SECRETARIA: Normes generals per a la inscripció a cursos

1. Inscripció i destinataris/es dels cursos:

  • L'oferta formativa de l'ICE està dirigida al Personal Docent i Investigador (PDI) de la Universitat d'Alacant.
  • Les places seran atorgades per rigorós ordre d'entrada en el formulari d'inscripció online habilitat per a cada activitat dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.
  • La matrícula quedarà formalitzada una vegada s'haja abonat l'import corresponent, quan escaigui.
  • En cas que no s'aconseguisca un nombre mínim d'assistents, l'activitat formativa podrà suspendre's.
  • Els cursos oferits dins del Pla de Formació Contínua es regiran per la convocatòria anual que publica la Generalitat.

2. Certificació

  • Certificat oficial: l'ICE ho expedirà a aquelles persones que ho sol·liciten, abonen les taxes i hagen sigut considerades Aptes en el curs corresponent.
  • Fitxa informativa: aquest document només té valor informatiu. L'expedició de la fitxa informativa és gratuïta.

3. Resolució de dubtes

  • Per a tot tipus d'informació podeu dirigir-vos a ice@ua.es