Saltar apartados

MÈTODES, DISSENYS I TÈCNIQUES ESTADÍSTIQUES PER A l'INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA

CODI DEL CURS: 18-0086

IMPARTIT PER

Juan Luis Castejón Costa. Dpto.Psicologia Evolutiva i Didàctica de la Universitat d'Alacant.

DIRIGIT A

Professorat de la Universitat d'Alacant interessat en dissenys de investigació, tècniques estadístiques d'anàlisis de dades i ús del programa d'anàlisi estadística SPSS

OBJECTIUS

a) Dominar els coneixements i habilitats necessàries per a l'aplicació dels procediments de planificació, disseny i desenvolupament de investigacións.

b) Elaborar escales de mesura i avaluació d'opinions, sentiments i altres constructos psicològics i educatius.

c) Conèixer i diferenciar les tècniques més importants d'anàlisis de dades.

d) Conèixer els procediments bàsics de maneig del programa SPSS, així com algunes de les tècniques estadístiques d'anàlisis de dades més importants

CONTINGUTS

  • Tema 1. Planificació i disseny de recerques en l'àmbit educatiu

1.1. Fases en la investigació científica

1.2. Mètodes, dissenys i tècniques de recerca en l'àmbit educatiu.

1.3. Tipus de mètodes, dissenys i tècniques de investigació.

1.3.1. Mètode experimental

1.3.2. Mètode cuasi-experimental

1.3.3. Mètode selectiu o correlacional

1.4. Característiques del mètode experimental.

1.5. Alguns dissenys experimentals. Característiques i anàlisi estadística.

  • Tema 2. El mètode cuasi-experimental.

2.1. Característiques del mètode cuasi-experimental.

2.2. Dissenys cuasi-experimentals

2.2.1. Disseny de dos grups, amb grup de control no-equivalent i mesures abans i després.. Anàlisi estadística.

2.2.2. Disseny de cohortes. Anàlisi estadística

2.2.3. Disseny d'introducció i eliminació del tractament. Anàlisi estadística.

  • Tema 3. El mètode selectiu o correlacional.

3.1. Característiques

3.2. Dissenys i tècniques d'anàlisis més freqüents

3.3. Disseny correlacional. Tècniques correlacionales bivariades

3.4. Disseny predictiu. Tècniques d'anàlisis de regressió múltiple.

3.5. Disseny comparatiu. Anàlisi estadística.

  • Tema 4. Disseny i elaboració de qüestionaris i escales d'opinió

4.1. Entrevistes i qüestionaris

4.2.. Disseny de qüestionaris

4.5. Construcció d'escales

4.6. La redacció de preguntes

4.7. La construcció de respostes

  • Tema 5. Escalament. Fiabilitat i validesa dels instruments de mesura.

5.1. Escales d'avaluació

5.2. Tipus d'escales

5.3. Les escales tipus Likert

5.3.1. Elaboració

5.3.2. Anàlisi d'enunciats o items

5.3.3. Fiabilitat

5.3.4. Validesa

5.3.4.1. Validesa de constructo: La tècnica de l'anàlisi factorial

5.4. Exemple de construcció d'una escala per a l'avaluació de l'acompliment docent en l'àmbit universitari.

 

  • Part pràctica

 

Tema 1. Introducció al SPSS/PC. Mòduls del programa. Aproximació inicial: descripció dels elements de la finestra de l'editor de dades del SPSS.

 

Tema 2. Normes generals de funcionament. Tipus de fitxers: propis i importats. Tipus de finestres. Normes d'operació en els quadres de diàleg.

 

Tema 3. Creació i modificació dels fitxers de dades. Importació de dades. Definició de variables. Introducció de dades. Estructura de les dades segons el tipus de disseny.

 

Tema 4. Modificació de variables. Generació de noves variables a partir de les ja existents. Recodificación de variables.

 

Tema 5. Anàlisis estadístiques bàsiques. Distribucions de freqüències. Estadístics descriptius.

 

Tema 6. Associació de variables. Estadístics associats a les taules de contingència (%uF0632).

 

Tema 7. Correlació lineal. Regressió múltiple.

 

Tema 8. Estadístics diferencials. Prova t de diferència de mitjanes. Anàlisi de variància, ANOVA, d'un sentit. Anàlisi de variància, ANOVA, per a dissenys de dos grups no equivalents amb mesures abans i després.

 

Tema 9. Anàlisi de fiabilitat d'escales de mesura. Fiabilitat de consistència interna. Procediments d'anàlisis d'ítems segons la seua contribució a la fiabilitat.

 

Tema 10. Anàlisi de validesa d'escales de mesura. Validesa de constructo: Anàlisi factorial exploratòria. Validesa concurrent i predictiva: Anàlisi de correlació i de regressió múltiple.

 

AVALUACIÓ

Assistència (mínim el 80% de les hores totals del curs).

INFORMACIÓ GENERAL

Durada: 15

Modalitat: presencial.

Nombre de places: 15, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció online habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: castellà.

Inscripció: del 9 al 25 de març.

Dates i horari: 16, 17, 18 i 19 d'abril de 16 a 20h.

Lloc de realització:aula GB/INF2 Edifici Germà Bernàcer.

RELACIÓ D'ADMESOS/AS

Es comunicarà a través de correu electrònic, a totes les persones inscrites, l'admissió o no en el curs sol·licitat el 26 de març.

En el cas de no assistir al curs i no comunicar-ho abans que comence a la Secretaria de l'ICE, no podrà participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.

 

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464