SOL·LICITUDS

CONVOCATÒRIA 2019/20 D'AJUDES A PROJECTES D'INNOVACIÓ EDUCATIVA PER A LA PROMOCIÓ DE L'ENSENYAMENT SEMIPRESENCIAL I ONLINE DEL VICERECTORAT DE QUALITAT I INNOVACIÓ EDUCATIVA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT (PROGRAMA PENSEM-ONLINE) 

ANNEX I. AJUDES Al PDI PER Al DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE CURSOS EN LÍNIA SEGONS ELS MODELS MOOC I NOOC

La sol·licitud es formalitzarà emplenant el formulari disponible a continuació:

 

Formulari de sol·licitud 

 

Les sol·licituds de cursos MOOC o NOOC de continuïtat, hauran d'incloure en cada apartat del formulari (objectius, continguts, metodologia i avaluació) els canvis i millores del seu curs.

Les sol·licituds hauran de comptar amb l'aprovació dels departaments als quals pertanga el PDI de la Universitat d'Alacant que participe en el curs, en el qual s'indique que la realització d'aquest no interfereix en les seues tasques docents, incloses les tutories.

Únicament serà necessari cumplimentar el formulari de sol·licitud. No caldrà remetre-la per registre ni signar els sol·licitants.

El termini de sol·licitud finalitza 20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOUA.

Data fi del termini de presentació de projectes: 27 de novembre de 2019

Per a més informació:

Sobre les ajudes de l'annex I (ajudes a PDI sobre cursos MOOC i NOOC):  

Institut de Ciències de l'Educació

Telèfon: 96 590 35 22

Correu electrònic: pensem-online@ua.es . Indiqueu en l'assumpte del missatge [PENSEM-ONLINE].

 

ANNEX II. AJUDES ALS CENTRES PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA DOCÈNCIA EN LÍNIA I SEMIPRESENCIAL EN TITULACIONS OFICIALS DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

La sol·licitud es realitzarà emplenant el formulari disponible en l'enllaç següent:

https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/preguntas.aspx?idcuestionario=10320&idioma=ca

Una mateixa sol·licitud podrà servir per al desenvolupament d'accions en una o diverses titulacions concretes, o bé per a posar en marxa accions transversals que afecten diferents titulacions, dins de les línies indicades en l'apartat II.1 d'aquest annex.

El termini de sol·licitud finalitza 20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOUA.

Data fi del termini de presentació de projectes: 27 de novembre de 2019

Per a més informació:

Sobre les ajudes de l'annex II (ajudes a centres sobre ensenyament semipresencial): 

Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa

Telèfon: 96 590 36 50

Correu electrònic: vr.qualinnova@ua.es. Indiqueu en l'assumpte del missatge [PENSEM-ONLINE].