SEMINARI TALLER FORMACIÓ PAT-UA. DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES EMOCIONALS DES DEL PROCÉS D'INTERVENCIÓ TUTORIAL

CODI DEL CURS: 17-0146

IMPARTIT PER

Laura López Martínez. Especialista en intel·ligència emocional i psicologia positiva.

DIRIGIT A

PAT

Personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant, tenint preferència professorat coordinador i tutor del Programa d'Acció Tutorial (PAT).

INTRODUCCIÓ

El Seminari Taller Formació PAT-UA organitzat per l'ICE de la Universitat d'Alacant pretén ser una trobada de tutors i tutores i coordinadors i coordinadores que realitzen la tasca de tutoritzar l'alumnat universitari dins del Programa d'Acció Tutorial (PAT).

La Tutoria no és només un espai en què resoldre dubtes, sinó també una reunió de treball entre professor i alumne o grup reduït d'alumnat. En les tutories no solament es tracten temes relacionats amb dubtes acadèmics o administratius; a més, s'hi treballen les competències emocionals. Per això, volem abordar aquesta temàtica de manera monogràfica en aquest seminari taller.

Les competències emocionals personals es refereixen, d'una banda, a les capacitats relatives a la millora personal, com l'autoconeixement, l'autoestima, l'autocontrol o la motivació, la creativitat y la capacitat per al canvi o per a la presa de decisions; i, de l'altra, a aquelles relatives a la relació amb els altres, com l'empatia i la capacitat per a establir una comunicació adequada, treballar en equip, resoldre conflictes, analitzar les necessitats de la societat o els mercats o ser líder en diferents situacions socials.

La tasca dels tutors universitaris i tutores universitàries es veu dificultada moltes vegades per no tenir una formació prèvia que ens ajude a conèixer les nostres pròpies emocions i les emocions i els sentiments de l'alumnat.

En aquest sentit, amb freqüència ens costa centrar l'atenció de l'alumnat, fomentar-ne la motivació, manejar adequadament les seues diferències i conflictes personals, establir-hi una comunicació emocional equilibrada, promoure les relacions entre l'alumnat o resoldre petits conflictes que puguen sorgir a l'aula o en relació amb les avaluacions.

Totes aquestes situacions poden ser enfocades des del model d'intel·ligència emocional, que ens permet conèixer, valorar i controlar tant les nostres pròpies emocions i sentiments, com els dels i les alumnes i aconseguir, així, un procés d'intervenció tutorial més eficaç.

OBJECTIUS

  • Conèixer les competències emocionals i la seua aplicació en el procés d'intervenció tutorial.
  • Apreciar la importància de les emocions i els sentiments en el procés d'intervenció tutorial.

CONTINGUTS

Competències emocionals per a aplicar al procés d'intervenció tutorial.

METODOLOGIA

L'experiència parteix de la idea que el personal docent universitari pretén la millora de la seua pràctica del procés d'intervenció tutorial, de manera que la metodologia a utilitzar ha de partir de la seua pròpia reflexió individual i grupal, a través d'algunes nocions teòriques i de tècniques de dinàmiques de grup.

AVALUACIÓ

Assistència (mínim el 80% de les hores totals del curs).

INFORMACIÓ GENERAL

Durada: 5 hores.

Modalitat: presencial.

Nombre de places: limitades a l'aforament de l'aula i atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció en línia habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: castellà.

Termini d'inscripció: fins al 10 de juliol.

Codi d'inscripció del curs: 17-0146

Dates i horari: 13 de juliol, de 9 a 14 hores.

Lloc de realització: aula 13, Facultat d'Educació.

RELACIÓ D'ADMESOS/ES

ANTÓN BAEZA, ANTONIO JESUS

AYELA PASTOR, ROSA MARIA

BELTRÁN CASTELLANOS, JOSÉ MIGUEL

BENITO CHICOTE, FRANCISCA

BUENO VARGAS, MARIA JOSÉ

CORTÉS SAMPER, CARLOS

DE JUAN VIGARAY, MARÍA DOLORES

DE JUANA ESPINOSA, SUSANA

DIEZ ROS, ROCIO

FERNANDEZ GONZALEZ, VICTORIA

FERNÁNDEZ VARÓ, HELENA

GIL GARCÍA, ELIZABETH

HERNÁNDEZ AMORÓS, Mª JOSÉ

LILLO CRESPO, MANUEL

LLEDÓ CARRERES, ASUNCIÓN

LLORET PASTOR, ELENA

LÓPEZ GUEVARA, NORIS ISABEL

LORENZO GARCIA, JOSEFA

LORENZO LLEDÓ, ALEJANDRO

LORENZO LLEDÓ, GONZALO

MANRESA MARHUENDA, ENCARNACIÓN

MARTÍNEZ LIROLA, MARÍA

MATEO CORREDOR, DANIEL

MOYA GUILLEM, CLARA

MULERO GONZÁLEZ, JULIO

RAMOS LÓPEZ, FERNANDO

RAMOS-FERNANDEZ, ENRIQUE V

RIZO BAEZA, Mª MERCEDES

ROSSER LIMIÑANA, ANA

SÁNCHEZ ROMERO, RAQUEL

SOGORB POMARES, TEÓFILO

SOSPEDRA LÓPEZ, ISABEL

SPAIRANI BERRIO, SILVIA

TABUENCA CUEVAS, MARIA

TOLOSA BAILEN, MARI CARMEN

TONDA MONLLOR, EMILIA MARÍA

URREA SOLANO, MARÍA ENCARNACIÓN

VELAYOS MARTÍNEZ, ISABEL

Qui no aparega en aquesta relació i haja sol·licitat l'admissió al curs està en llista d'espera.

Aquelles persones que, en el cas de no assistir al curs, no ho comuniquen a la Secretaria de l'ICE abans que comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.