb la finalitat de donar a conèixer les competències i funcions que els docents universitaris han de tenir per a dur a terme la docència en línia, així com els recursos que hi ofereix la Universitat d'Alacant.

L'Itinerari de Formació Docència Universitària en línia per al Professorat del Grau en Criminologia és una iniciativa del Vicedeganat de Criminologia i DECRIM de la Facultat de Dret, juntament amb l'ICE de la Universitat d'Alacant, en el marc de les accions del Programa Pensem-online 2017-2018 del Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa de la UA per a la millora de la qualitat de la docència en la modalitat en línia del Grau en Criminologia de la Facultat de Dret, i del Programa Institucional Innovació, Recerca, Internacionalització i Col·laboració en Educació (I3CE), 2016-2020, de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UA.

 

INSCRIPCIÓ I CERTIFICACIÓ

Tant la matrícula com la certificació de cadascun dels mòduls és independent, de manera que les persones interessades poden configurar una formació a la mesura de les seues necessitats. No obstant açò, es recomana cursar el Mòdul 1: La transició cap a la docència en línia, que oferirà els continguts fonamentals d'aquest itinerari.

La inscripció i posterior certificació està gestionada íntegrament per l'ICE de la Universitat d'Alacant. Per a qualsevol dubte o pregunta sobre aquests tràmits pot escriure un email a ice@ua.es

Nombre de places oferides en cada mòdul: 20, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció online corresponent habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA. En cas que la inscripció supere les places oferides es donarà prioritat al professorat amb docència en líneia en el curs present.

Data d'inici de la inscripció: 10/01/2019. El formulari s'obrirà les 9:00 hores

Data fi de la inscripció Mòdul 1: 13/01/2019:

Data fi de la inscripció Mòdul 2 i Mòdul sobre pràctiques educatives: 17/01/2019

 

COMPETÈNCIES

Les competències a desenvolupar permetran als docents adquirir la competència digital metodològica clau per a implementar una docència en línia de qualitat:

 • Comprendre el context d'ensenyament i aprenentatge en línia.
 • Planificar el procés d'ensenyament-aprenentatge en línia.
 • Preparar els recursos més adequats a un context d'aprenentatge en línia.
 • Col·laborar en xarxa per a construir coneixement compartit.
 • Facilitar la col·laboració entre els estudiants en el context d'aprenentatge en línia.
 • Guiar i facilitar el procés d'aprenentatge en línia dels estudiants.
 • Avaluar amb eficàcia del procés d'aprenentatge en línia.

 

MÒDULS I EDICIONS

L'Itinerari de Formació es compon dels següents mòduls:

 

Mòdul 1: La transició cap a la docència en línia (5 h.)

A causa de la importància central d'aquest mòdul, es recomana encaridament l'assistència al mateix.

Prof.: Albert Sangrà (UOC)

Data i horari:

 • 1ª edició: 15 de gener, de 9-14 h
 • 2ª edició: 15 de gener, de 16-21 h.

Aula: DE/0-03P de la Facultat de Dret

Destinataris: professorat de la titulació de Criminologia (formació subvencionada per la Facultat de Dret)

Descripció: La transició cap a la docència en línia comporta comprendre el contínuum que suposa el pas de la docència presencial a la docència en línia, així com els elements clau d'aquesta docència gràcies al potencial de les TIC i dels nous rols del docent i l'estudiant en aquest escenari. Cal entendre bé que no es tracta de replicar amb un entorn virtual el mateix que es feia en un curs presencial.

INSCRIPCIÓ EN MÒDUL 1 

Mòdul 2: Disseny d'assignatures en línia (5 h.)

Profs.: Montse Guitert i Teresa Romeu (UOC)

Data i horari:

 • 1ª edició: 22 de gener, de 9-14 h
 • 2ª edició: 22 de gener, de 16-21 h.

Aula: DE/0-03P de la Facultat de Dret

Destinataris: professorat de la titulació de Criminologia (formació subvencionada per la Facultat de Dret)

Descripció: En qualsevol acció formativa, el disseny i planificació tenen un paper molt important, i en el cas de la docència en línia encara més, per a poder afavorir l'èxit posterior de la implementació docent. El disseny d'assignatures en línia suposa parlar de la definició de competències, del disseny d'activitats per a aconseguir aquestes competències, de la selecció de recursos, de l'explicitación del seguiment i de l'avaluació del procés d'aprenentatge, de la temporització de l'acció formativa i de la definició de l'entorn i les eines d'aprenentatge.

INSCRIPCIÓ EN MÒDUL 2

Mòdul sobre pràctiques educatives: Experiències amb Moodle UA en el Grau en Criminologia (3 h.)

Profs.: Francisco Fernández Carrasco, Marian Alesón, Cristina Fernández-Pacheco i Julio Mulero (Universitat d'Alacant)

Data i horari:

 • 1ª edició: 24 de gener, de 10-13 h
 • 2ª edició: 24 de gener, de 16-19 h.

Aula: DE/0-03P de la Facultat de Dret

Destinataris: professorat de la titulació de Criminologia (formació subvencionada per la Facultat de Dret)

Descripció: En aquest taller, impartit amb la col·laboració d'alguns professors que imparteixen docència en línia en el Grau en Criminologia, es mostren experiències específiques d'ús de Moodle UA en la pròpia titulació i en altres àrees afins a la Criminologia. En concret, es tracta la integració de la plataforma Moodle UA en el desenvolupament de la docència universitària en línia mitjançant la creació i gestió de materials docents, activitats d'avaluació contínua i qualificacions en la plataforma Moodle UA.

INSCRIPCIÓ EN MÒDUL SOBRE PRÀCTIQUES EDUCATIVES

Mòdul 3: La col·laboració en xarxa (estudiants i docents) (5 h.)

Prof.: Montse Guitert Catasús (UOC)

Fecha y horario: 11 de febrer, de 9-14 h

Aula: GB/0001 (Edifici Germà Bernàcer).

Destinataris:  PDI Universitat d'Alacant (preferència  professorat de la titulació de Criminologia)

Descripció: Gràcies a les potencialitats de les tecnologies digitals i a les necessitats d'actualització constant, la docència en línia pot ser un procés col·laboració que comprèn tant el disseny, la implementació, el tancament i l'avaluació de la docència. La docència en col·laboració facilita la innovació i la millora docent, així com el desenvolupament professional.

Per a poder col·laborar en xarxa de forma eficient, és necessari prendre consciència del que suposa i de quines actituds es posen en joc, així com gestionar els processos de comunicació, de planificació i de gestió de l'equip en xarxa.

Quan el docent és conscient del potencial de la col·laboració en xarxa ho aplica als seus estudiants i açò suposa dissenyar, dinamitzar, facilitar i avaluar la col·laboració entre estudiants perquè aquesta siga eficient.

INSCRIPCIÓ EN MÒDUL 3

 

Mòdul 4: Creació de recursos i ús d'eines tecnològiques (5 h.)

Prof.: Albert Sangrà (UOC)

Data i horari: 21 de febrer, de 9 a 14 hores.

Aula: Aula GB/0001 (Edifici Germán Bernàcer).

Destinataris:  PDI Universitat d'Alacant (preferència  professorat de la titulació de Criminologia)

Descripció: Fruit del disseny de les activitats d'aprenentatge, el docent haurà de cercar, seleccionar i, si és necessari, crear els recursos d'aprenentatge necessaris perquè els estudiants disposen dels continguts adequats per a poder resoldre, per a poder fer efectiu l'aprenentatge. Aquests recursos poden tenir diferents formats: text, àudio, vídeo, web...

Per a cercar-los, cal conèixer el potencial de recursos que hi ha en la xarxa i com trobar-los. En el cas que siga el docent qui els haja de crear, podrà utilitzar diferents tecnologies digitals per a fer-ho.

 

Mòdul 5: Estratègies d'implantació de la docència en línia i d'avaluació dels aprenentatges (5 h.)

Prof.: Teresa Romeu (UOC).

Data i horari: 27 de febrer, de 9 a 14 hores.

Aula: GB/0001 (Edifici Germán Bernàcer).

Destinataris:  PDI Universitat d'Alacant (preferència  professorat de la titulació de Criminologia)

Descripció: En la implementació de l'activitat docent amb els estudiants en l'espai virtual és clau la presència virtual del docent i el desenvolupament d'estratègies que faciliten la gestió del procés d'aprenentatge i la dinamització i motivació dels estudiants. En aquesta presència docent, les estratègies de comunicació en xarxa es converteixen eix vertebrador i element indispensable. Encara que en molts casos l'avaluació pot fer-se de manera presencial, convé disposar de recursos que garantisquen mecanismes d'avaluació dels aprenentatges coherents amb la metodologia d'ensenyament i efectius a l'hora de valorar el que han après els estudiants.

ITINERARI CRIMINOLOGIA