SECRETARIA: Sol·licitud de reconeixement d'hores

Objectiu

Des de la creació de l'ICE, aquest ha tingut, com una de les competències atorgades, el reconeixement acadèmic d'activitats referides a la formació docent permanent. Aquest reconeixement s'ha plasmat en la certificació del nombre d'hores de formació d'aquestes activitats.

Així doncs, des de qualsevol Unitat de la Universitat d'Alacant pot sol·licitar-se a l'ICE que aquest reconega el nombre d'hores de formació d'una activitat acadèmica (cursos, jornades, congressos, cicles de conferències, etc.), referida a formació docent i sempre que no s'haja sol·licitat per la mateixa activitat el reconeixement de crèdits a Contínua.

Les activitats podran impartir-se en modalitat presencial, semipresencial o online.

L'ICE no reconeix crèdits; únicament reconeix hores.

Respecte a l'alumnat d'aquestes activitats, aquest ha sigut de diversos perfils (alumnes de la UA, PDI de la UA, professorat d'altres nivells educatius i públic en general). Actualment (des del curs 2019-20) sols s'autoritza a l'ICE a reconèixer activitats acadèmiques adreçades exclusivament al PDI de la UA.

 

Procediment

Procediment a seguir per a sol·licitar reconeixement d'hores:

  1. Emplenar l'imprès de sol·licitud de reconeixement d'hores (sol·licitar l'imprés a l'ICE).
  2. Adjuntar a l'imprès el programa del curs. En aquest programa ha d'aparèixer la durada i el professorat que impartirà el curs, entre d'altres aspectes.
  3. La proposta per al reconeixement d'hores haurà de ser dirigida al director/a de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) i presentada a través d'instància genèrica utilitzant l'e-Administració del Campus Virtual de la UA.
  4. La sol·licitud serà avaluada per la Comissió encarregada i la resolució es consultarà en la llista de cursos reconeguts en la web de l'ICE, amb caràcter general una vegada al mes.

Es podrà presentar la sol·licitud durant tot el curs acadèmic. Les sol·licituds hauran de presentar-se amb la suficient antelació, abans de l'inici de l'activitat per a  reconèixer, per a l'aprovació per l'ICE.

Podran presentar-se per al reconeixement d'hores aquelles activitats que tinguen matrícula gratuïta. En el cas de les que no siguen gratuïtes, no s'acceptaran sol·licituds de reconeixement d'activitats en què els ingressos de matrícula o inscripció s'hagen realitzat en un compte extern a la Universitat d'Alacant.

 

Avaluació de l'alumnat

La qualificació serà de "APTE" si han assistit com a mínim al 80% de les hores totals del curs i ha superat l'avaluació del curs, "NO APTE" si han assistit a menys del 80% de les hores totals del curs i està no apte a l'avaluació;  i "NO PRESENTAT" si encara havent-se inscrit no han assistit a cap sessió.

Pots descarregar un model d'acta feu clic.

 

Relació d'activitats remeses a l'ICE en espera de l'aprovació o no de reconeixement d'hores:

(NO N'HI HA)

Nota: s'exposa de forma pública aquesta relació per tal que, en cas que es es vulga fer constar alguna obervació, es puga fer remetent un email a ice@ua.es

 

Convocatòries anteriors

Activitats reconegudes en cursos acadèmics anteriors:

 

Composició de la Comissió de Reconeixement d'hores:

  • Rosana Satorre Cuerda
  • María Asunción Menargues Marcilla
  • M. José Martínez Domenech