Saltar apartados

EL PORTFOLIO COM A INSTRUMENT D'AVALUACIÓ. UNA APROXIMACIÓ ALS SEUS AVANTATGES I INCONVENIENTS

CODI DEL CURS: 12-0257

IMPARTIT PER

María Martínez Lirola. Dpt. de Filologia Anglesa. Universitat d'Alacant.

DIRIGIT A

Personal Docent i Investigador de la Universitat d'Alacant.

OBJECTIUS

 • Introduir al professorat en com portar a la pràctica nous maneres d'avaluació en els quals l'examen siga una nota més i no l'únic element en l'avaluació.
 • Explorar les principals característiques d'un portfolio així com els seus principals avantatges i inconvenients per al professorat i l'alumnat.
 • Analitzar diferents portfolios i aprendre a dissenyar un portfolio per a una assignatura concreta.
 • Observar la relació entre les metodologies actives, les noves maneres d'avaluació i la motivació de l'alumnat.

METODOLOGIA

Per a desenvolupar els objectius i continguts del programa presentats en els apartats anteriors, s'empraran classes teòric-pràctiques. Les pràctiques consistiran en diferents tasques: anàlisi de diferents portfolios, revisió de referències bibliogràfiques, debat en classe sobre qüestions presentades en els continguts o d'interès per al professorat assistent, etc CONTINGUTS:

1. Introducció

 • Crèdits europeus: ECTS
 • L'ensenyament per competències
 • L'aprenentatge autònom
 • L'aprenentatge al llarg de la vida (Lifelong Learning)


2. El nou model d'avaluació en l'Espai Europeu d'Educació Superior.

3. El portfolio com a instrument d'avaluació

 • El portfolio. Aspectes pràctics de la seua implementació
 • Catàleg de productes del portfolio
 • El portfolio en el marc de les competències
 • Nous papers del professorat i l'alumnat en aquesta manera d'avaluació.
 • La relació entre la implementació del portfolio i les tutories.


4. Avantatges i inconvenients de l'ús del portfolio per al professorat i l'alumnat.

5. Resultats i conclusions.

MATERIALS

Material per a descarregar (arxiu WinRar)

Documentació 1

Documentació 2

Documentació 3

  AVALUACIÓ

  1. Assistència (mínim al 80% de les hores totals del curs).
  2. Preparació del disseny d'un portfolio per a una assignatura concreta, que serà presentat en la classe de l'11 de desembre. LA DATA LÍMIT D'ENVIAMENT DE PORTFOLIOS ÉS EL 5 DE NOVEMBRE.

  INFORMACIÓ GENERAL

  Durada: 25 hores (15 presencials i 10 no presencials).


  Nombre de places: màxim de 25, atorgades per rigorós ordre d'entrada
  del formulari d'inscripció en la Secretaria de l'ICE.

  Tindrà prioritat el PDI que s'haja reincorporat al servei actiu procedent de permisos de paternitat/maternitat, o d'una excedència per raons de guarda legal o atenció a dependents dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament es puguen dirigir els cursos (Pla d'Igualtat de la UA)

  Termini d'inscripció:
  finalitzat

  Dates, horari i lloc de realització:

  - 3 de setembre de 2012, de 9 a 14 hores. Aula 1011 Edifici Germà Bernàcer.

  - 4 de setembre de 2012, de 8,30 a 11,30 i de 12,30 a 14,30 hores. Aula 1011 Edifici Germà Bernàcer.

  - 11 de desembre de 2012, de 15 a 20 hores. Aula S006 Edifici Ciències Socials.

  RELACIÓ D'ADMESOS/AS

  • AYALA ARACIL, Mª DE LOS ÁNGELES
  • BENAICHA ZIANI, NAIMA
  • CABEDO SERNA, LLANOS
  • CASTEJON DE LA ENCINA, MARIA ELENA
  • COLOMINA MONLLOR, JOSÉ
  • GIMENO ROBLES, ALDA
  • HERRANZ BELLIDO, JESÚS
  • JIMENEZ GANDIA, Mª ANTONIA
  • MARTÍNEZ GINER, LUIS ALFONSO
  • MARTÍNEZ RUIZ, NOEMÍ
  • MOLINA AZORÍN, JOSÉ FRANCISCO
  • PERAL CRESPO, AMELIA
  • PIEDECAUSA GARCÍA, BEATRIZ
  • POVES ESPÍ, JOSE ANTONIO
  • REUS LÓPEZ, MARÍA LUCIA
  • RICO SOLIVERES, MARÍA LUISA
  • SEGOVIA HUERTAS, YOLANDA
  • TORRES PENALVA, CRISTINA

  Qui no figuren en aquesta relació i van sol·licitar l'admissió al curs, estan en llista d'espera.

  En el cas de no assistir al curs i no comunicar-ho abans que comence a la Secretaria de l'ICE, no podrà participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.

  BIBLIOGRAFIA

  Aleson, Carbonell, M., J. Bueno Alonso, V. Domínguez Lucena, M. García Seppere, L. Gómez García, C. Marimón Llorca, T. Morell Moll, C. Puche López, F. Ramos López, C. Segura Llopes (2005) “Perfiles profesionales y competencias para las filologías”. En M. J. Frau Llinares y N. Sauleda Parés (eds.) Investigar en diseño curricular. Redes de docencia en el Espacio Europeo de Educación Superior. . Vol. II. Alcoy: Marfil; 125-155.

  ANECA (2003) Programa de Convergencia Europea. El crédito europeo. Madrid.

  Barberà, E., Bautista, G., Espasa, A. y Guasch, T. (2006). Portfolio electrónico: desarrollo de competencias profesionales en la Red. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 3 (2), 55-66.

  Bernabeu Pastor, G., y N. Sauleda Parés (eds.) (2004) Investigar en el Espacio Europeo de educación Superior. Alicante: UA [CD-ROM].

  Boletín Educaweb (2001) Formar las competencias profesionales. Boletín Educaweb. 12 de marzo de 2001, número 71. [www document]: URL: http://www.educaweb.com/esp/servicios/boletin/but010312/editorial.asp

  Bologna Declaration (1999) Bologna Declaration. Pot trobar-ho en la pàgina web del SIB: www.esib.org

  Bueno Alonso, J, M. García Seppere, L. Gómez García, C. Marimón Llorca, T. Morell Moll, C. Puche López, F. Ramos López, C. Segura Llopes (2004) “Los créditos ECTS en filología. Análisis de problemas específicos y consideraciones metodológicas”. En Martínez Ruiz, M.A. y V. Carrasco Embuena (eds.) Espacios de participación en la investigación del aprendizaje universitario (I). Alcoy: Marfil; 287-307.

  Bueno González, A. y J.M. Nieto García (2009) “English Language Teaching in the European Higher Education Area (EHEA): Towards Uniformity or Diversity?” En M.L. Pérez Cañado (ed.) English Language Teaching in the European Credit Transfer System. Facing the Challenge. Bern: Peter Lang; 55-72.

  Carrasco Embuena, V. y C. Lapeña Pérez (2005) “La acción tutorial en la Universidad de Alicante”. En M. J. Frau Llinares y N. Sauleda Parés (eds.) Investigar en diseño curricular. Redes de docencia en el Espacio Europeo de Educación Superior. . Vol. II. Alcoy: Marfil; 329-358.

  Celce, M. y Olshtain, E. (2000). Discourse and Context in Language Teaching. A Guide for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press.

  Colen, M., Giné, N. e Imbernon, F. (2006). La carpeta de aprendizaje del alumnado universitario. Barcelona: Octaedro.

  Comisión Europea (1998) European Credit Transfer System ECTS Users’ Guide. Publicat per la Comissió Europea (DG d' Educació i Cultura) i disponible en la pàgina web: http://europa.eu.int/comm/education/Socrates/ects.html

  Comisión Europea (2001) ECTS Extensión “Questions and Answers”. Disponible en la pàgina web de la Comisisó Europea http://europa.eu.int/comm/education/Socrates/ectsfea.html

  Corominas, E. (2001) “Competencias genéricas en la formación universitaria”. Revista de Educación 325: 299-331.

  Council of Europe (2001) Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching and Assessment. Cambridge: C.U.P. (ver http: //www.coe.int)

  Crespo, E. y Martínez Lirola, M. (2008) “Convergencia europea, motivación y actuación docente en el aula universitaria”. Revista de Enseñanza Universitaria 31: 4-16. http://institucional.us.es/revistas/revistas/universitaria/htm/indice.htm

  “Declaración conjunta de los Ministros Europeos de Educación”, Bolonia, 19 de junio de 1999.

  Escobar, C. (2001). La evaluación. En L. Nussbaum y M. Bernaus (Eds.), Didáctica de las lenguas extranjeras en la Educación Secundaria Obligatoria (pp. 325-358). Madrid: Síntesis.

  Esteban, M. y Madrid, J. M. (2007, Febrero). Formación para la Investigación y la Innovación docente (Instituto de Ciencias de la Educación. Universidad de Murcia). Red U. Revista de Docencia Universitaria, número 1. En http://www.um.es/redu/1.

  Esteve, J.M. (2003) La tercera revolución educativa. La educación en la sociedad del conocimiento. Barcelona: Paidos.

  Estatut de la Universitat d' Alacant (2004) Alacant. Universitat d'Alacant

  Gómez García, L. et al. (2004) Créditos ECTS en Filología. En M. A. Martínez (coord.) Investigar colaborativamente en docencia universitaria. Alicante: Universidad de Alicante; 1-116.

  González J y R. Wagenaar (2003) Tuning Educational Structures in Europe. Informe final. Proyecto Piloto-Fase 1. Bilbao: Universidad de Deusto.

  Klenowski, V. (2005) Desarrollo de portfolios para el aprendizaje y la calidad. Madrid: Narcea.

  Lasnier, F. (2000) Réussier la formation par compétences. Montréal: Guérin.

  Levy-Leboter, C. (2003) Gestión de las competencies. Barcelona: Ediciones Gestión 2000.

  Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades. BOE 24 diciembre 2001.

  Little, D. (2005) “The Common European Framework and the European Language Portfolio: involving learners and their judgements in the assessment process”. Language Testing 22 (3): 321-326.

  Lo, Ya-Fen (2010) “Implementing reflective portfolios for promoting autonomous learning among EFL college students in Taiwan”. Language Teaching Research 14 (1): 77-95.

  López, V. M. (2006). Cuestiones claves sobre evaluación, docencia universitaria y Convergencia Europea. La evaluación formativa como alternativa más coherente. En http://www.ugr.es/magister/ECTS%20web/Documentos/profesorado/ponencia. Evaluacion.pdf

  Martínez Lirola, M. (2012) “Evaluation proposal based on the ECTS system: evaluating the four skills in a University core subject with a portfolio”. Porta Linguarum 17: 189-201.

  Martínez Lirola, M. (en prensa) “Evaluating with a Portfolio in the European Higher Education Area: an Example of English Studies” RESLA

  Martínez Lirola, M. (2011) “Aproximación a nuevas metodologías docentes en Filología Inglesa” En Álvarez Teruel, J. D; Tortosa Ybáñez, M.T y Pellín Buades, N. (coords.) Redes de Investigación Docente Universitaria: Innovaciones Metodológicas. Alicante: Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad. Instituto de Ciencias de la Educación; pp. 1467-1480.

  Martínez Lirola, M. y Crespo, E. (2011) “EEES y motivación del alumnado en el aprendizaje de inglés”. En Gómez Lucas, C. y S. Grau Company (coord.) El trabajo colaborativo como indicador de calidad del Espacio Europeo de Educación Superior. Vol. II. Alcoy: Marfil; 661-677.

  Martínez Lirola, M. y F. D. Rubio Alcalá (2011) “La autoevaluación, el portafolio, el papel del profesorado y el tratamiento del error en el proceso de evaluación en AICLE”. En Casal Madinabeitia, S. (coord.) Implicaciones de la enseñanza bilingüe en centros educativos. Málaga: Aljibe; 77-93.

  Martínez Lirola, M. y F. D. Rubio Alcalá (2011) “La evaluación en el aprendizaje integrado de contenido y lengua extranjera”. En Casal Madinabeitia, S. (coord.) Implicaciones de la enseñanza bilingüe en centros educativos; 155-179.

  Martínez Lirola, M. y Crespo, E. (2010) “Aplicación práctica de la enseñanza por competencias y el aprendizaje autónomo en Filología Inglesa”. En Gómez Lucas, C. y S. Grau Company (eds.) Evaluación de los aprendizajes en el Espacio Europeo de Educación Superior. Alcoy: Marfil; 269-282.

  Martínez Lirola, M. (2009) “Análisis de las competencias desarrolladas en el aprendizaje autónomo y en el presencial: construyendo la autonomía del alumnado universitario”. Revista de Enseñanza Universitaria 34: 4-14. http://www.publius.us.es/reu/indice_contenidos/num_34

  Martínez Lirola, M. y Crespo, E. (2009) “La tutoría universitaria en el modelo de la convergencia europea”. En Gómez Lucas, C. y S. Grau Company (eds.) Propuestas de diseño e innovaciones curriculares y metodología en el EEES. Alcoy: Marfil; 451-466.

  Martínez Lirola, M. (2008a) ”El uso del portfolio como herramienta metodológica y evaluadora en el proceso de convergencia europea”. Profesorado, Revista de currículum y formación del profesorado, 12 (2): 1-12.

  Martínez Lirola, M. (2008b) “Una propuesta de evaluación en el EEES: el uso del portfolio en una clase de idiomas”. Porta Linguarum. Revista Internacional de Didáctica de las Lenguas Extranjeras, 9: 23-34.

  Martínez Lirola, M. (2008) “La importancia de los nuevos modos de evaluación en el EEES. Una aproximación a las ventajas del uso del portfolio”. Revista de Enseñanza Universitaria 31: 62-72.

  Martínez Lirola, M. (2008) “Explorando las tutorías en el proceso de convergencia europea”. Revista de Enseñanza Universitaria 32: 29-36.http://institucional.us.es/revistas/revistas/universitaria/pdf/REU/32/03.pdf

  Martínez Lirola, M. y Crespo, E. (2008) “Explorando las variables incidentes en la motivación del alumno de Filología Inglesa en el ámbito del Espacio Europeo de Educación Superior”. En Merma Molina, G. Y Pastor Verdú, F. (coords.) Aportaciones curriculares para la interacción en el aprendizaje. Redes de Investigación Docente- Espacio Europeo de Educación Superior. Vol. I. Alcoy: Marfil; 119-135.

  Martínez Lirola, M. (2007) “El nuevo papel del profesor universitario en el proceso de convergencia europea y su relación con la interacción, la tutoría y el aprendizaje autónomo”. Porta Linguarum. Revista Internacional de Didáctica de las Lenguas Extranjeras, 7: 31-43.

  Martínez Lirola, M. y E. Crespo Fernández (2007) “La evaluación en el marco del EEES: el uso del portfolio en Filología Inglesa”. Red-U, Revista de Docencia Universitaria, 2: 1-15.

  Martínez Lirola, M., E. Crespo Fernández, S. Caporale Bizzini y M. Tabuenca Cuevas (2007) “Diseño e implementación de procedimientos de evaluación acordes con el sistema ECTS”. En M. J. Frau Linares y N. Sauleda Parés (eds.) Modelos de organización de profesores en la educación universitaria. Redes de Investigación Docente- Espacio Europeo de Educación Superior. Vol. II. Alcoy: Marfil; 95-109.

  Martínez Lirola, M. y E. Crespo (2009) “La tutoría universitaria en el modelo de la convergencia europea”. En Gómez Lucas, C. y S. Grau Company (eds.) Propuestas de diseño e innovaciones curriculares y metodología en el EEES. Alcoy: Marfil; 451-466.

  Martínez Lirola, M. y F. Rubio (2009) “Students’ Beliefs about Portfolio Evaluation and its Influence on their Learning Outcomes to Develop EFL in a Spanish Context”. International Journal of English Studies (IJES) 9(1): 91-111.

  Martínez Ruiz, M. A. y V. Carrasco Embuena (eds.) (2004) Espacios de participación en la investigación del aprendizaje universitario (I). Alcoy: Marfil.

  Martínez Ruiz, M.A. y N. Sauleda Parés (2005a) “La investigación basada en el diseño y el diseño del crédito europeo”. En Martínez Ruiz, M.A. y V. Carrasco Embuena (eds.) Investigar en diseño curricular. Redes de docencia en el Espacio Europeo de Educación Superior. Vol. I. Alcoy: Marfil; 7-22.

  Martínez Ruiz, M.A. y N. Sauleda Parés (2005b) “Las universidades ante la necesidad dual de cambio y estabilidad”. En M. J. Frau Llinares y N. Sauleda Parés (eds.) Investigar en diseño curricular. Redes de docencia en el Espacio Europeo de Educación Superior. Vol. II. Alcoy: Marfil; 5-21.

  MECD (2003) La integración del sistema universitario español en el espacio europeo de enseñanza superior. Documento marco. Madrid. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (ver http://www.eees.us.es/)

  Miguel, M. (2006). “Métodos y modalidades de enseñanza superior”. en Metodologías de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de competencias. Madrid. Alianza; 21-26.

  Montanero, M, R. Alejo, V. Gómez, J.L. Llanos y V. Mateos (2005) Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una materia (Guía abreviada). Universidad de Extremadura: Oficina de Convergencia Europea. Servicio de Orientación y formación docente.

  OCDE (2002) Definition and Selection of Competences–DESECO. Strategy Paper.

  Pagani, R. (2002) Informe Técnico. El crédito europeo y el sistema educativo español. (ver http://www.eees.ua.es/)

  Pagani, R. (2002). El crédito europeo y el sistema educativo español. En http://www.eees.ua.es

  Pla d'Ordenació Integral de la Universitat d' Alacant (2006) Alacant. Universitat d' Alacant.

  Perrenoud, P. (1999) Dix nouvelles competénces pour enseigner. Paris: ESF editor.

  Prieto Navarro, Leonor (coord.) (2008) La enseñanza universitaria centrada en el aprendizaje. Barcelona: Octaedro.

  Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre de 2003, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. B.O.E. núm. 224 del 18 de septiembre de 2003.

  Real Decreto 55/2005, de 21 de enero de 2005, por el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios de Grado. B.O.E núm 21, del 25 de enero de 2005.Real Decreto 56/2005, de 21 de enero de 2005, por el que se regulan los estudios universitarios de Posgrado.

  Rico, M. y Rico, C. (2004). El Portfolio Discente. Alcoy: Marfil.

  Rychen, D.S. y L. Hersh (2001) Defining and Selecting Key Competencies. Göttingen: Hogrefe & Huber Publishers.

  Sanmartí,, Neus (2007) Evaluar para aprender. Barcelona: Graó. Colección Ideas Claves.The Tuning Educational Structures in Europe Project (2002) (veure http://www.eees.ua.es/)

  Tuning Project (2002) Pàgina web: www.let.rug.nl/TuningProject o www.relint.deusto.ers/TuningProject/

  Zabalza, M. A. (2002). Diseño curricular en la Universidad. Competencias del docente universitario. Madrid: Narcea.


  Institut de Ciències de l'Educació


  Universitat d'Alacant
  Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
  03690 Sant Vicent del Raspeig
  Alacant (Spain)

  Tel: (+34) 96 590 3520-3521

  Fax: (+34) 96 590 3684

  Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

  Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

  Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464