ASSETJAMENT SEXUAL I ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE. ACOSTAMENT Al PROTOCOL D'ACTUACIÓ DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

CODI DEL CURS: 18F16

IMPARTIT PER

D.ª María Concepción Torres Díaz. Dpto. Estudis Jurídics de l'Estat. Àrea Dret Constitucional. Universitat d'Alacant.

D.ª María José Rodríguez Jaume. Vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat. Universitat d'Alacant.

DIRIGIT A

Personal Docent i Investigador de la Universitat d'Alacant.

OBJECTIUS

Donar a conèixer el Protocol de Prevenció i Actuació enfront de l'assetjament sexual i per raó de sexe al col·lectiu del PDI de la Universitat d'Alacant.

Donar pautes per a identificar i prevenir situacions d'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament per identitat de gènere o orientació sexual.

Saber com actuar o a qui dirigir-se davant situacions d'assetjament en la comunitat universitària.

Conèixer els principis d'actuació, garanties del procediment i els procediments de resolució prevists en el Protocol.

CONTINGUTS

Contextualització: marc conceptual i normatiu.

Definicions i delimitació dels tipus d'assetjament.

Abordatge: evolució i moment actual.

Especificitats de l'assetjament discriminatori.

Protocol de Prevenció i Actuació Enfront de l'assetjament sexual, per raó de sexe i per orientació sexual com a instrument de prevenció i actuació.

Principis d'actuació, béns jurídics protegits i procediments d'actuació davant situacions d'assetjament.

Garanties del procediment i seguiment.

AVALUACIÓ

Assistència (mínim el 80% de les hores totals del curs).

INFORMACIÓ GENERAL

Durada: 3 hores.

Modalitat: presencial.

Nombre de places: 20, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció online habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: castellà.

Inscripció: del 16 octubre al 5 de novembre

Dates i horari

8 de novembre de 9:30 a 12:30h.

Lloc de realització: GB//0001 de l'Edifici Germà Bernàcer

RELACIÓ D'ADMESOS/AS

Es comunicarà a través de correu electrònic, a totes les persones inscrites, l'admissió o no en el curs sol·licitat el 6 de novembre.

En el cas de no assistir al curs i no comunicar-ho abans que comence a la Secretaria de l'ICE, no podrà participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.