SECRETARIA: Sol·licitud de certificats

PROCÉS DE SOL·LICITUD DE CERTIFICATS DE DOCÈNCIA, DIPLOMES, CERTIFICATS ACADÈMICS I FITXES INFORMATIVES DE CURSOS ICE MITJANÇANT E-ADMINISTRACIÓ

Des del dia 4 d'abril de 2019, està disponible en l'eAdministració d'UACloud un nou procediment a través del qual la comunitat universitària podrà obtenir electrònicament les certificacions i informes de formació emesos per l'ICE de la Universitat d'Alacant.

Mitjançant aquest procediment, es pot obtenir:

 • CERTIFICAT DE DOCÈNCIA EN ACTIVITATS FORMATIVES DE L'ICE. Certificació que acredita les activitats formatives impartides per la persona interessada i que han estat organitzades o reconegudes per l'ICE.

L'emissió del certificat no comporta el pagament de cap taxa. És gratuït.

 • CERTIFICAT ACADÈMIC DE CURSOS ICE I/O FORMACIÓ CONTÍNUA. Certificat de totes les activitats formatives de l'ICE cursades per la persona interessada. En aquest certificat s'inclouen també les activitats de formació organitzades per l'ICE a partir del Pla de Formació Contínua de la Generalitat Valenciana.

Si el certificat sol·licitat conté exclusivament cursos de Formació Contínua, el certificat no comporta pagament de taxes. En cas contrari, l'emissió del certificat requerirà el pagament de la taxa corresponent.

 • DIPLOMA DE CURSOS DE FORMACIÓ CONTÍNUA (INDIVIDUAL). Sols s'emet diploma per a activitats de Formació Contínua. Hi apareix informació complementària d'aquesta activitat (continguts, informació del conveni, etc.).

S'obté un diploma per curs i no comporta el pagament de cap taxa. És gratuït.

 • FITXA INFORMATIVA. Document informatiu sobre les activitats formatives cursades per la persona interessada i que han sigut organitzades o reconegudes per l'ICE.

És gratuïta. No té validesa oficial.

 

CERTIFICACIÓ AMB ACCÉS A UACLOUD

 

Com accedir als respectius documents en UACloud?

 

CERTIFICAT DE DOCÈNCIA EN ACTIVITATS FORMATIVES DE L'ICE

Ruta d'accés: UACloud > eAdministració > Tràmits > Docència i Investigació > Certificat de docència d'activitats formatives de l'ICE

Després de confirmar les dades de la persona sol·licitant, l'aplicació generarà automàticament un certificat gratuït signat electrònicament, que es podrà descarregar en format PDF. La validació del document es realitza mitjançant un codi CSV. La signatura digital consisteix en un codi numèric que apareix en la banda lateral del document. A través de la URL del codi, es pot comprovar l'autenticitat d'aquest.

 

CERTIFICAT O DIPLOMA

Ruta d'accés: UACloud > eAdministració > Tràmits > Acadèmics > Certificat Acadèmic d'Activitats Formatives de l'ICE

S'ha de seleccionar entre certificat o diploma.

 • L'opció diploma permet generar el certificat dels cursos pertanyents al Pla de Formació Contínua de la Generalitat Valenciana. S'emet un diploma per cadascun dels cursos superats. Només s'emet diploma per als cursos de Formació Contínua.

És gratuït.

 • El certificat conté l'històric de tots els cursos ICE realitzats per la persona interessada. En un mateix certificat apareix tota la relació d'activitats formatives cursades.

La seua emissió comporta una taxa de 27,34 euros. El pagament de la taxa pot efectuar-se, bé mitjançant un pagament amb targeta, o bé mitjançant el pagament del rebut en una oficina bancària. El rebut està disponible durant 30 dies en l'apartat Expedients d'eAdministració. Una vegada verificat el pagament (el sistema tarda pocs segons), es genera un certificat en format PDF.

És convenient traure una fitxa informativa abans de sol·licitar el certificat oficial per a comprovar que totes les dades del seu històric de formació són correctes.

Tant en el cas del diploma com en el del certificat, la validació del document es realitza mitjançant un codi CSV. La signatura digital consisteix en un codi numèric que apareix en la banda lateral del document. A través de la URL del codi, es pot comprovar l'autenticitat del document.

 

FITXA INFORMATIVA

Ruta d'accés: UACloud > Expedient acadèmic > Consulta > Expedients > ACTIVITATS FORMATIVES DE L'ICE

La fitxa informativa és gratuïta. Hi consten les activitats formatives cursades per la persona interessada i que han sigut organitzades o reconegudes per l'ICE.

 

NOTA: En cas que tingues alguna incidència, posa't en contacte amb l'ICE a través d'aquest correu electrònic: ice@ua.es, i escriu en l'assumpte del correu INCIDÈNCIA CERTIFICAT ICE.

 

CERTIFICACIÓ SENSE ACCÉS A UACLOUD

Per a sol·licitar els documents indicats anteriorment per eAdministració ha de tenir accés a UACloud , és a dir, correu electrònic de la UA. En el cas que no tinga correu de la UA per no tenir vinculació actual amb aquesta institució, seguisca les instruccions següents:

 1. Emplene la sol·licitud de certificat mitjançant el formulari en línia destinat a aquest efecte que apareix en la part inferior.
 2. Abone el rebut de taxa de certificat (27,34 €) en oficines del Banc de Sabadell o del Banc de Santander. Una vegada abonades les taxes, es comunicarà a la Secretaria de l'ICE que l'abonament ha sigut efectuat enviant un correu electrònic a ice@ua.es
 3. El certificat estarà disponible en un termini màxim de dos dies hàbils. 
 4. Una vegada comprovat que el pagament s'ha efectuat, enviarem el certificat signat electrònicament* (en format pdf) a la seua adreça d'e-mail.

*La validació del document es realitza mitjançant un codi CSV. La signatura digital consisteix en un codi numèric que apareix en la banda lateral del document. A través de la URL del codi, es pot comprovar l'autenticitat d'aquest.

Els certificats del CAP seguiran el mateix procediment, i no poden ser acumulats amb altres cursos de l'ICE.

La sol·licitud de certificats de valencià cursats fins l'any 1992 seguirà el mateix procediment.

FORMULARI EN LÍNIA  

 

Descomptes

Es podran aplicar a l'import de les taxes públiques els següents descomptes, prèvia presentació de la documentació justificativa:

 • Família nombrosa  general (50%). Has de presentar original i fotocòpia, per a acarar-los, del títol actualitzat de família nombrosa
 • Família nombrosa  especial (100%). Has de presentar original i fotocòpia, per a acarar-los, del títol actualitzat de família nombrosa.
 • Família monoparental general (50%). Has de presentar original i fotocòpia, per a acarar-los, del títol actualitzat de família monoparental.
 • Família monoparental especial (100%). Has de presentar original i fotocòpia, per a acarar-los, del títol actualitzat de família monoparental
 • Discapacitat igual o superior al 33% (100%). Has de presentar certificació, original i fotocòpia, per a acarar-los, de tal circumstància.
 • Víctima de bandes armades o elements terroristes (100%). Has de presentar original i fotocòpia, per a acarar-los, del document que acredite tal situació o, en cas de ser fill/a de la persona reconeguda com a víctima, llibre de família.
 • Víctima de la violència de gènere així com els fills i filles a càrrec seu menors de 25 anys (100%). S'acreditarà mitjançant qualsevol dels mitjans de prova prevists en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat.

Sol·licitar un Certificat com a participant en Projecte de Xarxes ICE (Alumnat o Extern UA)

 FORMULARI EN LÍNIA 

Sol·licitar un Certificat com a participant en Projecte de Xarxes ICE (PDI, PAS UA)

Se sol·licitarà a traves de l'e-administració (UAcloud). Apartat Tràmits->Docència i Investigació->Certificat de participació en Xarxes

 

Sol·licitar un Informe com a participant en Projecte de Xarxes ICE (convocatòria en curs)

FORMULARI ENNIA

Sol·licitar un certificat com a participant en altres PROGRAMES ICE (PAT)

 

Se sol·licitarà a traves de l'e-administració (UAcloud). Apartat Tràmits->Docència i Investigació -> Certificat de participació en el Programa d'Acció Tutorial

 

Et recordem que aquests certificats són personals i en el cas que els sol·licites pel formulari en línia solament es lliuren a l'interessat. En  cas que no pugues desplaçar-te personalment podràs habilitar una altra persona per realitzar el tràmit mitjançant autorització expressa signada per tu, adjuntant-hi fotocòpia del teu DNI i del DNI de la persona autoritzada (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal).

 

Advertiment:
NO ES LLIURARÀ CAP CERTIFICAT SI FALTA ALGUN DELS DOCUMENTS ESMENTATS ANTERIORMENT (Rebut, Autorització o DNI).

 

Certificació cursos MOOC / NOOC

No hi ha un certificat amb reconeixement oficial per part de la Universitat d'Alacant quan es finalitza un MOOC o NOOC. Pot haver-hi algun tipus de diploma o document acreditatiu, però, com s'indica, no són certificats oficials de la Universitat d'Alacant.

Cal pensar que, tant els MOOC com els NOOC oferits, són cursos amb una finalitat d'actualització i transferència del coneixement, però no estan pensats per a formar part d'un ensenyament reglat.

Per a més informació dirigiu-vos al correu electrònic: pensem-online@ua.es