Cursos

1. Horari dels cursos de l'Itinerari de Formació del Programa ProF-tEAchIng-I3CE

L'Itinerari de Formació ProF-tEAchIng-I3CE està conformat per tres cursos que es desenvoluparan al llarg d'un curs acadèmic:

2. Continguts i estructura dels cursos de l'Itinerari de Formació del Programa ProF-tEAchIng-I3CE

 

 

1. Description

Course Name:

Digital and Linguistic Tools for EMI (English as a Medium of Instruction) Teachers

Centre:

ICE de la Universidad de Alicante

Number of video conferences hours:

14

Online hours:

31

Number of students:

20

2. Objectives

 

1. To give EMI teachers first contact with some basic, although relevant,

tools to support their writing skills.

2. To raise awareness of the relevance of producing good teaching material in English.

3. To help them with domain-specific terminology by using specialised dictionaries,

term-bases, thesauruses, concordancers, encyclopaedias, etc.

4. To aid teachers to improve their pronunciation, stress, and intonation in English

5. To become familiar with classroom Language

6. To become familiar with academic English used for written and spoken teaching

genres.

7. To learn to adapt teaching materials to facilitate L2 students’ learning.

8. To learn about and make use of online tools to support teaching and

learning through English.

 

3. Contents

 

Introduction and closure

Hours

1) Action Plans to promote EMI: the PIVALD

a) Certification to teach in English:

2) Academic English for Teaching

3) English-Medium Instruction: Reflection, awareness and practice.

4) EMI observation and practice

 

2 videoconference

hours

 

 

Digital Tools for EMI teachers

Hours

1) Language setting on browsers

2) Use of spelling and grammar checkers

3) Machine translation: pros and cons

4) Terminology, words in context and other domain-specific content resources

5) Presentation of some academic language resources

a) Style guidelines, phrase-banks and collocations

b) Some free online training resources for EMI teachers

 

2 videoconference hours

+

1 online hour

 

Pronunciation and prosody

Hours

1) What is intelligible pronunciation?

2) EFL and pronunciation

3) Common errors among Spanish ELF users

4) Resources for autonomous practice and improvement


 

2 videoconference hours

+

10

online hours


 

 

English for the classroom

Hours

1) Language and strategies for classes in English

2) Preparing and presenting visuals (diagrams, tables, graphs etc.)

3) Classroom management

4) Question management

5) Giving feedback to the whole class and individuals

6) Intercultural competence: knowledge, attitude and values.

7) Teachers´ and learners´ expectations about the teaching /learning process.

8) Plurilingual and multicultural teachers/students: intercultural mediation.

 

6 videoconference

hours

+

6

online

hours

 

 

 

Academic and Specific English

Hours

 

1) The CERF and the adaptation of materials used in lessons

2) Academic Genres

a) Academic vocabulary

b) Academic registers

c) Academic corpora

3) ESP

a) Specialized Vocabulary

b) Elaboration of glossaries

c) Digital resources for specific vocabulary

 

2 videoconference hours

+

14 online hours


 


 

 

 

4. Methodology

 

This workshop, which will be held in English, will make use of varying class dynamics (i.e. pair

work, group work, interactive lectures, and tasks). Participants are expected to be actively

involved and to put the learned communication strategies into practice.

 

5. Evaluation system

Active participation during, at least, 85% of class time, active participation on the online modules

and the realisation of the required assignments or tasks

 

6. Bibliography and additional resources

Berkenkotter, Carol, Bhatia, Vijay K., Gotti, Maurizio (eds.). (2012). Insights into academic genres. Amsterdam: Peter Lang.

Biber, Douglas and Jesse Egbert. (2016). “Register Variation on the Searchable Web: A Multi-Dimensional Analysis.” Journal of English Linguistics 44(2):95–137.

Hewings, M. (2014). Advanced grammar in use: a self-study reference and practice book for advanced learners of English: with answers. Cambridge: Cambridge.

Hewings, Martin; Thaine, Craig. (2012). Cambridge academic English: an integrated skills course for EAP: advanced. Cambridge: Cambridge Univ., 2012.

Gollin-Kies, Sandra, David R. Hall, and Stephen H. Moore. 2015. Language for Specific Purposes. Houndmills: Palgrave Macmillan.

Hyland, Ken and Feng (Kevin) Jiang. 2017. “Is Academic Writing Becoming More Informal?” English for Specific Purposes 45:40–51. Retrieved (http://dx.doi.org/10.1016/j.esp.2016.09.001).

McCarthy, Michael; O`Dell, Felicity. (2012). Academic vocabulary in use. Cambridge : Cambridge Univ., 2012.

Morley, J. (2015). Academic phrasebank: A compendium of commonly used phrasal elements in academic English in PDF format. The University of Manchester, 106. http://doi.org/10.1093/ml/gcm073

Morley, J., Doyle, P., & Pople, I. (2001). University Writing Course. Newbury: Express Publishing.

Parkinson, Jean and Jill Musgrave. 2014. “Development of Noun Phrase Complexity in the Writing of English for Academic Purposes Students.” Journal of English for Academic Purposes 14:48–59. Retrieved (http://dx.doi.org/10.1016/j.jeap.2013.12.001).

Poppi, Franca. 2013. Global Interactions in English as a Lingua Franca How Written Communication Is Changing under the Influence of Electronic Media and New Contexts of Use. Bern etc.: Peter Lang.

Poppi, Franca and Josef Schmied. 2014. Tracking Language Change in Specialised and Professional Genres. Rome: Officina Edizioni.

Swales, J. M., & Feak, C. B. (1994). Academic Writing for Graduate Students: A Course for Nonnative Speakers of English, Michigan: Michigan University Press.

 

1. Descripció

Nom del curs:

Eines digitals i lingüístiques per a professors EMI (ensenyament per mitjà de l’anglés)

Centre:

ICE de la Universitat d’Alacant

Nombre d’hores presencials:

26

Nombre d’hores no presencials:

19

Nombre d’alumnes:

20

Context:

–Aquest curs forma part de l'itinerari de formació del Programa de Formació per a l'Ensenyament en Anglés-I3CE de la Universitat d’Alacant (ProF-tEAchIng-I3CE).

–Aquest curs pot ser convalidat per algun dels cursos i assignatures que consten a l'Annex III

2. Objectius

 

1. Oferir als professors d'EMI el primer contacte amb algunes eines bàsiques per a desenvolupar les seues destreses de producció escrita i oral.

2. Crear consciència de la rellevància de produir materials de qualitat en anglés.

3. Aprendre a solucionar problemes amb la terminologia específica a través de diccionaris específics, bases terminològiques, thesaurus, concordances, enciclopèdies, etc.

4. Millorar la pronunciació, accentuació i entonació en anglés.

5. Familiaritzar-se amb el llenguatge propi de la interacció en l'aula.

6. Familiaritzar-se amb l'anglés acadèmic dels gèneres escrits i orals utilitzats per la docència.

7. Aprendre a adaptar materials docents per a facilitar l'aprenentatge dels alumnes en les classes d’EMI.

8. Aprendre i conéixer eines virtuals com a suport a la docència i l'aprenentatge per mitjà de l'anglés.

 

 

3. Continguts

 

Introducció

Hores

1)       Plans de promoció de l’EMI: el PIVALD

a)                 Certificacions per a ensenyar en anglés:

2)       Anglés acadèmic per a la docència

3)       L’ensenyament per mitjà de l'anglés: reflexió, consciència i pràctica

4)       Avaluació

 

2 hores presencials

 

 

Eines digitals per a docents d’EMI

Hores

1)       Selecció d’idioma en les interfícies més comunes

2)       Ús de verificadors ortogràfics i correctors gramaticals: del correu al processador de textos

3)       Ús de traductors automàtics: excel·lències i limitacions

4)        Consulta de diccionaris i bases de dades terminològiques

5)       Presentació de recursos formatius per als docents

 

3 hores presencials

 

Pronunciació i prosòdia

Hores

1)      ¿Què és la pronunciació intel·ligible?

2)      EFL i la pronunciació

3)      Errors comuns dels alumnes ELF

4)      Recursos per a la pràctica autònoma i la millora contínua

 

4 hores presencials

+

8

hores virtuals

 

English for the classroom

Hores

1)        Estratègies lingüístiques per a les classes en anglés

2)        Preparar i presentar recursos visuals (diagrames, taules, gràfics, etc.).

3)        Gestió de l'aula

4)        La retroalimentació grupal i individual

5)        La competència intercultural: coneixements, actituds i valors

6)        Les expectatives dels alumnes i dels professors sobre el procés d’ensenyament i aprenentatge

7)         Estudiants i professors multilingües: mediació intercultural

10

hores presencials

+

2

hores virtuals

 

 

Anglés acadèmic i específic

Hores

 

1)      El MCER i l’adaptació dels materials per a l’aula

2)      Els gèneres acadèmics

a)      El vocabulari acadèmic

b)      Els registres acadèmics

c)      Els corpus acadèmics

3)      ESP: L’anglés professional i acadèmic

a)      El vocabulari especialitzat

b)       L’elaboració de glossaris

c)      Recursos digitals per al vocabulari específic

 

7 hores presencials

+

9 hores virtuals

 

 

4. Metodologia

 

Aquest curs s'imparteix en anglés i s'hi farà ús de diferents metodologies didàctiques (p. ex. treball en parelles, en grup, lliçons interactives i projectes). S'espera que els participants s'involucren activament en el procés d'aprenentatge i que posen en pràctica les estratègies comunicatives apreses.

 

5. Sistema d'avaluació

Participació activa en classe, almenys del 80%, participació activa en els mòduls virtuals i la realització de les tasques i projectes assignats.

6. Bibliografia i altres recursos

 

Berkenkotter, Carol, Bhatia, Vijay K., Gotti, Maurizio (eds.). (2012). Insights into academic genres. Amsterdam: Peter Lang.

Biber, Douglas and Jesse Egbert. (2016). “Register Variation on the Searchable Web: A Multi-Dimensional Analysis.” Journal of English Linguistics 44(2):95–137.

Hewings, M. (2014). Advanced grammar in use: a self-study reference and practice book for advanced learners of English: with answers. Cambridge: Cambridge.

Hewings, Martin; Thaine, Craig. (2012). Cambridge academic English: an integrated skills course for EAP: advanced. Cambridge: Cambridge Univ., 2012.

Gollin-Kies, Sandra, David R. Hall, and Stephen H. Moore. 2015. Language for Specific Purposes. Houndmills: Palgrave Macmillan.

Hyland, Ken and Feng (Kevin) Jiang. 2017. “Is Academic Writing Becoming More Informal?” English for Specific Purposes 45:40–51. Retrieved (http://dx.doi.org/10.1016/j.esp.2016.09.001).

McCarthy, Michael; O`Dell, Felicity. (2012). Academic vocabulary in use. Cambridge : Cambridge Univ., 2012.

Morley, J. (2015). Academic phrasebank: A compendium of commonly used phrasal elements in academic English in PDF format. The University of Manchester, 106. http://doi.org/10.1093/ml/gcm073

Morley, J., Doyle, P., & Pople, I. (2001). University Writing Course. Newbury: Express Publishing.

Parkinson, Jean and Jill Musgrave. 2014. “Development of Noun Phrase Complexity in the Writing of English for Academic Purposes Students.” Journal of English for Academic Purposes 14:48–59. Retrieved (http://dx.doi.org/10.1016/j.jeap.2013.12.001).

Poppi, Franca. 2013. Global Interactions in English as a Lingua Franca How Written Communication Is Changing under the Influence of Electronic Media and New Contexts of Use. Bern etc.: Peter Lang.

Poppi, Franca and Josef Schmied. 2014. Tracking Language Change in Specialised and Professional Genres. Rome: Officina Edizioni.

Swales, J. M., & Feak, C. B. (1994). Academic Writing for Graduate Students: A Course for Nonnative Speakers of English, Michigan: Michigan University Press.

 

pujar

 

1. Description

Course Name:

English Medium-Instruction (EMI): Reflections, Awareness and Practice (RAP)

Center:

ICE de la Universitat d’Alacant

Number of teaching hours:

20

Online hours:

10

Number of students:

20

2. Objectives

1)        To reflect on the principles of EMI in higher education, potential problems, and effective strategies.

2)       To become aware of intercultural, multimodal and interactive competence, diverse non-interactive and interactive teaching styles, the discourse used by lecturers to present content, connect ideas, promote interaction and to facilitate comprehension and learning in English.  

3)       To practice planning, performing and evaluating lessons in EMI.

 

 

3. Contents

1)       Introduction to English-medium Instruction (EMI): Reflections, Awareness and Practice (2h)

-          Reflections on personal situations in terms of EMI subjects, English competence, teaching experience, intercultural competence, teacher and students’ attitudes, challenges and needs.

2)       Multimodal Classroom Communication (6h)

-          Awareness of the modes of communication in the classroom.

-          Multimodal and interactive competence in conceptual, administrative/textual and interpersonal pedagogical classroom functions. 

3)       Teaching methodology and lesson planning (4h)

-          Reflections on lecturing styles and awareness of types (from traditional non-interactive to the flipped classroom).

-          Planning and preparing mini-lessons. (10h on-line)

4)       Mini-lessons (8 h)

-          Reflections on criteria to evaluate ‘the what’ and ‘the how’ of the mini-lessons.

-          Individual participants will carry out mini-lectures and classmates will work in pairs to formulate and report constructive comments on peers’ mini-lessons based on one of the evaluation criteria in Morell (2015). The mini-lessons will be recorded in class and participants will be given a copy for self evaluation.

-          Final reflections and evaluations of EMI interactive lecturing (Mindmaps)

 

4. Methodology

This workshop, which will be held in English, will make use of varying class dynamics (i.e. pair work, group work, interactive lectures, and individual mini-lessons). Participants are expected to be actively involved and to put the learned communication strategies into practice.

 

 

5. Evaluation system

Active participation during, at least, 80% of class time.

Preparation and performance of a mini-lesson.

 

6. Bibliography and additional resources

References:

 

Doiz, A.; Lasagabaster, D. & Sierra, J. M. (2013). English-Medium Instruction at Universities: Global Challenges. Bristol: Multilingual Matters.

 

Macaro, E. (2018). English Medium Instruction. Oxford: Oxford University Press.

 

Martinez, R.M. & Morell, T. (2015). CLIL implementation at the Faculty of Sciences, University of Alicante. Proceedings of the 9th International Technology, Education and Development conference (pp. 7303-7309) .

 

Morell, T. (forthcoming). English-Medium Instructions (EMI): Reflections, Awareness and Practice (RAP)

 

Morell, T. (2018).  Multimodal competence and effective interactive lecturing,  System 77, 70-79. https:// doi.org/10.1016/j.system.2017.12.006

Morell, T. (2015). International paper conference presentations: A multimodal analysis to determine effectiveness. English for Specific Purposes 37, 137-150. https:// doi.org/10.1016/j.system.2017.12.006

 

Morell, T., Aleson, M., Bell, D., Escabias, P., Martinez, R.M & Palazon, M.  (2014). English as the Medium of Instruction: A response to internationalization. En Tortosa, MT., Alvarez, D., Pellín, N. (coordinadores) XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria: El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de calidad  Alicante : Universidad de Alicante, pp. 2608-2631. http://hdl.handle.net/10045/42431

 

Morell, T. (2010). AICLE (CLIL) como respuesta a la formación en el inglés profesional y académico. En Cifuentes, J.L.; Gomez, A.; Lillo,A.; Mateo, J. y  F.Yus (eds.) Los caminos de la lengua. Estudios en homenaje a Enrique Alcaraz Varó. Alcante. Publicaciones Universidad de Alicante, págs. 1315-1327.

 

Morell, T. (2009). ¿Cómo podemos fomentar la participación en nuestras clases universitarias? Alcoy, Editorial Marfil. http.//hdl.handle.net/10045/13072

 

Morell, T. (2008). A presentation course design for academics of English as an additional language. a multimodal approach. En Burgess, S. y P. Martín (eds.). English as an Additional Language in Research Publication and Communication. Bern, Peter Lang, págs. 237-253.

 

Morell, T. (2007). La difusion oral del conocimiento. las clases magistrales y las ponencias en congresos. En Alcaraz, E., J. Mateo y F. Yus (eds.). Las lenguas profesionales y académicas. Barcelona, Ariel, págs. 247-258.

 

Morell, T. (2007). What enhances EFL students’ participation in lecture discourse? Student, lecturer and discourse perspectives. Journal of English for Academic Purposes, 6, 222-237. http://dx.doi.org/10.1016/j.jeap.2007.07.002.%u2028

Morell, T. (2004). Interactive discourse for university EFL students. English for Specific Purposes, 23, 325-338. http://dx.doi.org/10.1016/S0889-4906(03) 00029-2.%u2028

Morell, T. (2000). EFL Content Lectures. A Discourse Analysis of an Interactive and a Non-Interactive Style – Working Papers 7. Alicante. Dpto Filología Inglesa, Universidad de Alicante.

1. Descripció

Nom del curs:

L’anglés com a mitjà d’instrucció: reflexions, conscienciació i pràctica

Centre:

ICE de la Universitat d’Alacant

Nombre d’hores presencials:

20

Nombre d’hores no presencials

10

Nombre d’alumnes:

20

Context:

–Aquest curs forma part de l'itinerari de formació del Programa de Formació per a l'Ensenyament en Anglés-I3CE de la Universitat d’Alacant (ProF-tEAchIng-I3CE).

–Aquest curs pot ser convalidat per algun dels cursos i assignatures que consten a l'Annex III

2. Objectius

1)       Reflexionar sobre els principis de l’anglés com a mitjà d’instrucció en l’educació superior, problemes potencials i estratègies efectives

2)       Conscienciar de les competències interculturals, multimodals i interactives, estils d’ensenyament no participatives i participatives, el discurs per a presentar contingut, enllaçar idees, promocionar la interacció i facilitar la comprensió i aprenentatge en anglés.

3)       Practicar la planificació, l'actuació i l’avaluació de les lliçons en les aules d’anglés com a mitjà d’instrucció.

3. Continguts

1)       Introducció a l’anglés com a mitjà d’instrucció: Reflexions, conscienciació i pràctica

 (2 h)

Reflexions sobre la situació personal tenint en compte les assignatures en anglés, la competència lingüística, l’experiència docent, la competència intercultural, l’actitud, reptes i necessitats dels professors i alumnes.

2)       La comunicació multimodal en l’aula (6h)

–         Conscienciació de la comunicació verbal i no verbal a l’aula.

–         Les competències multimodals i interactives en les funcions pedagògiques conceptuals, administratives i interpersonals.

3)       Metodologia d’ensenyament i planificació de lliçons (4h)

–         Reflexions dels estils de classe magistral i conscienciació dels tipus (des del tradicional no interactiu a la classe inversa).

–         Planificació i preparació de minilliçons (10 h. en línia)

4)       Minilliçons (8h)

–         Reflexions sobre els criteris per avaluar ‘el què’ i ‘el com’ de les minilliçons.

–         Cadascun/a dels participants realitzarà una minilliçó i els companys treballaran en parella per a formular comentaris constructius sobre les actuacions basades en els criteris d’avaluació en Morell (2015). La lliçó de cadascú es gravarà i se li donarà una còpia al participant.

–         Es faran mapes conceptuals i hi haurà reflexions finals en torn al que s’ha aprés en aquest taller.

 

4. Metodologia

Aquest taller s’imparteix en anglés i farà ús de dinàmiques diverses (i.e. treball en parella, en grup, classes magistrals interactives i minilliçons individuals). S’espera participació activa i la posada en pràctica de les estratègies comunicatives revisades.

5. Sistema d'avaluació

Participació activa durant, almenys, 80% de les classes

Preparació i realització d'una minilliçó.

 

6. Bibliografia i altres recursos

 

Doiz, A.; Lasagabaster, D. & Sierra, J. M. (2013). English-Medium Instruction at Universities: Global Challenges. Bristol: Multilingual Matters.

 

Macaro, E. (2018). English Medium Instruction. Oxford: Oxford University Press.

 

Martinez, R.M. & Morell, T. (2015). CLIL implementation at the Faculty of Sciences, University of Alicante. Proceedings of the 9th International Technology, Education and Development conference (pp. 7303-7309) .

 

Morell, T. (forthcoming). English-Medium Instructions (EMI): Reflections, Awareness and Practice (RAP)

 

Morell, T. (2018).  Multimodal competence and effective interactive lecturing,  System 77, 70-79. https:// doi.org/10.1016/j.system.2017.12.006

Morell, T. (2015). International paper conference presentations: A multimodal analysis to determine effectiveness. English for Specific Purposes 37, 137-150. https:// doi.org/10.1016/j.system.2017.12.006

 

Morell, T., Aleson, M., Bell, D., Escabias, P., Martinez, R.M & Palazon, M.  (2014). English as the Medium of Instruction: A response to internationalization. En Tortosa, MT., Alvarez, D., Pellín, N. (coordinadores) XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria: El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de calidad  Alicante : Universidad de Alicante, pp. 2608-2631. http://hdl.handle.net/10045/42431

 

Morell, T. (2010). AICLE (CLIL) como respuesta a la formación en el inglés profesional y académico. En Cifuentes, J.L.; Gomez, A.; Lillo,A.; Mateo, J. y  F.Yus (eds.) Los caminos de la lengua. Estudios en homenaje a Enrique Alcaraz Varó. Alcante. Publicaciones Universidad de Alicante, págs. 1315-1327.

 

Morell, T. (2009). ¿Cómo podemos fomentar la participación en nuestras clases universitarias? Alcoy, Editorial Marfil. http.//hdl.handle.net/10045/13072

 

Morell, T. (2008). A presentation course design for academics of English as an additional language. a multimodal approach. En Burgess, S. y P. Martín (eds.). English as an Additional Language in Research Publication and Communication. Bern, Peter Lang, págs. 237-253.

 

Morell, T. (2007). La difusion oral del conocimiento. las clases magistrales y las ponencias en congresos. En Alcaraz, E., J. Mateo y F. Yus (eds.). Las lenguas profesionales y académicas. Barcelona, Ariel, págs. 247-258.

 

Morell, T. (2007). What enhances EFL students’ participation in lecture discourse? Student, lecturer and discourse perspectives. Journal of English for Academic Purposes, 6, 222-237. http://dx.doi.org/10.1016/j.jeap.2007.07.002.%u2028

Morell, T. (2004). Interactive discourse for university EFL students. English for Specific Purposes, 23, 325-338. http://dx.doi.org/10.1016/S0889-4906(03) 00029-2.%u2028

Morell, T. (2000). EFL Content Lectures. A Discourse Analysis of an Interactive and a Non-Interactive Style – Working Papers 7. Alicante. Dpto Filología Inglesa, Universidad de Alicante.

 pujar

 

 

1. Description

Course Name:

English. Observation and Practice

Center:

ICE de la Universitat d’Alacant

Number of teaching hours:

13,5 hours

Online hours

6,5 hours

Number of students:

20

2. Objectives

a)       To reflect on one’s own teaching methods and strategies in teaching EMI classes through self-assessment and peer assesment.

b)       To demonstrate fluency of English in a specific content subject and a B2-C1 Level of general English.

c)       To be able to enquire about students’ learning difficulties and help solve them in EMI courses.

d)       To achieve content course learning objectives in EMI courses

e)       To be able to volunteer to teach EMI courses in a specific area.

f)        To demonstrate written fluency of the Language for course programs.

 

3. Contents

Phase 1

Designing and writing course programs. The language for stating: objectives, competences, methodology, contents and assessment.

Activity: Students review one of their course programmes.

Phase 2.

Peer observation of teaching: attendance to two lectures given by two different professors in the field of speciality from the respective faculties.

Activity: Online reflection on the observation (guided questions and open observation).

Phase 3.

Observation, feedback and assessment. In small groups, each participant delivers a 20 minute mini-lecture/presentation in their own field of speciality. This activity must be planned in advance and visual aids may be used. After the lecture, the participant may be asked questions. The lecture is video-taped, rubrics are used for assessment and feedback is given.

A previously organised calendar of dates will be made available for this activity.

4. Methodology

This workshop, which will be held in English, will make use of varying class dynamics (i.e. pair work, group work, interactive lectures, and tasks). Participants are expected to be actively involved and to put the learned communication strategies into practice.

 

5. Evaluation system

Active participation during, at least, 80% of class time, active participation on the online module and the completion of the required assignments/activities.

6. Bibliography and additional resources

De Graaff, R., Jan Koopman, G., Anikina, Y., & Westhoff, G. (2007). An observation tool for effective L2 pedagogy in content and language integrated learning (CLIL). International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 10(5), 603-624.

Dimova, S. (2017). Life after oral English certification : The consequences of the Test of Oral English Proficiency for Academic Staff for EMI lecturers. English for Specific Purposes, 46,  45-58.

Dimova, S., & Kling, J. (2018). Assessing EMI Lecturer Language Proficiency Across Disciplines. TESOL Quarterly 50.

Huang, D. & Singh, M. (2014). Critical perspectives on testing teaching: reframing teacher education for English medium instruction. Asia Pacific Journal of Teacher Education 42 (4), 363-378.

Lasagabaster, D., & Sierra, J. M. (2011). Classroom observation: desirable conditions established by teachers. European Journal of Teacher Education, 34(4), 449-463.

Morell, T., Alesón, M., Bell, D., Escabias, P., Palazón, M.,  Martínez, R. (2014).  English as the medium of instruction: a response to internationalization. XII Jornadas de Redes Universidad de Alicante, 2608-2631.

Morell, T. (2008). A Presentation Course Design for Academics of English as an Additional Language: A Multimodal Approach. In Burgess, S.; Martín-Martín, P. (eds.). English as an Additional Language in Research Publication and Communication. Bern: Peter Lang.

 

1. Descripció

Nom del curs:

Observació i pràctica

Centre:

ICE de la Universitat d’Alacant

Nombre d’hores presencials:

13,5 hores

Nombre d’hores no presencials:

6,5 hores

Nombre d’alumnes:

20

Context:

–Aquest curs forma part de l'itinerari de formació del Programa de Formació per a l'Ensenyament en Anglés-I3CE de la Universitat d’Alacant (ProF-tEAchIng-I3CE).

2. Objectius

a)       Reflexionar sobre els mètodes i estratègies propis d'ensenyament per a impartir classes usant EMI a través de l'autoavaluació i l'avaluació per parelles.

b)       Demostrar fluïdesa en l'ús de l'anglès sobre un tema de contingut específic i un nivell B2-C1 d'anglès general.

c)       Poder indagar sobre les dificultats d'aprenentatge dels estudiants i ajudar a resoldre'ls en els cursos d'EMI.

d)       Assolir els objectius d'aprenentatge dels cursos de contingut en els cursos EMI

e)       Poder oferir-se com a voluntari per a impartir cursos EMI en una àrea específica.

f)        Demostrar fluïdesa escrita de l'idioma per als programes del curs.

3. Continguts

Fase 1

Dissenyar i escriure programes de cursos/guies docents. El llenguatge per a: objectius, competències, metodologia, continguts i avaluació.

Activitat: Els estudiants repassen una de les seues guies d'un curs.

Fase 2.

Observación a l'aula: assistència a dues classes impartides per dos professors diferents en el camp d'especialitat de les respectives facultats.

Activitat: Reflexió en línia sobre l'observació (preguntes guiades i observació oberta)

Fase 3.

Observació, feedback i valoració. En grups petits, cada participant realitza una mini conferència / presentació de 20 minuts del seu propi camp d'especialitat. Aquesta activitat s'ha de planificar amb anticipació i es poden utilitzar ajudes visuals. Després de la conferència, es poden fer preguntes al participant. La conferència estarà gravada en vídeo, s'utilitzaran rúbriques per a l'avaluació i es donarà feedback. Hi haurà un calendari de dates prèviament organitzades disponible per a aquesta activitat.

4. Metodologia

Aquest taller, que s'imparteix en anglès, utilitzarà diferents dinàmiques de classe (treball en parelles, treball en grup, conferències interactives i tasques). S'espera que els assistents participen activament i posen en pràctica les estratègies de comunicació apreses.

5. Sistema d'avaluació

Participació activa durant, almenys, el 80% del temps de classe, participació activa en el mòdul en línia i la finalització de les tasques/activitats del mòdul.

6. Bibliografia i altres recursos

De Graaff, R., Jan Koopman, G., Anikina, Y., & Westhoff, G. (2007). An observation tool for effective L2 pedagogy in content and language integrated learning (CLIL). International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 10(5), 603-624.

Dimova, S. (2017). Life after oral English certification : The consequences of the Test of Oral English Proficiency for Academic Staff for EMI lecturers. English for Specific Purposes, 46,  45-58.

Dimova, S., & Kling, J. (2018). Assessing EMI Lecturer Language Proficiency Across Disciplines. TESOL Quarterly 50.

Huang, D. & Singh, M. (2014). Critical perspectives on testing teaching: reframing teacher education for English medium instruction. Asia Pacific Journal of Teacher Education 42 (4), 363-378.

Lasagabaster, D., & Sierra, J. M. (2011). Classroom observation: desirable conditions established by teachers. European Journal of Teacher Education, 34(4), 449-463.

Morell, T., Alesón, M., Bell, D., Escabias, P., Palazón, M.,  Martínez, R. (2014).  English as the medium of instruction: a response to internationalization. XII Jornadas de Redes Universidad de Alicante, 2608-2631.

Morell, T. (2008). A Presentation Course Design for Academics of English as an Additional Language: A Multimodal Approach. In Burgess, S.; Martín-Martín, P. (eds.). English as an Additional Language in Research Publication and Communication. Bern: Peter Lang.

 

 pujar

 

Veure la Presentació del Programa ProF-tEAchIng

Veure les característiques de l'Itinerari de Formació ProF-tEAchIng

Anar a la inscripció del curs obert pertanyent a l'Itinerari de Formació