Saltar apartados

Convocatòria

CONVOCATÒRIA D'AJUDES A PROJECTES D'INNOVACIÓ EDUCATIVA PER A LA PROMOCIÓ DE L'ENSENYAMENT SEMIPRESENCIAL I EN LÍNIA DEL VICERECTORAT DE QUALITAT I INNOVACIÓ EDUCATIVA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT (PROGRAMA PENSEM-ONLINE) CURS 2018-19

 

BOUA: 07/11/2018

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

Data de publicació: 20/12/2018

 

PRESENTACIÓ

El programa PENSEM-ONLINE (Programa d'ENsenyaments SEMipresencials-ONLINE) del Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa té com a objectiu la promoció de l'ensenyament a distància, bé mitjançant cursos concrets oferits pel professorat, bé mitjançant la incorporació d'aquesta modalitat en titulacions oficials de Grau i Màster. És una de les accions d'innovació educativa emmarcades en el Programa Institucional Innovació, Recerca, Internacionalització i Col·laboració en Educació (I3CE), 2016-2020, de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat d'Alacant.

A l'efecte d'aquesta convocatòria, s'entén per e-learning l'ensenyament en l’ínia (en aquest cas, cursos MOOC i NOOC), i per b-learning l'ensenyament semipresencial.

Amb el programa PENSEM-ONLINE, la Universitat d'Alacant, des del Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa i a través de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE), manifesta la seua voluntat per la millora de la qualitat i la innovació educativa en l'Educació Superior. Així mateix, desitja contribuir a l'esforç de la comunitat universitària per oferir noves perspectives en els processos d'ensenyament-aprenentatge i tracta de respondre d’aquesta manera a les demandes de l'actual societat de la informació.

A través del programa PENSEM-ONLINE es pretén fomentar l'educació digital i l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per a millorar tant la qualitat de les titulacions que s'imparteixen en la Universitat d'Alacant, com el prestigi i la visibilitat del coneixement que s’hi genera.

 

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Des de fa alguns anys, s'han desenvolupat iniciatives, projectes i tendències a nivell internacional basats en la implementació de MOOC (Massive Online Open Courses), i la Universitat d'Alacant no n’ha sigut una excepció en tant que ha publicat convocatòries en 2014 i 2016 per a incentivar-ne la posada en marxa. No obstant açò, els nous plantejaments pedagògics, les tendències a nivell global i les necessitats concretes referides a l'educació digital en la nostra universitat fan que mantenir i millorar la qualitat dels ensenyaments passen per impulsar la innovació docent des d'aquesta perspectiva digital. Com a exemple d'aquest nou escenari es va convocar el curs passat la primera convocatòria PENSEM-ONLINE on es platejaven els denominats NOOC (Nano Online Open Course). Es tracta de cursos que comparteixen, de forma general, les característiques dels MOOC, però amb la característica de ser microcursos de formació en línia.

Per al curs 2018-19, el Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa, a través de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE), llança una segona convocatòria per a la innovació educativa, orientada tant a l'aprenentatge en línia (e-learning) com al semipresencial (blended learning o  b-learning) amb la finalitat d'incentivar aquest tipus d'ensenyaments en la Universitat d'Alacant, i per a contribuir a la difusió del coneixement. Es tracta d'explorar i proposar desenvolupaments que facen repensar els processos d'ensenyament i aprenentatge universitaris amb una perspectiva realista, racional i innovadora des de l'educació digital i la innovació educativa.

Els principals objectius d'aquesta convocatòria són, d'una banda, ajudar a difondre l'ensenyament no presencial o semipresencial en la Universitat d'Alacant, mitjançant la proposta de cursos MOOC o NOOC; i, de l’altra, ajudar els centres en el desenvolupament de la docència tant en línia com semipresencial en ensenyaments oficials vigents.

Per aconseguir tots dos objectius, s'estableixen en aquesta convocatòria les modalitats d'ajuda següents, les bases de la qual es detallen a continuació:

 1. Ajudes al PDI per al disseny i desenvolupament de cursos en línia segons els models MOOC o NOOC (Annex I).
 2. Ajudes als centres per a desenvolupar processos d'ensenyament-aprenentatge en línia i semipresencial en les titulacions oficials de la Universitat d'Alacant (Annex II).

 

COMISSIÓ DE VALORACIÓ

La selecció dels projectes beneficiaris de l’ajuda, en qualsevol de les dues modalitats, serà duta a terme per una comissió única de valoració integrada per:

 • el vicerector de Qualitat i Innovació Educativa (en qualitat de president)
 • el vicerector d'Estudis i Formació (o persona en qui delegue)
 • la directora de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE)
 • el director del Secretariat de Qualitat
 • el director del Secretariat de Recursos Tecnològics
 • la directora del Centre de Formació ContinUA
 • una persona del àrea de Innovació Tecnològic-Educativa (ITE)
 • la gestora en cap de l'ICE, que estendrà acta de la reunió

En cas necessari, es requerirà la presència d'avaluadores i/o avaluadors externs que emetran els corresponents informes sol·licitats.

Les sol·licituds presentades es valoraran d'acord amb els criteris de selecció corresponents i detallats en els annexos adjunts.

La Comissió emetrà una resolució en la qual assenyalarà quines són les propostes seleccionades conforme als criteris abans esmentats. Aquesta resolució es publicarà en les pàgines web de l'ICE i del Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa.

No seran tingudes en compte les sol·licituds que no s'adeqüen a les bases de la convocatòria, que no aporten tota la informació sol·licitada o que no s'ajusten als terminis establits.

Altres competències d'aquesta comissió seran:

 1. Resoldre les al·legacions presentades als diferents projectes, si n’hi hagués.
 2. Seleccionar un nombre de sol·licituds ajustant-se a la disponibilitat de mitjans existents en la Universitat d'Alacant per a proporcionar suport tècnic en l'elaboració dels materials necessaris.
 3. Requerir la realització dels projectes preseleccionats i el compliment dels compromisos adquirits.
 4. Revocar els projectes seleccionats en cas d'incompliment dels compromisos adquirits en aquesta convocatòria. En cas de revocació el curs serà donat de baixa i no es procedirà al pagament de l'ajuda.
 5. Aprovar les ajudes concedides.
 6. Autoritzar l'augment de matrícula en els cursos allotjats en Moodle Formació-UA que ho sol·liciten, previ informe vinculant del Servei d'Informàtica.
 7. Resoldre qualsevol altra circumstància referida a aquesta convocatòria.

 

 

ANNEX I

AJUDES Al PDI PER Al DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE CURSOS EN LÍNIA SEGONS ELS MODELS MOOC I NOOC

 

I.1. TIPUS DE CURSOS EN LÍNIA PREVISTS EN AQUESTA CONVOCATÒRIA

I.1.1. Disseny i desenvolupament de cursos en línia segons el model de MOOC

Es defineix com a MOOC (Massive Online Open Course) aquell curs impartit íntegrament en línia, que es caracteritza per posseir caràcter obert i “massiu”. Les característiques principals que identifiquen a un curs MOOC dins de l'oferta de formació a distància són les següents:

 • S'estructura en format de curs. Està constituït, bàsicament, pels elements curriculars següents: objectius, continguts, metodologia, activitats i recursos, i avaluació.
 • És obert: no es necessita cap requisit previ per accedir-hi i qualsevol pot participar-hi; únicament és necessari registrar-s’hi per a poder accedir de forma senzilla als seus materials i recursos.
 • És en línia: s’imparteix totalment a distància i Internet és el principal mitjà d'accés i comunicació. Estan dissenyats amb suport de material audiovisual per a facilitar l'aprenentatge; inclouen activitats i exercicis per a comprovar el progrés de l'alumnat, i un entorn de debat en el qual plantejar dubtes i poder participar activament en tot el curs.
 • És massiu: pensat per arribar al major nombre d'usuaris possibles, sense un determinat límit prefixat de participants.

 

I.1.2. Disseny i desenvolupament de cursos en línia segons el model de NOOC.

Els NOOC (Nano Online Open Course) són cursos similars als anteriors i, de fet, comparteixen les característiques esmentades per als MOOC, encara que tenen una durada menor, ja que el desenvolupament del curs no pot superar les 20 hores.

 

I.2. CARACTERÍSTIQUES DELS CURSOS MOOC I NOOC

A fi d'homogeneïtzar inicialment l'oferta i ajudar a definir-los i posar-los en marxa, els cursos desenvolupats a partir d'aquesta convocatòria comptaran amb una sèrie de característiques comunes que garantisquen una mínima estructura bàsica.

 • Dimensió: en el cas dels MOOC, la seua realització ha de desenvolupar-se entre un mínim de quatre i un màxim de nou setmanes, la càrrega de treball per part de l'estudiant serà d'entre tres i huit hores setmanals i la durada total a l’entorn de les 40 hores. En el cas dels NOOC, s'estendran de dues a tres setmanes, la càrrega de treball per part de l'estudiant serà d’entre tres i huit hores setmanals i la durada total entre 15 i 20 hores. Respecte al nombre d'alumnat inscrit en la plataforma Moodle Formació-UA i en una mateixa edició del curs, es limita a la xifra a 500 estudiants, encara que la comissió de valoració podrà augmentar aquesta xifra prèvia petició raonada. En cas de ser la plataforma Google Course Builder-UA, no hi ha limitació inicial d'alumnat inscrit.
 • Estructura: Estaran organitzats en mòduls, estructurats de forma clara i equilibrada, amb la finalitat que es facilite el seguiment dels continguts.
 • Recursos: cada un dels mòduls d'un curs hauria d'incloure els recursos següents:
  1. Material audiovisual: encara que caben altres formats, menys freqüents, els continguts del mòdul són desenvolupats principalment de forma audiovisual.
  2. Material teòric de suport: en cada mòdul es facilita documentació que complementa els continguts del material audiovisual, com són els enllaços externs, fitxers, documents i lectures relacionades, etc. i activitats i tasques per a aplicar els continguts del mòdul.
  3. Avaluació: al final de cada mòdul o curs s'inclourà l'avaluació dels coneixements, habilitats o competències adquirits fins al moment.

 

 • Mòdul introductori: obligatòriament en els MOOC, i de forma opcional en els NOOC, haurà d'incloure's un mòdul introductori o de presentació, per exemple amb un breu vídeo o bé amb un document, en què s'expliquen els objectius del curs, els continguts que es tractarà, la metodologia que se seguirà, així com el sistema d'avaluació previst. Així mateix, aquest mòdul pot contenir una avaluació prèvia de caràcter diagnòstic dels coneixements dels participants.
 • Comunicació: tots els cursos han de servir-se d'algun canal de comunicació (correu electrònic, fòrums web, Hangouts, Telegram, Facebook, altres xarxes socials, etc.) amb la finalitat d'impulsar la interacció entre els participants, la generació de debats i l'intercanvi de coneixements.
 • Propietat intel·lectual: tots els materials incorporats a un curs seran publicats sota una llicència Creative Commons, atesa la naturalesa i el caràcter obert del concepte de MOOC i NOOC. L'equip de treball de cada curs decidirà el tipus de llicència de Creative Commons sota la qual es publicaran els continguts.
 • Qualitat pedagògica: els cursos hauran de, entre d’altres aspectes, estar totalment orientats a l'aprenentatge autònom i amb diversitat respecte a formats de presentació de continguts. El disseny instructiu estarà clarament definit i guiarà el treball de l'alumnat al llarg del curs.

 

I.3. SOL·LICITANTS

Les persones sol·licitants han de ser PDI de la Universitat d'Alacant, que podran participar desenvolupant un curs MOOC o NOOC individualment o en equip. Si s'opta per conformar un equip de treball, podran incorporar-se tants membres del PDI com s'estime convenient, i fins a dos estudiants i una persona del PAS, sempre que es considere necessari per les característiques del projecte. En tot cas, la persona que actue com a coordinadora serà necessàriament membre del PDI. Es procurarà, en la mesura del possible, la composició igualitària entre dones i homes en els equips de treball.

Podran participar docents especialistes d'altres universitats o centres diferents de la Universitat d'Alacant com a membres de l'equip de treball. La comissió de valoració podrà sol·licitar un currículum vitae, així com les proves acreditatives d’aquest que considere necessari.

Els membres dels equips de treball dels projectes seleccionats en aquesta convocatòria, una vegada complides totes les obligacions, rebran una certificació per part de l'ICE en la qual es posarà de manifest el projecte d'innovació educativa realitzat, amb el corresponent número de referència que se li haurà assignat.

Cada sol·licitant podrà sol·licitar com a màxim dos projectes (ja siguen de tipus MOOC i/o NOOC).

 

I.4. LÍNIES PRIORITÀRIES

En la sol·licitud del projecte haurà d'indicar-se a quina línia prioritària de les següents està referit el curs:

 1. Curs orientat a facilitar l'accés a titulacions oficials o que puga motivar a cursar una titulació oficial.
 2. Curs que puga utilitzar-se com a complement de capacitats específiques no cobertes en una titulació oficial.
 3. Cursos introductoris, o cursos “zero”, que s'adaptaran al procediment i a la normativa de la UA establida per als cursos de formació que li siga aplicable.
 4. Cursos per a complementar la formació sobre eixides professionals de les titulacions i millora de l’ocupabilitat.
 5. Curs de formació per a PDI per a la millora de la docència universitària.
 6. Curs adreçat en general a la societat per a difondre el coneixement generat en la UA.

 

I.5. TERMINI I PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

La sol·licitud es formalitzarà emplenant el formulari disponible en l'enllaç següent: https://web.ua.es/va/ice/pensemonline/sol-licituds.html

Les sol·licituds hauran de comptar amb l'aprovació dels departaments als quals pertanga el PDI de la Universitat d'Alacant que participe en el curs, en el qual s'indique que la realització d'aquest no interfereix en les seues tasques docents, incloses les tutories.

El termini de sol·licitud finalitza 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOUA.

Les qüestions i dubtes relatius a aquesta convocatòria es remetran a l'Institut de Ciències de l'Educació (pensem-online@ua.es), responsable del seu seguiment, indicant en l'assumpte del missatge [PENSEM-ONLINE].

 

I.6. AVALUACIÓ I RESOLUCIÓ

La selecció dels projectes serà duta a terme per la comissió de valoració anteriorment descrita, d'acord amb els criteris següents:

 • Adequació al fi de la convocatòria
 • Idoneïtat i qualitat dels projectes presentats
 • La potencialitat del curs per a formar un ampli conjunt d'estudiants a nivell global, en el cas del MOOC
 • La potencialitat del curs per a la internacionalització de l'oferta acadèmica de la UA
 • Possibilitat d'utilització del curs com a complement als estudis oficials de la UA
 • Es valoraran positivament els nous projectes, és a dir, els que no suposen la continuïtat d'un MOOC anterior, i els presentats per persones que mai hagen participat en convocatòries anteriors.

 

I.7. COMPROMISOS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES I CERTIFICACIONS

Una vegada aprovat el projecte de curs presentat, els membres dels equips de treball assumiran els compromisos següents:

 • Assegurar que el MOOC o NOOC s'ha iniciat abans del 30 de setembre de 2019, data última de lliurament de les memòries.
 • Assegurar que la participació en el curs s'ha oferit de forma gratuïta.
 • Elaboració d'una memòria econòmica abans del 30 de setembre de 2019, conforme a la plantilla facilitada des de l'ICE.
 • Elaborar una memòria justificativa, o un informe final breu, en el mateix termini, que describisca les fases de disseny, implementació i avaluació del curs, així com les dades finals d’aquest (plantilla). Tots dos documents (memòria econòmica i justificativa) es remetran per correu electrònic a l'Institut de Ciències de l'Educació (pensem-online@ua.es) en el termini indicat.
 • Incloure en el web d'entrada al curs i a l'interior d’aquest, de forma destacada, la identificació de la Universitat d'Alacant, la d'aquesta convocatòria i la designació de MOOC o NOOC.
 • Tota la publicitat del curs inclourà la imatge institucional de la Universitat d'Alacant en un lloc destacat i respectarà la seua normativa d'ús i imatge corporativa.
 • Atenir-se a les condicions d'ús dels recursos informàtics i multimèdia de la Universitat d'Alacant.
 • Participar en les activitats formatives impartides per l'ICE relatives a aquesta convocatòria, entre les quals es troba un curs inicial que tindrà com a objectiu formar el professorat participant en els aspectes tècnics i metodològics associats als MOOC i NOOC, i que inclourà l'edició de materials audiovisuals o les funcionalitats de la plataforma tecnològica a utilitzar.
 • Incorporar al Repositori Institucional (RUA) materials que hagen format part dels cursos.
 • Allotjar el curs, amb automatrícula gratuïta, en una de les plataformes següents: Moodle formació-UA (amb limitació del nombre de persones inscrites en una mateixa edició del curs) o bé en Google Course Builder-UA (sense aquesta limitació). No obstant això, per a aquesta convocatòria podran presentar-se també cursos allotjats en la plataforma MoodleUA d'UACloud.
 • No transmetre estereotips de gènere ni en els recursos docents ni en la publicitat ni en el curs en general.
 • Els participants podran allotjar el curs en altres plataformes obertes, internes o externes a la Universitat d'Alacant mateixa, si així se sol·licita de forma motivada. Serà la comissió de valoració qui aprove o no aquesta sol·licitud, i en qualsevol cas aquest fet no eximirà de complir igualment tots els compromisos anteriors.

 

L'incompliment d'aquests compromisos podrà comportar, segons el parer de la comissió de valoració, la no percepció de l'ajuda, i/o la supressió del curs de la plataforma.

El tancament d'aquest programa tindrà lloc el 30 de setembre de 2018.

 

I.8. RECONEIXEMENTS I CERTIFICACIONS DELS CURSOS ALS USUARIS I USUÀRIES

La participació en un MOOC o NOOC no suposa automàticament una certificació per part de la Universitat d'Alacant a les persones que hagen finalitzat satisfactòriament el curs corresponent.

L'expedició de certificats i diplomes estarà supeditada a la normativa de la Universitat d'Alacant.

 

I.9. COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ

La persona que coordine l'equip de treball serà responsable del seu funcionament, així com de la coordinació i comunicació amb l'ICE.

L'equip docent del curs haurà de posseir l'autoria dels continguts, o bé els drets de reproducció. De la mateixa manera, les persones implicades en el curs estaran obligades a respectar els drets d'autor i l'ordenament jurídic en matèria de propietat intel·lectual, així com els relacionats amb la protecció de dades de caràcter personal.

Els cursos no podran utilitzar-se en cap cas per a la captació o difusió de dades de caràcter personal. La persona coordinadora del curs custodiarà les dades recopilades durant la seua impartició només per a la comunicació amb l'alumnat.

Els cursos no podran utilitzar-se amb finalitats comercials i/o publicitàries, ja siga mitjançant imatges, bàners, enllaços o mitjançant qualsevol un altre mitjà. Sí que es permet, això no obstant, la incorporació de marques associades a la realització del curs que hi aporten valor o finançament, i aquesta aquesta relació haurà de ser descrita en el formulari de sol·licitud d'aquesta convocatòria.

En el cas que es tinga coneixement que els continguts vulneren la legislació o drets de tercers, es podrà procedir al tancament del curs i exigir l'eliminació de qualsevol logotip o element que el vincule a la Universitat d'Alacant, amb independència d'altres mesures al fet que poguera pertocar.

D'altra banda, es convida que cada projecte difonga la investigació realitzada a través de les vies científiques ordinàries: congressos, jornades, altres publicacions científiques, etc. En aquests treballs, els investigadors i investigadores hauran de fer referència a la seua participació en el Programa d'Ajudes a Projectes d'Innovació Educativa per a la Promoció de l'Ensenyament en Línia i Semipresencial de l'ICE (Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa) (PENSEM-ONLINE), en l’edició 2018/19.

 

I.10. DISSENY I EDICIÓ DEL CURS

Les persones participants podran sol·licitar a l'ICE, o a qui aquesta institució els suggerisca, el suport tecnològic i pedagògic per al disseny i desenvolupament dels projectes aprovats, sempre segons les possibilitats existents. En concret, es podran realitzar tasques d'orientació i suport especialitzat per a l'elaboració i estructuració de continguts de cara a la publicació electrònica, tant des de la perspectiva metodològica (els aspectes didàctics, el disseny instruccional, l'avaluació…) com de la tecnològica (elaboració de material audiovisual, utilització de programari, etc.). De la mateixa manera, es podrà oferir formació i assessorament personalitzat en la realització de les diferents fases de disseny i posada en marxa del curs. 

En aquest sentit, es comptarà amb la col·laboració del Vicerectorat de Campus i Tecnologia, tant pel que fa a les tasques d'orientació i suport indicades, com per l'ús de les plataformes Moodle formació-UA i Google Course Builder-UA.

Durant l'edició dels materials del curs, l'equip de suport estarà en contacte amb el professorat, per a conformar un producte final satisfactori i de qualitat, al qual s'accedirà almenys des de la web de l'ICE.

 

I.11. GESTIÓ DE LES AJUDES. MARC LEGAL I PRESSUPOSTARI

La gestió de les ajudes es realitzarà de conformitat a les normes i procediments de gestió econòmica vigents (LOU, LOMLOU, Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana, Llei General Pressupostària, Estatut de la Universitat d'Alacant, Bases d'Execució del Pressupost de la Universitat d'Alacant) i en tot cas la supervisió del compliment de les d’aquests correspondrà a l'Oficina de Control Pressupostari.

L'ajuda assignada a cada projecte MOOC o NOOC s'ajustarà al que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que aquesta convocatòria estableix.

La dotació màxima per a finançar aquesta convocatòria serà de 20.000 euros i es troba consignada en la clau 11102E0001 (ajuda cursos no presencials) del pressupost del Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa. Aquesta quantitat es podrà incrementar si es produïra un augment del crèdit disponible abans de la concessió de les subvencions.

En el cas dels MOOC, l'assignació per curs de nova creació no superarà els 750 €. L'assignació econòmica per a les noves edicions de MOOC que representen la continuïtat dels presentats en la convocatòria anterior no superarà els 300 €. En aquest cas, haurà d'explicar-se en la memòria justificativa les millores introduïdes en el MOOC.

En el cas dels NOOC, l'assignació per curs no superarà els 400 €. L'assignació econòmica per a les noves edicions de NOOC que representen la continuïtat dels presentats en la convocatòria anterior no superarà els 200 €. En aquest cas, haurà d'explicar-se en la memòria justificativa les millores introduïdes en el NOOC.

L'execució d'aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la UA.

Les ajudes es pagaran en dos terminis: el 50% en el moment de la concessió, i el 50% restant després del lliurament de les memòries econòmica i justificativa.

Les ajudes seran canalitzades a través del departament o centre de despesa a què pertany la coordinadora o el coordinador del curs, que es responsabilitzarà de la gestió dels recursos, i de remetre a l'ICE la documentació acreditativa de la realització del curs (memòria justificativa i memòria econòmica).

Les ajudes obtingudes podran ser destinades a finançar material fungible o inventariable, inscripció i assistència a congressos i conferències, despeses bibliogràfiques, despeses derivades d'activitats de formació necessàries per a l'execució del projecte, digitalització de materials, etc.

El romanent no aplicat serà objecte de reintegrament al Vicerectorat concedent de l'ajuda en acabar l'any natural següent al de la concessió. Els diners romanents en la clau pressupostària del departament/centre a la qual es va realitzar el pagament haurà de revertir a la mateixa aplicació d'origen (11102E0001).

 

ANNEX II

AJUDES ALS CENTRES PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA DOCÈNCIA EN LÍNIA I SEMIPRESENCIAL EN TITULACIONS OFICIALS DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

 

II.1. FINALITAT DE LES AJUDES

El Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa convoca aquestes ajudes per a facilitar als centres (facultats o Escola Politècnica Superior) de la Universitat d'Alacant la posada en marxa d'accions que implanten, desenvolupen o consoliden l'ensenyament semipresencial en titulacions oficials.

Aquestes accions educatives hauran d'estar relacionades amb alguna de les següents:

 1. Disseny i desenvolupament d'entorns d'aprenentatge semipresencial en titulacions que tinguen aquesta modalitat reconeguda en la memòria verificada per l’ANECA.
 2. Projectes de transformació cap a un model semipresencial en titulacions oficials presencials, sempre que porten aparellada una proposta de modificació de la memòria verificada per a incorporar la modalitat semipresencial.
 3. Plans d'actuació en la formació del professorat per a impartir docència en format no presencial o semipresencial.
 4. Plans d'actuació per al disseny de materials curriculars electrònics, digitalització de continguts, etc.
 5. Cursos (en línia o semipresencials) de formació sobre disciplines concretes, a manera de cursos zero o d'introducció, necessaris especialment en el primer curs universitari. Aquests cursos hauran d'acollir-se al que es disposa en la normativa de formació de la UA que els siga aplicable.
 6. Qualsevol altra actuació que, en general, contribuïsca a ampliar l'oferta d'e-learning  i b-learning en titulacions oficials de la Universitat.

 

II.2. SOL·LICITANTS I DESTINATARIS DE LES AJUDES

Les sol·licituds seran remeses per la direcció del centre. Només s'admetrà una sol·licitud per centre, encara que aquesta podrà ser destinada a una o diverses titulacions (en el formulari se’n considerarà un màxim de cinc).

Els destinataris de les ajudes seran els centres amb docència en titulacions oficials de Grau i Màster.

 

II.3 TERMINI I PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

 

La sol·licitud es realitzarà emplenant el formulari disponible en l'enllaç següent:

https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/preguntas.aspx?idcuestionario=10320&idioma=ca

Una mateixa sol·licitud podrà servir per al desenvolupament d'accions en una o diverses titulacions concretes, o bé per a posar en marxa accions transversals que afecten diferents titulacions, dins de les línies indicades en l'apartat II.1 d'aquest annex.

El termini de sol·licitud finalitza 20 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOUA.

Les qüestions i dubtes relatius a aquesta convocatòria es remetran a vr.qualinnova@ua.es, indicant en l'assumpte del missatge [PENSEM-ONLINE].

 

II.4 AVALUACIÓ I RESOLUCIÓ

La selecció de les propostes serà duta a terme per la comissió de valoració descrita anteriorment.

Les sol·licituds presentades es valoraran d'acord amb els criteris de selecció següents:

 • Adequació al fi de la convocatòria.
 • Tindran prioritat els projectes presentats per a desenvolupar accions de foment de la docència en línia o de la semipresencialitat en titulacions que hagen rebut aqueixa recomanació en informes de seguiment extern o de renovació de l'acreditació.

S'atorgarà una ajuda per centre amb docència en titulacions oficials, fins a un màxim de set ajudes en total. La resolució d'aquestes es comunicarà a través de la pàgina web del Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa, i per correu electrònic adreçat al compte institucional de la direcció del Centre.

 

II.5 COMPROMISOS DELS PARTICIPANTS

Una vegada aprovat el projecte presentat, els centres participants assumiran els compromisos següents:

 • Assegurar que les accions d'incorporació o desenvolupament de la semipresencialitat s'han iniciat durant el curs 2018-19.
 • Incloure les accions realitzades en el pla de millora de la titulació, si és el cas, i fer-ne referència en els informes de seguiment.
 • En el cas de titulacions que no tinguen la semipresencialitat reconeguda en la memòria verificada, s'exigirà que, abans d'acabar el curs 2018/2019 s'hagen iniciat els tràmits amb el Vicerectorat d'Estudis i Formació per a sol·licitar el canvi de modalitat de presencial a semipresencial.
 • Participar almenys un membre del PDI relacionat amb cadascuna de les titulacions per a les quals es van a proposar accions en les activitats formatives impartides per l'ICE relatives a aquesta convocatòria. Es comunicarà a cada centre quan tindran lloc i quines seran aqueixes activitats formatives, que tindràn com a objectiu formar al professorat participant en els aspectes tècnics i metodològics associats al treball en docència virtual i en els entorns digitals.
 • Elaboració d'una memòria econòmica abans de finalitzar l'any acadèmic 2018-18 (data límit, 30 de setembre de 2019), conforme a la plantilla facilitada des del Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa.
 • Elaboració d’una memòria justificativa final, en el mateix termini, que descriga les accions que s'ha realitzat, les titulacions afectades i els resultats obtinguts, així com les propostes de futures accions complementàries en anys successius. Tots dos documents (memòria econòmica i justificativa) es remetran per correu electrònic al Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa (vr.qualinnova@ua.es) en el termini indicat (abans del 30 de setembre de 2019).
 • Atenir-se a les condicions d'ús dels recursos informàtics i multimèdia de la Universitat d'Alacant.

Els centres podran posar en marxa aquestes accions de foment de la semipresencialitat directament o a través de tercers, sempre que es complisquen els objectius plantejats en la sol·licitud segons el parer de la comissió de valoració.

En cas de ser-li requerit, el Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa facilitarà assessorament als centres per a la posada en marxa d'aquestes accions de foment de l'ensenyament semipresencial, bé directament o a través de tercers.

El tancament d'aquest programa tindrà lloc el 30 de setembre de 2019.

 

II.6 GESTIÓ DE LES AJUDES. MARC LEGAL I PRESSUPOSTARI

La gestió de les ajudes es realitzarà de conformitat a les normes i procediments de gestió econòmica vigents (LOU, LOMLOU, Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana, Llei General Pressupostària, Estatut de la Universitat d'Alacant, Bases d'Execució del Pressupost de la Universitat d'Alacant) i en tot cas la supervisió del compliment d’aquests correspondrà a l'Oficina de Control Pressupostari.

La dotació màxima per a finançar les ajudes contingudes en aquest annex II serà de 35.000 euros i es troba consignada en la clau 11102E0003 (ajuda a cursos no presencials) del pressupost del Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa. Aquesta quantitat es podrà incrementar si es produïra un augment del crèdit disponible abans de la concessió de les subvencions.

Cada centre podrà optar a una ajuda de 5.000 euros.

L'execució d'aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la UA.

Les ajudes es pagaran en dos terminis: el 80% en el moment de la concessió, i el 20% restant en el moment en què el centre acredite el compliment dels compromisos establits en l'apartat II.5 d'aquest annex, la qual cosa haurà de produir-se, en tot cas, abans del tancament del programa.

Les ajudes seran canalitzades a través del Centre de Despesa responsable de les titulacions sobre les quals es propose de desenvolupar les ajudes. La persona sol·licitant (degà/na o director/a) al seu torn serà responsable de la gestió dels recursos i de remetre al Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa la documentació acreditativa de la realització del curs (memòria justificativa i memòria econòmica).

Les ajudes obtingudes podran ser destinades a finançar material fungible o inventariable, inscripció i assistència a congressos i conferències relacionades amb l'e-learning o el b-learning, despeses derivades d'activitats de formació necessaris per a l'execució del projecte, disseny, desenvolupament i digitalització de materials, etc.

El romanent no aplicat serà objecte de reintegrament al Vicerectorat concedent de l'ajuda en acabar l'any natural següent al de la concessió. Els diners romanents en la clau pressupostària del departament/centre a la qual es va realitzar el pagament haurà de revertir a la mateixa aplicació d'origen (clau 11102E0003).

 

Per a més informació:

Sobre les ajudes de l'annex I (ajudes a PDI sobre cursos MOOC i NOOC):  

Institut de Ciències de l'Educació

Telèfon: 96 590 35 22

Correu electrònic: pensem-online@ua.es

 

Sobre les ajudes de l'annex II (ajudes a centres sobre ensenyament semipresencial): 

Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa

Telèfon: 96 590 36 50

Correu electrònic: vr.qualinnova@ua.es

 

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464