PRESENTACIÓ

Context i justificació

A partir de les directrius del Consell Europeu per a les Llengües i tenint en compte les exigències del mercat laboral, s’exigeix a l’alumnat universitari, i futur alumne graduat, tenir assolida una competència lingüística en llengües estrangeres, especialment en anglés, des de la perspectiva acadèmica de les seues corresponents titulacions. L'oferta de docència en anglés en aqueixes titulacions comporta, al seu torn, l'exigència de disposar d'una oferta formativa per al professorat adequada a les necessitats que en deriven.

A la Universitat d’Alacant s’han estat duent a terme des de fa anys tant accions referides a la docència en anglés en assignatures de tots els centres, com accions de formació del professorat en aquest idioma. En concret, s'ha volgut atendre tant la formació lingüística general adequada al MECR, des del Servei de Llengües, el Centre Superior d’Idiomes i el Servei de Selecció i Formació; com també s'ha tingut en compte la formació per a la docència en anglés, des de l’Institut de Ciències de l’Educació.

Ara és necessari fer un pas endavant i definir de forma concreta els aspectes que conformaran la formació del professorat de la nostra universitat respecte a la docència en anglés. En aquest sentit, cal tenir en compte que la docència universitària ha de comportar el domini d’un llenguatge acadèmic i d’especialitat. En el cas de l’anglés, aquest s’ajusta al nivell C1 del MECR, d'acord amb les recomanacions de la CRUE en el Document marc de política lingüística per a la internacionalització del sistema universitari espanyol.

Per tot açò, el Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa, a través de l’Institut de Ciències de l’Educació, ha elaborat, en el context del Programa Institucional Innovació, Investigació, Internacionalització i Col·laboració en Educació (I3CE), 2016-2020, un programa d’acció i foment de la docència en anglés anomenat Programa de Formació per a l'Ensenyament en Anglés-I3CE (ProF-tEAchIng-I3CE).

ProF-tEAchIng-I3CE naix amb la finalitat d’oferir una formació específica al PDI de la Universitat d’Alacant per tal de millorar a la nostra universitat l’oferta de docència en anglés, un idioma usat actualment de forma generalitzada com a vehicle de comunicació y transmissió de coneixement a nivell internacional.

Així doncs, ProF-tEAchIng s’emmarca en el context del Pla d’Increment del Valencià i Altres Llengües en la Docència (PIVALD 2017-2020) de la Universitat d’Alacant, que modifica el PIVALD 2013-2016. Cal recordar que, entre els quatre objectius definits pel PIVALD, hi ha el de:

d) Disposar de PDI amb competències i habilitats lingüístiques per a impartir docència en valencià, anglés i altres llengües en tots els estudis de grau

En la mesura que “els departaments han d’assignar docència en llengües exclusivament a professorat amb l’acreditació oportuna en el moment de l’assignació de la docència”, es va dissenyar un sistema d’acreditació pel qual el PDI havia d’aportar una certificació de nivell de llengua (valencià i anglés) al Servei de Selecció i Formació: C1 de valencià i B2 per a les altres llengües, entre les quals l’anglés. Per afavorir que el professorat assolís aquesta certificació i per a desenvolupar les seues competències lingüístiques en l’àmbit de l’educació universitària, el PIVALD recull en l’Article 8. Formació del PDI, que:

L’Institut de Ciències de l’Educació, amb la finalitat de formar lingüísticament el PDI que imparteix docència en valencià i anglés, o vol impartir-ne, coordinarà un pla de formació d’aquestes llengües que inclourà cursos de reforç per a millorar el nivell de l’idioma, l’acreditació de competències i els continguts metodològics.

És així com es presenta en aquest document el Programa de Formació per a l'Ensenyament en Anglés (ProF-tEAchIng), que serà coordinat per l’ICE d'acord amb les competències que li atribueix el PIVALD, i tenint com a objectius generals: a) establir un programa estable de formació específica al voltant de la docència en anglés; b) millorar la formació pedagògica en la docència en anglés com a idioma de comunicació científica; c) oferir una millor docència en anglés a l’alumnat internacional que no domina l'espanyol; d) crear xarxes docents col·laboratives al voltant de l’ensenyament en anglés.

 

Aspectes generals 

Cal tenir en compte els següents aspectes:

  1. El Programa de Formació per a l'Ensenyament en Anglés-I3CE (ProF-tEAchIng-I3CE) oferirà una formació específica per al PDI que imparteix o vol impartir docència en anglés. En principi, tindrà caràcter opcional i amb ell es vol ajudar a assolir les competències lingüístiques i metodològiques que necessita el PDI en aquest context.
  2. La formació específica del Programa s'oferirà a través de l’anomenat Itinerari de Formació, el qual estarà conformat per tres cursos: 1) Digital and Linguistic Tools for EMI (English as a Medium of Instruction) Teachers; 2) English Medium-Instruction (EMI): Reflections, Awareness and Practice (RAP); i 3) Observation and Practice.
  3. Per accedir a l’Itinerari de Formació:
    1. S’haurà de tenir un nivell mínim de domini de l’anglés, que s’acreditarà amb el certificat corresponent.
    2. En cas de no tenir el nivell acreditat anteriorment, caldrà superar una prova de coneixements d’anglés.
  4. Una vegada superat l’Itinerari de Formació, s’obtindrà la corresponent certificació d’aprofitament.

 

Característiques

Itinerari de Formació ProF-tEAching

Programa

Itinerari de Formació ProF-tEAching

Inscripció

Itinerari de Formació ProF-tEAching