Formació Contínua 2008CONVOCATÒRIA:

Resolució de 26 de desembre de 2007, de la Direcció general d'Administració   Autonòmica, per la qual es convoquen els cursos del Pla de formació contínua dels empleats públics al servei de l'Administració de la Generalitat Valenciana i de l'Administració Local per a l'any 2008: DOCV nº5686-23/01/2008 i DOCV nº5688-25/01/2008.

CURSOS PROGRAMATS:

Taller de tècniques d'estudi per a universtiarios

Finalitzat

Taller de competències tecnològiques bàsiques per al docent (ús de recursos tecnològics i aules d'informàtica)

Finalitzat

Creació de webs i blogs docents. Disseny i manteniment

Finalitzat

Metodologia per a la presentació de conferències, ponències i comunicacions

Finalitzat

L'aprenentatge basat en problemes com a mètode docent

Finalitzat

Competències docents del professorat universitari

Finalitzat

Avaluació de l'aprenentatge de competències (1ª edició)

Finalitzat

Avaluació de l'aprenentatge de competències (2ª edició)

Finalitzat

Formació d'estratègies d'aprenentatge autònom per a alumnes universitaris

Finalitzat

Taller la tutoria com a estratègia didàctica en l'ensenyament universitari

Finalitzat

La biblioteca com el segment de suport a la docència i investigació

Finalitzat

Creació de continguts i interacció docent amb Moodle

Finalitzat

Disseny de docència on-line

Finalitzat

Conèixer, usar i divulgar continguts sota llicències Creative Commons

Finalitzat

Planificació del treball en equips docents

Finalitzat

Elaboració de guies docents

Finalitzat

Tècniques vocals per a prevenir problemes de veu

Finalitzat

Taller dinàmica de grups en l'educació universitària

Finalitzat

Eines estadístiques per a la investigació en docència universitària

Finalitzat

Introducció a l'estudi de casos com a mètode d'ensenyament

Finalitzat

B-Learning. Virtualització de l'ensenyament

Finalitzat

 

INFORMACIÓ GENERAL:

Destinataris:

Les activitats van dirigides al personal docent i investigador (PDI) en actiu de la Universitat d'Alacant.

Procediment d'inscripció:

La inscripció als cursos que ofereix l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) es pot fer únicament per mitjà del formulari de la pàgina web (http://web.ua.es/va/ice/), en la secció Seminaris i Cursos PDI.


Criteris de selecció:

Segons convocatòria DOCV nº5686-23/01/2008. L'ordre de prioritat és el següent:

-Personal docent contractat
-Personal docent funcionari
-Becaris

Si el nombre d'inscrits en l'activitat és superior al que s'ha establit per al curs, es tindrà en compte, a més, l'ordre d'entrada de les sol·licituds.

Relació d'admesos:

L'ICE comunicarà l'admissió personalment a les persones seleccionades, per correu electrònic, perquè confirmen l'assistència al curs.

Renúncies:

Si una persona seleccionada per a cursar una activitat no pot assistir per qualsevol motiu, ho ha de comunicar a l'ICE per a poder oferir la seua plaça a altra persona interessada. Aquesta renúncia s'ha de fer amb una antelació mínima de dos dies hàbils abans del començament del curs, perquè la no asitencia no implique penalització.

Penalització:

Aquelles persones que no renuncien dins del termini fixat o que no completen l'assistència mínima estipulada en cada curs, seran penalitzades de manera que en les convocatòries següents de cursos que s'inscriguen, ocuparan l'últim lloc en la llista d'espera.

Avaluació:

Als assistents els serà expedit per l'organisme convocant (Universitat d'Alacant) certificat d'aprofitament, sempre que s'acredite l'assistència a un 85%, com a mínim, de la durada total del curs o seminari, així com, si escau , haver realitzat les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel tutor o professor.

Protecció de dades:

Les dades personals quedaran inclosos en el fitxer automatitzat de formació contínua de l'ICE de la Universitat d'Alacant, que es compromet a no fer un ús distint d'allò per al qual han sigut sol·licitats, segons Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades. Es pot exercir, per escrit, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació davant el Gerent de la Universitat d'Alacant.