ITINERARI DE FORMACIÓ

1. Itinerari de formació específica

2. Requisits per a accedir a la formació

2.1. Prova d’accés

3. Certificació obtinguda

3.1. Sistema de convalidacions

4. Avaluació i seguiment

ANNEX I. Característiques de la prova d’accés

ANNEX II. Continguts i estructura dels cursos de l’itinerari de formació específica

ANNEX III. Convalidacions que poden sol·licitar-se

 

1. Itinerari de formació

L’ICE oferirà anualment, en el marc del programa de formació del professorat, l’Itinerari de Formació del Programa de Formació per a l'Ensenyament en Anglés (ProF-tEAchIng), conformat per cursos d’especialització per a la docència universitària en anglés.

Aquesta formació estarà orientada a desenvolupar les competències comunicatives i metodològiques per a impartir docència en anglés en l’educació superior.

Els continguts de l’Itinerari de Formació s’estructuraran en tres cursos amb una durada total de 87 hores (vegeu l'Annex II):

Curs 1. Digital and Linguistic Tools for EMI (English as a Medium of Instruction) Teachers (45 h.)

Curs 2. English Medium-Instruction (EMI): Reflections, Awareness and Practice (RAP) (30 h.)

Curs 3. Observation and Practice (20 h.)

 

Aquests cursos s’oferiran una vegada per any acadèmic, tot i que l’ICE es reserva la possibilitat de programar més edicions atenent a la demanda. D’acord amb la previsió, els cursos 1 i 2 s’oferiran al primer semestre, i el curs 3 al segon semestre de cada any acadèmic.

Els cursos es podran cursar de forma independent i en anys acadèmics diferents.

 pujar

2. Requisits per a accedir al Programa de Formació per a l'Ensenyament en Anglés (ProF-tEAchIng)

Per poder accedir al ProF-tEAchIng, és necessari seguir una d’aquestes dues vies:

  1. Haver obtingut un certificat oficial de nivell B2 o superior, o haver completat i tenir certificat un curs d’AULAS de nivell B2 Segona Part o superior en els darrers 4 anys anteriors a la sol·licitud de participació al programa de formació.
  2. Aquells que no complisquen el requisit anterior hauran de realitzar una prova interna de nivell B2 per accedir al programa. Aquesta prova serà preparada i realitzada pel Centre Superior d’Idiomes de la Universitat d’Alacant i tindrà una sèrie de característiques (vegeu l'Annex I). En cas de superar la prova i no accedir al curs de formació, la prova es considerarà vàlida durant els següents quatre anys.

A banda d’aquest requisit referit al domini de la llengua, se seguirà els criteris generals de l’ICE quant al procés d’inscripció i matriculació de les activitats formatives oferides anualment.

 

2.1 Prova d’accés

Aquesta prova té únicament validesa a efectes interns d’accés a l’Itinerari de Formació. El PDI que supere aquesta prova no rebrà cap certificació o acreditació oficial. Únicament li servirà per a poder accedir al itinerari de formació.

La superació d’aquesta prova no implica necessàriament la matriculació en l’Itinerari de Formació. S’haurà de complir la resta de criteris, com ara l'ordre d’inscripció al curs corresponent.

EL CSI serà l'encarregat de realitzar aquesta prova d’accés.

pujar

3. Certificació obtinguda

La superació dels cursos de l’Itinerari de Formació del ProF-tEAchIng implicarà l’obtenció dels certificats d’aprofitament de cadascun dels cursos.

Hi haurà, doncs, certificació per separat de cada curs superat. Aquests certificats seran emesos per l’Institut de Ciències de l’Educació i es podran obtenir mitjançant de l'eAdministración d'UACloud juntament amb la resta d'activitats formatives de l'ICE.

 

3.1. Sistema de convalidacions

S’ofereix la possibilitat de convalidar continguts l’Itinerari de Formació per altres activitats de formació oferides per l’ICE de la Universitat d’Alacant. També podrà haver-hi convalidacions per assignatures corresponents al Curs de Capacitació de Docència en Anglés d’aquesta mateixa universitat. A l’Annex III es relacionen les convalidacions permanents. A banda d’aquestes convalidacions, en cada curs acadèmic l’ICE podrà oferir altres convalidacions d'acord amb l’oferta formativa corresponent.

 

pujar 

4. Avaluació i seguiment

El seguiment del Programa ProF-tEAchIng el durà a terme la Comissió de Política Lingüística (CPL) de la Universitat d’Alacant.

Així mateix, l'avaluació de la docència del ProF-tEAchIng es durà a terme mitjançant qüestionaris d’avaluació del professorat participant i de la qualitat de les activitats realitzades, d’acord amb el procediment establert per el Programa de Formació Docent-I3CE de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UA.

 

 

pujar 

ANNEX I. CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA INTERNA

 

B2 PROVA INTERNA DE NIVELL

 

Prova escrita: 2 hores 30 minuts (inclòs un descans)

Prova oral:    12 minuts per parella

 

 

Parts de l'examen

 

 

Durada

 

Percentatge de la nota final

LECTURA

3 tasques

1 Test de selecció múltiple, prova de gramàtica i vocabulari

2 Text amb buits. Text del qual s'han eliminat oracions o encapçalaments, que apareixen llistades de forma desordenada i amb una frase o encapçalament addicional.

3 Preguntes de selecció múltiple sobre un text.

 

 

 

60 minuts

 

 

25%

 

 

 

LISTENING

2 tasques

Els textos de l'activitat de listening poden ser un monòleg curt, una conversació, una entrevista o una xarrada. Cada gravació es reproduirà dues vegades.

Tasques possibles:

 

1. Preguntes de selecció múltiple

2. Cinc monòlegs curts relacionats, amb preguntes d'opció múltiple.

3. Vertader/Fals

 

 

 

30 minuts

 

 

 

25%

 

 

Pausa de 15 minuts

REDACCIÓ

1 redacció escollida d'entre 2 opcions (200-220 paraules).

Tasques possibles:

  • Un correu electrònic de registre formal. Els candidats hauran de posar en pràctica algunes de les funcions següents: preguntar o oferir informació, fer recomanacions o suggerències, aconsellar, donar instruccions, etc.
  • Un assaig
  • Un article

 

 

45 minuts

 

 

25%

 

 

 

ORAL

Per parelles (o en grups de 3 si fos necessari)

 

Part 1: L'examinador pregunta al candidat/a informació personal (localitat natal, família, professió, estudis, temps lliure, experiències passades o plans futurs).

Part 2: Interacció entre els dos candidats. Els candidats han de discutir sobre una situació hipotètica reflectida en diverses imatges, i arribar a una conclusió conjunta. Els candidats han d'expressar les seues opinions, preferències, acords i desacords, fer suggeriments, etc.

Part 2: Preguntes relacionades amb el tema de la Part 3.

 

 

12 minuts

 

 

25%

 

 

 

pujar

ANNEX III. Convalidacions que poden sol·licitar-se*

 

Activitat de l’Itinerari de Formació

Activitat que convalida

Curs 1. Digital and Linguistic Tools for EMI (English as a Medium of Instruction)

Assignatura Llengua Anglesa d’Especialitat (Codi 500364) i assignatura TIC i Dinàmica d'Aula Aplicades al TILC (codi 500362), integrades en el Curs de Capacitació en Anglés de la UA

Curs 2. English Medium-Instruction (EMI): Reflections, Awareness and Practice

Curs: “English as a Medium of Instruction”, integrat en el pla de formació docent de l’ICE de la UA

Curs “Academic English for Teaching and Presenting”, integrat en el pla de formació docent de l’ICE de la UA

Curs: “English for Teaching Content Courses”, integrat en el pla de formació docent de l’ICE de la UA

 

*La convalidació d'aquests cursos s'haurà de requerir a la Secretaria de l'ICE en el moment de formalitzar la sol·licitud d'inscripció al curs.

pujar

 Anar a la inscripció del curs obert pertanyent a l'Itinerari de Formació